מהי פרמיה

פרמיה בדיני ביטוח

בעניין ביטול הפוליסה בשל אי תשלום פרמיה, או חלק ממנה, יוצר חוק חוזה הביטוח הסדר קוגנטי, שמגביל את זכותה של המבטחת לבטל את החוזה בשל אי תשלום הפרמיה, לעומת הזכות על פי דיני החוזים הכלליים.

על פי סעיף 15 לחוק חוזה הביטוח, צריכים להתקיים שלושה שלבים, על מנת שתקום זכותה של המבטחת לבטל את הפוליסה בשל אי תשלום פרמיה:

ראשית - כי הפרמיה או חלק ממנה לא שולמה;

שנית - כי המבטחת דרשה מהמבוטח בכתב להסדיר את תשלום הפרמיה ונתנה לו אורכה בת 15 יום לשם כך;

ושלישית - כי המבטחת הודיעה למבוטח בכתב, שהפוליסה תבוטל תוך 21 ימים נוספים, אם לא יסדיר את תשלום הפרמיה.

פרמיה בדיני עבודה

מהי עמדת בית הדין לעבודה לגבי רכיב שכר המכונה "פרמיה" ? אימתי יחשב כחלק משכר היסוד ומתי יחשב כתוספת שאין לכלול אותה בשכר היסוד.

כבית הדין לעבודה דן בשאלה מהי פרמיה, ראשית דבר, ההסיר את הערפל מן המשמעויות השונות שנתנו למונח "פרמיה" ואשר חלקן אינן הולמות את המשמעות האמתית של מונח זה מבחינה מקצועית.

ביסודה של שיטת שכר עידוד על-ידי 'פרמיות' מונחת ה'נורמה', כך שתפוקה מעבר למספר יחידות לזמן מוגדר, או תפוקה של יחידה בפחות מזמן מוגדר - מזכה את העובד בתוספת שכר, היא 'פרמיה'; 'פרמיה' במשמעות הנ"ל, היא זאת שהמכון לפריון עבודה יאשר אותה, עת נדרש אישור מטעמו.

יחד עם זאת - יש ולעובדים, שאינם עובדי 'ייצור', משתלמת תוספת לשכר, שלא לפי 'נורמות'; הכינוי הנכון, מבחינה מקצועית, לתוספת כזאת הוא 'בונוס', אם כי יש וקוראים לאותה תוספת בשם 'פרמיה' או 'תוספת מאמץ'; הכינוי 'פרמיה' לתוספת כאמור, יכול ויהיה בשימוש של 'מועצת ייצור'; שימוש במונח 'פרמיה' לציון תוספת כאמור, אינו נכון מבחינה מקצועית, אך בחיי יום-יום בתחום העבודה, יש ומשתמשים בו במשמעות הנ"ל".

מהאמור בפסק דין לעיל, ניתן ללמוד, כי פרמיה מבחינה מקצועית לעולם היא פונקציה של נורמה והיא פועל יוצא של מדידה.

במערכת יחסי העבודה אפשר שהצדדים יסכימו לכנות בשם "פרמיה" גם תוספת שאינה פרי מדידה - תוספת "מוסכמת" וכיו"ב. לסוג זה נתייחס בהמשך הדברים. התשובה לשאלה האם תוספת המכונה "פרמיה" מהווה חלק משכר היסוד לא תקבע על ידי השם שנתנו לה אלא על ידי המהות.

כאשר התשלום הנוסף לא חייב את העובד לפעול אחרת מכפי שפעל לפני התשלום, ואף לא ציפו ממנו לדבר בעקבות התשלום, בנסיבות אלה יש לראות את התשלום כהגדלה של שכר היסוד, מוסווית כשכר עידוד.

פרמיה קבוצתית

ההלכה לגבי פרמיה קבוצתית בעבר, לפיה "יש ותוספת מסוימת משתלמת לקבוצה, והתוספת אכן מותנית בתנאי ברור, אף כי חלק מהזכאים לה והנהנים ממנה אינו ממלא אחר התנאי. די בכך שהקבוצה כקבוצה ממלאה אחר התנאי, כי להגיע למסקנה, כי ב'תוספת' עסקינן

כך, תוספת כוננות למנהלי מחלקות בבתי חולים, תיחשב כ"תוספת" גם לגבי חלק ממנהלי המחלקות שאינם נקראים בשעות בלתי רגילות למחלקותיהם. דברים אלה נכונים גם לגבי כוננות מקצועית לרופאים ולרוקחים, בעוד לגבי כוננות מינהלית, אפשר שזו תיחשב כחלק "מהמשכורת הקובעת" ולא "כתוספת".

בג"ץ פסק כי תשלום עבור ביצוע התפקיד הרגיל והמקובל מהווה "משכורת" ולא "תוספת" למשכורת. לעומת זאת, עבודה שאינה חלק מהגדרת המשרה הרגילה של העובד היא עבודה שהתשלום בגינה מהווה "תוספת" שאינה חלק מהמשכורת. ספק אם יש שוני רלוונטי בין כוננות מקצועית לכוננות מנהלית.

מבחן התוספת הקבוצתית הוא "בעייתי". מעמדה הנורמאטיבי של תוספת הכוננות נקבע על-פי הגדרת התפקיד ועל-פי תנאי העבודה. אלה משתנים מדרגה לדרגה ומתפקיד לתפקיד. הבחינה היא במהותה אינדיווידואלית ולא קולקטיבית.

העובדה שהעבודה שבוצעה לפני תשלום התוספת ולאחריה היא זהה, מטה את הכף למסקנה, כי מדובר בתשלום חלק מהשכר ולא ב"תוספת".לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מהי פרמיה ?

 2. פרשנות פוליסת ביטוח

 3. חוב על חידוש פוליסה

 4. פוליסת סחר רכב

 5. הודעה על ביטול פוליסה

 6. פוליסת ביטוח ניתוח בחו"ל

 7. נוהל חידוש פוליסת ביטוח

 8. מגדל עסק - פוליסת ביטוח

 9. פוליסה לביטוח מושלם לבית

 10. שינוי פוליסת ביטוח

 11. נזק תוצאתי - פוליסת ביטוח

 12. הכחשת פוליסת ביטוח

 13. מבצר לדירה - פוליסת ביטוח

 14. פסק דין חתמי לוידס

 15. פוליסת ביטוח סחורות

 16. רפואה שלמה - פוליסת ביטוח

 17. תוכנית חיסכון פוליסת ביטוח

 18. פוליסת ביטוח מטרות חברתיות

 19. משרדית 2000 - פוליסת ביטוח

 20. החרגות בפוליסת ביטוח

 21. תקנה 15 - פוליסת ביטוח

 22. פוליסת ביטוח הובלה ימית

 23. פוליסת אלומה לבית העסק

 24. פוליסת ביטוח הרעלת עיזים

 25. ביטול פוליסה בשל אי תשלום פרמיות

 26. שחרור כספי פוליסה בלי טופס 161 ?

 27. הוצאות הגנה משפטית בפוליסת ביטוח

 28. פוליסת ביטוח לבתי עסק - בית מלאכה

 29. פוליסת ביטוח סחורה מחו''ל

 30. אי צירוף פוליסת ביטוח לכתב תביעה

 31. פוליסת ביטוח לבית - כוויה שמן רותח

 32. ביטוח תכשיטים – פוליסה כל הסיכונים

 33. מטריה בתי עסק - תביעת פוליסת ביטוח

 34. פוליסה לא מכסה רשלנות פושעת

 35. הגדרת ''עובד בניה'' - פוליסת ביטוח

 36. פסק דין הצהרתי - פוליסת ביטוח תקפה

 37. מכתב התראה לפני ביטול פוליסת ביטוח

 38. הלוואה על חשבון פוליסת ביטול מנהלים

 39. פוליסה מטריה לבתי עסק – תביעת שיבוב

 40. פוליסה לביטוח מטענים ימיים - פרשנות

 41. מצב מזכה בפוליסת ביטוח סיעודי

 42. אי חידוש פוליסת ביטוח אחריות מקצועית

 43. ביטוח בעלי חיים - תנאי שמירה בפוליסה

 44. "האותיות הקטנות" בפוליסת ביטוח

 45. פוליסה מחריגה כיסוי נהג צעיר מתחת ל 24

 46. שינוי מוטבים בפוליסה לאחר פטירה

 47. תשלום ביטוח לעתיד עד לסיום התקופה בפוליסה

 48. פטירה בטרם קביעת מוטב בפוליסת ביטוח

 49. פוליסת ביטוח - כיסוי הפרה מכוונת של חוזה ?

 50. תאונת דרכים - פוליסת ביטוח שלא שולמה

 51. פוליסת ביטוח ציוד מכני הנדסי - גניבת מחפרון

 52. פוליסת ביטוח על אבדן יהלומים של איש מכירות בחו"ל

 53. האם ''מחלה'' נחשבת ''תאונה'' בפוליסת ביטוח

 54. הצעת ביטוח אחרי תאונה - הוצאת פוליסה רטרואקטיבית ?

 55. פוליסת ביטוח השתלות וטיפולים רפואיים בחו"ל – ערעור

 56. ניתוח פלסטי בקליניקה - פוליסת ביטוח אחריות מקצועית

 57. כיסוי ביטוחי לסוג מסויים של עבודה - פוליסת ביטוח אחריות

 58. ביטול פוליסת ביטוח רטרו אקטיבית – חידוש אוטומטי של פוליסה

 59. פוליסת ביטוח קבלנים / פוליסת ביטוח מעבידים – כפל ביטוח ?

 60. מנהל מיוחד של חברה - העברת זכויות בפוליסות ביטוח המנהלים

 61. דואר ישראל - רכישת פוליסת ערבות להבטחת זכות בעלות ברכב פרטי

 62. תביעת ביטוח בגין תכשיטים שנאבדו במסגרת פוליסת ביטוח דירה

 63. תביעה לתשלום תמלוגי ביטוח על-פי פוליסות לביטוח נסיעות לחו"ל

 64. שחרור בעל פוליסה מתשלום פרמיות במקרה של איבוד מוחלט של כושר עבודה ?

 65. האם מוות כתוצאה מדלקת ריאות - נגיף נחשב "תאונה" כמשמעותה בפוליסת ביטוח

 66. אי חידוש אוטומטי פוליסת ביטוח - אי התראה לפני סיום מועד פוליסה – הסתמכות

 67. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון