הפקעה לצורך כריית מנהרות הכרמל

פסק דין

לצורך כריית מנהרות הכרמל ובנייתן, פורסמה בילקוט הפרסומים 4270 מיום 29.12.94 הודעה לפי סעיפים 5 ו - 7 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943 ובהמרצת הפתיחה דנן ביקשה המדינה כי יינתן צו נגד המשיבים, למסור לה את החזקה במקרקעין בגבולות ובחלק שהופקעו.

ההפקעה (המיוחדת בכך שמדובר בעומק הקרקע) וכל הכרוך בה עוררו קשיים הבאים לידי ביטוי בפסק הדין שניתן בבימ"ש זה ביום 22.11.00, וביתר פירוט הרחבה ועומק, בפסק דינו של ביהמ"ש העליון בע.א. 119/01 מיום 22.1.03.

ההפקעה נגעה אך למקרקעין שבעומק הקרקע, ודבר זה לא בא לידי ביטוי מתאים בהודעת ההפקעה. לאור זה הוריתי בפסק הדין על הגבלת ההפקעה כך שהיא "תיעשה אך בתוואי המנהרה בעומק ההר...", וכו'. (הדברים מצוטטים בפסק דינו של בית המשפט העליון ואין צורך לחזור עליהם).

מסקנתו של בית המשפט העליון היתה כי במקום הפקעה של זכויות ל - 99 שנים של חזקה שימוש בעומק הקרקע תבוא הפקעה של זכות הבעלות בעומק הקרקע, וכי כדי למנוע פגיעה בלתי מידתית בזכות הקניין של המשיבים, יש להגדיר הגדרה מדוייקת יותר את היקף ההפקעה.

ביהמ"ש העליון הורה "להחזיר את התיק לבית המשפט המחוזי על מנת שיקבע במדוייק את טווח ההפקעה הנדרש מעל המנהרות ומתחתיהן..." כך שלאחר קביעה זאת תפורסם הודעת הפקעה מתוקנת שתיכלול את מידות ההפקעה, ויתוקן ניסוח הערות האזהרה שנרשמו בפנקסי המקרקעין עקב ההפקעה. (ר' סעיף 38 של פסק הדין).

בסעיף 58 של פסה"ד ניתנו ההוראות האופרטיביות, כדלקמן:

"א. ההפקעה לגבי המערערים תתוקן כך שתופקע הבעלות, בקטע המופקע, ולא זכויות החזקה והשימוש. גבולות ההפקעה המדוייקים ייקבעו על ידי בית המשפט המחוזי... .

ב.     לאחר קביעת גבולות ההפקעה, תפורסם הודעה על השינויים האמורים, תוך ציון מידות, לגבי חלקות המערערים, כל אחת בנפרד, ברשומות.

ג.     תירשם הערת אזהרה חדשה לגבי חלקותיהם של המערערים שתשקף את כל האמור.

     לאחר ביצוע כל האמור לעיל - על המערערים למסור את החזקה במרחבים המוגדרים על ידי בית המשפט המחוזי."

עומד איפוא בעינו, כנגד המשיבים, צו למסירת החזקה במקרקעיהם ומוטל עלי לקבוע את גבולות ההפקעה המדוייקים במרחבים המוגדרים שבטווח ההפקעה, היקפה ומידותיה בעומק הקרקע, כך שההפקעה תחול על הבעלות וכן תחול בעקבותיה על המשיבים החובה למסור למבקשת את החזקה רק בטווח זה ובמרחב זה של ההפקעה.

סברתי תחילה שיהא זה מתאים להכין לצורך זה תוכניות תלת-מימדיות של חלקות המערערים שתשקפנה באופן ברור את מרחב ההפקעה שבעומק הקרקע תוך ציון המידות המדוייקות הנדרשות לענין. מסתבר, שזוהי דרישה בלתי אפשרית או קשה מאוד ליישום שאין ביכולתם של המהנדסים בעת הזאת לעמוד בה, ובסופו של דבר נראה, כי ניתן להגדיר את גבולות ההפקעה על פי מידות ונתונים הקובעים את החתך האנכי וכן את החתך האופקי של אותה "מנסרה" שבתוך הקרקע שבתוכה יעבור תוואי המנהרות והמרחב שביניהן.

בנדון זה התקבלו הפרטים הדרושים מאת המבקשת ולפיהם ניתן לקבוע את גובה התוואי המופקע מתחת לפני הקרקע ואת פער הגובה במטרים בין תקרת השטח המופקע לבין פני הקרקע. בתחום האנכי ההפקעה היא בטווח של 20 מטר מתחת לזה. בתחום הרוחבי ההפקעה היא כפי שמותווה על ידי תוכנית חפ1975/א' שאושרה בינתיים (ילקוט פרסומים מס' 5150 מיום 23.1.03): ההפקעה היא ברוחב של 80 מטר בין שני הקוים הכחולים המפורטים בתוכנית ובמסמכים שהוגשו על ידי המבקשת בהליך כאן. יש בפנינו איפוא גבולות אופקיים וגבולות אנכיים של הקרקע המופקעת ובהתאם לכך ניתן לקבוע את המתחם המופקע במדוייק.

הדיוק אמנם אינו מוחלט. פני הקרקע אינם מפלס מאוזן ואחיד לאורך כל פני הקרקע של החלקה, אולם נראה לי כי מידת הדיוק לצורך ההפקעה על פי הנתונים והמידות כמפורט לעיל, היא מספקת בכל הקשור לעניננו. אנו קובעים כעת את מידות ההפקעה. בעבר, לפי פסה"ד שניתן קודם לכן, היה תיאור ההפקעה גולמי ובלתי מדוייק עד כי נראה, כפי החלטת ביהמ"ש העליון, שנגרמה פגיעה מיותרת במשיבים. תיאור ההפקעה על פי המידות דלעיל, תוך כדי ציון פרטים אלה בהודעת ההפקעה ובפנקסי המקרקעין על פי הערת האזהרה שתירשם בעקבות ההפקעה, כפי שיפורט בהודעה המתוקנת שתינתן (כמתחייב מפסק דינו של ביהמ"ש העליון), כל אלה ימנעו את הפגיעה המיותרת הזאת במשיבים.

יש להבדיל בין ההפקעה ומידותיה וקביעת גבולותיה לבין אופן רישום הבעלות הנרכשת בסופו של דבר מכוח ההפקעה בפנקסי המקרקעין. אלה הם שני הליכים נפרדים והרישום המתאים והסופי בפנקסי המקרקעין באשר לבעלות יתאפשר אולי בעתיד אם במקום השיטה הקיימת תבוא שיטת תלת-מימדית.

מכל מקום כל המעיין בפנקסי המקרקעין וההערה שתירשם בהם, בעקבות ועל סמך פסק דין זה, יוכל לדעת לגבי כל בעלים ובעלים, כי מנהרת הכרמל עוברת מתחת לחלקה, כי גובה המנהרה אינו מתקרב אל פני השטח אלא עד מידה מסויימת. כי עומק השטח המופקע הוא עד 20 מטר מתחת לאותו גובה, וכי רוחב השטח המופקע הוא 80 מטר. רק חלק מזה אכן ייכרה ויהווה את החלל המשמש בפועל את התעבורה במנהרה, אך מוצדק שההפקעה תהיה רחבה מזה למעלה למטה ולצדדים על מנת לאפשר את ביצוע כל העבודות בבטחה וללא תקלה, תוך השארת גמישות מסויימת למתכננים.

המשיבים ביקשו לשכנע אותי כי הרוחב של 80 מטר הוא מופרז, וכי בפועל ניתן להסתפק בהפקעה מצומצמת יותר. לא הובאו על כך חוות דעת מטעמם אשר יוכיחו זאת ולא שוכנעתי שיש אי סבירות במימדים אלה המוצעים על ידי המבקשת, של ההפקעה.

אציין, כי לגבי כל המשיבים (פרט לחריג אחד שבפתח המנהרה), מדובר בעומק שמתחת לפני הקרקע, בטווח שבין 76 מטר ועד ל - 196 מטר. אף שזכות הבעלות מתפרסת לכל העומק, יש משמעות מעשית רבה לעומק שבו מדובר והעומק, ככל שהוא רב יותר, מפחית ממידת הפגיעה במשיבים.

אעיר בהקשר זה כי לנתונים שבמכתב מיום 18.2.03 המפרטים את המידות הספציפיות לגבי כל משיב יש להוסיף גם את המשיב מר בנימין שגיב, גוש 10766 חלקה 33 שבה גובה פני השטח הוא 269.27 מטר; גובה ההפקעה העליון הוא 93.07 מטר, ופער הגובה בין השטח המופקע לבין פני הקרקע הוא 176.19 מטר.

לסיכום: גבולות ההפקעה המדוייקים לגבי כל משיב הם כדלקמן: מנסרה של קרקע ברוחב של 80 מטר, בגובה של 20 מטר. גובה תקרת המנסרה המופקעת מפני הקרקע של כל חלקה יהא כמפורט במסמך מיום 18.2.03 תוך צירוף המשיב שגיב כאמור לעיל. התוואי האופקי של המנסרה בתוך כל חלקה וחלקה הוא על פי הסימון בכחול בתוכניות שהוגשו ביום 10.2.03.

בכך, כך נראה לי, קבעתי את "גבולות ההפקעה המדוייקים" כפי שמתחייב מפסיקת בית המשפט העליון לגבי המשיבים. באשר לשאר בעלי החלקות הנוגעים לענין ואשר לא ערערו על פסק הדין מיום 22.11.00, חלה החובה המינהלית המתאימה על המבקשת, כפי שהדבר מתחייב ממעמדה ומפסיקת בית המשפט העליון.

חייבת איפוא המבקשת לפעול בכל הקשור להפקעה ולצו מסירת החזקה, כפי שמתחייב מפסק הדין שנתן בית המשפט העליון בענייננו.

יוצא מכל האמור לעיל כי כאשר תירשם הערת מתאימה בפנקסי המקרקעין של כל המשיבים, ילווה אותו רישום ציון מפורש בדבר מידות השטח המופקע, עומקו מפני הקרקע וכו', על פי הפרטים דלעיל. יצויין גם כי ההפקעה היא למטרות מנהרת הכרמל.

פסיקתאות מתאימות תיערכנה ותיחתמנה לצורך זה.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק הפקעת קרקעות

 2. מטרת ההפקעה

 3. הפקעת יתר

 4. פיצויים בגין הפקעה

 5. צו תפיסה

 6. ביטול הפקעת חלקה

 7. ביטול הפקעה רעננה

 8. שווי של דונם מופקע

 9. הפקעה לצורכי ציבור

 10. ילקוט פרסומים הפקעה

 11. הסכם הפקעה - מיסים

 12. עורך דין הפקעה

 13. הפקעה שלא מומשה

 14. כביש 531 הפקעה

 15. הפקעות כביש 531

 16. ביטול הפקעה בגלל פגמים

 17. הפקעה לצורך הרחבת כביש

 18. הפקעות קרקע ביפו

 19. הפקעה לסלילת כביש

 20. פסקי דין - הפקעות

 21. הפקעת שטחים - פיצויים ?

 22. עשיית עושר הפקעה

 23. הפקעה לצורך חניה

 24. הפקעה לצרכי ציבור

 25. כביש מכבית הפקעה

 26. ביטול הפקעה של כביש בצפת

 27. הפקעה - תכנית שינוי מתאר

 28. הפקעת אדמות ערבים

 29. עתירה לביטול הפקעה

 30. הפקעת מקרקעין ברמת השרון

 31. ביטול הפקעת מקרקעין

 32. הפרשות לצרכי ציבור

 33. השבחת קרקע שהופקעה

 34. הפקעת קרקע בשכירות

 35. הקצאת קרקע חלופית - הפקעה

 36. הפקעת מקרקעין מירושה

 37. פיצוי ריאלי על הפקעת מקרקעין

 38. הפקעה לצורכי ציבור - דוגמא

 39. הצעת חוק הפקעות קרקע

 40. חישוב פיצוי על הפקעה

 41. מה זה הפקעת קרקעות ?

 42. הפקעה - חישוב פיצויים

 43. הפקעת קרקעות - בוררות

 44. חלקה מופקעת – תביעת פיצויים

 45. השפעה של הפקעה על חוזה

 46. הפקעה בניית כביש - פיצויים ?

 47. הפקעה לצורך הרחבת דרך

 48. שכר טרחה - ביטול הפקעה

 49. פיצוי על הפקעה בתל אביב

 50. פיצוי מופחת בגין הפקעה

 51. הפקעות מקרקעין כביש 531

 52. הודעה על הפקעה - פקודת הקרקעות

 53. פיצויים על הפקעה – זכות יורשים

 54. הפקעה לצורך כריית מנהרות הכרמל

 55. הפקעות קרקע בראשון לציון

 56. פיצוי בגין הפקעת 61% משטח חלקה

 57. חוק לתיקון דיני הרכישה - הפקעות

 58. הפקעת קרקע בבעלות משותפת

 59. ביטול הפקעה - אי מימוש במשך שנים

 60. הפקעה ללא פיצוי - פגיעה בקניין ?

 61. הפקעה לצורך הקמת מתקן צבאי

 62. הפקעה לצרכי ציבור פתח תקווה

 63. טופס ערעור על הפקעת מקרקעין

 64. הפקעה - פקודת הדרכים ומסילות הברזל

 65. סעד של פיצוי בקרקע אשר הופקעה

 66. הפקעה לצורך הרחבת נתיב תחבורה

 67. פיצוי על הפקעה – שטח נטו או ברוטו ?

 68. הפקעה שכונת נווה יעקב בירושלים

 69. קביעת פיצוי על הפקעה בבית משפט

 70. פיצויים ממדינת ישראל בגין הפקעת חלקה

 71. פיצויים על הפקעת חלק מהמקרקעין

 72. סירוב למסור מקרקעין לצורך הפקעה

 73. פירוק שיתוף במקרקעין עקב הפקעה

 74. פיצויים על הפקעה של קרקע חקלאית

 75. קרקעות חלופיות - פיצוי על הפקעה

 76. פיצויי הפקעה - הוצאות העברת עסק

 77. הפקעת קרקע לצורכי ציבור לשם סלילת כביש

 78. תביעה לפיצויים בשל הפקעת מקרקעין בירושלים

 79. סעיף 189 חוק התכנון והבניה - הפקעת מקרקעין

 80. טופס הפקעה או רכישה של נכסים מטעם הממשלה

 81. פיצוי בהפקעת מקרקעין לפי המחיר נכון להיום

 82. חישוב פיצויי ההפקעה על בסיס השימוש שנעשה בה בפועל

 83. זכויות חברי מושב לפיצויים בגין הפקעת קרקעות

 84. הפקעה של רשיון - תשלום פיצויים על השקעה במבנה במגרש

 85. תביעה פיצויים הפקעה קרקע - פקודת הדרכים ומסילות הברזל

 86. טופס הפקעה או רכישה מטעם הממשלה של כלי שיט ההולך ונבנה

 87. פיצוי כספי מועצה מקומית נטילת חלק ממקרקעין - לא ע"י הפקעה לצורך הרחבת כביש

 88. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון