צו הפסקה שיפוטי

תכליתם של הצווים שבפרק י' לחוק התכנון והבניה ביניהם צו הפסקה שיפוטי - היא ביעור תופעת הבנייה הבלתי חוקית בעודה באיבה, וזאת בנוסף לאפשרות הענישה הפלילית ובנפרד ממנה.

בית המשפט פסק כי בשל אופיין הייחודי של עבירות בנייה - החשש להנצחתה של התנהגות עבריינית מקום שמיבנה בלתי-חוקי ממשיך לעמוד על תילו - אין די בענישה הפלילית המקובלת. בנוסף לסנקציה הפלילית הרגילה קיים צורך לסלק את הבנייה הבלתי-חוקית, או, לחלופין, להכשירה. לתכלית זו העניק החוק סמכויות לוועדה המקומית ולבתי-המשפט, לפעול כנגד הבנייה הבלתי-חוקית גופה, בנוסף לגזירת-דינו של עבריין הבנייה במאסר או בקנס.

עוד נפסק כי משצווה צו הפסקה שיפוטי לפי סעיף 241 לחוק, שומה עליו על מקבל הצו לחדול בו-ברגע מהמשך ביצוע כל עבודת בנייה שהיא. המשך עבודות הבנייה לאחר מתן הצו מהווה הפרת צו שיפוטי.

עבירה של הפרת צו הפסקה שיפוטי היא בעבירה חמורה שכן אי קיומם של צווים שיפוטיים פוגע גם בציבור כולו, במעמדה של הרשות השופטת, ובתשתית החברתית המביאה לכיבוד החוק. אם כך ככלל, לא-כל-שכן כאשר המדובר בעבירות בנייה.

במקרים אלה קיימת חשיבות יתרה להפסקת הבנייה בעודה באיבה, בכדי למנוע יצירת עובדות מוגמרות בשטח, ומשכך, רואה המשפט בחומרה תופעה של הפרת צווים שיפוטיים ומינהליים בתחום התכנון והבנייה.

בית המשפט ציין כי אין להמעיט בחשיבות הבעת מסר עונשי מרתיע בעבירות של הפרת צווים שיפוטיים כדי להילחם באורח אפקטיבי בתופעות של אי ציות לחוק וזלזול בצווי בית המשפט דרך כלל, ובתחום התכנון והבניה בפרט.

מי שבוחר לבצע בניה בלתי-חוקית ללא היתר כדין תוך התעלמות בוטה מצו שיפוטי, ראוי לגישת בית המשפט, כי יביא בחשבון את האפשרות לפיה לא יאפשר בית המשפט להותיר בניה כזו על תילה, אלא יורה על הריסתה, מתוקף סעיף 241 לחוק התכנון והבניה.

סעיף 241 לחוק קובע מפורשות כי בית-המשפט יצווה צו הריסה "אם ראה שמן הצדק לעשות כן".

צו הריסה על פי סעיף 241, נועד ליתן מענה לאלתר להריסת בניה שנבנתה תוך הפרת צו שיפוטי וכן נועד למצות את הדין עם מי שהפר ברגל גסה צו שיפוטי. לעומת זאת, צו הריסה בעקבות הגשת כתב אישום, נועד למצות את הדין עם מי שביצע עבודות בניה ללא היתר בניה בלבד.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. צו מוסכם

 2. צו אנטון פילר

 3. צו סווג מבוטחים

 4. צו כליאה

 5. צו זמני הסתדרות

 6. צו הפסקה שיפוטי

 7. צו התקנים

 8. צו החברות

 9. צו המילדות

 10. צו הרוקחים

 11. צו לא תעשה

 12. צו שעת חירום

 13. צו הארכיונים

 14. צו הסטטיסטיקה

 15. צו הפסקת עבודה מנהלי

 16. צווי תפיסה רמת הגולן

 17. צו פיקוח מיוחד

 18. צו שירות המדינה

 19. צו תיחום מגורים

 20. צו מועצת הצמחים

 21. צו שירות ביטחון

 22. צו גנים לאומיים

 23. צו עידוד התעשיה

 24. צו הכניסה לישראל

 25. צו פעוטות בסיכון

 26. צו התרבות והאמנות

 27. בקשה לצו אנטון פילר

 28. צו יום ניקיון ארצי

 29. צו החברות ניו יורק

 30. צו רשות נחל הירקון

 31. צו יציאה לחוץ לארץ

 32. צו ייסוד בתי המשפט

 33. צו התובלה האווירית

 34. צו השאלת נכסי תרבות

 35. צו החברות הממשלתיות

 36. צו המשקולות והמידות

 37. צו הסדרת מקומות רחצה

 38. אי קיום צו בית משפט

 39. צו ההתגוננות האזרחית

 40. צו חירום - חוק הנוער

 41. צו בתי הדין הדרוזיים

 42. ביטול צו הפסקת שימוש

 43. צו ההסדרים במשק המדינה

 44. צו שמירה על המצב הקיים

 45. צו הקמת בתי דין אזוריים

 46. צו פיצוי נפגעי אסון טבע

 47. צו תכנית החירום הכלכלית

 48. צו רשויות נחלים ומעיינות

 49. צו שעת חירום עזרה משפטית

 50. צו קריאה לתפקיד נדרש בהגא

 51. צו הגנה על מעגלים משולבים

 52. צו הפסקה מנהלי מראש העיר

 53. צו פיקוח על מצרכים ושירותים

 54. צו בתי משפט לעניינים מקומיים

 55. צו העברת תובענות במחוז הדרום

 56. צו התכנית להבראת כלכלת ישראל

 57. צו הסמכת בתי משפט במחוז הצפון

 58. צו הסמכת בתי משפט במחוז הדרום

 59. צו הניקוז וההגנה מפני שטפונות

 60. צו שפיכתם של שמנים לתוך מי הים

 61. צו אזורים חופשיים לייצור בישראל

 62. דחיית בקשה למתן צו הטרדה מאיימת

 63. זלזול בבית המשפט - אי קיום צו בית משפט

 64. צו להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים

 65. מטרת צו הקפאת ההליכים - שימור כ"עסק חי"

 66. פקיעת צו עקב אי ביצועו במשך 30 יום

 67. צו הגבלת שעות קיום אירועים עד שעה 12:00

 68. צו העברת תובענות במחוזות תל אביב והמרכז

 69. צו קביעת תארים של פרקליטים מפרקליטות המדינה

 70. צו בתי המשפט הקמת בתי משפט שלום ואזור שיפוטם

 71. צו בתי המשפט אזורי השיפוט של בתי המשפט המחוזיים

 72. צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים קביעת רמת פיקוח

 73. מכסת חלב ברפת - צו הפיקוח על מצרכים ושירותים ייצור חלב

 74. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון