תביעת רשלנות רפואיתתביעת רשלנות רפואית - הסכמה מדעת
הסכמה מדעת, כשמה כן היא, כוללת אלמנט של הסכמה מצד המטופל וחובת גילוי מצד הרופא. על מנת לקבל את הסכמתו האמיתית של המטופל לטיפול המוצע, חובה על הרופא למסור לו מידע על היבטים שונים של הטיפול, ואי גילוי מידע רלוונטי לגבי הטיפול מקעקע את ההסכמה שניתנה לטיפול. לכן, אנו נוהגים לדבר בנשימה אחת על הסכמה מדעת ועל חובת הגילוי.

הסכמה מדעת (informed consent) משמעה "הסכמה חופשית ורצונית ככל האפשר, שניתנה על-יסוד כל המידע שהיה דרוש למטופל בסבירות כדי להחליט אם להסכים לטיפול המוצע" (עמוס שפירא "'הסכמה מדעת' לטיפול רפואי – הדין המצוי והרצוי", עיוני משפט יד(2) 225, 228 (1989). להלן: שפירא). דוקטרינת ההסכמה מדעת מחייבת את הרופא "לקבל את הסכמת המטופל לטיפול, תוך שהרופא נדרש למסור למטופל מידע רפואי בדבר הסיכונים והסיכויים של הטיפול. המטופל זכאי שלא יינתן לו טיפול רפואי ללא הסמכתו מדעת, כלומר לאחר קבלת המידע הרפואי הדרוש מן הרופא" (ע"א 6153/97 שטנדל נ' פרופ' שדה, פ"ד נו (4) 746, 754-753 (2002). להלן: הלכת שטנדל). חובת הגילוי אינה מוחלטת: במקרים קיצוניים אין דרישה לקבל הסכמה מן המטופל נוכח מצבו הנפשי או הפיזי או אם הגילוי עשוי לגרום לו לנזק של ממש. חריג נוסף, המשחרר את הרופא מחובת גילוי המידע בעניין טיפול נוסף, על בסיס הסכמת המטופל לטיפול המקורי, מותנה בכך שהטיפול הנוסף לא היה צפוי באופן סביר, ואף זאת "רק אם הטיפול הנוסף דרוש למניעת סכנה חמורה למטופל או למצער אינו מעמיד את המטופל בסיכונים נוספים על הסיכונים שעליהם נמסר לו" (שם, בעמ' 754).

יש הגורסים כי השימוש בדוקטרינה של הסכמה מדעת נעשה על מנת להרחיב את אחריותם של הרופאים גם למקרים בהם לא הוכחה רשלנות בטיפול הרפואי. זאת, כחלק מתופעה כללית של הבטחת פיצוי למספר רב יותר של ניזוקים עקב טיפול רפואי, מתוך מגמה להטיל אחריות מוגברת על מפזרי נזק טובים ונוכח מגמה - שתחילתה בראשית שנות העשרים - של דאגה מוגברת לזכויות הפרט שקראה תיגר על הפטרונות של הרופאים (נילי קרקו-אייל דוקטרינת ההסכמה מדעת בחוק זכויות החולה, תשנ"ו-1996 198-197 (2008) (להלן: קרקו אייל, דוקטרינת ההסכמה מדעת); נילי קרקו-אייל "המשפט כאמצעי לשינוי חברתי – המקרה של דוקטרינת 'ההסכמה מדעת'" האם המשפט חשוב? 417, 425-424 (דפנה הקר ונטע זיו עורכות, 2010) (להלן: קרקו אייל, המשפט כאמצעי לשינוי חברתי)).

הדרישה לקבל "הסכמה מדעת" של המטופל, היא אפוא פועל יוצא של קיום חובת הגילוי, נושא שהלך והתפתח במרוצת השנים, שהרי:

"לא כימים משכבר הימים האלה. משכבר הימים היה המטופל שם מבטחו ברופא המטפל ב'עיניים עצומות' - כל אשר יאמר אליך הרופא שמע בקולו, וכדברי חכמים (בבלי ברכות ס', א') על הפסוק בשמות 'ורפא ירפא', 'מכאן שניתנה רשות לרופא לרפאות'. הרשות ניתנה, והרופא מרפא, ויש לסמוך עליו. אף היום כך במרבית המקרים, אך חלו עם זאת שינויים חברתיים מפליגים ועמם באו דברי חקיקה ודברי פסיקה, שיצרו מסגרת חוקית לאישוש זכויות החולה... פטרוניות רפואית – ולו גם מתוך מלוא הכוונות הטובות – מקומה לא יכירנה עוד... אך אין צריך לחזור כאן על כל שנאמר בפרשת דעקה, ועיקרו באמירה העקרונית, כי 'הטיפול הרפואי מצוי בגרעין הקשה של זכותו של כל אדם לשלוט בחייו, עשויה להיות לו השפעה ישירה, ולא פעם בלתי הפיכה, בין על אורך חייו והן על איכות חייו. בהתאם לכך, נגזרה מזכותו של אדם לאוטונומיה זכותו לקבל מידע על טיפול רפואי שאותו קיבל בבית חולים' (השופט אור בעמ' 572), דברים אלה כרוכים לדידי אינהרנטית בכבוד האדם של החולה" (עניין ברוריה צבי, בפסקה ז' לפסק דינו של השופט רובינשטיין). (לקבלת מידע נוסף יש ליצור קשר עם עורך דין תביעת רשלנות רפואית).

הסכמה מדעת במסגרת עוולת התקיפה
הדוקטרינה של הסכמה מדעת נגזרה עד לשנות התשעים מעוולת התקיפה לפי סעיף 23(א) לפקודת הנזיקין. נוכח הדרישה ל"שימוש בכוח" בעוולת התקיפה, הוחלה הדוקטרינה בעיקר במצבים של ניתוחים וטיפולים פולשניים, מקום בו לא הוסברו למנותח הסיכונים בביצוע הניתוח. כך, בע"א 67/66 בר-חי נ' שטיינר, פ"ד כ(3) 230 (1966) (להלן: עניין בר-חי), הוריה של קטינה הסכימו לניתוח של הרחבת צוואר שלפוחית השתן, מבלי שהוסבר להם כי הניתוח כרוך בסיכון, שלמרבה הצער התממש, של ניקוב דופן שלפוחית השתן. נקבע כי היה על הרופא להעמיד את ההורים על הסיכון הממשי בביצוע הניתוח היות ונשאל אודות הסיכון בניתוח (וראו ד"נ 25/66 בר-חי נ' שטיינר, פ"ד כ(4) 327 (1966)). בע"א 560/84 נחמן נ' קופת החולים של ההסתדרות העובדים בארץ ישראל, פ"ד מ(2) 384 (1996) היה מדובר בבדיקה פולשנית לצורך מיפוי העורקים שגרמה לשיתוק ולבסוף למותו של המנותח. בע"א 3108/91 רייבי נ' ד"ר וייגל, פ"ד מז(2) 497 (1993) (להלן: עניין רייבי) היה מדובר בניתוח בחוליות עמוד השדרה שהביא לשיתוק ולאי שליטה על הסוגרים. בכל המקרים דלעיל, בחן בית המשפט את הפרת חובת הגילוי במסגרת עוולת התקיפה (עוד להחלת עוולת התקיפה בהיעדר הסכמה מדעת ראו דוד קרצ'מר "תקיפה וכליאת שווא" דיני הנזיקין - העוולות השונות (ג' טדסקי עורך, 1981); עמוס שפירא "הסכמה מדעת לטיפול רפואי – הדין המצוי והרצוי" עיוני משפט יד 225, 227 (1989) (להלן: שפירא)).

בסוף שנות השמונים ותחילת שנות התשעים, ועוד לפני חקיקת חוק זכויות החולה בשנת 1996, החלה להסתמן המגמה לראות בעוולת הרשלנות את הבסיס העיקרי לחובת הגילוי (ע"א 470/87 אלטורי נ' מדינת ישראל, פ"ד מז(4) 146 (1993) שם היה מדובר בנזק בעקבות חיסון).

בעניין דעקה, עמדה השופטת ביניש (כתוארה אז) בהרחבה, על כך שראוי להגביל את השימוש בעוולת התקיפה למקרים קיצוניים בלבד, כמו טיפול שניתן בעל כורחו של המטופל או טיפול השונה מהותית מהטיפול לו הסכים המטופל. זאת, מאחר שעוולת התקיפה נתפסת כעולה בקנה אחד עם התנהגות אלימה ואנטי-חברתית, וככזו, אינה מהווה אכסניה מתאימה ליחסי רופא-מטופל. דומה כי גישה זו הלכה והשתרשה בפסיקה, אך אדגיש כי אין פסיקה מפורשת השוללת את השימוש בעוולת התקיפה והיא עדיין משמשת כבסיס לתביעה בגין היעדר הסכמה מדעת (וראו עניין שטנדל, בעמ' 759, שם הביעה השופטת דורנר את הדעה כי מתן טיפול רפואי תוך הפרה של חובת הגילוי, מהווה הן עוולה של תקיפה והן עוולה של התרשלות). אף יש הגורסים כי דווקא הדגשת האוטונומיה של המטופל מחייבת חזרה לשימוש נרחב יותר בעוולת התקיפה, בהיותה עוולה המציבה את המטופל במרכז התמונה (ראו אצל יעקב, גילוי נאות).

סיכומו של דבר, שכיום, לאחר חקיקת חוק זכויות החולה ועל רקע הפסיקה העניפה שדנה בחובת הגילוי במסגרת עוולת הרשלנות, הלך והועם זוהרה של עוולת התקיפה, אם כי אין מקום להספידה כבסיס לעילת תביעה (נילי קרקו-אייל "דוקטרינת 'ההסכמה מדעת' – עילת התביעה הראויה מקום שבו הופרה זכות המטופל לאוטונומיה" הפרקליט מט 181 (2006) (להלן: קרקו-אייל, עילת התביעה הראויה)) (לקבלת מידע נוסף יש ליצור קשר עם עורך דין תביעת רשלנות רפואית).

הסכמה מדעת במסגרת עוולת הרשלנות
חובת הגילוי מהווה אחד הרכיבים של חובת הזהירות. לחובת הזהירות של הרופא כלפי המטופל יש אפוא שני פנים: האחד – מתן טיפול על פי הסטנדרט הרפואי הסביר, והשני – לגלות למטופל את המידע שבאופן סביר דרוש לו לגיבוש החלטה מושכלת ("הסכמה מדעת") לגבי הטיפול המוצע (ע"א 4384/90 ואתורי נ' בית החולים לניאדו, פ"ד נא(2) 171, 182 (1997) (להלן: עניין ואתורי)). שני פנים אלה נדונים במסגרת עוולת הרשלנות ולכן נדרש התובע להוכיח קיומו של נזק ושל קשר סיבתי, מקום בו נטען להתרשלות בטיפול או להפרה של חובת הגילוי.

ודוק: לא כל אי גילוי נכנס למשבצת של העדר הסכמה מדעת והפרת חובת הגילוי. יש ואי הגילוי או אי מתן הסבר כדבעי, ייחשב כהתרשלות בטיפול על פי דיני הרשלנות הכלליים. כך, בע"א 2245/91 ד"ר ברנשטיין נ' עטיה, פ"ד מט(3) 709 (1995) (להלן: עניין ברנשטיין) היה מדובר בבחור צעיר שחלה במחלת בירגר, המוחמרת על ידי עישון והעלולה להביא לקטיעת גפיים. הרופא המליץ לתובע להפסיק לעשן, אך נקבע כי לאור הקשר ההדוק בין העישון לבין החמרת המחלה, היה על הרופא להסביר לתובע את הסיבה להמלצה זו, שכן צפוי כי המטופל, שלא הבין את טעמה של אותה המלצה, לא יתאמץ במיוחד לציית לה. פסק הדין הושתת אפוא על דין הרשלנות הכללי, מבלי להידרש כלל לנושא של הסכמה מדעת וחובת הגילוי.

את ההבחנה בין מישור ההתרשלות בטיפול למישור של רשלנות עקב אי גילוי, ניתן להדגים בסוגיית האסכולות. ככלל, מקום בו הרופא נקט בטיפול מוכר ומקובל בפרקטיקה הרפואית, הוא לא ייחשב כמי שהתרשל בטיפול, גם אם הוכח כי יש אסכולה רפואית נוספת המקובלת אף היא בקהילת הרופאים. אולם הרופא עלול להימצא כמי שהתרשל בהפרת חובת הגילוי, אם לא גילה את אוזנו של המטופל אודות האסכולה הנוספת.

הבדל נוסף בין שני המישורים הוא שסוגיית הרשלנות בטיפול הרפואי נבחנת במשקפי המטפל הסביר, על פי סטיה מהפרקטיקה הרפואית המקובלת והמבחן הוא אובייקטיבי בעיקרו. ואילו הסוגיה של הפרת חובת הגילוי נבחנת במשקפיו של המטופל הסביר, כאשר סטנדרט זה עשוי לכלול אלמנטים סובייקטיביים, ועל כך נרחיב בהמשך (ראו גם יעקב, גילוי נאות, בעמ' 640).

כאשר הפרת חובת הגילוי נבחנת במסגרת עוולת הרשלנות, נדרש קיומו של נזק וקיומו של קשר סיבתי במובן של "סיבתיות ההחלטה". דהיינו, יש להראות כי אילו היה המטופל מקבל את המידע הנדרש לצורך הסכמה מדעת, הוא היה בוחר שלא לקבל את הטיפול המוצע (על נטל ההוכחה והמבחנים להוכחת סיבתיות החלטה נעמוד בהמשך). לעומת זאת, במסגרת עוולת התקיפה, לא נדרש התובע להוכיח קיומו של נזק ולא קיומו של קשר סיבתי, כך שאין עליו להראות כי היה משנה את החלטתו אילו היה מקבל את המידע הנדרש (על הקשיים בהערכת "סיבתיות ההחלטה" ראו הדיון בעניין דעקה; על נפקויות והבדלים נוספים בין עוולת התקיפה לבין עוולת הרשלנות בהקשר של הסכמה מדעת ראו קרקו אייל, דוקטרינת ההסכמה מדעת, בעמ' 232–243 וקרקו-אייל, עילת התביעה הראויה, בעמ' 198 - 208).

למרות שהבסיס העיוני של עוולת הרשלנות הוא סטיה מסטנדרט סביר של התנהגות, הרי שנוכח השפעת חוקי היסוד, החלה הפסיקה לעגן את זכותו של המטופל למידע בזכותו לאוטונומיה, שנתפסת בתורה כחלק מהזכות לכבוד, והזכות לשלמות הגוף ולפרטיות. הזכות לאוטונומיה היא שעמדה בבסיסו של חוק זכויות החולה. אך טרם נעמוד על קנקנו של חוק זה, נזכיר עילה נוספת היכולה לשמש אכסניה לדוקטרינה של הסכמה מדעת. (לקבלת מידע נוסף יש ליצור קשר עם עורך דין תביעת רשלנות רפואית).

הסכמה מדעת במסגרת דיני החוזים
מערכת היחסים מטופל-רופא נדונה בפסיקה באספקלריה נזיקית, אך הקשר בין מטופל לרופא הוא גם קשר חוזי שבבסיסו יחסי אמון בין הצדדים (עניין דעקה, בעמ' 580). ברגיל, אין מדובר בחוזה להשגת תוצאה אלא בחוזה השתדלות, עליו חולשים חוקי החוזים הרגילים. כאשר הרופא מקבל שכרו מהמטופל, ניתן להחיל על היחסים ביניהם גם את חוק חוזה קבלנות, התשל"ד-1974. בעתיד, לכשייכנס לתוקפו חוק דיני ממונות, יחול על רופא המקבל את שכרו מהמטופל הפרק של "חוזה שירות" אשר מטיל על נותן השירות "לנקוט את כל האמצעים הסבירים כדי להשיג את התוצאה שחוזה השירות נתכוון להשיגה" (ראו סעיף 214 להצעת חוק דיני ממונות).

במסגרת היחסים החוזיים שבין הרופא למטופל, יכולים הצדדים לקבוע, אם במפורש ואם במשתמע, את זכותו של המטופל לקבל מידע מהרופא לצורך קבלת הסכמתו מדעת לטיפול המוצע. כאשר הדברים לא נקבעו במפורש, כפי שאכן קורה במציאות היום-יומית, על בית המשפט לרדת לאומד דעת הצדדים ולבחון אם עמד הרופא בחובת הגילוי המשתמעת ביחסים החוזיים בין הצדדים. החלת המודל החוזי יכולה להיות משמעותית בעיקר בתחום הרפואה הפרטית או כאשר בניתוחים אלקטיביים עסקינן.

ניתן למנות שורה של הבדלים בין הפרדיגמה הנזיקית לפרדיגמה החוזית, וניתן להצביע על שורה של נימוקים בעד ונגד החלת המודל החוזי ביחסי רופא-מטופל, במקום או לצד דיני הנזיקין. מאחר שהטענה החוזית לא הועלתה על ידי המערערת, איני רואה להידרש לשאלות אלה, ואפנה את הקורא למאמרם של אסף יעקב ורענן בן ישי "הסכמה מדעת או הסכם גילוי" משפט ועסקים יא 43 (תשס"ט) (להלן: יעקב ובן ישי, הסכמה מדעת)) שם עומדים המחברים על השיקולים השונים הצריכים לעניין (כן ראו : Richard A. Epstein, Medical Malpractice: The Case for Contract, 1976(1) Am. B.Found.Res J. 87, 94 (1976)) (לקבלת מידע נוסף יש ליצור קשר עם עורך דין תביעת רשלנות רפואית).

עילת ה"חיים בעוולה" – הפן הערכי
ההכרה בעילת תביעה בגין "חיים בעוולה" לוקה לא רק בקשיים משפטיים, אלא גם בקשיים עקרוניים וערכיים.

הגדרת החיים עצמם – אף אם הם חיים במוגבלות – כנזק, והקביעה כי מוטב היה לו לאדם מסוים שלא היה נולד כלל, אוצרות בחובן פגיעה אסורה בתפיסה שלפיה לחיים יש ערך אינהרנטי, שאינו פוחת ובוודאי שאינו מתאיין בשל קיומו של מום או קיומה של מגבלה (ראו למשל: רועי גילבר "הצורך בהכרעות קשות בתביעות של חיים בעוולה והולדה בעוולה, הערות והארות בעקבות ת"א (מחוזי-חיפה) 259/02 פלוני נ' מדינת ישראל" מאזני משפט ז 441, 467-466 (2010)). תפיסה זו היא חלק חשוב והכרחי של אמונתנו והכרתנו בקדושת החיים, בערך האדם ובכבודו ובזכותם של אנשים בעלי מוגבלות לכבוד ולשוויון.

מאז שנפסקה הלכת זייצוב, לפני עשרים וחמש שנה, זכו עקרונות אלה לעיגון חוקתי וחוקי. חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו קובע בסעיף 1 את "עקרונות היסוד" לפיהם זכויות היסוד של האדם בישראל מושתתות על ההכרה בערך האדם ובקדושת חייו. ההכרה בערכים אלה מושתתת הן על ערכי מוסר אוניברסאליים, הן על ערכי מדינת ישראל כמדינה יהודית, המקדשת את ערך החיים. אדם בצלם אלוהים נולד. משנולד – יש להגן על כבודו ועל קדושת חייו. אין ערוך לחייו, יהיו קשים כאשר יהיו. אין ערוך לחייו, תהא מוגבלותו אשר תהיה. החיים הם ערך עליון – לכל.

היטיב לבטא תפיסה מוסרית-משפטית זו חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1988, הקובע כ"עקרון יסוד" בסעיף 1 שבו כי: זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות ומחויבותה של החברה בישראל לזכויות אלה, מושתתות על עקרון ההכרה בעקרון השוויון, על ההכרה בערך האדם שנברא בצלם ועל עקרון כבוד הבריות.

בסעיף 2 לחוק נקבע כי מטרתו היא:

...להגן על כבודו וחירותו של אדם עם מוגבלות, ולעגן את זכותו להשתתפות שוויונית ופעילה בחברה בכל תחומי החיים, וכן לתת מענה הולם לצרכיו המיוחדים באופן שיאפשר לו לחיות את חייו בעצמאות מרבית, בפרטיות ובכבוד, תוך מיצוי מלוא יכולתו.

על פי תפיסתנו החברתית, במסגרת אמונתנו המוסרית ומכוח עקרונותינו המשפטיים – הגדרת חייו של אדם בעל מוגבלות כ"נזק" אינה ראויה, אינה מוסרית ואינה אפשרית. היא פוגעת מהותית בעקרון קדושת החיים. הערכת נזקו של אדם בעל מוגבלות – בהשוואה לאפשרות שלא היה נולד כלל או בהשוואה לאדם ללא מוגבלות – היא עצמה פוגעת בערך חייו ובהנחה שאין לסתור אותה, כי ערך חייהם של אנשים עם מוגבלות הוא מוחלט ולא יחסי.

ואמנם, מחיר ההכרה בעילת ה"חיים בעוולה" הוא כה קשה, עד שבצרפת, למשל, שבה הכיר ה-Cour de Cassation בעילת תביעה בגין חיים בעוולה, היו אלה דווקא ארגונים של אנשים בעלי מוגבלות שביקרו בחריפות פסיקה זו, וטענו כי היא מתייחסת לחייהם כנחותים אפילו מאי-קיום (כתוצאה מביקורת זו, בין השאר, תוקן החוק הצרפתי. ראו: גיל סיגל "מאמר המערכת – על הולדה בעוולה בישראל וקול קורא לשינוי", משפט רפואי וביו-אתיקה (כרך 4) 10, 12(2011) (להלן: סיגל); פרי, בעמ' 525-524; A M Duguet, Wrongful Life: The Recent French Cour de Cassation Decisions 9 Eur. J. Health Law 139 (2002)). (לקבלת מידע נוסף יש ליצור קשר עם עורך דין תביעת רשלנות רפואית).

תביעת רשלנות רפואית – אחריות הרופא
קיימת חובת זהירות מושגית המוטלת על כל רופא כלפי מטופל שלו (ראו ע"א 4025/91 צבי נ' ד"ר קרול, פ"ד נ(3) 784, 788 (1996) (להלן: פרשת צבי)). עם זאת, אין ללמוד מכך בהכרח כי קיימת חובת זהירות קונקרטית כלפיו, ויש לבדוק האם הרופא היה חייב לצפות את קיומו של הסיכון למטופל הספציפי (פרשת צבי, עמוד 789). הקביעה לעניין דבר קיומה של חובת הזהירות הקונקרטית של רופא למטופל תשתנה בהתאם לנסיבות המקרה. כך, למשל, יהיו מקרים בהם רופא משפחה יחוב חובת זהירות קונקרטית כלפי מטופל כבר לאחר מפגש בודד, ואילו יהיו מקרים שחובה זו לא תקום גם לאחר מפגשים רבים.

רופא החב חובת זהירות למטופל נדרש לנקוט אותם אמצעים שרופא סביר היה נוקט בנסיבות העניין, לגילוי הפגם ולריפויו (ראו פרשת צבי, עמ' 789). יודגש, כי חובת זהירות אינה מטילה על הרופא בכלל, ועל רופא המשפחה בפרט, חובה גורפת, ולא לכל מחלה ישנו אשם (ע"א 9656/03 עזבון המנוחה ברטה מרציאנו ז"ל נ' ד"ר זינגר ( 11.4.2005) (להלן: פרשת מרציאנו); ע"א 116/89 אנדל נ' מדינת ישראל, פ"ד מה(5) 276, 288 (1991) (להלן: פרשת אנדל)). עם זאת, אשם יכול לקום במצבים בהם הרופא לא מקיים את חובותיו הבסיסיות כלפי המטופל שלפניו. כך, למשל, מוטלת על הרופא הסביר חובת האבחון. עליו לנסות ולאבחן מבחינה רפואית את המטופל שבפניו, להחליט על הטיפול הנדרש, ולדאוג כי טיפול שכזה אכן יוצע לו. עוד יודגש, כי לא כל טעות בשיקול דעתו של הרופא המטפל תיחשב להפרת חובת הזהירות. ההכרעה האם טעות בשיקול הדעת של הרופא מהווה הפרה של חובת הזהירות הקונקרטית היא פרי שקלול של מכלול נסיבות העניין.

בחינה זהירה של הנסיבות והמסקנה המתחייבת מהן חשובה גם נוכח החשש מהרתעת יתר, דהיינו מ"רפואה מתגוננת" שבמוקדה לא יראה הרופא רק את החולה-הלקוח ואת ההחלטה על הטיפול בו. אכן, החשש הינו כי במצב שכזה הטיפול בחולה ייקבע לא על בסיס שיקולים רפואיים גרידא, אלא הוא ייעשה במבט צופה פני תביעה, מה שאינו מבטיח את הטיפול המתאים והטוב ביותר למטופל (פרשת אנדל, עמ' 288; ע"א 612/78 פאר נ' ד"ר קופר, פ"ד לה(1) 720, 727 (1980); ע"א 8591/06 פלונית נ' מדאינווסט אינטרנשיונל (1985) בע"מ, פסק 10 לפסק דינו של השופט ח' מלצר (9.2.2010)). על חובת האבחון עמד השופט (כתוארו אז) ת' אור:

"במסגרת תפקידיו של רופא המטפל בחוליו מוטלת עליו החובה לאבחן, במסגרת נתוניו של כל מקרה, את האבחנה הרפואית הנכונה ביחס לחולה בו הוא נדרש לטפל; עליו להחליט על הטיפול הנדרש; ועליו להשגיח כי טיפול כזה אכן יינתן לחולה. במסגרת חובת האיבחון של המחלה, אין רופא יוצא ידי חובתו רק בכך שהוא מסיק את המסקנה הנכונה מן העובדות המובאות לפניו. מוטלת עליו גם החובה לגלות יוזמה ולברר את העובדות לאמיתן. חלק מכישוריו של רופא סביר הם לדעת לשאול לחקור ולברר בדבר קיומן או אי-קיומן של תופעות מסוימות. לא אחת, כדי לאבחן כראוי את מצבו של חולה, נדרש הרופא שלא להסתפק במה שרואות עיניו, אלא מוטלת עליו חובה נוספת, לחקור, לברר ולעקוב אחרי החולה הנזקק לטיפולו ואחר קורותיו, על-מנת לאמת או לשלול מימצאים מסוימים, מימצאים שיש בהם כדי לסייע לאיבחון נכון." (פרשת אנדל, עמוד 289).

יש לציין כי חובה זו כוללת בתוכה גם את החובה הפוזיטיבית של הרופא לשאול את המטופל בדבר קיומם של תסמינים מסוימים, לרבות שאלות בדבר רקע משפחתי רפואי רלוונטי, ניהול מעקב, הזמנת המטופל לביקורת ורישום רפואי הולם.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. גידול באף

 2. סרטן קשקשי

 3. תסמונת RSD

 4. גידול בכתף

 5. מחלת בכצ'ט

 6. קדחת שיגרון

 7. הלם היפוולמי

 8. קומה - תרדמת

 9. דילול עוברים

 10. כריתת חוליות

 11. כליאת כתפיים

 12. התחזות לרופא

 13. עצם דג בגרון

 14. ניתוח באשכים

 15. גרידה - הפלה

 16. עובר גדול מדי

 17. סיבוכים בלידה

 18. ניתוח שבר ביד

 19. פיגור התפתחותי

 20. פגיה - זיהומים

 21. קרע ברחם בלידה

 22. עיוורון פתאומי

 23. גידול שפיר בראש

 24. המתת חסד בישראל

 25. פגיעה ביד תינוק

 26. פגיעה בעצב ברגל

 27. דופק עוברי איטי

 28. ניתוח קטרקט בעין

 29. לרגקטיל - אלרגיה

 30. ניתוח מיתרי הקול

 31. תיקון בקע מפשעתי

 32. עיוורון בעין אחת

 33. לפרוטומיה – ניתוח

 34. כריתת רגל – ילדים

 35. עקירת עין - ניתוח

 36. ועדת ערעור רופאים

 37. אי גילוי מום גנטי

 38. חוב כספי על ניתוח

 39. היצרות תעלת השדרה

 40. משקל תינוק 3 קילו

 41. דום לב בזמן ניתוח

 42. הפלה בשליש השלישי

 43. פיגור שכלי בינוני

 44. סקוליוזיס - ניתוח

 45. לידה מוקדמת תאומים

 46. כריתת רגל בגלל נמק

 47. עובר מת ברחם - הפלה

 48. ברית מילה - סיבוכים

 49. שתלים בפה - סיכונים

 50. פיגור מוטורי - לידה

 51. שינויים בסל הבריאות

 52. פוליפים באף - ניתוח

 53. ניתוח PRK – סיכונים

 54. ניתוח קיסרי סיכונים

 55. טעות של מד"א - תביעה

 56. לידת ואקום - סיבוכים

 57. משקל תינוק מעל 5 קילו

 58. גילוי סרטן ריאות בזמן

 59. אינטובציה ניתוח קיסרי

 60. אזהרת חולה לפני טיפול

 61. ניתוח בקע טבורי ילדים

 62. הזרקת סיליקון לאבר מין

 63. אלח דם / ספסיס - בלידה

 64. קולונוסקופיה - סיכונים

 65. התיישנות רשלנות רפואית

 66. פיגור בגדילה תוך רחמית

 67. רשלנות טיפול בחדר מיון

 68. עקרות בגלל ניתוח קיסרי

 69. הפלה סיכונים - עקרות ?

 70. ניתוח פלסטי באף - צלקת

 71. תביעה נגד מרפאת שיניים

 72. סי טי ראש - טעות פענוח

 73. אנורקסיה - אשפוז בכפיה

 74. שדרה שסועה - מעקב הריון

 75. זיהום בפה בגלל עקירת שן

 76. ירידת מים מוקדמת בהריון

 77. שתלים להגדלת חזה פגומים

 78. ניתוח בכף היד - סיכונים

 79. פגיעה בעורק במהלך צנתור

 80. רחם שרירני - מיומה ברחם

 81. ניתוח סינוסים - סיכונים

 82. הפסקת טיפול רפואי מרצון

 83. תלונה נגד רופא - קובלנה

 84. צריבה במתן שתן - סרטן ?

 85. מנגנון קרישת דם - ניתוח

 86. כריתת אשך - סרטן האשכים

 87. האם חובה למדוד לחץ דם ?

 88. ועדת בדיקה משרד הבריאות

 89. הסרת נקודת חן – סיכונים

 90. נפילה מהמיטה בבית חולים

 91. השתלת עדשה בעין - זיהום

 92. ניתוח להסרת גידול בחו"ל

 93. כריתת כיס המרה – סיכונים

 94. ניתוח לב ילדים - סיכונים

 95. גידול ברחם - גילוי מוקדם

 96. הסברים לפני הסכמה לניתוח

 97. בקשה לחייב לחתום על וס"ר

 98. זריקת לידוקאין - סיכונים

 99. תביעה נגד בית חולים קפלן

 100. אישור הפסקת הריון / הפלה

 101. בקשה לעיון בתיק בית משפט

 102. זיוף מסמכים בבית חולים ?

 103. פגיעה בעצב - רופא שיניים

 104. ניתוח קיסרי - פיגור שכלי

 105. ניתוח להגדלת חזה - זיהום

 106. ניתוח קיבוע שבר - סיכונים

 107. שיתוק בפנים - ניתוח באוזן

 108. עקרות ראשונית - כריתת רחם

 109. ניתוח כריתת רחם - סיכונים

 110. השארת חפץ בגוף אחרי ניתוח

 111. חיסון צהבת b תופעות לוואי

 112. מדיאסטינוסקופיה – סיכונים

 113. ניתוח הגדלת חזה - סיכונים

 114. זריקת הרדמה שיניים מקומית

 115. ניתוח לפרוסקופיה – סיכונים

 116. סריקת מערכות - שלמות גפיים

 117. רשלנות מקצועית רופא שיניים

 118. הארכת חיים מלאכותית – בקשה

 119. בקשה של אסותא למחיקת תביעה

 120. עובר מת ברחם – אולטראסאונד

 121. ניתוח בקע מפשעתי - סיכונים

 122. כימותרפיה בילדים - סיכונים

 123. לידת עכוז או ניתוח קיסרי ?

 124. היפרדות רשתית העין - ניתוח

 125. ניתוח קיצור קיבה - סיכונים

 126. רעלת הריון - היפרדות שיליה

 127. רשומה רפואית / רשומה מוסדית

 128. תביעה נגד בית חולים איכילוב

 129. מרפק טניס – ניתוח – סיכונים

 130. לידה נרתיקית או לידה קיסרית

 131. לידה בשבוע 30 - לידת וואקום

 132. ניתוק ממכונת הנשמה / החייאה

 133. עדות הזמה - מהי עדות הזמה ?

 134. תביעה נגד קופת חולים לאומית

 135. תיקון ראיה בלייזר - סיכונים

 136. תביעה נגד מכון אולטרא סאונד

 137. התיישנות תביעה - אבחון סרטן

 138. הגשת ראיה - נספח לדוח חקירה

 139. זיהום אחרי ניתוח פשוט - מוות

 140. תביעה נגד בית חולים בילינסון

 141. צניחת חבל הטבור - תשניק לידה

 142. לידה רגילה במקום ניתוח קיסרי

 143. אי אבחון שבר - רשלנות רפואית

 144. ציסטה שקית נוזלים חוליות בגב

 145. הסרת קעקועים בלייזר - סיכונים

 146. סרטן השד - ממוגרפיה / ביופסיה

 147. ספונדילוזיס של חוליות - ניתוח

 148. ניתוח גב פריצת דיסק - סיכונים

 149. מחיקת תצהירים – רשלנות רפואית

 150. ניתוק ממכונת הנשמה באופן חוקי

 151. תיקון כתב תביעה רשלנות רפואית

 152. בקשה להורות לבצע בדיקה רפואית

 153. חקירת נסיבות מותה של עפרה חזה

 154. משקל עובר גדול – מעל 3 קילו ?

 155. בדיקה רפואית מטעם מקום עבודה

 156. פיצויים על חשש הידבקות באיידס

 157. ניתוח לייזר בעיניים - סיכונים

 158. זריקת אפידורל בלידה - סיכונים

 159. ניתוח החלפת מפרק ירך - סיכונים

 160. דימום תוך מוחי - ניתוח ביופסיה

 161. פיצול דיון תביעת רשלנות רפואית

 162. תאונת דרכים או רשלנות רפואית ?

 163. הפרת סודיות רפואית - פיצויים ?

 164. העברת דיון תביעת רשלנות רפואית

 165. תביעה נגד בית חולים אנגלי נצרת

 166. ניתוח שלפוחית השתן - דליפת שתן

 167. תסמונת דאון – זכויות פיצויים ?

 168. מחלת ריאות כרונית - השתלת ריאה

 169. תביעה נגד פרופורציה - ניתוח אף

 170. שחרור מוקדם מבית חולים – רשלנות

 171. פיצויים על טיפולי שיניים לקויים

 172. רגל קצרה בגלל שבר בשוק / בירך ?

 173. אי זמינות רופא כונן - בית חולים

 174. ניוון שרירים - הפסקת טיפול רפואי

 175. ערעור לעליון עיכוב ביצוע פסק דין

 176. טיפול לא מתאים בגלל אבחון לא נכון

 177. פסק דין על דרך פשרה רשלנות רפואית

 178. הוצאת חוות דעת רפואית - תחשיב נזק

 179. כריתת חצוצרה לאחר לידה - התיישנות

 180. אולטרסאונד הריון - אי גילוי מומים

 181. תביעה נגד בית חולים בני ציון חיפה

 182. התאבדות בבית חולים - קפיצה מהחלון

 183. עיכוב ביצוע פסק דין רשלנות רפואית

 184. צילום רחם - טיפול הורמונלי להריון

 185. הוצאת אבן מכיס המרה - צהבת חסימתית

 186. נאונטולוגיה - חוות דעת מומחה רפואי

 187. התליית רישיון רופא - פקודת הרופאים

 188. אישה מבוגרת - רשלנות טיפול רפואי ?

 189. פסילת שאלות למומחה – רשלנות רפואית

 190. בקשה לקבל פרוטוקולים של ועדת בדיקה

 191. רשלנות הוראות של רופא בשיחה טלפונית

 192. בעיות הורמונליות - הסרת שיער בלייזר

 193. חיסון תינוקות תופעות לוואי - סיכונים

 194. עקרון הפומביות - עקרון פומביות הדיון

 195. האם ליקוי שכלי עוצר התיישנות תביעה ?

 196. רשומות רפואיות - בית חולים פסיכיאטרי

 197. פציעת ירי קליע - ניתוח להוצאת רסיסים

 198. תביעה נגד רופאי שיניים - טיפול שיקומי

 199. זיהום ברחם - תביעה נגד בית חולים הדסה

 200. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון