חובת ביטוח לאומי ליידע על זכויות מבוטחים

ההלכה הפסוקה היום היא כי על ביטוח לאומי להנחות את המבוטחים, להאיר את עיניהם ואף להתוות בפניהם את האפשרויות השונות למיצוי זכויותיהם, כדי להגשים את הזכויות הסוציאליות של המבוטחים.

עם זאת יש לציין כי מסקירת ההלכה הפסוקה עולה כי באופן עקבי למעט סטיה אחת, עמדתו של בית הדין הארצי לעבודה היא שמחדלים מצד ביטוח לאומי אינם יכולים להקנות זכאות לגמלה במקום שבו הזכאות לגמלה אינה קיימת, ואין הם יכולים אף להצדיק קבלת טענת "השתק" כלפי ביטוח לאומי.

בפסק הדין בניאל נדון עניינו של מבוטח שביקש לקבל גמלת הבטחת הכנסה בעבור תקופה מסויימת שקדמה לתקופה שבה הוא הגיש את תביעתו, לאחר שהמבוטח נמנע מלהגיש תביעה קודם לכן, בשל כך שקיווה שלגבי אותה תקופה תתקבל תביעה אחרת שלו, לדמי פגיעה בגין תאונה שהוא ביקש להכיר בה כתאונת עבודה.

בית הדין הארצי לעבודה דחה את ערעורו של המבוטח על דחיית תביעתו לגמלת הבטחת הכנסה לגבי אותה תקופה.

בין השאר, ציין בית הדין הארצי לעבודה כי ככלל, אין חובה על המוסד ליידע את המבוטחים בדבר כל אפשרויות התביעה את המוסד העומדות בפניהם אלא על המבוטח עצמו לברר זאת ולהגיש תביעה כנדרש בדין.

בענין בניאל אימץ בית הדין הארצי לעבודה את נימוקיו של בית הדין האזורי לעבודה, אשר ביניהם היתה הקביעה העובדתית שלפיה התובע היה מודע לאפשרות הגשת התביעה בענין גמלת הבטחת הכנסה, אלא הוא פשוט נמנע מכך בשל תקוותו לקבל דמי פגיעה. בענין זה, ציין בית הדין הארצי לעבודה שהנתבע לא היה יכול לדעת מראש שהתביעה לדמי פגיעה - תידחה על ידיו.

חובת היידוע על ידי המוסד לביטוח

עניין חובת היידוע על ידי המוסד לביטוח לאומי נדון בפסק דין דוידוביץ. בפסק הדין בענין דוידוביץ נדון עניינו של מבוטח שטען לזכאות לגמלה (דמי אבטלה) בעבור תקופה שלגביה טען כי הוא לא ידע שעליו להיות רשום כמובטל בלשכת שירות התעסוקה, שכן הנתבע לא יידע אותו על כך.

בית הדין הארצי לעבודה דחה את ערעורו של המבוטח בענין דוידוביץ תוך שקבע שהעדר ידיעה על תנאי לזכאות לגמלה, אינו יכול לבוא במקום קיום התנאי וליצור זכאות לגמלה, כשהתנאי לא התקיים.

כך, בין השאר, אמר בית הדין הארצי לעבודה בענין דוידוביץ כי אמנם, ערים אנו לטענותיו של המערער באשר לטעותו שנבעה מאי ידיעת הדין. אולם, יש ליתן את הדעת לאופיים ובסיסם של היחסים בין המערער והמוסד לביטוח לאומי. מערכת יחסים זו, מקורה סטטוטורי. לפיכך, על פי החוק, והחוק בלבד, נקבעות הזכויות והחובות של כל גורם במערך הביטחון הסוציאלי. קבלת טענת המערער פירושה , כי עקב טענה בדבר התנהלות המוסד לביטוח לאומי עשויה להיווצר עילה לזכות אשר אינה מתקבלת על הדעת, והיא מנוגדת לבסיס עקרונות כל זכות המוענקת על פי החוק, ובכלל זה זכות על פי חוק הביטוח הלאומי.".

עם זאת, בית הדין הארצי לעבודה התייחס בענין דוידוביץ גם לחובות היידוע המוטלות על ביטוח לאומי, כשציין כי יחד עם זאת, סבורים אנו כי מן הראוי הוא, שהגורמים האחראים במוסד לביטוח לאומי יתנו את דעתם לנסיבות אלה וינחו את עובדיהם, כך שמבוטח המבקש להגיש תביעה בכל עניין, יהיו תנאי הזכאות מפורטים וידועים באופן הבהיר, הגלוי והמפורש ביותר.

מכאן, שעל ביטוח לאומי מוטלת חובה לדאוג לכך שמידע רלוונטי יהיה ברור למבוטחים.

בענין מיכלסון נדונה שאלת הצדקת שלילת זכאות לגמלה לגבי תקופה שבה היה למבוטח חוב בדמי ביטוח. טענתו של המבוטח באותו ערעור, היתה שהוא לא ידע על אותו חוב של דמי ביטוח, ולכן לא ניתן לסמוך על אותו חוב, כדי לשלול את זכאותו לגמלה.

טענה זו נדחתה על ידי בית הדין הארצי לעבודה.

 


בפסק דין אולחובוק התייחס בית הדין לעבודה למה שנראה לה כתפקידו של המוסד לביטוח לאומי בענין יידוע המבוטחים על זכויותיהם, ובענין החובה המוטלת על המוסד לביטוח לאומי לא רק ליידע את המבוטחים, אלא גם להנחות אותם כיצד לממש את הזכויות.

כך, בין השאר, נקבע בפסק הדין כי עניין לנו בציבור מבוטחים מגוון, אשר נפתלות החוק, התקנות, הכללים, והתיקונים להם חדשות לבקרים - אינו נהיר להם דיו. אי לכך, חזקה על ביטוח לאומי כי ינחה את המובטח ויאיר עיניו ואף יתווה לפניו את האפשרות השונות למיצוי זכויותיו. המוסד לביטוח לאומי הופקד על הקופה הציבורית שתכליתה להגשים את הזכויות הסוציאליות של ציבור המבוטחים, לפי דין.

     אולם, דברים אלה (של השופטת ארד בענין אולחובוק), לא זכו להסכמה של כלל חברי המותב של בית הדין הארצי באותו פסק דין, כך שבאותו שלב הם נותרו כדעת מיעוט.

     
בשנת 2006 ניתן על ידי בית הדין הארצי לעבודה פסק דין ארוש. בפסק הדין בענין ארוש, דעת המיעוט של השופטת ארד בענין אולחובוק, צוטטה בהסכמה והפכה לדעת הרוב.      מכאן, שמאז פסק הדין בענין ארוש, ההלכה הפסוקה היא שעל ביטוח לאומי לא רק ליידע באופן כללי מה הזכויות של המבוטחים אלא אף להנחות אותם ולהתוות בפניהם את האפשרויות השונות למיצוי זכויותיהם.

פסק הדין בענין ארוש יוצא דופן בכך שנקבע בו שכאשר ביטוח לאומי אינו מקיים את חובת היידוע באופן מספק (שם היה מדובר על הערה בלתי ברורה בטפסי תביעה), התוצאה יכולה להיות קביעה של זכאות לגמלה עצמה גם בעבור תקופה קודמת, שבה למעשה לא היתה זכאות לגמלה בשל מועד הגשת התביעה לאותה גמלה


בשנת 2008, נתן בית הדין הארצי לעבודה פסק דין נוסף, שגם בו עוגנה ההלכה שלפיה מוטלת על הנתבע חובת יידוע של המבוטחים. פסק דין ברש.

בענין ברש נדון ערעורה של מבוטחת, שעתרה לקבל הפרש של דמי לידה, ואשר תביעתה נדחתה בשל שיהוי בהגשתה, לפי סעיף 296 לחוק.

בית הדין הארצי לעבודה דחה את ערעורה של המבוטחת, תוך הסתמכות על ההלכות שנפסקו בענין בניאל. עם זאת, שב בית הדין הארצי לעבודה על חובת היידוע המוטלת על ביטוח לאומי, וקבע:כי עם זאת, ונוכח מעמדו של המוסד לביטוח לאומי, המופקד על יישום מדיניות חברתית וביצועה, במסגרת הוראות החוק, אל נכון הוא כי המוסד יעשה כל הניתן כדי ליידע את ציבור המבוטחים באשר לזכויותיהם.

באותו ענין (של הפרש דמי לידה), נחה דעתו של בית הדין הארצי לעבודה מכך שהוברר לו שביטוח לאומי אכן שינה את נוהגו, ו"כיום" הוא כבר נוהג ליידע את המבוטחות בדבר זכאותן האפשרית להפרש דמי לידה.

בית הדין הארצי לעבודה ציטט, בענין ברש, את דעת המיעוט של השופטת ארד מפסק הדין בענין אולחובוק, ודעה זו זכתה להסכמה של כל חברי המותב שדן בענין ברש. כלומר, ניתן לקבוע שמה שהיה דעת מיעוט בענין אולחובוק והפך לדעת הרוב בענין ארוש, הפך כבר להיות מקובל פה אחד בבית הדין הארצי לעבודה.


כלומר - ההלכה הפסוקה כעת היא שעל ביטוח לאומי להנחות את המבוטחים, להאיר את עיניהם ואף להתוות בפניהם את האפשרויות השונות למיצוי זכויותיהם, כדי להגשים את הזכויות הסוציאליות של המבוטחים.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. דיני ביטוח לאומי

 2. דמי תאונה ביטוח לאומי

 3. ביטול חוב ביטוח לאומי

 4. תביעות נגד ביטוח לאומי

 5. ביטוח לאומי - ירי

 6. סעיף 58 ביטוח לאומי

 7. בכטרב - ביטוח לאומי

 8. תקנה 37 ביטוח לאומי

 9. תקנה 15 ביטוח לאומי

 10. תביעת השבה ביטוח לאומי

 11. הערכת תלות ביטוח לאומי

 12. גולגולת דקה ביטוח לאומי

 13. ועדת דולב - ביטוח לאומי

 14. סעיף 222 חוק ביטוח לאומי

 15. סעיף 174 חוק ביטוח לאומי

 16. סעיף 158 חוק ביטוח לאומי

 17. אסטמה קלה - ביטוח לאומי

 18. חישוב מקדמות ביטוח לאומי

 19. מרכז חיי אדם ביטוח לאומי

 20. סעיף 1 לחוק הביטוח הלאומי

 21. סעיף 158 לחוק ביטוח לאומי

 22. סעיף 123 חוק הביטוח הלאומי

 23. תקנה 18 ביטוח לאומי

 24. סעיף 213 חוק הביטוח הלאומי

 25. סעיף 10 חוק הביטוח הלאומי

 26. הוספת ביטוח הלאומי לתביעה

 27. פרק ה' לחוק הביטוח הלאומי

 28. התיישנות חוב לביטוח לאומי

 29. לוקמיה - ביטוח לאומי

 30. סעיף 161 חוק הביטוח הלאומי

 31. סעיף 174 לחוק הביטוח הלאומי

 32. סעיף 77 (א) חוק ביטוח לאומי

 33. סעיף 213 לחוק הביטוח הלאומי

 34. סעיף 157 לחוק הביטוח הלאומי

 35. זכויות מתנדבים ביטוח לאומי

 36. אוטוסקלרוזיס - ביטוח לאומי

 37. סעיף 252 לחוק הביטוח הלאומי

 38. סעיף 84א לחוק הביטוח הלאומי

 39. ועדת לרון ביטוח לאומי

 40. הכרה כעובדים של ביטוח לאומי

 41. עורך דין ביטוח לאומי

 42. זכאות מענק עבודה ביטוח לאומי

 43. מסירת מידע כוזב לביטוח לאומי

 44. התנכלות של פקידי ביטוח לאומי

 45. תלונות על ביטוח לאומי

 46. סעיף 80 (1) חוק הביטוח הלאומי

 47. סעיף 166 (ד) חוק הביטוח הלאומי

 48. פגיעה בבטן ביטוח לאומי

 49. סעיף 166 (ד) חוק הביטוח הלאומי

 50. דיווח לביטוח לאומי - גובה שכר

 51. תשלום דמי קבורה - ביטוח לאומי

 52. תקנות הביטוח הלאומי אמהות

 53. תאונת דרכים ביטוח לאומי

 54. מי חייב לשלם ביטוח לאומי

 55. האם עקר בית משלם ביטוח לאומי ?

 56. מענק מופחת מביטוח לאומי

 57. מצב תחלואתי טבעי - ביטוח לאומי

 58. פיברומיאלגיה ביטוח לאומי

 59. קורס להכשרה מקצועית ביטוח לאומי

 60. בקשה לצרף את ביטוח לאומי לתביעה

 61. הקפאת תביעה לביטוח לאומי

 62. כתב תביעה כנגד מנכ"ל ביטוח לאומי

 63. אי ידיעה על זכויות בביטוח לאומי

 64. תביעת מעביד נגד ביטוח לאומי

 65. ביטוח לאומי - איחור בתשלום קצבאת

 66. תקנות הביטוח הלאומי מתנדבים

 67. סעיף 328 לחוק הביטוח הלאומי

 68. סעיף 120 לחוק הביטוח הלאומי

 69. החזר הוצאות רפואיות – ביטוח לאומי

 70. סעיף 50 לחוק הביטוח הלאומי

 71. אוסטאוארטריטיס ביטוח לאומי

 72. תיקון סעיף 2 א לחוק הביטוח הלאומי

 73. צו הביטוח הלאומי אזורי ניסוי

 74. שיקום תעסוקתי ביטוח לאומי - זכויות

 75. נון הודג'קין לימפומה - ביטוח לאומי

 76. תמריץ מעסיקים – זכאות בביטוח לאומי

 77. דחיית תביעה התיישנות - ביטוח לאומי

 78. התיישנות חובות לביטוח לאומי

 79. סיוע ברכישת רכב ביטוח לאומי

 80. תקנה 11 תקנות הביטוח הלאומי מקדמות

 81. עורך דין מומחה לביטוח לאומי

 82. תקנות הביטוח הלאומי דמי קבורה

 83. התחשמלות בעבודה - ביטוח לאומי

 84. אגודת מים זכויות עובדים ביטוח לאומי

 85. התעלפות בעבודה - ביטוח לאומי

 86. עורכי דין מתמחים בביטוח לאומי

 87. פגיעה במהלך תיקון בבית – ביטוח לאומי

 88. איחור בהגשת תביעה לביטוח לאומי

 89. מהי הגדרת עובד לפי חוק ביטוח לאומי ?

 90. טיפולי כירופרקטיקה ביטוח לאומי

 91. תביעה של ביטוח לאומי על סך מיליון שקל

 92. איך מוכיחים אירוע תאונתי ? ביטוח לאומי

 93. שאלת ניכוי תגמולי ביטוח לאומי מדמי נזק

 94. צו הביטוח הלאומי קביעת גוף ציבורי

 95. טיפולים אלטרנטיביים - מימון ביטוח לאומי

 96. קוצר ראייה מיופיה – זכויות ביטוח לאומי ?

 97. חובת ביטוח לאומי ליידע על זכויות מבוטחים

 98. החזקה הקבועה בסעיף 83 לחוק הביטוח הלאומי

 99. תיבת שירות סניף ביטוח לאומי - הגשת טפסים

 100. נכות א.א.ג - תאונת דרכים ביטוח לאומי

 101. פגיעה בעבודה על פי סעיף 79 לחוק הביטוח הלאומי

 102. תקנות הביטוח הלאומי מועדים להגשת תובענות

 103. סעיף 246 לחוק הביטוח הלאומי תקופת אכשרה

 104. ויתור על זכויות ביטוח לאומי - האם אפשר לוותר ?

 105. תאונה בסלון בבית - פיצוי מביטוח לאומי ?

 106. סחרחורות וצפצופים באוזניים - ביטוח לאומי

 107. תאונה בדרך לבילוי - פיצוי מביטוח לאומי ?

 108. מהו סירוב מוצדק לעבודה על פי חוק הביטוח הלאומי ?

 109. תקנות הביטוח הלאומי ביטוח מפני פגיעה בעבודה

 110. האם אפשר לחייב מעביד למלא טפסים של ביטוח לאומי ?

 111. תקנות הביטוח הלאומי - מועדים להגשת תובענות

 112. תביעה של ביטוח לאומי נגד גורם אחר - האם יש התיישנות ?

 113. לא הושלמה תקופת אכשרה כנדרש בסעיף 161 לחוק הביטוח הלאומי

 114. צו הביטוח הלאומי סוגי מקרים של התנדבות מחוץ לישראל

 115. תביעת ביטוח - מועד תחילת מרוץ ההתיישנות - קביעת ביטוח לאומי

 116. בעיה קוגניטיבית ערעור לפי סעיף 123 לחוק הביטוח הלאומי

 117. צו אשר יורה למוסד לביטוח לאומי לגלות במסמך מי המעסיקים

 118. תביעת חוב - הסכומים המרביים שהמוסד לביטוח לאומי משלם לעובדים

 119. לא הופעלה בעניינו של המערער תקנה 15 לתקנות הביטוח הלאומי

 120. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון