הריסה ללא הרשעה

סעיף ?212 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה?1965- עוסק בנושא צו הריסה ללא הרשעה

בשאלה היכן "נקודת המוצא" לגבי צו הריסה לפי סעיף ?212 לחוק ציין בית המשפט כי כאשר מדובר בהריסה מכוח הסמכות שבסעיף ?205 לחוק התכנון (לאחר הרשעה), די לה לתביעה בקיומה של הרשעה בהקמת מבנה ללא היתר, אולם, כאשר מדובר בבקשה למתן צו הריסה ללא הרשעה - לפי סעיף ?212 לחוק התכנון - שונים פני הדברים.

בענין זה, אין די לה למדינה בהוכחה כי נתקיימו התנאים המקימים את הסמכות לצוות על ההריסה, ועליה להוכיח כי בנסיבות העניין ישנה הצדקה ליתן צו כזה מטעמים של "עניין ציבורי" חשוב.

כאשר בפני המתנגד למתן הצו פתוחה האפשרות להציג שיקולים התומכים בהתנגדותו. צו הריסה יינתן רק במקום ששיקולי ה"עניין הציבורי" גוברים על השיקולים האחרים שמציג המתנגד.

להלן מובא סעיף 212 לחוק התכנון והבניה במלואו:
212. הריסה ללא הרשעה

נעברה עבירה בבנין לפי פרק זה, ואילו הורשע עליה אדם היה בית המשפט רשאי לצוות כאמור בסעיף 205, רשאי הוא לצוות כן אף ללא הרשעה, ובלבד שחלה אחת הנסיבות האלה:

(1) אין למצוא את האדם שביצע את העבירה;

(2) אי-אפשר או בלתי מעשי הוא למסור לו הזמנה לדין;

(3) מי שהיה בעל הבנין בשעת ביצוע העבירה וביצע אותה איננו בעל הבנין עוד;

(4) אין להוכיח מי ביצע את העבירה;

(5) מי שביצע את העבירה מת או איננו בר-עונשין מסיבות שאין בהן כדי לעשות את פעולתו חוקית.

עוד נפסק לעניין סעיף ?212 - להבדיל מסעיף ?205 לחוק - לא די למדינה להראות כי הבניה היא ללא היתר. עליה להראות "הצדקה" להריסה. למתנגד לצו לפי סעיף ?212 האפשרות להראות מדוע לא "מוצדק" הוא להרוס את המבנה, ובית המשפט - מכריע. לא בכדי תיקנה המדיאת בקשתה בבית המשפט לענינים מקומיים לאחר פסק הדין בענין יצחק; אלא שהאחרון לא היה מוכן לקבוע על יסוד חוות דעתה של המהנדסת ברקוביץ שהמבנה מסוכן הוא.


לעתים השיקולים התומכים במתן צו הריסה עולים בעליל מנסיבות המקרה והנטל המוטל על המדינה הוא נטל קל מאוד. כך, למשל, בע"פ (ב"ש) ?271/75 טייב נ' מ"י, פ"מ תשל"ו (?2) 291, ניתן צו הריסה מכוח סעיף ?212 לחוק לגבי דוכן שנבנה ללא היתר שעמד מדרכה שיועדה לשמש מעבר להולכי רגל; ובע"פ (ת"א) ?518/68 יחזקאל נ' הועדה המקומית לתכנון ולבניה מחוז ת"א פ"מ ע"ב ?68, הוצא צו הריסה למבנה שהוקם שלא כדין שעמד בניגוד מוחלט לתכנית הבינוי במקום, כשהמבנה עיכב הקמתו של אולם התעמלות בבית ספר סמוך - לגבי מבנה זה צוין שם כי אין שמץ סיכוי שאי פעם יינתן היתר.


חשוב לציין כי הימנעות ממתן צו הריסה לפי סעיף ?212 איננה שקולה למתן היתר.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הריסה ללא הרשעה

 2. הריסת מבנה רעוע

 3. אטימת מבנה

 4. הריסת מבנים

 5. הריסת מבנים יבילים

 6. צו הריסה ללא הרשעה

 7. צו הריסה תוספות בניה

 8. ביטול צו הריסה

 9. איום להרוס בית

 10. הריסת מבנים ביפו

 11. צו הריסה קרוואנים

 12. הוראה להרוס מבנה בלוקים

 13. עורך דין צו הריסה

 14. הריסת מבנה לא חוקי

 15. צריף עץ - צו הריסה

 16. מבנה לא מאוכלס - צו הריסה

 17. רחוב עולי ציון - צו הריסה

 18. צו הריסה על המבנה הלא נכון

 19. צו הריסה למבנה טרומי ביבנה

 20. צו הריסה למבנה נטוש

 21. מועד בניה - צו הריסה

 22. בקשה להאריך צו הריסה

 23. הריסת מבנים ליד גדר ההפרדה

 24. עתירה נגד הריסת בתים

 25. בקשה לביטול צו הריסה

 26. בקשה לביטול צו הריסה - מסגד

 27. צו הריסה לבית של נכה

 28. צו הריסה לתוספת בניה

 29. בית חנינא ירושלים - צו הריסה

 30. צו הריסה לדירה בשכירות

 31. הריסת מבנים - צו הריסה

 32. בקשה להריסת חלק מבניין

 33. עיכוב ביצוע מיידי של צו הריסה

 34. בית חנינה בירושלים - צו הריסה

 35. מניעת עובדה מוגמרת - צו הריסה

 36. הריסת מבנה בצפון תל אביב

 37. צו הריסה ללא הרשעה פלילית

 38. הארכת מועד ביצוע צו הריסה מינהלי

 39. הריסת בניה שבוצעה ללא היתר

 40. השבת המצב לקדמותו - צו הריסה

 41. חתימה של ראש עיר על צו הריסה מנהלי

 42. צו הריסה - היעדר פירוט מה יש להרוס

 43. צו הריסה על מבנה באזור חקלאי

 44. צו הריסה מבנה על קרקע חקלאית

 45. ביטול צו ההריסה המנהלי - טענות אחדות

 46. סעיף 212 חוק התכנון והבניה - צו הריסה

 47. חוב שנוצר בגין הריסת מבנה מסוכן

 48. דחיית בקשה לביטול צו הריסה מינהלי

 49. בקשה לעיכוב ביצוע צו הריסה עד לשמיעת ערעור

 50. הארכת מועד כניסה לתוקף של צו הריסה

 51. אורכה נוספת לנאשם שלא ביצע צו הריסה שיפוטי

 52. תביעה נגד קבלן פיצוצי הריסה - עבודות פיצוצים

 53. ביטול צווי הריסה שיפוטיים במעמד צד אחד

 54. חוק הריסת מבנים מסוכנים - עזר לדוגמה לעיריות

 55. הארכת עיכוב ביצוע של צווי הריסה שיפוטיים

 56. בקשה לעיכוב ביצוע צו ההריסה עד להכרעה בערעור

 57. בניית ממ"ד לדירה קיימת והריסת מדרגות בקומת הקרקע

 58. נדחתה בקשת המערערת להארכת מועד לביצוע צו הריסה מינהלי

 59. תביעה לסעד כספי וכן סעד צו הריסה בגין בניה בלתי חוקית

 60. 30 ימים לביצוע צו הריסה מנהלי - סעיף 238א(ט) חוק התכנון והבניה

 61. צו הריסה אינו הליך ענישתי, אלא הליך שנועד לקיים את הוראות החוק

 62. ערעור על החלטת בית המשפט לעניינים מקומיים בחולון - ביטול צו הריסה מנהלי

 63. בקשה להארכת מועד לביצוע צו הריסה - ערעור על החלטת בית המשפט לעניינים מקומיים

 64. האם ניתן להסמיך את המדינה - הועדה המחוזית לתכנון ובניה לבצע צווי הריסה במסגרת גזרי דין

 65. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון