שריפה בחולון - ביטוח

החלטה

הרקע

הבקשה שבפני הוגשה במסגרת תביעה שענינה שריפה, אשר ארעה בלילה שבין 10.2.97 לבין 11.2.97 בחולון. השריפה פרצה במבנה תעשייתי, שהיה בבעלות חברת חרות בע"מ (להלן - חרות), ושלושה עסקים התנהלו בשטחו: מפעל של פקר פלדה בע"מ (להלן - פקר פלדה), בית עסק של סולל בונה בע"מ או של שיכון ובינוי אחזקות בע"מ (להלן - סולל בונה ושיכון ובינוי, בהתאמה), ובית עסק של יהודה יבוא ויצוא בינלאומי (1971) בע"מ (להלן - יהודה).

פקר פלדה היתה מבוטחת בפוליסה שכיסתה את הארוע, אצל מגדל חברה לביטוח בע"מ (להלן - מגדל), היא התובעת בתיק שבפני.
יהודה וכן יהודה יצוא ויבוא בע"מ בוטחו על ידי מנורה חברה לביטוח בע"מ (להלן - מנורה) ושלושתם הם הנתבעים 1-3 בתביעה דנן.
סולל בונה ושיכון ובינוי בוטחו על ידי אליהו חברה לביטוח בע"מ (להלן - אליהו), והם הנתבעים 4-6 בתביעה דנן.

לטענת התובעת, נגרמו לפקר פלדה נזקים מהשריפה, בגינם שילמה לה התובעת תגמולי ביטוח בסך 663,460 ₪. בנוסף נשאה בשכר טרחת מומחים בסך 86,186 ₪. התביעה הוגשה ביום 4.2.04, על סך של 749,646 ₪.

בין אליהו, חרות וסולל בונה, מצד אחד, לבין יהודה ומנורה מצד שני, התנהלו תביעות נפרדות. ניתן בענינן פסק דין בבית המשפט המחוזי, אשר דחה את התביעות, מאחר שלא הוכח מאין פרצה האש. על פסק הדין הוגש ערעור. בית המשפט העליון קבע, כי דין כל הערעורים להדחות, אך נותרה טענה אחת, שלא הוכרעה בבית המשפט המחוזי ובשל כך, הוחזר התיק לבית המשפט המחוזי, להכרעה באותה טענה. הטענה היא זו: אליהו טענה, כי יהודה התחייבה בחוזה שכירות שנחתם בינה לבין חרות, לבטח את פעילותה במבנה ולגרום לכך שחרות תהיה הנהנית ו/או המוטבת על פי הפוליסה. מכאן - טענו אליהו וחרות - שללא קשר למקום פרוץ השריפה, היה על יהודה לפצות את חרות על נזקיה (וממילא - גם את אליהו שבאה בנעליה).

הבקשה שבפני

הנתבעות 4-6 (להלן - המבקשות) הגישו בקשה להתיר להן לתקן את כתב הגנתן ולשלוח הודעת צד ג נגד פקר פלדה.

התיקון המבוקש לכתב ההגנה הוא הוספת סעיף, בו יאמר (בתמצית), שהתובעת מושתקת מלהגיש תביעתה, לאור קיומו של הסכם בין הצדדים, השולל הגשת תביעת שיבוב כנגד הנתבעת 4 וממילא כנגד הנתבעת 6, מבטחתה. לדברי המבקשות, התחייבה פקר פלדה, במסגרת ההסכם האמור, לכלול את הנתבעת 4 כמבוטחת בביטוח האש שלה, וכן התחייבה כי פוליסות הביטוח הרלוונטיות תכלולנה ויתור על זכות השיבוב. ההסכם האמור צורף כנספח א לבקשה. לדברי המבקשות, נספח א זה צורף להסכם השכירות בין פקר פלדה לבין חרות, שצורף כנספח ב לבקשה. חרות היא חברה אחות לנתבעת 4 במסגרת קבוצת בינוי ושיכון, והיה לה אינטרס ברור שלא תוגשנה תביעות כנגד שוכרת אחות במבנה. נספח א הנ"ל יוצר התחייבות חוזית ישירה כלפי הנתבעות 4 או 6 ולפיה נוצר השתק המונע מהתובעת להגיש את התביעה דנן כנגד הנתבעת 4, וכנגד הנתבעת 6 שבאה בנעליה.

הנימוק לבקשה להגשת הודעת צד ג נגד פקר פלדה הינו שרק לאחרונה, לאחר מתן פסק הדין בבית המשפט העליון, הצליחו המבקשות לאתר את הסכם השכירות הנ"ל. משנתגלה שפקר פלדה, מבוטחת התובעת, התחייבה לכלול את הנתבעת 4 כמבוטחת בפוליסות שלה, וכי לא תוגש תביעת שיבוב כנגד הנתבעת 4, והתחייבויות אלה הופרו על ידי פקר, קיימת הצדקה מלאה לצרף אותה כצד שלישי בתובענה.

התובעת מתנגדת לבקשה. לדבריה, ההסכם שצורף הוא בין פקר פלדה לחרות, וחרות כלל אינה צד לתביעה דנן, ולכן ההסכם אינו רלוונטי. לטענתה, המבקשות אינן יכולות להתבסס על עילה חוזית כלפי מבוטחת התובעת, לצורך הגשת הודעת צד ג, כאשר אין ביניהן כל קשר חוזי. בנוסף, הבקשה מוגשת כשנתיים לאחר הגשת כתב ההגנה מטעם המבקשות, ללא כל סיבה מיוחדת.

הנתבעות 1-3 לא התנגדו לבקשה.

הכרעה

מעיון בנספח א לבקשה עולה, כי מדובר בנספח להסכם שכירות. הנספח חתום על ידי חרות, מצד אחד, וכנראה שעל ידי פקר פלדה, מצד שני (בהעדר חותמת, אין לי אלא להניח שהחתימות הנוספות הן בשם פקר פלדה). נספח א הינו אישור שצריך היה להחתם על ידי מבטח, בו המבטח מאשר שערך ביטוחים מסוימים. בין השאר, מדובר על עריכת ביטוח אש מורחב, וביטוח אחריות כלפי צד שלישי, שבו המבוטחים הם "פקר פלדה בע"מ ו/או סולל בונה בע"מ ו/או חרות בע"מ". בנוסף, נאמר בנספח שהביטוח יכלול סעיף בדבר ויתור על תחלוף כלפי סולל בונה בע"מ ו/או חרות בע"מ. החובה לבצע את הביטוח הוטלה על פקר פלדה בסעיף 11.ט להסכם השכירות בין חרות לפקר פלדה, שצורף כנספח ב לבקשה. עיון בפוליסה שצורפה כנספח לכתב התביעה מעלה כי אינה כוללת לא את חרות ולא את סולל בונה כמבוטחים.

אם אכן יתברר, כי פקר פלדה הפרה את התחייבותה להוציא פוליסה כאמור לעיל, הרי שיש בסיס והצדקה הן לתיקון כתב ההגנה והן למשלוח הודעת צד ג. הסכם השכירות אמנם אינו בין פקר פלדה לבין סולל בונה, אך אם במסגרתו נכלל סעיף, שלפיו סולל בונה אמורה להיות מוטבת או מבוטחת בפוליסת הביטוח, יש מקום לדון בשאלה אם היתה הפרה, ואם כן - בהשלכותיה, הכל - במסגרת תביעה זו, כאשר גם פקר פלדה בתמונה.

לנוכח הנסיבות האופפות תיק זה (קיומן של התביעות האחרות, הערעור שהוכרע בבית המשפט העליון וכו'), ולאור השלב המוקדם שבו נמצאת התביעה דנן (אף שחלפו כשנתיים ומחצה מאז הוגשה, וגם לאור סכום התביעה, אני מתירה תיקון כתב ההגנה ומשלוח הודעת צד ג, ובלבד שאלה יוגשו עד ליום 10.9.06 (חרף הפגרה החלה כעת).

בהתאם, אני מאריכה את המועד (שנקבע בדיון ביום 27.4.06) להגשת ההודעה המוסכמת לגבי סיום הליכים מקדמיים והצעת מועדים להגשת תצהירים, עד ליום 1.12.06.

נושא הוצאות בקשה זו ילקח בחשבון בסופו של יום.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטוח כפל - שריפה

 2. שריפה עבודות חשמל

 3. ביטוח שריפה אליהו

 4. תביעה על שריפת עסק

 5. שריפה בחולון - ביטוח

 6. שריפת רכב סיאט

 7. ביטוח שריפה בארון חשמל

 8. כוויות קשות עקב שריפה

 9. שריפת מכונית - טוטלוס

 10. שריפה בבית קפה - ביטוח

 11. האם מזגן גרם לשריפה ?

 12. נכות פלסטית בגלל שריפה

 13. שריפה בגלל תיקון

 14. שריפה בגלל מחשב

 15. החלפת אלטרנטור - שריפה

 16. שריפה במלון במהלך חופשה

 17. חוק למניעת שריפות בשדות

 18. שריפה בגלל ריתוך סורגים

 19. מי אחראי לשריפה ? תביעה

 20. שריפה בדירה שכורה

 21. החרגת ביטוח שריפה

 22. שריפת גופות בישראל

 23. צו ייצור אבק שריפה

 24. נזק לרכב חונה בגין שריפה

 25. שריפה דירה לאחר הסכם מכר

 26. ביטוח משכנתא שריפה

 27. שריפה במפעל - ביטוח

 28. שריפה של מכונית – פיצויים

 29. גורמים לשריפה - רכב

 30. על מי אחריות לפרוץ שריפה ?

 31. שריפת מטעים בקיבוץ - ביטוח

 32. שריפה בלוח חשמל בבית

 33. חלוקת אחריות נזקים של שריפה

 34. תביעת שיבוב נגד אחראי לשריפה

 35. שריפה באשמת שוכר – מה הדין ?

 36. שריפה ברכב טויוטה קורולה

 37. כוויות חייל - שריפה בטנק

 38. ביטוח שריפת רכב - חוטי חשמל מנוע

 39. שריפת רכב לאחר תיקון במוסך

 40. פיצוי כספי בגין גרימת שריפה

 41. שריפה בגלל סיבה לא ידועה - ביטוח ?

 42. שריפה של מכוניות – תביעה נזקי שריפה

 43. שריפה של מכונית – חוות דעת חוקר שריפות

 44. תביעת שיבוב - שריפה של רכב בגלל תקלה עצמית

 45. שיפוץ דירה בשכירות מוגנת לאחר שריפה

 46. דליפת דלק - שריפה במהלך תדלוק רכב בתחנת הדלק

 47. שריפת נכס – אי קיום דרישות מכבי אש - ביטוח ?

 48. תביעת שוכר נגד המשכיר בגין רכוש שניזוק בשריפה

 49. שריפה בדירה בשכירות - תביעת בעל הדירה נגד השוכרים

 50. רכבו של התובע נפגע קשות כתוצאה משריפה שפרצה ברכבו של הנתבע

 51. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון