חובת הגילוי של חברת הביטוח

בית המשפט ציין בפסיקתו כי חובת הגילוי של חברת הביטוח חלה מכוח עקרונות כלליים מצטרפת חובה סטטוטורית מיוחדת להבליט מגבלות וסייגים לחבות המבטח.

סעיף 3 לחוק חוזה הביטוח קובע, כי אין המבטח זכאי להסתמך על סייג להיקף חבותו, אם לא פירט אותו בפוליסה בסמוך לנושא אליו הוא נוגע, או שציין אותו בהבלטה מיוחדת.

חובת הבלטת ההגבלות, כאמור, נקשרת לחובה לוודא שהמבוטח מודע לקיומן. מכוח פסיקת בית המשפט מוטלת אחריות אקטיבית על חברת הביטוח לוודא שהמבוטח מבין את פשר הגבלות הכיסוי. עליה להסב תשומת לבו של מבוטח לתנאי הפוליסה בדרך שתהא מובנת לו, ולוודא כי הוא ער לכך שתוקפה חל רק בהתקיים אותם תנאים.

הפרת חובה זו עלולה לחסום את זכותו של המבטח לטעון לקיומם של סייגים בשלב מאוחר יותר.

חובה זו חלה, ביתר שאת, כאשר המשמעות מהגבלת הכיסוי הביטוחי עלולה לכרוך היעדר פיצוי לנפגע שסבל נזק גוף, או הטלת חובת שיפוי על בעל הפוליסה לקרנית, ששילמה פיצוי לנפגע, וכן נשיאה באחריות פלילית בגין היעדר כיסוי ביטוחי מלא.

החובה להבליט הגבלות כיסוי אחריות בתוך חוזה ביטוח משתלבת עם הוראות חוק הפיקוח על עסקי ביטוח, תשמ"א-1981, האוסר בסעיף 55 על מבטח לתאר תיאור מטעה עסקת ביטוח המוצגת בפני לקוח. תיאור מטעה מתייחס לענין מהותי הקשור בעסקה, ובין היתר, בענין היקף הכיסוי הביטוחי הניתן, הסייגים לו, והתנאים המוקדמים לקיומו (סעיף 55(ב)(2) לחוק הפיקוח על עסקי ביטוח).

היעדר כיסוי ביטוחי למורשה המשתמש ברכב למטרת עסקו, כפי שנטען בענייננו, שאינו מובלט באורח ברור וחד-משמעי בפוליסה, עלול להגיע כדי תיאור מטעה של הכיסוי הביטוחי, במיוחד כאשר מדובר בביטוח חובה לנזק גוף בתאונה, בין היתר לענין מורשה הנוהג ברכב לצרכי עיסוקו.

עוד נפסק כי עקרון פרשנות תכליתית הנוהג בתחום דיני הביטוח מורה כי יש לפרש הגבלות על כיסוי ביטוחי בפוליסת ביטוח באורח מצמצם לצד חוזה הביטוח כחוזה אחיד-צרכני, אופיו של הביטוח ותכליותיו מובילים להתייחסות ייחודית אליו, המצדיקה - לצד הסדרתו בחוק מיוחד - גם כללי פרשנות מיוחדים.

מדובר במוצר מורכב המספק שירות חיוני לציבור, שהבנת פרטיו ומונחיו מצריכה מומחיות מיוחדת, אלא אם כן התנאים החוזיים כתובים בשפה השווה לכל נפש. הקורא מן השורה עלול להיקלע לקשיים בקריאתו והבנתו של חוזה הביטוח מקום שהתנאים אינם מפורשים בו בבהירות. הסיכון לכך קיים בכל התקשרות צרכנית שאין בה שוויון כוחות, אולם בעסקת ביטוח שאינה פרי עסקה רצונית, אלא בבחינת חובה הנובעת מן החוק, על אחת כמה וכמה. כלל זה משתלב עם עקרון הפרשנות נגד המנסח, המקבל חיזוק מקום שמדובר בתניות פטור שמטרתן לשלול אחריות לנזקים שאחרת היו מכוסים על-ידי הפוליסה.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. סחבת של חברת ביטוח

 2. תום לב - חברת ביטוח

 3. ארנונה חברת ביטוח

 4. חוב פרמיות לחברת ביטוח

 5. חוב פרמיות לחברת ביטוח

 6. תביעה של כלל נגד מבוטח

 7. חוב פרמיה - חברת ביטוח

 8. ציון חברה לביטוח - תביעה

 9. תביעה של שומרה נגד מבוטח

 10. תביעה של אליהו נגד מבוטח

 11. תביעה של חברת ביטוח במקום

 12. פיטורים מחברת ביטוח הפניקס

 13. חובת הגילוי של חברת הביטוח

 14. תביעה נגד דולב חברה לביטוח

 15. תביעה נגד דולב חברה לביטוח

 16. הודעה על תאונה לחברת הביטוח

 17. דחיית תביעה של הפניקס

 18. אי שיתוף פעולה עם חברת ביטוח

 19. תביעת חברת ביטוח נגד עורך דין

 20. תביעה של הראל ביטוח נגד מבוטח

 21. תביעה של ביטוח ישיר נגד מבוטח

 22. הוספת חברת ביטוח כנתבעת

 23. עיכוב תשלום מחברת הביטוח

 24. הסתרת תאונות קודמות מחברת ביטוח

 25. נימוקי דחייה - חברת ביטוח

 26. תביעה נגד איי.די.איי חברה לביטוח

 27. נתונים שגויים - חברת ביטוח

 28. גביית יתר של תשלומי פרמיה

 29. ביטול משיכת כספים מחברת ביטוח

 30. ההסדר בין חברות הביטוח למל''ל

 31. תביעה של הכשרת היישוב נגד מבוטח

 32. הסכם בין ביטוח לאומי לבין חברות ביטוח

 33. טענת חברת הביטוח שהתאונה מבוימת

 34. אי מסירת מכתב דחייה של חברת ביטוח

 35. תאונת דרכים - חברות ביטוח איילון אליהו

 36. נימוקי דחייה חברת ביטוח בהזדמנות הראשונה

 37. האם מותר לחברת ביטוח לתת מתנות למבוטחים ?

 38. זכות החזרה של ביטוח לאומי כלפי חברת הביטוח

 39. תביעה על הפרש סכומים שלא התקבלו מחברת ביטוח

 40. התיישנות תביעת נזיקין נגד חברת ביטוח

 41. הפחתת מחיר רכב ע"י חברת ביטוח – מחירון לוי יצחק

 42. סרוב מעביד לשחרר כספים מחברת ביטוח לאחר פיטורים

 43. חובת חברת הביטוח למסור את מלוא עמדתה בכתב

 44. חיוב חברת ביטוח בסכום נמוך מההשתתפות העצמית

 45. בקשה של חברת ביטוח למנוע העברת מסמכים למומחה רפואי

 46. אי תשלום פרמיה לחברת ביטוח – האם חברת ביטוח תגיש תביעה ?

 47. תעודת הביטוח מונפקת ע"י חברת הביטוח והסוכן מוסר אותה ללקוח

 48. התיישנות תביעת השתתפות של חברת ביטוח נגד חברת ביטוח - כפל ביטוח

 49. בטרם התפשרה עם הנפגע לא יידעה חברת הביטוח על פרטי המשא ומתן

 50. האם עסקינן ב"מיצוי עילה" המונעת מלפנות לחברת הביטוח לתיקון נזק

 51. אי מתן הודעה מפורשת למבוטח על כוונת חברת ביטוח לוותר בשמו על הוצאות

 52. התיישנות: נטען כי חברת הביטוח עשתה ככל שניתן בכדי "להרדים" את המבוטח

 53. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון