בקשה למתן הנחיות בהליך בוררות

החלטה

 1.      בפנינו בקשת המבקשת (להלן: ה.ר.י.) למתן הנחיות באשר להליך הבוררות עליו הורינו בפסק דיננו מיום 30.5.2004 (להלן: פסק הדין). כמו כן, התבקשנו לתקן טעות סופר בפסק הדין. להלן נדרש לראשי הבקשה על פי סדרם.
 2.      בטרם נבוא לגוף הדברים נציין כי מתגובות המשיבים עולה, כי לשיטתם אין בית הדין רשאי להיזקק למרבית הבקשה באשר מלאכתו הסתיימה עם מתן פסק הדין. בנסיבות המקרה דינה של טענה זו להידחות, נוכח האמור בסעיף 15 לפסק הדין, בו נקבע מפורשות, כי ככל שבעלי הדין לא יסכימו על הבוררים "... יקבע בית הדין את הבורר (ים)". יתרה מזו, המדובר ביחסים קיבוציים מתמשכים, שאינם מסתיימים עם מתן פסק הדין. הצדדים הופנו להליך בוררות ועליהם לפעול בתום לב ובהגינות לקידומו.

3.     אשר לזהות הבוררים ולתעריף הבוררות - הצדדים הסכימו ביניהם, עוד בטרם מתן פסק הדין, על רשימה מוסכמת ובה שמותיהם של חמישה בוררים. כעולה מכתבי הטענות בבקשה זו פנתה המדינה לבוררים, ללא תיאום מוקדם עם ה.ר.י, והציעה להם תעריף בוררות נמוך בהרבה מהמקובל (28$ לשעה). באשר לתגובות הבוררים להצעה נטושה מחלוקת בין הצדדים. כמו כן, נטושה בין הצדדים מחלוקת לגבי זהות הבוררים. לאחר עיון בטענות הצדדים הרינו ממנים בזאת את שלושת הבוררים הבאים: מר טורבוביץ, מר בלומברג ומר גבאי.

4.     שכר טרחת הבוררים וחלוקת מימון הבוררות -

[א] לטעמנו יש לקבוע שכר טרחה לבוררים התואם את מורכבות הבוררות, חשיבותה ואת השיעור הריאלי והמקובל בבוררויות מעין אלה. יודגש, כי בעל דין אינו רשאי להכשיל הליך בוררות על ידי סירוב לשלם לבוררים שכר טרחה ריאלי. התעריף של 28$ לשעה שהציעה המדינה אינו מתקבל על הדעת ואף אינו עומד ביחס סביר לתעריף המקובל בבוררויות מסוג זה. לא מן הנמנע, כי נכונה סברתה של באת כוחה של ה.ר.י. לפיה סירובו של מר בלומברג לכהן כבורר נבע מהתעריף הנמוך שהוצע לו.
בכתב טענותיו ביקשה באת כוח המדינה להעמיד את התעריף שישולם לבוררים על סכום שנע בין 300 ש"ח ל - 400 ש"ח לשעה. יצוין, כי באת כוחה של ה.ר.י. בדעה, כי יש להעמיד את תעריף הבוררות על זה שהיה מקובל עד כה בסוג בוררות מעין זו , היינו, 250$ לשעה. אנו סבורים, כי מכוח הסמכות של בית הדין למנות את הבורר , יש סמכות במקרה הנוכחי גם לקבוע את שכר טרחתו. שאם לא כן, בגלל חילוקי הדעות בין הצדדים לגבי גובה שכר הטרחה קיים חשש שתסוכל ההחלטה שלנו לקיום הבוררות.
במחלוקת זאת שנפלה בין הצדדים אנו מחליטים, כי התעריף שישולם לכל בורר יעמוד על 600 ש"ח לשעה כולל מע"מ, לכל שעה שמתקיימת ישיבת בוררות, לרבות ישיבות התייעצות, ועד שעתיים נוספות לכל ישיבה בגין הכנה ולימוד החומר. נוסיף, כי בהסכמת בעלי הדין רשאים הבוררים לקבוע סכום אחר.
[ב] מימון הבוררות יחולק באופן שווה בין המדינה לבין ה.ר.י, קרי 50% תשלם המדינה ו- 50% תשלם ה.ר.י. הבוררים רשאים לשנות את חלוקת מימון הבוררות, לאחר שמיעת טענות הצדדים בעניין זה.

5.     הסדרי הבוררות - באי כוח הצדדים רשאים להגיש לבוררים, בתוך 7 ימים מהיום הודעה מוסכמת באשר להסדרים הטכניים הנוגעים לקיום הבוררות. בהעדר הודעה כזאת יקבעו הבוררים את כל סדרי הבוררות.

6.     תיקון והבהרת פסק הדין - סבורים אנו, כי עניין זה לא לובן עד תום בכתבי הטענות שהוגשו עת עתה ועל ה.ר.י. להגיש עד ליום 24.8.2005 תגובתה לנטען בתגובות המדינה וקופת חולים, היא המשיבה 4. עד למועד האמור יתייחסו המדינה, קופת חולים ומרכז השלטון המקומי לנטען בסעיפים 23 - 25 בבקשת ה.ר.י.
      עם קבלת תגובות הצדדים או בחלוף המועד להגשתן תינתן החלטתנו גם בעניינים אלה.

7.     "הודעת עדכון, השלמת עמדה ותגובה מטעם המדינה" - מן האמור בהודעה זו נשמע, לכאורה, סירוב מטעם המדינה לקיים את פסק דינו של בית דין זה, דבר אשר לא יעלה על הדעת. ככל שבעלי הדין יסכימו על ניהול משא ומתן הם רשאים לעשות כן, אך אין בזה כדי לדחות את עצם החיוב שבפסק הדין בדבר קיומו של הליך הבוררות או את מועדו.
נוסף על כן, בפסק הדין נקבעו הנושאים אשר הועברו לבוררות. בעלי הדין יגישו את עמדותיהם לבוררים בהתייחס לכל נושא. ככל שמתעוררת מחלוקת לגבי נושאי הבוררות יפרשו הבוררים את פסק הדין על פי שיקול דעתם וכמקובל בהליך בוררות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק בוררות

 2. תקנות הבוררות

 3. ערעור בוררות

 4. תניית בוררות

 5. מוסד הבוררות

 6. הסכם בוררות

 7. הארכת בוררות

 8. הליך בוררות

 9. ביטול הליכי בוררות

 10. עורך דין בוררות

 11. הסכם - בוררות

 12. מה זה אבעיה ?

 13. בוררות - חובת הנמקה ?

 14. אישור פסק בוררות

 15. תיקון פסק בוררות

 16. פרשנות פסק בוררות

 17. בוררות בין שכנים

 18. סיכול פניה לבוררות

 19. בוררות בנושא ליקויי בניה

 20. עיקול זמני בוררות

 21. סעיף 23 לחוק הבוררות

 22. נטישת הליכי בוררות

 23. ערעור בעניין בוררות

 24. סעיף בוררות חוקת ההסתדרות

 25. איגוד ערים - בוררות

 26. סעיף 29 חוק הבוררות

 27. סעיף 5 לחוק הבוררות

 28. סעיף 29 לחוק הבוררות

 29. בוררות בין עורכי דין

 30. סעיף 24 לחוק הבוררות

 31. פרוייקט בניה - בוררות

 32. טעות גלויה בפסק בוררות

 33. חובת בוררות - צו מניעה

 34. הסכם בוררות לאחר סכסוך

 35. אישור פסק בוררות רבנים

 36. תיקון טעות בפסק בוררות

 37. בקשה לאישור פסק בוררות

 38. בקשה למתן הנחיות בהליך בוררות

 39. סעיף 24(4) לחוק הבוררות

 40. הפרת זכות סירוב ראשונה

 41. שימוש במקרקעין - בוררות

 42. עיקולים לפי חוק הבוררות

 43. ביקורת שיפוטית - בוררות

 44. ערובה לביצוע פסק בוררות

 45. הסכם בוררות בית דין רבני

 46. סעיף 24 (10) לחוק הבוררות

 47. הפרה מתמשכת של התחייבות

 48. בקשה לאשר פסק בוררות חלקי מוטעה

 49. סעיף בוררות בהסכם מייסדים

 50. חקירה נגדית בהליך בוררות

 51. פיצויי פיטורים מוגדלים - בוררות

 52. תניית בוררות בית דין רבני

 53. חלוקת רכוש משפחתי - בוררות

 54. קניית דירה בשוויץ - בוררות

 55. פרשנות תניית בוררות בהסכם

 56. התנגדות הסתדרות פיטורים - בוררות

 57. טופס בקשה להזמנת עד לבוררות

 58. פסק דין הצהרתי – ביטול הסכם בוררות

 59. העברת תיק בוררות בחזרה אל בית משפט

 60. פסק בוררות מנוגד לתקנת הציבור

 61. תנאי הסכם על בוררות בעניין שכר טרחה

 62. טענות בנוגע לאופן ניהול בוררות

 63. ההבדל בין פסק ביניים לבין החלטה

 64. בית דין רבני בוררות - דיני עבודה

 65. סעיף 24(3) לחוק הבוררות - חריגה מסמכות

 66. בקשה לאישור פסק בוררות ובקשה לביטול הפסק

 67. החלטת ביניים - סעיף 23 לחוק הבוררות

 68. טופס הודעה על בקשה לאישור פסק בוררות

 69. תיקון פסק בוררות לאחר אישור ע"י בית משפט

 70. בקשה לאשר עיקול זמני במסגרת בקשה לאישור פסק בוררות

 71. עיכוב הליכי בוררות למרות פגמים בהתנהלות המבקש

 72. בקשה לאישור הסדר בוררות - סעיף 350 ו 351 חוק החברות

 73. תביעת השבה של סכום ששולם ביתר במסגרת הליכי בוררות

 74. חלפו מעל 45 יום בין מתן פסק הבוררות לבין הגשת הבקשה לביטולו

 75. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון