האם עקרת בית צריכה לשלם ביטוח לאומי

סעיף 238 לחוק מגדיר עקרת בית, כאישה נשואה למעט עגונה, שבן זוגה מבוטח לפי פרק זה, שאינה "עובדת" ואינה "עובדת עצמאית". משעקרת הבית אינה מבוטחת, אין היא מחויבת בתשלום דמי ביטוח, אלא אם ביטחה עצמה מרצונה על פי תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח ברשות) התשל"ט-1979 למשל.

לעומת זאת, גבר, או אישה שאינה עקרת בית, חייבים בתשלום דמי ביטוח לפי הוראות החוק בהתחשב בהכנסתם ובהעדר הכנסה בתשלום דמי ביטוח מינימלים.

על פי מעמד המבוטח בחוק לאור האמור לעיל, נקבעה חובתו לתשלום דמי ביטוח לענפי הביטוח השונים מחד, וזכאויותיו מאידך.

שונים הדברים לגבי עקרת הבית, שלמרות שאינה מבוטחת החבה בדמי ביטוח בכל זאת נקבעה לה זכאות מיוחדת במספר ענפי ביטוח מכוח הוראה מיוחדת שבחוק.

במסגרת זו הותקנו בשנת 1984 התקנות המיוחדות מכוח החוק, לעניין זכאות עקרת הבית לביטוח נכות כללית בתנאים מיוחדים, כלומר - תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (הוראות מיוחדות לעניין עקרת הבית) התשמ"ד-1984.

זכאות הטוען לגימלה צריכה להבחן עקרונית על פי מעמדו ביחס לתביעתו לגימלה מהמוסד לביטוח לאומי.

בנכות כללית קיים חריג לאותו עיקרון ולפיו, גם מי שהיא בגדר עקרת בית על פי סעיף 238 לחוק תחשב עדיין "כנכה מבוטח" "אם היא עבדה כעובדת או כעובדת עצמאית תקופה של 12 חודשים רצופים או 24 חודשים אף אם אינם רצופים מתוך 48 החודשים שקדמו להגשת התביעה למוסד".

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון