תביעה נגד כלל ביטוח עבודות קבלניות

פסק דין

בפני תביעה של חברת תמם יוסף עבודות צנרת בע"מ (ולהלן:"התובעת") נגד כלל-חברה לביטוח בע"מ (ולהלן:"הנתבעת") אשר ביטחה את התובעת בפוליסה לביטוח עבודות קבלניות (ולהלן:"הפוליסה"). התביעה בכללותה מתייחסת לשני אירועים בגינם נתבעה הנתבעת. הצדדים הגיעו להסכמה כי יגישו לבית המשפט רשימת מוסכמות ופלוגתאות ובהתאם לכך סיכומים בכתב, ללא צורך בקיום משפט ושמיעת ראיות. פסק הדין יינתן על יסוד הסיכומים .

1.האירוע הראשון:

א. תיאור עובדתי
התובעת הינה חברה פרטית העוסקת בעבודות קבלניות שונות ובכלל זה ביצוע התקנות של קווי מים ותיעול לאורך כבישים, מדרכות ומתקני תשתית.
האירוע הראשון, לגבי עובדותיו, אין מחלוקת בין הצדדים הוא כדלהלן: התובעת התקשרה עם עיריית תל אביב לצורך ביצוע עבודות תשתית ברחוב יצחק אלחנן בתל אביב. הפרויקט החל בחודש מאי 2004 , במסגרתו על התובעת היה לבצע הפרדה בתוך מוביל תת קרקעית של זרימת מי הביוב ומי הגשמים.
בתאריך 27.5.2004 לערך, נתגלה כי במהלך היציקה של הקטע הדרומי , חדר בטון מתחת לאחד הצינורות, התקשה וקיבע את הצינור במקום לא מתאים. האירוע , ועל כך אין מחלוקת, נגרם עקב ביצוע עבודה לקויה של התובעת (בהתאם לכתב הסכמות הצדדים). התובעת נאלצה לתקן את הנזקים אשר הוערכו בהתאם לחוות דעת שמאי מטעם הנתבעת, בסך של -.230,600 ₪ . הנתבעת הכירה בחבותה על פי הפוליסה ופיצתה את התובעת בסך -.129,263 ₪, וזאת לאחר ניכוי פרמיה בסך 57337 ₪ ודמי השתתפות עצמית בסך -.44,000 ₪ .

ב. השאלה שבמחלוקת: אופן פרשנות הפוליסה
לצורך קביעת גובה ההשתתפות העצמית, טוענת התובעת, כי יש לסווג את האירוע בהתאם לפוליסה, על פי פרק של עבודת בניה לקויה וכתוצאה מכך סכום ההשתתפות העצמית פוחת, באופן שיעמוד על סך של -.21,000 ₪ ולא -.44,000 ₪ .
לעומתה, טוענת הנתבעת כי בעקבות האירוע יש לסווג את הנזק ככזה שנגרם עקב עבודות הנדסה אזרחית .
השאלה השנויה במחלוקת היא סיווגו של הנזק שנגרם- האם הנזק נגרם עקב עבודה בניה לקויה (כפי שטוענת התובעת) או שמא הנזק נגרם עקב עבודות הנדסה אזרחית לקויה (כפי שטוענת הנתבעת). סיווגו של הנזק חיוני לצורך קביעת גובה דמי השתתפות העצמית של התובעת.
לטענתה של התובעת ישנה בעיה בפרשנותה של הפוליסה ובמקרה של אי בהירות בפוליסת ביטוח, הרי שאז יש לפרשה לאור כלל הפרשנות נגד המנסח , קרי יש לבחור בתכלית המטיבה עם המבוטח ולא עם המבטח, האחראי על ניסוחה של הפוליסה. (ראה לענין זה ע"א 2016/00 רוזנצוויג נגד רוזנבליט ואח' , פ"ד נו(4),
ע' 511)
טוענת הנתבעת לעניין זה כי הפוליסה אינה לוקה באי בהירות ואי ההבנה וההבחנה בין עבודות בניה להנדסה אזרחית היא אי הבנה סובייקטיבית של התובעת. לצורך כך ליקטה הנתבעת את ההגדרה המילונית למונח "הנדסה אזרחית", ממילון אבן שושן, מהאינטרנט וכיוב'.
בעניין ההבחנה בין שני המושגים, הרי שיש אבחנה ברורה בפוליסה בין הנדסה אזרחית לעבודות בניה אולם המבטחת אינה מבהירה או אינה מפרטת או אינה מסבה את תשומת לב המבוטח בפוליסה למשמעותה של אבחנה זו, שכן לית מאן דפליג כי קיימת אבחנה כזו- אולם משמעותה סתומה ואינה עולה מתוך הפוליסה.
לפיכך יש לבחון לטעמי את נסיבות האירוע שגרם לכשל. מדו"ח השמאי עולה כי הכשל מקורו ביציקת הבטון שחדרה מתחת לצינור. משמע, עסקינן לטעמי, בנזק שנגרם בעת ביצוע עבודות הבניה עצמה ולפיכך סבורתני כי בשל אירוע זה היה מקום להפחית דמי ההשתתפות העצמית , על פי פרק של עבודת בניה לקויה, בסך של -.21,000 ₪ , ולא בסך -.44,000 ₪, דהיינו בגין האירוע הראשון זכאית התובעת להשבת הסך של -.23,000 ₪ (ראה גם סעיף 2.3 לדף המוסכמות , דהיינו אירוע נגרם עקב ביצוע עבודה לקויה של התובעת).

2. האירוע השני

לא כך פני הדברים בגין האירוע השני. במקרה דנן ועל פי המוסכמות, התקשרה התובעת עם עירית רמת גן לצורך הנחת קווי ביוב ברחוב הכבאים בתל אביב. לאחר ביצוע העבודה במהלך חודש יולי 2004, נמצא כי הקו העירוני נבנה כ-30 ס"מ מקו הביוב ולפיכך לא תיפקד , כאשר הכשל מקורו בטעות במדידה של התובעת ומטעות בשיפוע הקו (ראה סעיף 3.3 למוסכמות). תביעת התובעת נדחתה מאחר ולגרסת הנתבעת אין מקור האירוע בנזק תאונתי אלא בטעות במדידה (סכום הנזק
-.42,591 ₪ , נופל מסכום ההשתתפות העצמית). מדו"ח השמאי עולה כי מדובר בטעות בחישוב של מנהל העבודה וסבורתני כי טעות זו אין לסווג כנזק תאונתי, לפיכך ועל פניו אין האירוע מכוסה בפוליסה. אכן, בכדי לקבל את פרשנות התובעת בסיכומיה לפיה עסקינן "בתאונה", איני סבורה כי במקרה דנן ניתן להגדיר טעות בחישוב של מנהל העבודה כ'אירוע תאונתי' גם על-פי הגדרתו הרחבה כפי שהיא באה לידי ביטוי בפסיקה, עליה נסמכת התובעת , שכן פירוש מסוג שכזה יהפוך את הפוליסה לטעמו, לפוליסה "כל הסיכונים" שכן כל אירוע , שמקורו בטעות חישוב, אף שאינו נובע מעצם ביצוע העבודה בעין, יהא מכוסה - לגרסת התובעת - ולא זו הפוליסה שנרכשה על ידי התובעת ולא בכדי הוגבלה הפוליסה לאירועים תאונתיים בלבד ואין להוסיף עליה בדרך של לוליינות לשונית את אשר אין בה.
לפיכך ומן הטעם הזה , דין התביעה בגין האירוע דנן להדחות.
אולם גם אם היתה מתקבלת טענת התובעת כי הפוליסה מכסה גם עבודה לקויה , מכל מקום, סבורתני כי טעות בחישוב אינו בגדר עבודה לקויה , אלא יש לסווגו בגדר עבודות הנדסה אזרחית, שכן מקורו בשלב התכנון ולא בשלב הביצוע, אם כי תוצאותיו של הכשל ההנדסי מדרך הטבע, באים לידי ביטוי במוצר הסופי, לפיכך גם אליבא דפרשנות זו, היה על התובעת לשאת בדמי השתתפות עצמית בסך של
-.44,000 ₪ , על פי הפרק של הנדסה אזרחית, ומשנופל סכום הנזק מסכום ההשתתפות העצמית , דין תביעתה בגין האירוע השני להידחות.


סיכום

התוצאה הינה כי אני מורה לנתבעת, להשיב לתובעת את הסך של -.23,000 ₪ בגין האירוע הראשון, כשסכום זה צמוד ונושא ריבית כחוק מיום בו נוכה הסכום ועד התשלום המלא בפועל , בצירוף 15% שכר טרחת עו"ד ומע"מ וכן הוצאות משפט , התביעה בגין האירוע השני נדחית ללא צו להוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק רישום קבלנים

 2. קבלן לא רשום

 3. חוזה קבלן משנה

 4. הסכם מסגרת עם קבלן

 5. תקלות בדירה של קבלן

 6. קבלן בניין תאונה בעבודה

 7. רווח קבלני - שכר עבודה

 8. תקנות רשם הקבלנים

 9. מסירת דירה מקבלן באיחור

 10. תקנות רישום קבלנים

 11. העלאת סיווג קבלני

 12. תקנות סיווג קבלנים

 13. מהו קבלן בונה ? מס הכנסה

 14. סיווג ג5 - קבלנים

 15. איחור בהודעה לקבלן

 16. חובות לקבלן שנפטר

 17. חברה קבלנית - ביקורת מס

 18. סכסוך בין קבלנים עבודות חשמל

 19. תביעה נגד קבלן שפשט רגל

 20. סעיף 6 לחוק חוזה קבלנות

 21. תביעת קבלן משנה נגד קבלן ראשי

 22. אחריות קבלן ליקויי תכנון דירה

 23. ערעור של הקבלן על גובה הפיצוי

 24. איחור במסירת דירה מקבלן

 25. ביטוח עבודות קבלניות - חריגים

 26. אחריות קבלן משנה – תאונת עבודה

 27. תביעה נגד קבלן למסור דירת קוטג'

 28. סכסוך בין קבלן ורוכש דירה

 29. מחלוקת על זהות דירה מקבלן

 30. חילוקי דעות בין יזם לקבלן

 31. סכסוך בין קבלן לבין מזמין העבודה

 32. השוואת תנאים של עובדי קבלן

 33. ביטוח עבודות קבלניות - קבלני משנה

 34. הסכם עם קבלן לבניית בית מעץ

 35. תביעה נגד כלל ביטוח עבודות קבלניות

 36. תביעה לתשלום יתרת חוב – חברה קבלנית

 37. ההבדל בין קבלן מבצע לבין קבלן בונה

 38. איחור במסירה של דירה - תביעה נגד קבלן

 39. סכסוך על גודל גינה בדירה מקבלן

 40. איחור במועד מסירת עבודה קבלנית

 41. סכסוך בין קבלן משנה לקבלן ראשי

 42. הסכם לביצוע עבודות חשמל עם קבלן

 43. נזקים כבלי חשמל - ביטוח עבודות קבלניות

 44. פיצוי בגין אובדן רווחים עתידיים

 45. קבלן עצמאי / מזמין שירותים - יחסי עבודה

 46. תביעה של משרד חקירות נגד חוקר קבלן עצמאי

 47. דחיית מועד המסירה בגין הזמנת שינויים

 48. חוזה עם קבלן בהליכי פירוק עקב קשיים כלכליים

 49. תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות

 50. ערעור קבלנים עצמאים מנהלי פרויקט שיקום שכונות

 51. פיצוי כספי מהקבלן בגין אי התקנת פרקט בדירה

 52. תביעה לתשלום יתרת חוב שחב קבלן ראשי לקבלן משנה

 53. מהו המבחן בפסיקה לקביעת מעמד כ"עובד" או "קבלן עצמאי" ?

 54. תביעה נגד חברה קבלנית בגין שירותי בנייה להקמת בית מגורים

 55. תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות סיווג קבלנים רשומים

 56. השלד של המבנה נבנה כולו על ידי קבלן שאינו רשום דבר שגרם נזקים רבים

 57. חוזה פאושלי מכתיב מערכת הקצאת סיכונים של הקבלן המבצע, מצד אחד, ושל מזמין העבודה, מצד שני

 58. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון