שירותים מיוחדים

סעיף 206 לחוק הביטוח הלאומי שכותרתו "שירותים מיוחדים", מזכה נכים בגמלה עבור טיפול אישי ועזרת-בית.

תקנה 6 לתקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (מתן שירותים מיוחדים), התשל"ט-1978 שוללת את הזכות לקבלת הגמלה ממי שהוא "נכה המוחזק בדרך כלל במוסד בו ניתנים שירותי רפואה, שירותי סיעוד או שירותי שיקום". לאמור - הזכות לגמלה מותנית בשהייתו של הנזקק בביתו, להבדיל מאשפוזו במוסד.

תמיכתה של המדינה באוכלוסייה נזקקת מן הבחינה הרפואית מתבטאת, בין היתר, בתשלומן של גמלאות נכות שונות, כמפורט בסימן ג' של פרק ט' לחוק הביטוח הלאומי. אחת מאותן גמלאות, בה עוסק סעיף 206 לחוק זה - היא "גמלת שירותים מיוחדים", ובלשון הסעיף:

(א) שירותים מיוחדים הניתנים לאדם לפי פרק זה הם שירותים לטיפול אישי בו ולעזרת בית לשירותו האישי ולמשק ביתו.

(ב) השתתפות המוסד במתן שירותים מיוחדים לנכה תהיה לפי כללים, מבחנים ובשיעורים שקבע השר באישור ועדת העבודה והרווחה לכלל הנכים או לסוגיהם.


הסמכות לקבוע את שיעורה של גמלת השירותים המיוחדים ואת הכללים על-פיהם תיקבע הזכאות לה, הוענקה לשר העבודה והרווחה.

השר עשה שימוש בסמכותו במסגרת תקנות שהתקין, הן תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (מתן שירותים מיוחדים), התשל"ט-1978.

בקובעו את גמלת השירותים המיוחדים, הכיר המחוקק בצרכיו הייחודיים של חולה המבקש, חרף מחלתו, להמשיך ולשהות בביתו, והוא זקוק לשם כך לסיוע במימון השירותים שבכוחם לאפשר לו את המשך קיומה של שגרת החיים.

הדין ביקש לעודד אדם לעשות כן, מתוך הנחה כי השהות בבית מגלמת בחובה יתרון לחולה, שאינו נאלץ להתנתק מסביבתו הטבעית והמוכרת, ולעקור לסביבה זרה.

בתכליתה זו של הגמלה עסקה פרשת קרמן. באותה פרשה דובר בעניינו של אוטיסט - ליקוי שעולה אף הוא כדי "נכות", כהגדרתה בחוק הביטוח הלאומי - שהועבר על-ידי הוריו למוסד המתמחה בטיפול באנשים מסוגו. גם שם נוכחו הוריו של העותר כי עם הוצאת בנם מהבית והעברתו למוסד - נשללה מהם גמלת השירותים המיוחדים ששולמה עד אותה עת, עניין שהקשה עד למאוד לשאת בעול החזקתו של העותר במוסד.

בפסק הדין נפסק כי התקנה גם מכוונת לעודד נכים ובני משפחתם לאפשר לנכים לתפקד בקרב משפחתם ובקהילה. תוצאה זו יש עימה חשיבות בשל שמירת הנכה במסגרת משפחתו וסביבתו הטבעית. שיקול זה מצוין בתצהיר מטעם המוסד [לביטוח לאומי] בהתייחס להוראות התקנות, ולרבות תקנה 6: 'המדיניות הסוציאלית העומדת בבסיס ההוראות האמורות היא לעודד נכים להמשיך ולתפקד במסגרת הטבעית - בביתם ובקרב משפחותיהם - ולצורך כך לסייע להם לממן או לרכוש שירותים לסיוע בביצוע תיפקודם היומיומי הבסיסי במסגרת זו'. מטרה זו של מתן גימלת שירותים מיוחדים מצאה ביטויה גם בדיונים שקדמו להתקנתה של תקנה 6.

תכלית זו - כך קבעו שופטי הרוב - הגיונה בצדה, ואין לומר עליה כי איננה סבירה. היא מצטרפת למטרות נוספות שבבסיסן של הוראות החוק והתקנות, ובהן הפחתת העומס הרב המוטל על מוסדות העוסקים בטיפול באוכלוסיה נזקקת, עומס היוצר תורי המתנה ארוכים למבקשים להתאשפז בהם, וכן חסכון כספי, באשר עלות החזקתו של אדם במוסד היא, מבחינת המדינה, גבוהה לאין שיעור מסכום הגמלה האמורה.

תשלום גמלת שירותים מיוחדים לאדם המאושפז

בית המשפט פסק כי תשלום גמלת שירותים מיוחדים לאדם המאושפז במוסד, כמוהו כמתן כפל גמלה - "פעם במישרין על-פי התקנות ופעם בעקיפין באמצעות תמיכת המדינה במוסד ובמקרים שבהם הנכה מוחזק במוסד פרטי שהמדינה אינה משתתפת במימונו - יהיה נכון להוסיף ולשלם לו את גמלת שירותים מיוחדים.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מה זה שירותים מיוחדים ?

 2. שירותים מיוחדים – תקנה 6

 3. בודד חריג - שירותים מיוחדים

 4. שירותים מיוחדים ביטוח לאומי

 5. ערר על קצבת שירותים מיוחדים

 6. שירותים מיוחדים ביטוח לאומי - ערעור

 7. התמוטטות עצבים - גמלת שירותים מיוחדים

 8. זכאות גמלת שירותים מיוחדים ביטוח לאומי

 9. ערעור על ועדה רפואית שירותים מיוחדים

 10. קצבת שירותים מיוחדים לחולים במחלות קשות

 11. פסקי דין בנושא ועדת ערר לשירותים מיוחדים

 12. פסקי דין בעניין ועדת ערר לשירותים מיוחדים

 13. ערעור על החלטת הוועדה לניידות לשירותים מיוחדים

 14. ערעור על החלטת ועדה רפואית לעררים - שירותים מיוחדים

 15. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים בעניין שירותים מיוחדים

 16. ערעור החלטת הוועדה לעררים לעניין שירותים מיוחדים כי המערער אינו תלוי בזולת

 17. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון