ביטוח עבודות קבלניות - קבלני משנה

החלטה

1.     בפני בקשה לדחיית התביעה שהוגשה כנגד המבקשים, הם הנתבעים 1-3 (להלן:המבקשים), על הסף.

רקע עובדתי:
2.     התובעת (להלן: "המשיבה"), הינה חברת ביטוח, אשר בזמנים הרלוונטיים לתביעה, ביטחה את חברת "ונונו עבודות עפר בנין בע"מ", (להלן: "חברת ונונו") בפוליסת ביטוח עבודות קבלניות, הכוללת, בין היתר, כיסוי לפרויקט בניית קיר וסוללה אקוסטיים ו/או דקורטיביים, בשכונת "גני יער" בלוד.
     המבקשת מס' 1, (להלן: "מערב אסיה"), הינה חברה העוסקת, בין היתר, בביצוע עבודות עפר ובניין. המשיבים 2 ו - 3, הינם מנהלים ובעלי מניות במערב אסיה. מערב אסיה שימשה כקבלן משנה של חברת ונונו, לצורך ביצוע בניית הקיר האמור.
     בחודש פברואר 2002 ו/או במועד סמוך לכך ובטרם הסתיימו עבודות הפרוייקט, התמוטט קטע קיר שנבנה על ידי מערב אסיה, או מי מטעמה, כקבלנית משנה של "חברת ונונו".     
     המשיבה שיפתה את חברת ונונו, בגין נזקי התמוטטות הקיר, ותביעה זו, הינה תביעת שיבוב במסגרתה עותרת המשיבה, לחייב את המבקשים לשפותה בגין הסכומים ששילמה למבוטחתה- חברת ונונו.

4.     המבקשים עותרים לדחיית התביעה כנגדם, על הסף. לטענת המבקשים, בהסכם שבין מערב אסיה לחברת ונונו, הוגדרה מערב אסיה "כקבלן משנה" וככזו הינה מבוטחת על פי הפוליסה שהוצאה על ידי המשיבה שכן ברשימת הפוליסה הוגדר "המבוטח" כ: "ונונו אחריות עבודות עפר ובניין... ו/או קבלנים, ו/או קבלני משנה". המשיבים מוסיפים וטוענים כי בהיות מערב אסיה, מבוטחת על פי הפוליסה, אין למשיבה עילת תביעה כנגדה, ומשכך אין לה גם עילת תביעה כנגד המבקשים 2 ו - 3.

5.     המשיבה מתנגדת לבקשה.
     המשיבה טוענת כי במסגרת הפוליסה בוטחו "קבלני משנה" אך לטענתה, בנסיבות העניין, מעשיה ומחדליה של מערב אסיה, אינם מכוסים בפוליסה ולפיכך, אין היא נחשבת כמבוטח לפי הפוליסה.
     לטענת המשיבה, בהתאם להוראות חוק חוזה הביטוח התשנ"א - 1981 (להלן: "חוק חוזה ביטוח"), הוראות הפוליסה, הפסיקה והספרות המשפטית, אין כיסוי ביטוחי למבוטח אשר פעל במתכוון ואו ברשלנות רבתי ו/או ברשלנות פושעת. לטענת המשיבה, מקרה הביטוח - נפילת הקיר, נגרם כתוצאה ממעשים מכוונים או לכל הפחות כתוצאה מרשלנות חמורה או רשלנות פושעת של מערב אסיה. יצויין כי המשיבה תמכה תשובתה לבקשה, בתצהירה של עו"ד צוק - בכר, מנהלת מדור חבויות של המשיבה וכן בחוות דעת שמאי, חוות דעת מהנדס ותצהיר חוקר אשר מהם ומראיות נוספות המצויות, על פי הנטען, בידי המשיבה, עולה כי הנזק נגרם כתוצאה מהתנהגות מכוונת ו/או רשלנות חמורה או זדונית של המשיבים, ולפיכך טוענת המשיבה כי בנסיבות העניין, הפוליסה אינה מכסה את מערב אסיה.

     דיון:
6.     על פי תקנה 100 (1) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד 1984 (להלן: "התקנות"):
     "בית המשפט או הרשם רשאי בכל עת לצוות על מחיקת כתב התביעה נגד הנתבעים, כולם או מקצתם, על יסוד אחד הנימוקים האלה:
     (1) אין הכתב מראה עילת תביעה"
     אומר זוסמן, סדרי הדין האזרחי, מהדורה שביעית עמ' 383 - 384:
     "... המבחן הקובע, אם גילה כתב התביעה עילה או לא, הוא כך:
     פרשת התביעה מגלה עילה אם התובע, בהנחה שיוכיח את העובדות הכלולות בתביעתו, זכאי יהיה לקבל את הסעד המבוקש על ידו".
     העדר עילת תביעה הוא, איפוא, פגם המתגלה על פני כתב התביעה עצמו, דהיינו; אם ברור ונעלה מכל ספק, שעל יסוד העובדות הנטענות בכתב התביעה לא יוכל התובע לזכות בסעד המבוקש כי אז, ורק אז, יאמר כי כתב התביעה, אינו מראה עילה.
     זאת ועוד, הלכה היא כי השימוש בתקנה האמורה, יעשה בזהירות יתירה ובמקרים חריגים (זוסמן, שם, עמ' 387. ע"א 693/83 שמש נ' רשם המקרקעין ת"א - יפו פד"י מד (2) 668, 671).

7.     בענייננו, טענת המשיבה כי הפוליסה מחריגה או אינה מעניקה כיסוי ביטוחי בגין מעשה שנעשה על ידי המבוטח במתכוון, או בגין "פעולה זדונית או רשלנות חמורה של המבוטח", נסמכת על הוראות הדין (סעיף 26 לחוק חוזה ביטוח ) ועל הוראות הפוליסה.
לפיכך, היה והמשיבה תוכיח את טענותיה, כפי שנטענו בכתב התביעה, והיה ויקבע כי בשל מעשיה ו/או מחדליה, אין לראות במערב אסיה בגדר מבוטחת על פי הפוליסה, הרי שלכאורה, עשויה המשיבה, לזכות בתביעתה.
טענות הצדדים, דורשות ברור וליבון עובדתי ומשפטי, ועל כן אין מקום, בנסיבות העניין, להורות על דחיית התביעה על הסף.

8.     דין הבקשה להדחות.
     המבקשים ישאו בהוצאות המשיבה, בגין בקשה זו, בסך של 3,000 ₪ בצרוף מע"מ כחוק.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק רישום קבלנים

 2. קבלן לא רשום

 3. חוזה קבלן משנה

 4. הסכם מסגרת עם קבלן

 5. תקלות בדירה של קבלן

 6. קבלן בניין תאונה בעבודה

 7. רווח קבלני - שכר עבודה

 8. תקנות רשם הקבלנים

 9. מסירת דירה מקבלן באיחור

 10. תקנות רישום קבלנים

 11. העלאת סיווג קבלני

 12. תקנות סיווג קבלנים

 13. מהו קבלן בונה ? מס הכנסה

 14. סיווג ג5 - קבלנים

 15. איחור בהודעה לקבלן

 16. חובות לקבלן שנפטר

 17. חברה קבלנית - ביקורת מס

 18. סכסוך בין קבלנים עבודות חשמל

 19. תביעה נגד קבלן שפשט רגל

 20. סעיף 6 לחוק חוזה קבלנות

 21. תביעת קבלן משנה נגד קבלן ראשי

 22. אחריות קבלן ליקויי תכנון דירה

 23. ערעור של הקבלן על גובה הפיצוי

 24. איחור במסירת דירה מקבלן

 25. ביטוח עבודות קבלניות - חריגים

 26. אחריות קבלן משנה – תאונת עבודה

 27. תביעה נגד קבלן למסור דירת קוטג'

 28. סכסוך בין קבלן ורוכש דירה

 29. מחלוקת על זהות דירה מקבלן

 30. חילוקי דעות בין יזם לקבלן

 31. סכסוך בין קבלן לבין מזמין העבודה

 32. השוואת תנאים של עובדי קבלן

 33. ביטוח עבודות קבלניות - קבלני משנה

 34. הסכם עם קבלן לבניית בית מעץ

 35. תביעה נגד כלל ביטוח עבודות קבלניות

 36. תביעה לתשלום יתרת חוב – חברה קבלנית

 37. ההבדל בין קבלן מבצע לבין קבלן בונה

 38. איחור במסירה של דירה - תביעה נגד קבלן

 39. סכסוך על גודל גינה בדירה מקבלן

 40. איחור במועד מסירת עבודה קבלנית

 41. סכסוך בין קבלן משנה לקבלן ראשי

 42. הסכם לביצוע עבודות חשמל עם קבלן

 43. נזקים כבלי חשמל - ביטוח עבודות קבלניות

 44. פיצוי בגין אובדן רווחים עתידיים

 45. קבלן עצמאי / מזמין שירותים - יחסי עבודה

 46. תביעה של משרד חקירות נגד חוקר קבלן עצמאי

 47. דחיית מועד המסירה בגין הזמנת שינויים

 48. חוזה עם קבלן בהליכי פירוק עקב קשיים כלכליים

 49. תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות

 50. ערעור קבלנים עצמאים מנהלי פרויקט שיקום שכונות

 51. פיצוי כספי מהקבלן בגין אי התקנת פרקט בדירה

 52. תביעה לתשלום יתרת חוב שחב קבלן ראשי לקבלן משנה

 53. מהו המבחן בפסיקה לקביעת מעמד כ"עובד" או "קבלן עצמאי" ?

 54. תביעה נגד חברה קבלנית בגין שירותי בנייה להקמת בית מגורים

 55. תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות סיווג קבלנים רשומים

 56. השלד של המבנה נבנה כולו על ידי קבלן שאינו רשום דבר שגרם נזקים רבים

 57. חוזה פאושלי מכתיב מערכת הקצאת סיכונים של הקבלן המבצע, מצד אחד, ושל מזמין העבודה, מצד שני

 58. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון