הקפאת מכרזים פנימיים

פסק דין

השופטת ורדה וירט ליבנה
1.     ערעור זה נסוב על פסק דינו של בית הדין האזורי בתל-אביב (השופטת שרה מאירי ונציגי הציבור מר יום טוב וגברת צוונג; תיק עב' 2648/03), אשר דחה את תביעתו של מר דרור להקפאת מכרזים פנימיים לתפקידים בשירות המדינה מכרזים שמספרם 14/02 ו-30/02 (להלן: "מכרז 14 ומכרז 30").

רקע

2.     מר דרור (להלן: גם "המערער") מנהל מספר הליכים כנגד מדינת ישראל, הערעור שבפנינו נסוב על אחד מאותם הליכים. מר דרור עבד משנת 1997 ועד ליום 30.9.02 בנציבות מס הכנסה בגוש דן, התפקיד האחרון שמילא היה ראש ענף מודיעין. יחסיו של מר דרור עם הממונים עליו היו עכורים, לכן הציעו לו לפתוח דף חדש בנציבות מס הכנסה בכפר סבא. מר דרור סירב, משכך המדינה פיטרה אותו בשל אי התאמה ביום 26.2.02. משלא השלים עם פיטוריו ערער על ההחלטה לשר האוצר, אשר קבע כי מועד סיום העסקתו הוא ביום 30.9.02. הודעה על כך נמסרה למר דרור ביום 18.8.02. פסק דין שניתן בבית הדין האזורי בתל-אביב (השופטת אפרת לקסר ונציגי הציבור בקשי צפריר ומנחם דוד עב 302283/98 ועב 7978/02 המסומן מש/2 למוצגי המשיבה) דחה תביעתו של מר דרור לביטול פיטוריו, ומכאן פיטוריו שרירים ותקפים. ערעור על פסק דין זה תלוי ועומד בבית הדין הארצי (ע"ע 318/05).

3.     מר דרור, במהלך עבודתו במדינה, התמודד ב-3 מכרזים פנימיים וזומן לוועדה במכרזים שמספרם 47, 30 ו-14. לאחר שפוטר, המשיבה לא אפשרה עוד למר דרור להתמודד במכרזים הפנימיים המיועדים לעובדי המשרד בלבד. להלן השתלשלות האירועים שקשורה להתמודדותו של מר דרור במכרזים:

א.     המערער הופיע ביום 13.10.02 בפני וועדת המכרזים במכרז 47, הוועדה אפשרה לו להציג את מועמדותו ורק במועד מאוחר יותר בחנה את כשירותו. ביום 20.10.02 נשלחה לו הודעה לא מנומקת כי נדחתה מועמדותו למכרז.
ב.     המדינה הודיעה כי מכרז 14 נדחה עד למועד לא ידוע, לכן לא נתקבלה בו כל החלטה.

ג.      מכרז 30 - מר דרור זומן להתייצב בפני וועדת המכרזים ביום 15.10.02, אולם כשהגיע נמנעה התייצבותו בפני הוועדה.

4.     מר דרור התלונן בפני מבקר המדינה שמונעים ממנו להשתתף במכרזים פנימיים, בתגובה עורכת הדין הילווינג מנציבות שירות המדינה הבהירה ביום 10.12.02, כי משעה שפוטר אינו עוד עובד מדינה ואינו זכאי להשתתף במכרזים פנימיים. על החלטה זו עתר לבית הדין האזורי וביקש צו מניעה זמני להקפאת ההליכים במכרזים 14 ו-30. בקשתו נדחתה משום שהוגשה ששה חודשים לאחר שההליכים נסתיימו ונבחר מועמד אחר לתפקיד, ומשום שלא צירף את הזוכה כצד להליך. גם בקשת המדינה לדחות את התביעה על הסף נדחתה מן הטעם שבטלות המכרזים הינה שאלה משפטית הנדרשת להתייחסות ברורה בטיעונים משפטיים של שני הצדדים ואינה מתאימה למחיקה על הסף.
5.     בית הדין האזורי פסק כי מר דרור אינו רשאי להתמודד במכרזים פנימיים בשירות המדינה. בית הדין הסתמך על סעיף 11.411 לתקשי"ר המגדיר מיהו עובד הרשאי להשתתף במכרז. בנוסף נקבע בתקשי"ר שאם התמודד מועמד שיש שאלה לגבי כשירותו יופסק המכרז עד להכרעה. לפיכך בכל המכרזים נהגה הוועדה כדין עם המערער. בית הדין האזורי לא מצא ממש בטענת מר דרור שמסירת המכתב מהווה התנכלות, הסגת גבול, פגיעה בשם הטוב והטרדת השכנים.

טענות הצדדים

6.     המערער עתר לשני סעדים: ראשית, להצהיר כי נמנע ממנו שלא כדין על-ידי המשיבה להתמודד במכרזים פנימים 14 ו-30 באגף האוצר נציבות מס הכנסה. שנית, להצהיר כי הנתבעת התנכלה לו, גרמה לו נזקים ועגמת נפש. בדיון בעל-פה הדגיש כי ההכרעה של בית הדין האזורי נוגדת את ההלכה שנקבעה בבג"ץ 5625/00 - התנועה למען איכות השלטון נ' ראש הממשלה ואח' (לא פורסם) תק-על 2000(3), 1801 ,עמ' 1803.

7.     בא כוח המדינה טען כי עובד שפוטר משירות המדינה לא זכאי להתמודד במכרזיה הפנימיים וזאת על סמך סעיף 11.444 לתקשי"ר, המגדיר עובדים בלבד כרשאים להתמודד במכרז פנימי. המדינה טוענת לעניין מכרז 47 שמר ברגר וגברת עופרה קשש לא ידעו בעת המכרז שהעובד פוטר, ואילו הנציבה התלבטה לגבי כשירותו והחליטה לקבל חוות דעת משפטית בעניין לאחר שיציג מועמדותו.

דיון והכרעה

8.     לאחר ששמענו את טענות הצדדים הננו סבורים כי דין הערעור להידחות וזאת מטעמיו של בית הדין האזורי, אשר פירט את טעמיו בהרחבה וקבע נכונה כי עובדים בשירות המדינה בלבד יכולים להשתתף במכרזים פנימיים של המדינה ומשהמערער פוטר ואין הוא עובד מדינה אין הוא רשאי להשתתף במכרזים מושא הערעור ובדין תביעתו נדחתה על כל רכיביה.
9.     בהתייחס לטענתו של מר דרור כי לאור פסק דין של בג"צ 5625/00 - התנועה למען איכות השלטון נ' ראש הממשלה ואח' יש לקבל את הערעור על כך יש להשיב כי בג"צ לא הכריע בשאלה לגופה אלא קבע שהשאלה חורגת מגבולות העתירה, לכן הכרעה בעניין זה תעשה על ידי בית הדין לעבודה אם תוגש תביעה בעניין וכך נאמר:

"ברם, ההכרעה בשאלה זו חורגת מגדרה של העתירה, ואם ירצה בנצור להעמיד שאלה זו במבחן, בידו לעשות כן בהגשת הליך מתאים לבית הדין לעבודה."


10.     סוף דבר - מכל הטעמים המפורטים לעיל ומטעמיו של בית הדין האזורי דין הערעור להידחות, המערער ישא בהוצאות הערעור בסך 2,500 ₪ שישולמו תוך 30 יום מהיום.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטול מכרז

 2. אפליה במכרז

 3. פגמים במכרז

 4. מינוי ללא מכרז

 5. חוזה פיתוח מכרז

 6. מכרז ביטוח לאומי

 7. חוק חובת המכרזים

 8. איסור פרסום מכרז

 9. הסכם בוררות מכרז

 10. מכרז למינוי אימאם

 11. מכרז מנהל בית ספר

 12. מכרז עבודות תכנון

 13. מכרז פנימי בעירייה

 14. מכרז להסעות תלמידים

 15. טענות כלפי תנאי מכרז

 16. הקפאת מכרזים פנימיים

 17. פגם באופן ביטול מכרז

 18. הודעה על זכייה במכרז

 19. השיקולים לביטול מכרז

 20. מכרז קווי נסיעה

 21. עמידה בתנאי סף – מכרז

 22. תקנות פטור ממכרז

 23. דרישות השכלה - מכרזים

 24. איגוד ערים מכרז

 25. עיכוב הליכי מכרז

 26. הכנת מסמכי מכרז

 27. תקיפת כישורי זוכה במכרז

 28. מכרז שירותי סריקה

 29. פטור ממכרז עירייה

 30. עצירת הליכי מכרז

 31. שינוי במפרט מכרז

 32. תקנות חובת המכרזים

 33. מכרז אחזקת כבישים

 34. מחסן ממוחשב - מכרז

 35. מכרז מערכות השקייה

 36. מכרז לתפקיד מבקר העירייה

 37. מכרז כיכרות באשדוד

 38. הצעה במכרז מקרקעין

 39. תקנות העיריות מכרזים

 40. שטח בניה מירבי על פי מכרז

 41. ביטול מכרז של ביטוח לאומי

 42. הצעה גרעונית במכרז

 43. פתיחת תיבת המכרזים

 44. מכרז פנימי כלכלנים – סכסוך

 45. צמצום משתתפים במכרז

 46. נמל חיפה - מכרז בניה

 47. שכונת הארגזים - מכרז

 48. אכיפת מסירת עבודה לפי מכרז

 49. ביטול מכרז לאחר הצעות

 50. מכרז עבודה עם העירייה

 51. הצעות להפעלת מעון יום

 52. עתירה לקיום מכרז פתוח

 53. האם מכר כפוף לדיני מכרזים ?

 54. מכרז רכישת ציוד מעבדה

 55. מכרז למינוי מבקר פנים בעיריה

 56. זכאות להשתתף במכרזים פנימיים

 57. מכרז סגור - פסילת הצעה

 58. ועדת המכרזים שידורי טלוויזיה

 59. מכרז עבודות ניקוז חיפה

 60. מכרז מינוי מפקד שירותי כבאות

 61. עתירה נגד תוצאות מכרז

 62. הנחה בהצעת מחיר - מכרז

 63. כריית חול - פטור ממכרז

 64. עיכוב הליכי מכרז פומבי

 65. מכרז שירותי גביית חובות

 66. הוצאת מגרש למכרז פומבי

 67. מכרז מקלט לנערות במצוקה

 68. ביטול מכרז שירותי גרירה

 69. ניסיון קודם כתנאי למכרז

 70. מכרז לתפקיד בנמל אשדוד

 71. מכרז התפלת מי ים באשדוד

 72. בקשה ביטול מינוי מנכ"ל – מכרז

 73. מכרז שירותי רפואה דחופה

 74. עתירה מנהלית לביטול מכרז

 75. סבירות דרישת ניסיון במכרז

 76. ביטול מכרז למכירת מקרקעין

 77. אי עמידה בתנאי סף של מכרז

 78. התפטרות במקום עבודה שאיבד מכרז

 79. היטלי פיתוח במכרז עירייה

 80. הוראות החשכ"ל ביחס למכרז

 81. הגבלת מספר משתתפים במכרז

 82. מכרז עבודות חשמל - בית ספר

 83. צו זמני להקפאת מכרז פנימי

 84. מכרז רכב וחלפים - צו מניעה

 85. מכרז דיור מטעם המשרד לקליטת עליה

 86. מכרז שירותי ניקיון בעירייה

 87. ביטול זכיה במכרז של העירייה

 88. עתירה נגד זכיה במכרז פומבי

 89. תקיפת מכרז של חברה ממשלתית

 90. מכרז שתוצאותיו ידועות מראש

 91. טעות אריתמטית - ועדת המכרזים

 92. מיון מוקדם - ועדת המכרזים לגז טבעי

 93. קניית רכב ממכרז הוצאה לפועל

 94. ביטול מכרז איסוף ופינוי אשפה

 95. הגדלה של מספר המשתתפים במכרז

 96. בחירת מנהל בית ספר - מכרז או ועדה ?

 97. סמכות בית דין לדון בהשלכותיו של מכרז

 98. הצעה שלא הוכנסה לתיבת המכרזים

 99. מכרז עובדי סמך - טיפול בקשישים

 100. תקנות העיריות מכרזים לקבלת עובדים

 101. צו מניעה אוסר לפרסם מכרז למנות מנהל חדש

 102. חוזה לפני חקיקת חוק חובת המכרזים

 103. מכרז פינוי פסולת - תעשייה אווירית

 104. ביטול השתתפות על ידי מזמין המכרז

 105. ערבות לא מתאימה למדד הבסיס במכרז

 106. בקשה למנוע הקצאת מגרשים בדרך של פרסום מכרז

 107. חברת ניקיון הפסידה במכרז - פיצויי פיטורים

 108. קבלן משנה לביצוע עבודת ניקיון במכרז

 109. העברת רכבים שנרכשו במסגרת מכרז באיחור

 110. מכרז לקבלת הצעות לניהול והפעלת חניונים

 111. תקנות חובת המכרזים התקשרויות מערכת הבטחון

 112. צו מניעה לביטול מכרז למינוי דובר עירייה

 113. זכות להישאר בתפקיד / בעבודה עד פרסום הליכי מכרז

 114. החזר ערבות למציע במכרז עקב ביטולו זכייתו

 115. מכרז לביצוע עבודות פיתוח תשתיות בהוד השרון

 116. תקנות חובת המכרזים חובת שיתוף פעולה תעשייתי

 117. הסכם לאחר זכיה במכרז למתן שירותי גינון ואחזקה

 118. שומר בסופרמרקט "זיל וזול" פוטר - הפסידה מכרז בקו-אופ

 119. עתירה לביטול החלטת ועדת המכרזים של עיריית באר שבע

 120. עבדה כסייעת לגננת פוטרה בטענה שהיא מונתה ללא מכרז

 121. מכרז בחירת עובד - התאמת עובד לדרישות תקן - נטל הוכחת נוהג

 122. תקנות חובת המכרזים העדפת תוצרת מאזורי עדיפות לאומית

 123. האם היועץ במכרז קבע ניקוד בלא כל נימוק ו/או אסמכתא ?

 124. עתירה לפסילת הצעה במכרז, מאחר וצירפה להצעתה ערבות מיטיבה

 125. רשלנות המינהל במשלוח שובר התשלום בנפרד מהודעת הזכייה במכרז

 126. בקשה לביטול פסילת הצעה למכרז פומבי לשירותי ניקיון בבתי ספר

 127. עתירה לביטול החלטת ועדת המכרזים במכרז להצבת והפעלת דוכני קפה

 128. תביעה שעניינה מכרז פנימי לתפקיד אמרכ"לית במעון של משרד הרווחה

 129. במסמכי המכרז נקבעו עקרונות ושיטות השקלול והניקוד שיינתנו למציעים

 130. פסק דין הצהרתי מדיניות המונעת מקציני הים להציג את מועמדותם במכרזים פנימיים

 131. תביעה למתן צו קבוע לביטול מכרז למשרות ניהול לתפקיד מנהל בית ספר יסודי

 132. תקנה 30 לתקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים) שעניינה "מינוי המועמדים"

 133. חבר מועצת עירייה זכה במכרז העירייה - סעיף 122 ב 3 לפקודת העיריות

 134. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון