שווי של דונם מופקע

פסק דין

1.     בפני תובענה בה עותרת המבקשת לקבוע את שיעור פיצויי ההפקעה שעל המשיבה לשלם לה בגין הפקעת 38.125 דונם. ההפקעה נעשתה מכח צו הפקעה מיום 30.6.98 שהוצא על פי פקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופתוח) 1943 וכללה קרקע המשתרעת על פני מספר גושים וחלקות שהוחזקו בחכירה ע"י המבקשת. תפיסת החזקה בקרקע המופקעת נעשתה ע"י המשיבה ב-7.9.98.
     עוד עותרת המבקשת להצהיר על בטלות צו ההפקעה משום שהוא הוצא קודם לאישורה של תכנית בנין עיר מח/120 וכיוצא מכך להצהיר כי תפיסת החזקה בנכס והוצאת עפר מתוכו קודם לאישור תכנית בנין עיר לא היתה כדין.
     תכנית בנין עיר מח/120 אשר אישרה את תוואי מסילת רכבת הפרברים 1999. מסילת הרכבת העוברת בתחומי הקרקע שהופקעה מהמבקשת היא חלק מהתכנית הנ"ל.

2.     ב"כ המשיבה מעלה טענות מקדמיות לפיהן אין לבית משפט זה הסמכות העניינית לדון בטענת המבקשת לפיה צו ההפקעה, לוקה באי חוקיות וכי בכל מקרה העלאת טענה מעין זו כ-5-4 שנים לאחר פרסומו של צו ההפקעה על אף שידעה על קיומו כבר ביוני 1998, לוקה בשיהוי.

     אין צורך לדון ולהכריע בטענה זו לאור עמדת ב"כ המבקשת בסיכומי תשובתה (סעיף 3) לפיה אין היא מבקשת להכריז על בטלות צו ההפקעה. העלאת הטענה בדבר בטלות צו ההפקעה באה לדבריה, על מנת להשפיע על פסיקת פיצויים בשיעור גבוה יותר ע"י בית המשפט.

אם כך מתייתר, כאמור, הצורך לדון ולהכריע בשאלת תוקפו, או חוקיותו של צו ההפקעה. עם זאת אציין, במקרה זה, כי נראית לי טענת ב"כ המשיבה בענין זה, לפיה אין משמעות או השפעה לשאלת חוקיותו או אי חוקיותו של הצו על גובה הפיצוי שייפסק לבעלי הנכס המופקע.

3.     עם תחילת הדיון מונה על ידי בית המשפט, בהסכמת הצדדים, השמאי רוני מכבי, אשר התבקש לשום את שוויו של דונם מופקע. השמאי עשה כן וקבע, בחוות דעתו, שלוש חלופות שווי של דונם מופקע בקרקע הנדונה כדלהלן:

א.     אם בית המשפט יקבע את שוויה של הקרקע המופקעת כקרקע חקלאית "בתנאי קיומו של חוזה בר רשות על פי שיטת היוון והכנסות" הרי ששווי של דונם מופקע עומד על -.1,200 דולר.

ב.     אם יש להעריך את "השווי לדונם מופקע כקרקע חקלאית בתנאי חוזה בר רשות על פי שיטת ההשוואה" ערכו של דונם מופקע עומד על -.4,000 דולר.

ג.     אם יקבע בית המשפט כי את שווי הנכס המופקע יש להעריך לפי "שווי ממוצע לדונם מופקע כקרקע בר רשות עם פוטנציאל הפשרה נראה לעין לחלק מהמקרקעין" יש לקבוע כי שווי של דונם מופקע עומד על -.16,500 דולר.

לאחר שעיינתי בחוות הדעת ובהסבריו של המומחה, שניתנו במהלך חקירתו בבית המשפט, הגעתי למסקנה כי אין כל סיבה או טעם המצדיק סטיה מערכי השווי השונים שקבע המומחה בחוות דעתו. אלה התבססו על עסקאות שנעשו במועד הקובע לגבי קרקעות חקלאיות באזורים סמוכים או אחרים כפי שפורט בחוות הדעת.

לא מצאתי טעם או סיבה להתערב בקביעותיו והערכותיו של השמאי, אשר זהותו נקבעה, כאמור, ע"י הצדדים עצמם ובהסכמתם. הנמקותיו והסבריו היו משכנעים ולא מצאתי בהם פגם. הוא העריך את שוויו של דונם מופקע לפי מיטב שיפוטו ושיקול דעתו המקצועי תוך כדי הנמקה מפורטת של שיקוליו וטעמיו. לא מצאתי, איפוא, כל פגם בהערכותיו ואני מאמץ אותן במלואן.

4.     עיינתי בטיעוני באי כח הצדדים לגבי השאלה על פי איזה חלופה מאלה שמנה השמאי המומחה בחוות דעתו יש לפסוק את פיצויי ההפקעה למבקשת ונתתי דעתי לנסיבותיו ולעובדותיו של מקרה הפקעה זה, לרבות קיומו של פוטנציאל הפשרה נראה לעין, שהוא אפסי לדעתי, והגעתי למסקנה כי הדין הוא עם המשיבה, לאמור, שיש לפסוק את פיצויי ההפקעה על בסיס שווי לדונם בסך -.4,000 דולר לדונם מופקע כקרקע חקלאית בתנאי חוזה בר רשות, כפי שהעריך השמאי בסעיף 18.2 לחוות דעתו.

5.     אני פוסק, איפוא, למבקשת פיצויים בגין הפקעת הקרקע החקלאית, שהיא החזיקה כחוכרת, על בסיס שווי של -.4,000 דולר לכל דונם מופקע.
לאור התוצאה אליה הגעתי, תשלם המבקשת למשיבה הוצאות המשפט ושכ"ט עו"ד בסך -.10,000 ₪ בצרוף מע"מ.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק הפקעת קרקעות

 2. מטרת ההפקעה

 3. הפקעת יתר

 4. פיצויים בגין הפקעה

 5. צו תפיסה

 6. ביטול הפקעת חלקה

 7. ביטול הפקעה רעננה

 8. שווי של דונם מופקע

 9. הפקעה לצורכי ציבור

 10. ילקוט פרסומים הפקעה

 11. הסכם הפקעה - מיסים

 12. עורך דין הפקעה

 13. הפקעה שלא מומשה

 14. כביש 531 הפקעה

 15. הפקעות כביש 531

 16. ביטול הפקעה בגלל פגמים

 17. הפקעה לצורך הרחבת כביש

 18. הפקעות קרקע ביפו

 19. הפקעה לסלילת כביש

 20. פסקי דין - הפקעות

 21. הפקעת שטחים - פיצויים ?

 22. עשיית עושר הפקעה

 23. הפקעה לצורך חניה

 24. הפקעה לצרכי ציבור

 25. כביש מכבית הפקעה

 26. ביטול הפקעה של כביש בצפת

 27. הפקעה - תכנית שינוי מתאר

 28. הפקעת אדמות ערבים

 29. עתירה לביטול הפקעה

 30. הפקעת מקרקעין ברמת השרון

 31. ביטול הפקעת מקרקעין

 32. הפרשות לצרכי ציבור

 33. השבחת קרקע שהופקעה

 34. הפקעת קרקע בשכירות

 35. הקצאת קרקע חלופית - הפקעה

 36. הפקעת מקרקעין מירושה

 37. פיצוי ריאלי על הפקעת מקרקעין

 38. הפקעה לצורכי ציבור - דוגמא

 39. הצעת חוק הפקעות קרקע

 40. חישוב פיצוי על הפקעה

 41. מה זה הפקעת קרקעות ?

 42. הפקעה - חישוב פיצויים

 43. הפקעת קרקעות - בוררות

 44. חלקה מופקעת – תביעת פיצויים

 45. השפעה של הפקעה על חוזה

 46. הפקעה בניית כביש - פיצויים ?

 47. הפקעה לצורך הרחבת דרך

 48. שכר טרחה - ביטול הפקעה

 49. פיצוי על הפקעה בתל אביב

 50. פיצוי מופחת בגין הפקעה

 51. הפקעות מקרקעין כביש 531

 52. הודעה על הפקעה - פקודת הקרקעות

 53. פיצויים על הפקעה – זכות יורשים

 54. הפקעה לצורך כריית מנהרות הכרמל

 55. הפקעות קרקע בראשון לציון

 56. פיצוי בגין הפקעת 61% משטח חלקה

 57. חוק לתיקון דיני הרכישה - הפקעות

 58. הפקעת קרקע בבעלות משותפת

 59. ביטול הפקעה - אי מימוש במשך שנים

 60. הפקעה ללא פיצוי - פגיעה בקניין ?

 61. הפקעה לצורך הקמת מתקן צבאי

 62. הפקעה לצרכי ציבור פתח תקווה

 63. טופס ערעור על הפקעת מקרקעין

 64. הפקעה - פקודת הדרכים ומסילות הברזל

 65. סעד של פיצוי בקרקע אשר הופקעה

 66. הפקעה לצורך הרחבת נתיב תחבורה

 67. פיצוי על הפקעה – שטח נטו או ברוטו ?

 68. הפקעה שכונת נווה יעקב בירושלים

 69. קביעת פיצוי על הפקעה בבית משפט

 70. פיצויים ממדינת ישראל בגין הפקעת חלקה

 71. פיצויים על הפקעת חלק מהמקרקעין

 72. סירוב למסור מקרקעין לצורך הפקעה

 73. פירוק שיתוף במקרקעין עקב הפקעה

 74. פיצויים על הפקעה של קרקע חקלאית

 75. קרקעות חלופיות - פיצוי על הפקעה

 76. פיצויי הפקעה - הוצאות העברת עסק

 77. הפקעת קרקע לצורכי ציבור לשם סלילת כביש

 78. תביעה לפיצויים בשל הפקעת מקרקעין בירושלים

 79. סעיף 189 חוק התכנון והבניה - הפקעת מקרקעין

 80. טופס הפקעה או רכישה של נכסים מטעם הממשלה

 81. פיצוי בהפקעת מקרקעין לפי המחיר נכון להיום

 82. חישוב פיצויי ההפקעה על בסיס השימוש שנעשה בה בפועל

 83. זכויות חברי מושב לפיצויים בגין הפקעת קרקעות

 84. הפקעה של רשיון - תשלום פיצויים על השקעה במבנה במגרש

 85. תביעה פיצויים הפקעה קרקע - פקודת הדרכים ומסילות הברזל

 86. טופס הפקעה או רכישה מטעם הממשלה של כלי שיט ההולך ונבנה

 87. פיצוי כספי מועצה מקומית נטילת חלק ממקרקעין - לא ע"י הפקעה לצורך הרחבת כביש

 88. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון