זכאות לגמלת סיעוד בשיעור המקסימלי כמי שתלוי לחלוטין בעזרת הזולת לביצוע כל פעולות היומיום

גמלת הסיעוד הופחתה ב- 50% לאור הכנסות התובעת.

לטענת התובעת הכנסותיה עולות ב- 152 ₪ בלבד מהתקרה ולפיכך יש להפחית סכום זה בלבד ולא 50% אשר מהווים 1,000 ₪.


4. ביום 13/03/2013 התקיים דיון וב"כ הנתבע הודיע כי יעביר את התיק לשיקול דעת נוסף.
ניתנה החלטה לפיה בהעדר הסכמה ימציא הנתבע טיעונים והתובעת תוכל להשיב עליהם תוך 15 יום מקבלתם.

5. ביום 07/05/2013 הוגשה הודעת הנתבע לפיה הוא עומד על הדחייה.
ביום 15/05/2013 ניתנה החלטה לפיה התובעת תודיע עד ליום 15/06/2013 האם קיימת הסכמה כי פסק הדין יינתן על סמך החומר שבתיק או שהיא מבקשת לשמוע ראיות.

6. התובעת לא הודיעה כל הודעה.
לפיכך, ומשהמחלוקת אינה עובדתית, ניתן בזאת פסק הדין על יסוד החומר שבתיק.

7. התובעת אינה חולקת על הכנסותיה, ואלו הן:
5,922 ₪ מקרן מקפת ו- 2,660 ₪ קצבת זקנה. התובעת טוענת כי אין להביא בחשבון סך נוסף של 186 ₪ המנוכה מקצבת הזקנה בגין ביטוח בריאות.
עוד טוענת התובעת להוצאות קבועות אשר מקור מרביתם הוא בתשלום למטפלת ולמחליפתה בסופי השבוע. כמו כן מפרטת התובעת את סך הוצאותיה החודשיות בסך של 12,300 ₪.

8. אין מחלוקת כי הכנסות התובעת עולה על הסכום המקסימלי, אף אם לא ניקח בחשבון את דמי הבריאות המנוכים, אלא שלטענת התובעת יש להפחית מהזכאות לגמלה רק את הסכום העודף בסך של 152 ₪.
עם כל ההבנה למצבה של התובעת אינני מקבלת טענה זאת.

9. סעיף 224 (ד) (1) לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] תשנ"ה- 1995 (להלן: "החוק") קובע:
"הזכות לגמלת סעוד ושיעורה מותנים במבחני הכנסה שיקבע השר בתקנות, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת העבודה והרווחה; בתקנות אלה ייקבעו שיעורי הגמלה בהתאם למבחני הכנסה וכללים לחישוב ההכנסה, לרבות מבחנים וכללים לסוגי מבוטחים;"תקנה 2 לתקנות הביטוח הלאומי (ביטוח סיעוד) מבחני הכנסה לקביעת הזכות לגימלת סיעוד ושיעורה התשמ"ח-1988 (להלן: "התקנות") קובעת:

"גמלת סיעוד תשולם לתובע (יחיד) בשיעור של 50% מהשיעור שנקבע בחוק אם הכנסתו עולה על הסכום השווה לשכר הממוצע ואינה עולה על פעם וחצי מהשכר הממוצע"

תקנה 3 קובעת כי בחישוב ההכנסה לפי תקנות אלה תובא בחשבון הכנסה מהמקורות המפורטים בסעיף 2 לפקודת מס הכנסה, למעט ממקורות המפורטים בתקנה ומהווים רשימה סגורה.
תקנה 4 לתקנות קובעת סכומים המותרים לניכוי מההכנסה; אף בסעיף זה מדובר ברשימה סגורה.

10. הוצאות התובעת המפורטות בכתב התביעה, הגם שלא הוכחו אינן נכללות בתקנה 4 לתקנות ולפיכך אין להביאן בחשבון.

11. אשר לטענת התובעת כי יש להפחית מהזכאות לגימלת סיעוד רק את הסכום העולה על הסכום המקסימלי אשר לטענתה הינו 152 ₪, אף טענה זאת דינה להידחות.

12. התקנות קובעות מדרגות ברורות לגובה הגמלה בהתאם לכנסה: הכנסה השוללת לחלוטין את הזכות לגמלה (ליחיד מעל 1.5 פעמים השכר הממוצע) הכנסה המפחיתה ב- 50% את הגימלה והכנסה אשר אינה משפיעה על גובה הגמלה (ליחיד עד סכום השכר הממוצע במשק).

13. בית הדין הארצי בעב"ל 50358/97 עזבון המנוחה חנה ליבוביץ ז"ל –נ- המלל (11.10.01 ) קבע כי שיקולים תקציביים בקריטריונים לזכאות לגמלת סיעוד הינם לגיטימיים.
חוק הסיעוד נועד להקל על צורכי הטיפול של הקשיש המוגבל המתגורר בקהילה, אך אין הוא אמור לפתור את כל צורכי הטיפול.

14. זאת ועוד לו מתקין התקנות סבר כי הפחתת הגמלה תעשה על ידי הפחתת הסכום העולה על התקרה, כפי שנעשה לדוגמא בקצבת זקנה בין הגיל המותנה לבין הגיל המוחלט, תקופה בה הזכאות מותנית בהכנסות, היה קובע כך במפורש.

15. גמלת הסיעוד הינה גמלה המושלמת בעין ולפיכך לא ניתן להפחית את הגמלה בשווי הסכום העולה על התקרה.

16. סוף דבר התביעה נדחית.
אין צו להוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק סיעוד

 2. חוק ביטוח סיעוד

 3. גניבה של מטפל סיעודי

 4. הערכת תלות ביטוח לאומי

 5. גמלת סיעוד ביטוח לאומי

 6. גמלת סיעוד - תעודת עיוור

 7. ביטוח סיעוד קבוצתי

 8. פיטורים עובד סיעוד

 9. מטפלת סיעודית זרה - תביעה

 10. ערעור על מבחן תלות

 11. תביעת מטפלת סיעודית

 12. הוספת נקודות בסיעוד

 13. עורך דין ביטוח סיעוד

 14. שירותי סיעוד – ניגוד עניינים

 15. ביטוח סיעודי - אי גילוי

 16. גמלת סיעוד - עזרת הזולת

 17. ביטוח סיעוד כללית מושלם – תביעה

 18. תאונת עבודה מטפלת סיעודית

 19. אלצהיימר / דמנציה - ביטוח סיעוד ?

 20. פטירת המעסיק עובד זר סיעודי

 21. הערכת תלות גמלת סיעוד ביטוח לאומי

 22. הצעת חוק זכויות עובדי סיעוד

 23. ביטוח לאומי ועדת ערר סיעוד

 24. עובד זר סיעודי - ביטוח לאומי

 25. צו הביטוח הלאומי ביטוח סיעוד

 26. מי זכאי לגמלת סיעוד מביטוח לאומי ?

 27. מטפל סיעודי זר - עבודה 7 ימים בשבוע

 28. זכויות מטפלת סיעודית מאוקראינה

 29. הצעת חוק גמלת סיעוד מוסד סיעודי

 30. קשר בין גמלת סיעוד לתאונת דרכים

 31. סעיף 224(א) חוק ביטוח לאומי - גמלת סיעוד

 32. תקנות בריאות העם צוות סיעודי במרפאות

 33. ביטוח סיעוד מתום תקופת ההמתנה עד הגשת תביעה

 34. דחיית חברת ביטוח תשלום גמלת סיעוד - משלים לגימלאי

 35. סעיף 223 חוק הביטוח הלאומי - שירותי סיעוד / השגחה

 36. תביעה לקבל תשלום בגין חודשים בהם העסיק מטפל באופן פרטי

 37. האם זכאית התובעת לפיצויי פיטורים לאחר שהמטופלת הסיעודית בה טיפלה נפטרה ?

 38. זכאות לגמלת סיעוד כמי שתלויה לחלוטין בביצוע כל פעולות היום יום בכל שעות היממה

 39. זכאות לגמלת סיעוד בשיעור המקסימלי כמי שתלוי לחלוטין בעזרת הזולת לביצוע כל פעולות היומיום

 40. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון