תום לב - חברת ביטוח

קיום בירור החבות בתום לב ע"י חברת הביטוח הינו כלל אותו בתי המשפט מאזכרים בפסיקות בנושא תביעות ביטוח.

התנהגות מקובלת ובתום לב מחייבת את חברת הביטוח שלא להערים קשיים על דרכו של המבוטח למימוש הזכויות על פי הפוליסה.

בית המשפט פסק כי עקרון תום הלב חל, גם על קיום חוזה ביטוח, שלגביו שנתפס כחוזה מיוחד שבו נדרשים שני הצדדים לנהוג במידה מרבית של הגינות ותום לב.

בכוחו של עקרון תום הלב להטיל חיובים נוספים לתניות שנכתבו במפורש בפוליסה וכל חיוב הנובע מחוזה צריך לנהוג בדרך מקובלת ובתום לב.

הפרת חובת תום הלב , מצד חברת ביטוח, מהווה הפרת חוזה המזכה בתרופות בגין ההפרה
מאחר ולפי גישת בית המשפט אם לא קיים בעל חוזה את חיובו 'בדרך מקובלת ובתום לב' כאמור, רואים אותו כאילו לא קיים חיובו כלל.

המסגרת הנורמטיבית הנוגעת לבירור חבות המבטח, לאחר קרות מקרה הביטוח, מעוגנת בסעיפים 23 ו- 24 לחוק חוזה הביטוח. משהושלם בירור החבות, בכך שלמבטח יש די מידע ומסמכים, המצביע על קיום חבות, יש לשלם את תגמולי הביטוח כמצוות סעיף 27 לחוק חוזה הביטוח, ובביטוח תכולת דירה שבגדר ביטוחים אישיים, אף רלבנטית הוראת הריבית המיוחדת שסעיף 28א לחוק חוזה הביטוח.

סעיף 23 לחוק חוזה הביטוח הדן בבירור החבות, מאזן בין צורכי המבטח לבין צורכי המבוטח. המבטח זקוק למידע אודות האירוע שנטען שנכלל בהגדרת מקרה הביטוח בפוליסה, והמידע שמלכתחילה לא ברשותו המבטח נמסר, בתחילה, בהודעה מצד המבוטח שעליו לשתף פעולה במסירת מידע הדרוש לבירור חבות לפי סעיף 23 (ב) לחוק חוזה הביטוח. אולם, בעיתוי שלאחר קרות מקרה ביטוח המבוטח זקוק, לעיתים עד מאד ובמהירות, לתגמולי הביטוח .לפיכך, בהתאם להוראת סעיף 23(א) מחובתו של מבטח לברר את חבות "מיד" לאחר קבלת ההודעה על קרות מקרה הביטוח כלומר, מהר, ובסמוך ככל הניתן למועד המקרה ולא לנקוט בסחבת אופורטוניסטית, וזאת כמפורט בסעיף 23(א) לחוק חוזה הביטוח.

בסעיף 23 לחוק חוזה הביטוח נכתב:

"(א) משנמסרו למבטח הודעה על קרות מקרה הביטוח ותביעה בכתב לתשלום תגמולי הביטוח, על המבטח לעשות מיד את הדרוש לבירור חבותו. (ב) על המבוטח או על המוטב, לפי הענין, למסור למבטח, תוך זמן סביר לאחר שנדרש לכך, את המידע והמסמכים הדרושים לבירור החבות, ואם אינם ברשותו, עליו לעזור למבטח, ככל שיוכל, להשיגם."

משקיבל המבטח הודעה על קרות מקרה הביטוח, עליו כאמור לפעול מיד לבירור החבות. סעיף 23 הנ"ל בחוק חוזה הביטוח לא מכתיב, כמובן, למבטחת את האופן הנדרש לבירור חבותה מעבר לכך שהוא, כאמור, מחייב לערוך את הבדיקה בסמיכות להודעה. בחירתה באמצעים מושפעת מנסיבות המקרה והיקף הנזק.


סיכום

ההלכה הפסוקה השלימה חלק מהחסר בחקיקה על ידי הטלת חובות תום לב מיוחדות על חברת ביטוח בשלב מימוש החבות החוזית. נפסק כי חברת הביטוח צריכה לעשות כל שביכולתה על מנת שלא להותיר את המבוטח בחוסר בהירות באשר לגורל התגמולים אותם מצפה הוא לקבל.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. סחבת של חברת ביטוח

 2. תום לב - חברת ביטוח

 3. ארנונה חברת ביטוח

 4. חוב פרמיות לחברת ביטוח

 5. חוב פרמיות לחברת ביטוח

 6. תביעה של כלל נגד מבוטח

 7. חוב פרמיה - חברת ביטוח

 8. ציון חברה לביטוח - תביעה

 9. תביעה של שומרה נגד מבוטח

 10. תביעה של אליהו נגד מבוטח

 11. תביעה של חברת ביטוח במקום

 12. פיטורים מחברת ביטוח הפניקס

 13. חובת הגילוי של חברת הביטוח

 14. תביעה נגד דולב חברה לביטוח

 15. תביעה נגד דולב חברה לביטוח

 16. הודעה על תאונה לחברת הביטוח

 17. דחיית תביעה של הפניקס

 18. אי שיתוף פעולה עם חברת ביטוח

 19. תביעת חברת ביטוח נגד עורך דין

 20. תביעה של הראל ביטוח נגד מבוטח

 21. תביעה של ביטוח ישיר נגד מבוטח

 22. הוספת חברת ביטוח כנתבעת

 23. עיכוב תשלום מחברת הביטוח

 24. הסתרת תאונות קודמות מחברת ביטוח

 25. נימוקי דחייה - חברת ביטוח

 26. תביעה נגד איי.די.איי חברה לביטוח

 27. נתונים שגויים - חברת ביטוח

 28. גביית יתר של תשלומי פרמיה

 29. ביטול משיכת כספים מחברת ביטוח

 30. ההסדר בין חברות הביטוח למל''ל

 31. תביעה של הכשרת היישוב נגד מבוטח

 32. הסכם בין ביטוח לאומי לבין חברות ביטוח

 33. טענת חברת הביטוח שהתאונה מבוימת

 34. אי מסירת מכתב דחייה של חברת ביטוח

 35. תאונת דרכים - חברות ביטוח איילון אליהו

 36. נימוקי דחייה חברת ביטוח בהזדמנות הראשונה

 37. האם מותר לחברת ביטוח לתת מתנות למבוטחים ?

 38. זכות החזרה של ביטוח לאומי כלפי חברת הביטוח

 39. תביעה על הפרש סכומים שלא התקבלו מחברת ביטוח

 40. התיישנות תביעת נזיקין נגד חברת ביטוח

 41. הפחתת מחיר רכב ע"י חברת ביטוח – מחירון לוי יצחק

 42. סרוב מעביד לשחרר כספים מחברת ביטוח לאחר פיטורים

 43. חובת חברת הביטוח למסור את מלוא עמדתה בכתב

 44. חיוב חברת ביטוח בסכום נמוך מההשתתפות העצמית

 45. בקשה של חברת ביטוח למנוע העברת מסמכים למומחה רפואי

 46. אי תשלום פרמיה לחברת ביטוח – האם חברת ביטוח תגיש תביעה ?

 47. תעודת הביטוח מונפקת ע"י חברת הביטוח והסוכן מוסר אותה ללקוח

 48. התיישנות תביעת השתתפות של חברת ביטוח נגד חברת ביטוח - כפל ביטוח

 49. בטרם התפשרה עם הנפגע לא יידעה חברת הביטוח על פרטי המשא ומתן

 50. האם עסקינן ב"מיצוי עילה" המונעת מלפנות לחברת הביטוח לתיקון נזק

 51. אי מתן הודעה מפורשת למבוטח על כוונת חברת ביטוח לוותר בשמו על הוצאות

 52. התיישנות: נטען כי חברת הביטוח עשתה ככל שניתן בכדי "להרדים" את המבוטח

 53. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון