שירותי בריאות במדינות חוץ

תביעות שבין מבוטח לקופת חולים נתונות לסמכותם הייחודית של בתי הדין לעבודה מכוח סעיף 54(ב) לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד - 1994.

סעיף3(ד) לחוק ביטוח בריאות קובע כי שירותי הבריאות הכלולים בסל שירותי הבריאות, יינתנו בישראל.

סעיף 11 לחוק ביטוח בריאות, שכותרתו "שירותי בריאות במדינות חוץ", קובע כי:

"שר הבריאות רשאי לקבוע כי שירות בריאות מסוים הכלול בסל שירותי הבריאות יכול שיינתן במדינת חוץ, בהתקיים נסיבות רפואיות מיוחדות, וכן רשאי הוא לקבוע את התנאים והנהלים לכך ואת שיעור ההשתתפות הכספית של המבוטח בעד השירות."


מכוח סעיף 11 התקין שר הבריאות את תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (שירותי בריאות במדינות חוץ), התשנ"ה-1995 (להלן: תקנות הבריאות). תקנות 2 ו-3 קובעות כדלקמן:

"2.     שירותי בריאות שיכול שיינתנו במדינת חוץ
שירותי הבריאות למבוטח מתוך סל שירותי הבריאות שיכול שיינתנו במדינת חוץ הם בדיקה, אבחון, טיפול וניתוח בתחומים אלה :
(1)     מערכת העצבים והמוח;
(2)     מחלות לב וכלי דם;
(3)      שאתות (גידולים);
(4)     השתלת איברים;
(5)     מומים מולדים.

3.     נסיבות רפואיות למתן שירותים במדינת חוץ
(א)     שירותי בריאות כאמור בתקנה 2 יינתנו אם ראתה קופת חולים כי מתקיימים שני אלה :
(1)     המבוטח אינו יכול לקבל בישראל את שירות הבריאות או שירות בריאות חלופי;
(2)     למבוטח נשקפת סכנת אבדן חיים אם לא יקבל את שירות הבריאות המסוים.
(ב)     על אף האמור בתקנת משנה (א), יכול ששירות הבריאות יינתן במדינת חוץ אם ראתה קופת חולים כי קיימת נסיבה רפואית חריגה."


     תקנה 4 קובעת כי אם דחתה קופת חולים בקשת מבוטח לקבלת שירות בריאות במדינת חוץ, הוא רשאי להגיש ערר על החלטתה לועדת ערר.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק בריאות

 2. השתלות בחו''ל

 3. השתלת כליה בחו''ל

 4. תוספת בריאות הציבור

 5. שינויים בסל הבריאות

 6. צו בריאות העם

 7. ועדת בדיקה משרד הבריאות

 8. ביטוח קו הבריאות - תביעה

 9. מצב בריאותי קונסטיטוציונלי

 10. שירותי בריאות במדינות חוץ

 11. פקודת בריאות העם 1940

 12. תקנות בריאות העם מי שתיה

 13. תקנות בריאות העם בנק הזרע

 14. חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות

 15. תקנות בריאות העם שמירת רשומות

 16. תקנות בריאות העם רישום מרפאות

 17. תקנות בריאות העם מעבדות רפואיות

 18. בעיות בריאות בידיים של מכונאי

 19. תקנות בריאות העם הפריה חוץ גופית

 20. הצעת עבודה חלופית מטעמי בריאות

 21. מניעת מפגעי יתושים - פקודת בריאות העם

 22. הפסקת עבודה עקב מצב בריאותי לקוי

 23. פקודת בריאות העם – סמכות בית דין לעבודה

 24. הפסקת עבודה בגלל מצב בריאותי - טופס הצהרה

 25. דו"ח תברואתי משרד הבריאות - חוק חופש המידע

 26. תקנות בריאות העם תקני איכות מי קולחין

 27. תקנות בריאות העם קביעת תקנים למי שפכים

 28. הצעת חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות

 29. תקנות בריאות העם מכשירים רפואיים מיוחדים

 30. תקנות בריאות העם טופסי הסכמה התשמ''ד 1984

 31. תקנות בריאות העם ניסויים רפואיים בבני אדם

 32. תקנות בריאות העם איכותם התברואית של מי שתייה

 33. הודעה על מצב בריאות לקוי - סעיף 94 לחוק שירות המדינה

 34. תקנות בריאות העם התקנת מכשיר מונע זרימת מים חוזרת

 35. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון