הודעה על ביטול פוליסה

סעיף 15(א) לחוק חוזה הביטוח, התשמ"א- 1981 העוסק בנושא הודעה על ביטול פוליסה הינו סעיף קוגנטי והוא מגדיר מהם התנאים החייבים להתקיים על מנת שמבטח יוכל לבטל חוזה ביטוח בשל אי תשלום דמי ביטוח "לא שולמו דמי הביטוח או חלק מהם במועדם ולא שולמו גם תוך 15 ימים לאחר שהמבטח דרש מן המבוטח בכתב לשלמם, רשאי המבטח להודיע למבוטח בכתב כי החוזה יתבטל כעבור 21 ימים נוספים אם הסכום שבפיגור לא יסולק לפני כן".

כלומר בטרם יבוטל חוזה הביטוח חייב המבטח לשלוח שתי הודעות שמשמען מתן אורכות לפירעון החוב שנוצר בגין אי תשלום דמי הביטוח. ההודעות חייבות להיות בכתב, בין ההודעה הראשונה לבין ההודעה השנייה חייבים לחלוף 15 יום ובין ההודעה השנייה לבין מועד ביטול הפוליסה חייבים לחלוף 21 יום. כל אותם 36 ימים נועדו לאפשר למבוטח שלא עמד בחובתו לתשלום דמי הביטוח לפרוע את חובו בטרם יועמד במצב של העדר כיסוי ביטוחי.

סעיף 10(א) לחוק הפרשנות, התשמ"א- 1981 הקובע כי "מקום שנקבעה תקופה קצובה במספר ימים או שבועות מיום פלוני, אותו יום לא יבוא במנין", כלומר את מנין 15 הימים יש למנות ממחרת יום המשלוח של המכתב הראשון לכל המוקדם.

מהמנגנון שקבע המחוקק ומהעובדה כי מדובר בהוראה קוגנטית (שאין להתנות עליה) ניתן ללמוד כי המחוקק ייחס חשיבות רבה ביותר לזכותו של המבוטח לקבל שתי הודעות (ושתי אורכות) לפירעון חובו. בניגוד לצד המפר חובתו לשלם תשלום על פי חוזה רגיל, יכול למצוא עצמו מפר בפני אפשרות מיידית של ביטול החוזה. במקרה של חוזה ביטוח בחר המחוקק להתוות דרך מיוחדת המגבילה את אפשרויות הפעולה של המבטח גם אם לכאורה הפר המבוטח את חובתו לשלם את דמי הביטוח במועד המוסכם.

חברת הביטוח חייבת לפעול בהתאם להוראות החוק ואין היא יכולה להזדרז ולמהר ולבטל את חוזה הביטוח.

בית המשפט ציין כי המחוקק לא חייב כי משלוח ההודעות ייעשה בדואר רשום. בית המשפט ציין כי בהתחשב בתכליתו של החוק, חוק צרכני יש לשים את הדגש על המצאת המכתב ליעדו וכשדרך ההמצאה טפלה לעיקר.

במילים אחרות העיקר הוא הבאת העובדה בדבר אי הפירעון לידיעת המבוטח ומבלי שהוכח כי המכתב הגיע לידיו (או למי מטעמו) הרי שלא קוימה דרישת החוק. מאחר ואין בחוק חובה להמציא ההודעה באמצעות הדואר דווקא, לא חלה במקרה זה חזקת המסירה המופיעה בסעיף 57ג' לפקודת הראיות [נוסח חדש], תשל"א-1971 שאף היא חזקה הניתנת לסתירה.

המבטח יכול לשלוח ההודעה בדואר רגיל, בדואר רשום, בפקס, ע"י שליח או בכל דרך אחרת ובלבד שיוודא כי ההודעה נתקבלה אצל המבוטח.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מהי פרמיה ?

 2. פרשנות פוליסת ביטוח

 3. חוב על חידוש פוליסה

 4. פוליסת סחר רכב

 5. הודעה על ביטול פוליסה

 6. פוליסת ביטוח ניתוח בחו"ל

 7. נוהל חידוש פוליסת ביטוח

 8. מגדל עסק - פוליסת ביטוח

 9. פוליסה לביטוח מושלם לבית

 10. שינוי פוליסת ביטוח

 11. נזק תוצאתי - פוליסת ביטוח

 12. הכחשת פוליסת ביטוח

 13. מבצר לדירה - פוליסת ביטוח

 14. פסק דין חתמי לוידס

 15. פוליסת ביטוח סחורות

 16. רפואה שלמה - פוליסת ביטוח

 17. תוכנית חיסכון פוליסת ביטוח

 18. פוליסת ביטוח מטרות חברתיות

 19. משרדית 2000 - פוליסת ביטוח

 20. החרגות בפוליסת ביטוח

 21. תקנה 15 - פוליסת ביטוח

 22. פוליסת ביטוח הובלה ימית

 23. פוליסת אלומה לבית העסק

 24. פוליסת ביטוח הרעלת עיזים

 25. ביטול פוליסה בשל אי תשלום פרמיות

 26. שחרור כספי פוליסה בלי טופס 161 ?

 27. הוצאות הגנה משפטית בפוליסת ביטוח

 28. פוליסת ביטוח לבתי עסק - בית מלאכה

 29. פוליסת ביטוח סחורה מחו''ל

 30. אי צירוף פוליסת ביטוח לכתב תביעה

 31. פוליסת ביטוח לבית - כוויה שמן רותח

 32. ביטוח תכשיטים – פוליסה כל הסיכונים

 33. מטריה בתי עסק - תביעת פוליסת ביטוח

 34. פוליסה לא מכסה רשלנות פושעת

 35. הגדרת ''עובד בניה'' - פוליסת ביטוח

 36. פסק דין הצהרתי - פוליסת ביטוח תקפה

 37. מכתב התראה לפני ביטול פוליסת ביטוח

 38. הלוואה על חשבון פוליסת ביטול מנהלים

 39. פוליסה מטריה לבתי עסק – תביעת שיבוב

 40. פוליסה לביטוח מטענים ימיים - פרשנות

 41. מצב מזכה בפוליסת ביטוח סיעודי

 42. אי חידוש פוליסת ביטוח אחריות מקצועית

 43. ביטוח בעלי חיים - תנאי שמירה בפוליסה

 44. "האותיות הקטנות" בפוליסת ביטוח

 45. פוליסה מחריגה כיסוי נהג צעיר מתחת ל 24

 46. שינוי מוטבים בפוליסה לאחר פטירה

 47. תשלום ביטוח לעתיד עד לסיום התקופה בפוליסה

 48. פטירה בטרם קביעת מוטב בפוליסת ביטוח

 49. פוליסת ביטוח - כיסוי הפרה מכוונת של חוזה ?

 50. תאונת דרכים - פוליסת ביטוח שלא שולמה

 51. פוליסת ביטוח ציוד מכני הנדסי - גניבת מחפרון

 52. פוליסת ביטוח על אבדן יהלומים של איש מכירות בחו"ל

 53. האם ''מחלה'' נחשבת ''תאונה'' בפוליסת ביטוח

 54. הצעת ביטוח אחרי תאונה - הוצאת פוליסה רטרואקטיבית ?

 55. פוליסת ביטוח השתלות וטיפולים רפואיים בחו"ל – ערעור

 56. ניתוח פלסטי בקליניקה - פוליסת ביטוח אחריות מקצועית

 57. כיסוי ביטוחי לסוג מסויים של עבודה - פוליסת ביטוח אחריות

 58. ביטול פוליסת ביטוח רטרו אקטיבית – חידוש אוטומטי של פוליסה

 59. פוליסת ביטוח קבלנים / פוליסת ביטוח מעבידים – כפל ביטוח ?

 60. מנהל מיוחד של חברה - העברת זכויות בפוליסות ביטוח המנהלים

 61. דואר ישראל - רכישת פוליסת ערבות להבטחת זכות בעלות ברכב פרטי

 62. תביעת ביטוח בגין תכשיטים שנאבדו במסגרת פוליסת ביטוח דירה

 63. תביעה לתשלום תמלוגי ביטוח על-פי פוליסות לביטוח נסיעות לחו"ל

 64. שחרור בעל פוליסה מתשלום פרמיות במקרה של איבוד מוחלט של כושר עבודה ?

 65. האם מוות כתוצאה מדלקת ריאות - נגיף נחשב "תאונה" כמשמעותה בפוליסת ביטוח

 66. אי חידוש אוטומטי פוליסת ביטוח - אי התראה לפני סיום מועד פוליסה – הסתמכות

 67. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון