דרישות השכלה - מכרזים

פסק-דין


השופטת ורדה וירט-ליבנה
1.     הערעור שבפנינו נסוב על החלטת בית הדין האזורי בחיפה (השופט מיכאל שפיצר; עב 1412/04 ועב 1411/04), אשר דחתה בקשת המערערים להגיש חוות דעת בנוגע להשכלתם, לרבות תצהירים התומכים בחוות דעת אלו.

2.     בדיון שהתקיים ביום 10.11.05 הוחלט כי הדיון בשני הערעורים יאוחד.

3.     המערער מס' 1 (תיק עע 633/05
המערער מס' 1 (להלן גם - מר שרקייה) התמודד במכרז פנימי למשרת גזבר. ועדת המכרזים פסלה את מועמדותו על הסף, וקבעה כי ההשתלמויות שלמד אינן עומדות בדרישות הסף .
באי כוח הצדדים הסכימו לקבל את המלצת בית הדין, לפיה הערעור יתקבל כך שעניינו של מר שרקייה יוחזר לבית הדין האזורי, בא-כוחו יגיש בקשה עם פירוט העדים שהוא מעוניין להעיד מטעם מר שרקיה ובית הדין האזורי יחליט אלו עדים יוזמנו להעיד מטעם מר שרקיה.
בהתאם להסכמתם זו של באי כוח הצדדים ניתן בזאת תוקף של פסק דין להסכמתם והיא מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

4.     המערער מס' 2 (ע"ע 634/05)
המערער מס' 2 (להלן: מר ותד) התמודד למשרת מנהל מחלקת החינוך, ועדת המכרזים קבעה שאינו עומד בדרישות הסף משום שאין בידו תעודת הוראה. מר ותד מבקש, באמצעות חוות דעת של מרצים ממכללת בית ברל להוכיח שהשכלתו, תואר ראשון בחינוך ממכללת בית ברל, כוללת בחובה תואר ראשון בחינוך ותעודת הוראה ומשכך הוא עומד בדרישות הסף של המכרז.

הרקע
5.     מר ותד עבד במועצה המקומית ג'ת החל משנת 1989. במסגרת עבודתו במועצה מילא מר ותד את תפקיד מנהל מחלקת החינוך.

6.     בהתאם להוראות חוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004) (מס' 2), התשס"ג-2003, אוחדה המועצה המקומית ג'ת עם מועצת באקה אל גרבייה (להלן: הרשות המאוחדת). על פי תקנות התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2003 ו-2004) (מס' 2), התשס"ג-2003, היה על הרשות המאוחדת לפרסם מכרז פנימי לצורך איוש משרת מנהל מחלקת החינוך.

7.     בהתאם, פרסמה הרשות המאוחדת מכרז פנימי לפיו היה ניתן להגיש מועמדות עד ליום 12.2.04. בהודעה על המכרז פורטו דרישות התפקיד במכרז הפנימי בהן עוגן האמור בסעיף 4(א) לחוק הרשויות המקומיות (מנהל מחלקת חינוך), התשס"א-2001, לפיו על מנהל מחלקת החינוך להיות בעל השכלה כדלקמן:

"השכלה אקדמית (B.A או M.A ( במנהל חינוכי או במדעי החברה או במדעי הרוח,או כמפורט בסעיף 2(1) לתקנות הרשויות המקומיות (מנהל מחלקת חינוך) (כשירות), התשס"ג, 2002.
תעודת הוראה, תעודת הסמכה או רישיון הוראה קבוע."


8.     מר ותד, בעל תואר "בוגר בהוראה" (B.E.D) ממכללת בית ברל, הגיש מועמדותו למכרז הפנימי למשרת מנהל מחלקת החינוך ברשות המאוחדת. מועמדותו נפסלה, כיוון שעל פי הנטען לא עמד בדרישות ההשכלה לתפקיד. על רקע זה הגיש מר ותד תביעה לבית הדין האזורי, במסגרתה טען כי הוא עומד בדרישות התפקיד, ועל כן מועמדותו למכרז נפסלה שלא כדין.

9.     בדיון שקיים בית הדין האזורי ביום 31.3.2005 באי-כוח הצדדים הסכימו כי אין צורך בשמיעת עדויות, והשאלה היחידה העומדת להכרעה היא, האם השכלתו של מר ותד עומדת בדרישות המכרז באופן המאפשר את השתתפותו. אי לכך הורה בית הדין לצדדים להגיש סיכומיהם.

10.     עוד בטרם הגישו הצדדים סיכומים, פנה בא-כוחו של מר ותד לבית הדין האזורי בבקשה כי יותר לו להגיש חוות דעת מקצועית בדבר משמעות התואר הראשון במקצוע ההוראה ממכללת בית ברל. מר ותד ביקש לצרף שני תצהירים, החתומים על ידי מרצים במכללת בית ברל, לחוות הדעת.

החלטת בית הדין האזורי
11.     בית הדין האזורי דחה את הבקשה של מר ותד להגיש חוות הדעת ותצהירים התומכים בה. את החלטתו נימק בית הדין בשני טעמים אלה: טעם אחד טמון בכך שהצדדים "סיכמו ביניהם שאין צורך בשמיעת ראיות בתיק זה"; טעם שני, הוא הטעם העיקרי שהוביל את בית הדין האזורי לדחיית הבקשה, נעוץ בכך שהשאלה הניצבת במוקד המחלוקת הינה "שאלה משפטית", והיא האם עומד מר ותד בדרישות הסף של המכרז. על מנת להכריע בשאלה זו, קבע בית הדין האזורי כי אינו נזקק לראיות כלשהן מלבד תעודות על השכלה ורישיון הוראה. בקשת רשות ערעור שהגיש על החלטתו זו של בית הדין האזורי התקבלה (ברע 482/05) ומכן הערעור בפנינו.

דיון והכרעה
12.     דרישות ההשכלה לתפקיד של מנהל יחידת החינוך מפורטות בדרישות התפקיד במכרז הפנימי. אין חולק כי תעודת הוראה היא אחת הדרישות וכזו אין בידי מר ותד.
בא-כוחו של מר ותד מבקש להוכיח כי התואר שבידיו ממכללת בית ברל כולל בחובו גם תעודת הוראה וזאת באמצעות חוות דעת ושני תצהירים.
לעומתו, בא כוח המדינה טוען, כי תעודת הוראה היא רישיון הניתן על ידי משרד החינוך ולא על ידי המכללה ומשאין בידי מר ותד תעודת הוראה אין נפקא מינא להגשת חוות הדעת ולעדויות מטעמו.
הרשות המאוחדת הודיעה בדיון, באמצעות המערערים, שאין לה התנגדות להגשת הראיות מטעם מר ותד, זאת מבלי שהדבר ישמע כהסכמה ולו חלקית, לסעדים המבוקשים על ידו בתביעתו בבית הדין האזורי.
     
13.     אכן, לכאורה, עולה כי בית הדין האזורי צדק בכך שמדובר בשאלה משפטית בלבד וכי לכאורה אין בידי מר ותד "תעודת הוראה" כנדרש בתנאי המכרז. אולם על מנת לתת למר ותד את יומו בבית הדין, אנו מאפשרים לו להגיש לעיונו של בית הדין האזורי את חוות הדעת והתצהירים. בית הדין האזורי לאחר שיעיין בהם, יחליט אם הם רלבנטיים לתביעתו של מר ותד ואם יש מקום להגישם ולקיים דיון וחקירות נגדיות של המצהירים מטעמו, או שניתן להמשיך בהליך, מהמקום בו הופסקו ההליכים, דהיינו: הגשת סיכומים בכתב.

14.     סוף דבר - הערעור של מר שרקיה (בע"ע 633/05) מתקבל בהסכמת הצדדים וכמפורט בסעיף 3 שלעיל.

     הערעור של מר ותד (ע"ע 634/05) מתקבל באופן שהתיק יוחזר לבית הדין האזורי. בית הדין האזורי אשר יפעל בהתאם לאמור בסעיף 13.

     לאור תוצאות הערעורים שבפנינו - שאלת ההוצאות תידון במסגרת ההליך כולו.
לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטול מכרז

 2. אפליה במכרז

 3. פגמים במכרז

 4. מינוי ללא מכרז

 5. חוזה פיתוח מכרז

 6. מכרז ביטוח לאומי

 7. חוק חובת המכרזים

 8. איסור פרסום מכרז

 9. הסכם בוררות מכרז

 10. מכרז למינוי אימאם

 11. מכרז מנהל בית ספר

 12. מכרז עבודות תכנון

 13. מכרז פנימי בעירייה

 14. מכרז להסעות תלמידים

 15. טענות כלפי תנאי מכרז

 16. הקפאת מכרזים פנימיים

 17. פגם באופן ביטול מכרז

 18. הודעה על זכייה במכרז

 19. השיקולים לביטול מכרז

 20. מכרז קווי נסיעה

 21. עמידה בתנאי סף – מכרז

 22. תקנות פטור ממכרז

 23. דרישות השכלה - מכרזים

 24. איגוד ערים מכרז

 25. עיכוב הליכי מכרז

 26. הכנת מסמכי מכרז

 27. תקיפת כישורי זוכה במכרז

 28. מכרז שירותי סריקה

 29. פטור ממכרז עירייה

 30. עצירת הליכי מכרז

 31. שינוי במפרט מכרז

 32. תקנות חובת המכרזים

 33. מכרז אחזקת כבישים

 34. מחסן ממוחשב - מכרז

 35. מכרז מערכות השקייה

 36. מכרז לתפקיד מבקר העירייה

 37. מכרז כיכרות באשדוד

 38. הצעה במכרז מקרקעין

 39. תקנות העיריות מכרזים

 40. שטח בניה מירבי על פי מכרז

 41. ביטול מכרז של ביטוח לאומי

 42. הצעה גרעונית במכרז

 43. פתיחת תיבת המכרזים

 44. מכרז פנימי כלכלנים – סכסוך

 45. צמצום משתתפים במכרז

 46. נמל חיפה - מכרז בניה

 47. שכונת הארגזים - מכרז

 48. אכיפת מסירת עבודה לפי מכרז

 49. ביטול מכרז לאחר הצעות

 50. מכרז עבודה עם העירייה

 51. הצעות להפעלת מעון יום

 52. עתירה לקיום מכרז פתוח

 53. האם מכר כפוף לדיני מכרזים ?

 54. מכרז רכישת ציוד מעבדה

 55. מכרז למינוי מבקר פנים בעיריה

 56. זכאות להשתתף במכרזים פנימיים

 57. מכרז סגור - פסילת הצעה

 58. ועדת המכרזים שידורי טלוויזיה

 59. מכרז עבודות ניקוז חיפה

 60. מכרז מינוי מפקד שירותי כבאות

 61. עתירה נגד תוצאות מכרז

 62. הנחה בהצעת מחיר - מכרז

 63. כריית חול - פטור ממכרז

 64. עיכוב הליכי מכרז פומבי

 65. מכרז שירותי גביית חובות

 66. הוצאת מגרש למכרז פומבי

 67. מכרז מקלט לנערות במצוקה

 68. ביטול מכרז שירותי גרירה

 69. ניסיון קודם כתנאי למכרז

 70. מכרז לתפקיד בנמל אשדוד

 71. מכרז התפלת מי ים באשדוד

 72. בקשה ביטול מינוי מנכ"ל – מכרז

 73. מכרז שירותי רפואה דחופה

 74. עתירה מנהלית לביטול מכרז

 75. סבירות דרישת ניסיון במכרז

 76. ביטול מכרז למכירת מקרקעין

 77. אי עמידה בתנאי סף של מכרז

 78. התפטרות במקום עבודה שאיבד מכרז

 79. היטלי פיתוח במכרז עירייה

 80. הוראות החשכ"ל ביחס למכרז

 81. הגבלת מספר משתתפים במכרז

 82. מכרז עבודות חשמל - בית ספר

 83. צו זמני להקפאת מכרז פנימי

 84. מכרז רכב וחלפים - צו מניעה

 85. מכרז דיור מטעם המשרד לקליטת עליה

 86. מכרז שירותי ניקיון בעירייה

 87. ביטול זכיה במכרז של העירייה

 88. עתירה נגד זכיה במכרז פומבי

 89. תקיפת מכרז של חברה ממשלתית

 90. מכרז שתוצאותיו ידועות מראש

 91. טעות אריתמטית - ועדת המכרזים

 92. מיון מוקדם - ועדת המכרזים לגז טבעי

 93. קניית רכב ממכרז הוצאה לפועל

 94. ביטול מכרז איסוף ופינוי אשפה

 95. הגדלה של מספר המשתתפים במכרז

 96. בחירת מנהל בית ספר - מכרז או ועדה ?

 97. סמכות בית דין לדון בהשלכותיו של מכרז

 98. הצעה שלא הוכנסה לתיבת המכרזים

 99. מכרז עובדי סמך - טיפול בקשישים

 100. תקנות העיריות מכרזים לקבלת עובדים

 101. צו מניעה אוסר לפרסם מכרז למנות מנהל חדש

 102. חוזה לפני חקיקת חוק חובת המכרזים

 103. מכרז פינוי פסולת - תעשייה אווירית

 104. ביטול השתתפות על ידי מזמין המכרז

 105. ערבות לא מתאימה למדד הבסיס במכרז

 106. בקשה למנוע הקצאת מגרשים בדרך של פרסום מכרז

 107. חברת ניקיון הפסידה במכרז - פיצויי פיטורים

 108. קבלן משנה לביצוע עבודת ניקיון במכרז

 109. העברת רכבים שנרכשו במסגרת מכרז באיחור

 110. מכרז לקבלת הצעות לניהול והפעלת חניונים

 111. תקנות חובת המכרזים התקשרויות מערכת הבטחון

 112. צו מניעה לביטול מכרז למינוי דובר עירייה

 113. זכות להישאר בתפקיד / בעבודה עד פרסום הליכי מכרז

 114. החזר ערבות למציע במכרז עקב ביטולו זכייתו

 115. מכרז לביצוע עבודות פיתוח תשתיות בהוד השרון

 116. תקנות חובת המכרזים חובת שיתוף פעולה תעשייתי

 117. הסכם לאחר זכיה במכרז למתן שירותי גינון ואחזקה

 118. שומר בסופרמרקט "זיל וזול" פוטר - הפסידה מכרז בקו-אופ

 119. עתירה לביטול החלטת ועדת המכרזים של עיריית באר שבע

 120. עבדה כסייעת לגננת פוטרה בטענה שהיא מונתה ללא מכרז

 121. מכרז בחירת עובד - התאמת עובד לדרישות תקן - נטל הוכחת נוהג

 122. תקנות חובת המכרזים העדפת תוצרת מאזורי עדיפות לאומית

 123. האם היועץ במכרז קבע ניקוד בלא כל נימוק ו/או אסמכתא ?

 124. עתירה לפסילת הצעה במכרז, מאחר וצירפה להצעתה ערבות מיטיבה

 125. רשלנות המינהל במשלוח שובר התשלום בנפרד מהודעת הזכייה במכרז

 126. בקשה לביטול פסילת הצעה למכרז פומבי לשירותי ניקיון בבתי ספר

 127. עתירה לביטול החלטת ועדת המכרזים במכרז להצבת והפעלת דוכני קפה

 128. תביעה שעניינה מכרז פנימי לתפקיד אמרכ"לית במעון של משרד הרווחה

 129. במסמכי המכרז נקבעו עקרונות ושיטות השקלול והניקוד שיינתנו למציעים

 130. פסק דין הצהרתי מדיניות המונעת מקציני הים להציג את מועמדותם במכרזים פנימיים

 131. תביעה למתן צו קבוע לביטול מכרז למשרות ניהול לתפקיד מנהל בית ספר יסודי

 132. תקנה 30 לתקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים) שעניינה "מינוי המועמדים"

 133. חבר מועצת עירייה זכה במכרז העירייה - סעיף 122 ב 3 לפקודת העיריות

 134. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון