כמה מקבלים על תאונת עבודה


פסק דין
השופט יגאל פליטמן
1.     בפנינו ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה בחיפה (השופטת עדנה קוטן ונציגי הציבור גב' שרה גולדנברג ומר עמינדב ארגוב; בל 2423/06) בו נדחתה תביעת המערער כנגד האופן בו חישב המשיב (להלן- המוסד) את שיעור המענק לו זכאי המערער כנכה עבודה, בהתאם להוראות חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995 (להלן- החוק).

2.     להלן נפרט את עיקרי העובדות הרלבנטיות, כפי שפורטו בפסק דינו של בית הדין האזורי:

"א.     התובע הוכר ע"י המל"ל כנפגע עבודה.

ב     וועדה רפואית, בהחלטה מתאריך 27.11.05, קבעה לתובע אחוזי נכות דלקמן:
     20% לתקופה החל מ 1.10.03 ועד 31.3.04;
     100% לתקופה החל מ 1.4.94 ועד 30.6.04;
     30% לתקופה החל מ 1.7.04 ועד 31.10.04;
     10% נכות יציבה , מיום 1.11.04 ואילך.

ג.     בתאריך 22.12.05 הגיש התובע תביעה להכיר בו כנכה נזקק, לפי תקנה 18א' (לתקנות הביטוח הלאומי [קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה] התשט"ז- 1956, להלן- התקנות; הוספה שלי- י.פ.).
וועדת הרשות אישרה את התביעה לתקופה מ 1.7.04 ועד 31.10.04 (תקופת הזכאות המקסימלית בהתאם לתקנה) ועבורה שולמה לתובע קצבה בשיעור 100%.

ד.     כנכה עבודה שנכותו היציבה הועמדה על 10%, זכאי התובע למענק, בהתאם להוראות סעיף 104(ג) לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] התשנ"ה - 1995.

ה.     שכר התובע ל - 3 החודשים שקדמו לתאונה ואשר מהווה את הבסיס לחישוב המענק מסתכם בסך של 20,905 ₪.
בחישוב לפי 75% מן הסך הנ"ל (עפ"י הוראות סעיף 97 לחוק) מסתכם שיעור השכר לחישוב המענק בסך של 15,679 ₪.
בהתאם, קצבה חודשית בשיעורה המלא (100%) מסתכמת, אפוא, בסך של 5,226 ₪ (בחלוקת הסך 15,679 ₪ ב - 3 חודשים)...".

3.     במכתב ששלח המוסד למערער ביום 3.1.2006 ואשר הוגש לבית הדין האזורי, מפורט אופן חישוב המענק ששולם למערער. אופן החישוב מפורט בפסק דינו של בית הדין האזורי כדלקמן:
"המענק שולם בסך כולל של 22,489 ₪, בחישוב שנעשה על בסיס 10% בלבד משיעורה המלא של הקצבה החודשית, קרי - לפי 522.6 ₪ (10% מ 5,226 ₪ והסכום עוגל כלפי מעלה ל 523 ₪), זאת - נוכח אחוזי נכותו של התובע, שנקבעו, כאמור, ל 10%.
מכפלת הקצבה בשיעורה הנ"ל - 523 ₪ - ב 43 קצבאות חודשיות מביא לסך של 22,489 ₪".

4.     בתביעתו טען המערער, כי היה על המוסד לחשב את המענק ששולם לו על בסיס שיעורה המלא של הקצבה- 5,226 ₪ , בלא כל קשר לאחוזי נכותו. מכפלת סכום זה ב - 43 קצבאות מזכה אותו במענק בסכום כולל של 224,718 ₪. המערער ביסס טענתו זו על הגדרת המונח "קצבה חודשית" בסעיף 107(ג) לחוק, לפיה היה על המוסד לחשב את המענק על בסיס הקצבה החודשית לה היה זכאי בחודש שקדם לחודש תשלום המענק. המענק שולם למערער בחודש נובמבר 2004. הואיל ובחודש אוקטובר 2004 שולמה לתובע קצבה בשיעורה המלא, יש לחשב את המענק על בסיס זה, בלא כל קשר לאחוזי נכותו.

5.     בית הדין האזורי בחן את הוראות החוק הרלבנטיות, וקבע כדלקמן:
"בהתאם לרישא סעיף 107(א) - המענק ישולם בסכום המתקבל מכפלת קצבה חודשית ב - 43. קצבה חודשית, כהגדרתה בסעיף 107(ג) לחוק, שווה לסכום הקצבה שהיתה מגיעה לתובע לפי סעיף 104(ב) לחוק בעבור החודש שקדם לחודש תשלום המענק, אלמלא היתה דרגת הנכות האמורה דרגה יציבה.
בעניינו של התובע, דרגת הנכות בה מדובר היא בשיעור - 10%.
על פי הוראות סעיף 104(ב) הנ"ל ובשים לב לאחוזי נכותו של התובע (פחות מ -100%) תחושב הקצבה החודשית לפי הנוסחה הקבועה בסעיף 106 לחוק.
בהתאם להוראות סעיף זה, שיעור הקצבה החודשית לתובע יחושב "בסכום שהיחס בינו לבין הקצבה שהיתה משתלמת אילו היתה דרגת נכותו 100% שווה ליחס שבין אחוז דרגת נכותו לבין 100".
הנה כי כן, עפ"י הוראות החוק מחויב המל"ל להביא בחשבון את אחוזי נכותו של התובע ובחישוב מתמטי פשוט בהתאם לנוסחה הקבועה בסעיף הנ"ל, מדובר אכן בקצבה בשיעור 1/10 בלבד משיעורה המלא. בעניינו של התובע מדובר בסך של 522.6 ₪ (עשירית מ 5,226 ₪).
זוהי, אפוא, "הקצבה החודשית" הקובעת לצורך חישוב המענק לו זכאי התובע.
הכפלת שיעורה הנ"ל של הקצבה החודשית - תוצאתה אכן מענק בשיעור כולל של 22,489 ₪, כפי ששולם לתובע (בעיגול הקצבה החודשית ל - 523 ₪ והכפלת סכום זה ב - 43).
המענק בשיעורו הנ"ל שולם לתובע, אפוא, בהתאם להוראות החוק ולא נפל כל פגם בהחלטת המל"ל לגבי דרך חישוב המענק, הבסיס לו ותשלומו לתובע בסכום הנ"ל".
בהמשך פסק דינו העיר בית הדין האזורי, כי
"ממילא אין כל רלבנטיות, לצורך חישוב המענק, לקצבה כפי ששולמה לתובע בחודש 10/2004 (החודש שקדם לחודש הזכאות למענק) מה גם שזו שולמה לתובע כ"נכה נזקק" (עקב אישור בקשתו להכיר בו ככזה) ומדובר, בכל מקרה, בקצבה בשיעור חריג, של 100%, לתקופה זכאות מוגבלת בהתאם לתקנה 18א' ועל יסודה".

6.     בערעורו בפנינו חזר המערער על טענתו כפי שהועלתה בפני בית הדין האזורי.

7.     בישיבת קדם הערעור ביקשו הצדדים להכתיב לפרוטוקול את טענותיהם, על מנת שייחשבו כסיכומים בכתב מטעמם, וכי פסק הדין יינתן על ידי המותב על סמך סיכומים אלו וכל החומר שבתיק.

8.     המערער חזר על האמור בערעורו. ב"כ המוסד חזרה על טענותיה בפני בית הדין האזורי ותמכה בפסק דינו של בית הדין האזורי מטעמיו, וכן הדגישה, כי המענק שקיבל המערער כנכה נזקק על פי הוראות תקנה 18א' לתקנות אינו רלבנטי לענייננו, אלא דרגת נכותו היציבה של המערער בשיעור של 10% כפי שנקבעה על ידי הוועדה הרפואית.
דיון והכרעה:
9.     לאחר שנתנו דעתנו לטיעוני הצדדים ולראיות שבתיק, הגענו למסקנה, כי דין הערעור להידחות.
בית הדין האזורי בחן בהרחבה את הוראות החוק הרלבנטיות לתשלום מענק לנכה עבודה, ומצא כי שיעור המענק ששולם למערער חושב כדין בהתאם להוראות חוק אלו, וכי לא נפל כל פגם באופן חישובו של המוסד. זאת, במיוחד בהתחשב בעובדה שהקצבה ששולמה למערער בחודש שקדם לתשלום המענק הייתה קצבה ששולמה בהתאם לתקנה 18א' לתקנות, לתקופה מוגבלת.
לא מצאנו כי יש בטענות המערער כדי לשנות ממסקנה זו, או כדי ללמד על כך שאופן חישובו של המוסד מוטעה באופן שיש בו כדי להוות "הונאה שיטתית של הנכים", שכן פעל על פי הוראות החוק המחייבות אותו. מטעם זה אף אין להידרש לבקשתו של המערער להכיר בתביעתו כ"תביעה קבוצתית". כך גם לא מצאנו כי יש מקום להידרש לטענות המערער בדבר אופן ניהול התיק בבית הדין האזורי, טענות שמוטב היה לו לא נטענו.

10.     משכך הוא, מתאשר פסק דינו של בית הדין האזורי מטעמיו, במסגרת הוראתה של תקנה 108 (ב) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב - 1991.

11.     סוף דבר - הערעור נדחה ללא צו להוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תאונת עבודה במפעל

 2. תאונת עבודה משתלה

 3. תאונת עבודה של צלם

 4. 5% נכות תאונת עבודה

 5. טפסן – תאונת עבודה

 6. תאונת עבודה קטלנית

 7. תאונת עבודה יועץ מס

 8. תאונת עבודה טעמי צדק

 9. תאונת עבודה קומפרסור

 10. תאונת עבודה חבר ישוב

 11. תאונת עבודה פגיעה בעין

 12. תאונת עבודה – כרסם חרט

 13. אפילפסיה תאונת עבודה ?

 14. תאונת עבודה שכיר בנגריה

 15. משרד בבית - תאונת עבודה

 16. תאונת עבודה גננת

 17. ביטוח תאונת עבודה

 18. יריות אקדח - תאונת עבודה

 19. מכונת שיוף - תאונת עבודה

 20. דחיית ערעור תאונת עבודה

 21. כמה מקבלים על תאונת עבודה

 22. תאונת עבודה מי משלם

 23. תקנה 15 תאונת עבודה

 24. תאונת עבודה של מפעיל שופל

 25. 25% נכות בגין תאונה בעבודה

 26. 10% נכות בגין תאונה בעבודה

 27. תאונת עבודה - מטפלת בקשישים

 28. תאונת עבודה של צבעי

 29. תאונת עבודה במעדנייה

 30. טכנאי מזגנים – תאונת עבודה

 31. תאונת עבודה עם מקדחה

 32. תאונת עבודה - חוקר באגף מע"מ

 33. תאונת עבודה בבית אבות

 34. תאונת עבודה בזמן הפסקת אוכל

 35. בדרך לעבודה / תוך כדי עבודה

 36. 100% נכות תאונת עבודה

 37. הרמת משקל כבד - תאונת עבודה

 38. מחלת עור כתאונת עבודה

 39. תאונת עבודה של מזכירה

 40. עורך דין עצמאי - תאונת עבודה

 41. המפקח על העבודה – דו"ח חקירה

 42. תאונת עבודה - נכות של 35 אחוז

 43. תאונת עבודה חברה קדישא

 44. תאונת עבודה - מסור דיסק

 45. תאונת עבודה גננת שכירה

 46. ערעור 0% נכות בגין תאונת עבודה

 47. יום כיף לעובדים - תאונת עבודה

 48. כפל ביטוח - תאונת עבודה

 49. תביעה נגד טמבור - תאונת עבודה

 50. אימון כושר - תאונת עבודה

 51. מחלוקת לגבי נסיבות תאונת עבודה

 52. תאונת עבודה תוך כדי ניקוי דגים

 53. עובד ייצור - תאונת עבודה

 54. פתיחת תריס כתאונת עבודה

 55. בלוטת התריס - תאונת עבודה

 56. קריסה של משטח גבס – תאונת עבודה

 57. תאונת עבודה עצמאי - עבודה מהבית

 58. תאונת עבודה קשה עם מכונה

 59. תאונת עבודה – פגיעה בהפעלת מכבש

 60. נגיחה של פרה - תאונת עבודה ברפת

 61. עמידה ממושכת - תאונת עבודה

 62. עובד לא חוקי - תאונת עבודה

 63. ביטוח אחריות מעבידים תאונת עבודה

 64. ביטוח חבות מעבידים – תאונת עבודה

 65. קטרקט עיניים - תאונת עבודה

 66. עבודה מסוכנת - תאונת עבודה

 67. חישוב פיצוי בשתי תאונות עבודה

 68. תאונת עבודה - החזר הוצאות רפואיות

 69. תביעה נגד סולל בונה – תאונת עבודה

 70. הידבקות במחלה כתאונת עבודה

 71. הצעת בית משפט - תאונת עבודה

 72. פגיעה טיול מהעבודה - תאונת עבודה ?

 73. תאונת עבודה של מטפלת בחו''ל

 74. תאונת עבודה במהלך תיקון תקלה

 75. תאונת עבודה - התיישנות תביעת ביטוח

 76. תאונת עבודה של עצמאי לא רשום

 77. חולשה וסחרחורות כתאונת עבודה

 78. החלפת גלגל ברכב - תאונת עבודה

 79. תביעה נגד מפעלי ים המלח – תאונת עבודה

 80. משקפי מגן לעבודה - תאונת עבודה

 81. אי ספיקת כליות עקב תאונת עבודה

 82. עצמאי פגישה מחוץ למשרד - תאונת עבודה ?

 83. הפרדות רשתית העין - תאונת עבודה

 84. תאונת עבודה עם מכונה לחיתוך בשר

 85. תאונת עבודה עם מסור - פועל בניין רומני

 86. האם טיפול רפואי רשלני לאחר תאונת עבודה

 87. חבות מעבידים תאונת עבודה עם סכין

 88. תאונת עבודה של סדרנית סחורה בסופר

 89. הכרה כ"נכה נזקק" לאחר תאונת עבודה

 90. חתך עם סכין יפנית - תאונת עבודה במחנה קיץ

 91. הוצאות טיפולים אלטרנטיביים – תאונת עבודה

 92. בדיקה מחדש ביטוח לאומי תאונת עבודה

 93. תאונת עבודה – הכחשה של מעביד כי העובד עבד

 94. ערעור על גובה הפיצויים בתאונת עבודה

 95. הטלת חבות על עובד בגין תאונה בעבודה

 96. תאונת עבודה של רתך - תביעה נגד מקום העבודה

 97. כוויות קשות - תאונת עבודה במהלך הדבקת ריצוף

 98. תאונה בעת פעולות נלוות לעבודה - תאונת עבודה ?

 99. האם פגיעה ע"י עובדים בעבודה נחשבת תאונת עבודה ?

 100. פגיעה עקב תיקון עבודות חשמל בבית – תאונת עבודה ?

 101. תאונת עבודה של עובד נגריה עם מסור - בטיחות בעבודה

 102. החזר כספי למעסיק מביטוח לאומי על תאונת עבודה

 103. האם פגיעה במהלך כנס מטעם העבודה נחשבת תאונת עבודה ?

 104. לא נרשם כעובד עצמאי במוסד לביטוח לאומי - תאונת עבודה ?

 105. תאונת עבודה עצמאי – דו"ח שנתי הכנסות - חישוב נתוני שומה

 106. ערעור על דרגת נכות בשיעור של 15% בגין תאונת עבודה

 107. בעת שעסק כמנהל מחסן למוצרי חשמל, נפל וקיבל מכה בראש

 108. תאונת עבודה של עובד עצמאי שלא היה רשום כעצמאי בביטוח לאומי

 109. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון