נזק גולמי לרכב - שמאי ביטוח

פסק דין

 1.      יפה עשו ב"כ המערער וכן המערער שהודיעו לביהמ"ש כי חוזרים הם מהערעור.
 2.      השאלה המשפטית שעמדה לדיון מרכזי בערעור ולמעשה בימ"ש קמא נדרש בפסק דינו בעיקר לשאלה זו, הינה האם בעת ששמאי בוחן את הנזק הגולמי על מנת לבדוק אם מדובר באובדן שבגינו זכאי המבוטח לקבל את שוויו של הרכב, או לא מדובר באובדן שכזה.
 3.      בנושא זה אכן בנספח ב' להודעת הערעור, דהיינו הנחיות משרד התחבורה, צוין ביחס לחלקי חילוף, כי בעת התמחור של המחיר לא יבואו הנחות ועמלות בחשבון, אלא מחירם בשוק החופשי.

לכאורה, משרד התחבורה לא התייחס לנושא הנחות בגין ביצוע עבודה.
4.     אין מחלוקת בין הצדדים כי אם מדובר בהתעלמות אך ורק מההנחות על החלפים, תוך הבאה בחשבון של ההנחות בגין עבודה, הרי האובדן לא הגיע ל- 50% משוויו של הרכב.
מאידך, אם מתעלמים מההנחות גם בגין העבודה, אזי האובדן הגיע לשיעור של מעל ל- 50%, שהוא השיעור שקבעו הצדדים לענין זה בפוליסה נשוא הדיון.
5.     יהיו הנחיות משרד התחבורה אשר יהיו, אין אני סובר כי ההנחיות הן הקובעות באופן בלעדי, הגם שיש בהן משום תנא דמסייע.
יתר על כן, אין אני סובר כי בהכרח בעת שמשרד התחבורה ציין את נושא החלפים בלבד, ניתן להסיק מכך כי מכלל הן אתה שומע לאו, או הפוך.
הרציונל טמון בראש ובראשונה בכוונת המתקשרים בחוזה הביטוח, ובהתאם לפרשנות שקבעה הפסיקה שיש ליתן לחוזה שכזה.
הלקוח - המבוטח, משלם פרמיה גם ביחס לאובדן של 50% במקום 60%, ומכל מקום הפוליסה קבעה שיעור של 50% כמבחן הקובע לשאלה בדבר אובדן שייחשב כמלא אם לאו.
המבוטח יודע ואמור לסמוך על כך, שאם בסופו של יום הרכב יפגע באופן שהאובדן יהיה מעל לכל שיעור, יקבל את אשר זכאי הוא לפי הפוליסה.
הפוליסה אינה מתנה כי התיקון של הרכב, גם ללא אובדן, יבוצע במוסך ההסדר, אם כי יתכן ומעניקה הטבות למבוטח אם יתקן את מכוניתו במוסך הסדר.
הנה כי כן, רשאי היה המבוטח לפנות למוסך שימצא לנכון, ואזי השמאי נדרש לבחון הן את עלויות החלפים והן את עלות העבודה, וכפי שמוסך רשאי לקבל בגין החלפים והעבודה.
דרך כלל, ככל שלא מדובר על גוף מוסדי כזה או אחר, הרי לא תתקבל הנחה ועל כן השמאי ובצדק, יקבע את הנזק הגולמי בהתאם למחירון של המוסך, אם אכן סביר הוא.
לדעתי, אין כל משמעות ולא אמורה להיות משמעות, למצב ובו השמאי קבע את אשר קבע הכל בגין הבאת המכונית למוסך הסדר אשר מעניק הנחות לחברות הביטוח.
כאמור, אין חובה על המבוטח לתקן את מכוניתו במוסך הסדר, ואם קביעת בימ"ש קמא תיוותר על מכונה, המשמעות תהיה כי בגין אותה תאונה ובגין אותו נזק, יכול וביחס למבוטח אחד ייקבע כי חל אובדן, וזאת לאחר שאותו מבוטח יפנה למוסך שאינו מוסך הסדר, ואילו חברו שיפנה למוסך ההסדר, במטרה לקבל את אותן הטבות, ייקבע ביחס אליו כי בגין רצונו בהן, אזי לאור ההנחות באותו מוסך ספציפי של הסדר, לא יוכר האובדן.
תוצאה זו אינה ראויה.
המבחן צריך להיות מבחן אוביקטיבי ללא קשר למוסך אשר נותן הנחות לחברות הביטוח, אם לאו, ואין מקום שהמשיבה "תהנה" מאותן הנחות, הכל בגין כך שהמבוטח מצא לנכון לגרור את המכונית למוסך הסדר.
הנה כי כן, המסקנה המתבקשת שבמקרה דנן ובשאלה העקרונית, על השמאים בעת שבוחנים את הנזק הגולמי להתעלם מהנחות, בין ביחס לחלפים ובין ביחס לעלות העבודה, ובאופן ברור להתעלם מכל הנחה שניתנת לחברת ביטוח זו או אחרת.
זאת תכלית האמור בחוזה הביטוח ותכלית זו יש להגשים.
6.     חרף האמור, המלצתי בפני ב"כ המערער את אשר המלצתי לאור אותן נסיבות שציינתי בעל פה, ואין צורך לציינן.
7.     יפה עשתה גם ב"כ המשיבה שקיבלה את המלצת ביהמ"ש שלא לעמוד על הוצאות.
8.     לאור האמור, הערעור נמחק ללא צו להוצאות.

9.     הערבות הבנקאית שהפקיד המערער תוחזר לו באמצעות באת כוחו.
10.     המזכירות תדאג להעביר העתק מפסק הדין למשרד התחבורה, מינהל תנועה - אגף
הרכב במשרד התחבורה בירושלים.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. שמאי מוסכם

 2. חוק שמאי מקרקעין

 3. רשלנות שמאי מקרקעין

 4. רשימת שמאי חוץ

 5. ערעור על שומה של שמאי

 6. סעיף 197 – שמאי מכריע

 7. אי קבלת עמדת שמאי מכריע

 8. ביטול מינוי שמאי

 9. תקנות שמאי מקרקעין

 10. שכר טרחת שמאי רכב

 11. תיקון שומת מקרקעין

 12. ערעור על החלטת שמאי מכריע

 13. ערעור על שומה מכרעת

 14. שכר טרחת שמאי מקרקעין

 15. רשלנות מקצועית שמאי מקרקעין

 16. נזק גולמי לרכב - שמאי ביטוח

 17. שמאי מקרקעין - פסק דין

 18. תביעה של בנק נגד שמאי מקרקעין

 19. תקנות שכר טרחה שמאי מכריע

 20. תצהיר מועמד שמאי מקרקעין

 21. גובה פיצויים לפי חוות דעת שמאי

 22. החלטת ביניים של שמאי מכריע

 23. שמאי של חברת ביטוח או שמאי פרטי ?

 24. ערעור על שכר טרחת שמאי מקרקעין

 25. חוות דעת שנערכה על ידי שמאי אחר

 26. ערר על החלטה של שמאי מכריע בעניין פיצויים

 27. להוכחת נזקיו הגיש התובע חוות דעת שמאי

 28. שמאי מכריע רשאי לבקר בנכס בלא נוכחות הצדדים

 29. שמאי מכריע חייב לקחת בחשבון את החלטות הוועדה

 30. ביטוח פוליסה שווי נמוך יותר מהערכת שמאי - גניבת ציורים

 31. מועד הגשת הערר מיום קבלת תשובת השמאי המכריע למכתב

 32. על שמאים מכריעים שמונו על פי תיקון 84, מוטל נטל רב

 33. הסכמה לשלם 50% ממה שצוין בחוו"ד השמאי בגין האופנוע

 34. טענה כי מדובר בשומה לא מקצועית ולא שקופה אשר יש לבטלה

 35. השמאי המכריע ציין כי ישנה תכנית מאוחרת המתקנת את התכנית נשוא הערר

 36. השמאי המכריע קבע כי לא חלה ירידת ערך בשווי הנכס עקב אישורה של תכנית

 37. נטען כי בדיקת השמאי נערכה כשבוע לאחר התאונה, ובכך נפגמת אמינות דו"ח השמאי

 38. נטען כי השמאי המכריע טעה בכך שקבע כי שימוש מסחרי הותר עוד במצב התכנוני הקודם

 39. נטען שהשמאית המכריעה ביססה את השווי במצב הקודם על תכנית מופקדת שלא אושרה מעולם

 40. השמאי המכריע ימנה מומחה אקוסטי אשר יבחן האם נגרמה פגיעה למקרקעין בגין אישור תכנית

 41. על שמאים אשר עורכים דו"חות ירידת ערך, לפרט מה גרם להם לקבוע שיעור ירידת ערך זה או אחר

 42. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון