תשלום מעביד הפרשים למס הכנסה

פסק דין

השופטת ורדה וירט-ליבנה

1.     הערעור שבפנינו נסוב על פסק דינו של בית הדין האזורי בתל אביב - יפו (השופט י. לובוצקי ונציג הציבור מר י. גלנטי; תיק ע"ב 911934/99) אשר דחה את תביעת המערער לחייב את המשיבים לשלם עבורו הפרשים למס הכנסה.

2.     הרקע העובדתי נקבע על ידי בית הדין האזורי ולפיו המערער התקשר עם המשיבים בחוזה עבודה לצורך אימון קבוצת אליצור סלע ראשון-לציון בכדור-סל. (להלן: הקבוצה).
המשיבות 1 ו-2 הן עמותות ספורט קבוצת הכדורסל בראשון לציון, המשיב מס' 3 ערב באופן אישי להתחייבות שבחוזה העבודה בשם הקבוצה.
המשיב מס' 4 הוא שחתם על החוזה כנציג העמותות וכערב באופן אישי למחויבויות שבו.
בהתאם לחוזה העבודה המעביד התחייב לשלם למערער משכורת חודשית בסך 1,500 ש"ח נטו וסכום זה שולם כמובטח, כאשר חישובי המס נעשו לגביו כ"עבודתו הראשונה".

     כעבור מספר שנים, בתאריך 9.3.99, המערער נדרש לשלם לרשויות המס הפרשי מס בסך של 16,548 ש"ח אשר נבעו מן העובדה שהמערער עבד במקביל לעבודתו כמאמן במקומות עבודה נוספים ולכן משכרו כמאמן היה צריך לנכות מס הכנסה בשיעור הגבוה מזה שנוכה בפועל.

     המערער הגיש תביעה לבית הדין האזורי לחייב את המשיבים בתשלומי המס הנוספים. תביעה זו נדחתה ועל כך הערעור שבפנינו.

3.     טענתו העיקרית של המערער היא כי המשיבים ידעו שהמערער עובד במקומות עבודה נוספים ועל כן טעה בית הדין האזורי הן בקביעתו כי חובתו של המערער היתה לידע את המשיבים בדבר עבודותיו הנוספות והן בקביעתו כי בהתאם לחוזה העבודה נקבע מפורשות כי עבודתו של המערער אצל המשיבים תחשב לעניין מיסוי "עבודתו הראשונה".

4.     המקור הראשון לקביעת מערכת יחסי העבודה בין הצדדים הוא חוזה העבודה שנחתם בין הצדדים (להלן - ההסכם) ועל פיו יש לבדוק תחילה את תנאי עבודתו של המערער.
סעיף 11 קובע כי שכרו של המערער יהא 1,500 ש"ח נטו ולשכר יתווספו בונוסים ומענקים כפי שפורטו בהסכם.

     סעיף 16 להסכם מפרט את חובות המעסיק לשלם עבור המערער את כל הכספים הקשורים בהעסקתו בהתאם למעמדו כ"עובד שכיר". עד כאן אין כל התייחסות בהסכם לידיעת הצדדים כי עבודתו זו של המערער היא עבודתו הראשונה.
     ההתייחסות הראשונה לכך הינה בסעיף 21 להסכם שמשום חשיבותו נביאו כלשונו:

"המאמן יהיה זכאי לאמן בבי"ס לכדורסל או באיגוד הכדורסל או בקייטנות או בכל קבוצה אחרת במקביל לאימון אליצור ראשון לציון ובלבד שהכנסתו מאליצור ראשון לציון תחשב כהכנסה ראשונה" (ההדגשות שלי - ו.ו.ל.)

אמנם לכאורה נראה כי הכללת הדרישה, כי הכנסתו מן המשיבים תחשב כהכנסה ראשונה, לסעיף 21 להסכם אינה מתאימה לתוכנו של הסעיף והיה מתאים יותר כי דרישה זו תוכנס לסעיף 11 להסכם. אולם הדרישה הזו נכתבה במפורש בהסכם ויש בכך כדי ללמד על כוונת הדברים. לכך נוסיף את התרשמותו של בית הדין האזורי מן העדויות שנשמעו בפניו כאשר בית הדין האזורי מעדיף את גרסתו של מר דני הררי על פני גרסתו של המערער (עמ' 4 לפסק הדין) וקובע במפורש שלא שוכנע מעדותו של המערער.

     דני הררי העיד כי לא ידע על עבודתו הנוספת של המערער. המערער ניסה להיבנות על ידיעת המשיבים בשנה הקודמת. לכן, לטענתו, המשיבים ידעו על עבודתו הנוספת ופעלו בהתאם. אולם מחומר הראיות עולה כי מי שחתם עם המערער בשנה הקודמת היה מר שי שטיגליץ ואילו בשנה הרלוונטית לערעור היה זה מר דני הררי, שהיה אחראי על חתימת ההסכם והוא העיד מפורשות שלא ידע על עבודתו הנוספת של המערער.

5.     האמור במפורש בסעיף 21 להסכם בצירוף התרשמותו של בית הדין האזורי מן העדויות וקביעותיו העובדתית ונוסיף לכך את העובדה כי המערער תבע את הפרשי המס רק לאחר כשש שנים ממועד סיום עבודתו, כל אלה מביאים למסקנה כי אין מקום להתערב בפסק דינו של בית הדין האזורי וכי דין הערעור להידחות.

6.     סוף דבר - הערעור נדחה והמערער ישא בהוצאות בסך 5,000 ש"ח בצירוף מע"מ שישולמו תוך 30 יום מהיום שאם לא כן סכום זה ישא בריבית והפרשי הצמדה כחוק עד למועד התשלום בפועל.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק מס הכנסה

 2. ערעור מס הכנסה

 3. מס הכנסה שלילי

 4. הסכם מס הכנסה

 5. מס הכנסות מבנין

 6. סיווג מחדש

 7. סיווג עסקה

 8. מאפיה - מס הכנסה

 9. מיסים עקיפים

 10. סעיף 2 פקודת מס הכנסה

 11. דוגמא לערעור מס הכנסה

 12. מס הכנסה - חופש המידע

 13. סודיות מס הכנסה

 14. קרקע תפוסה - צו מיסים

 15. קוד ISHR - מס הכנסה

 16. מס הכנסה - קיוסק

 17. תקנות מס הכנסה רכב

 18. תקנות מס הכנסה פחת

 19. ביקורת מס הכנסה – דוגמא

 20. אישור לגבות מיסים

 21. תקנות רכב מס הכנסה

 22. ערעור הפחתת הוצאות מחיה

 23. סיווג מוצרים - מס הכנסה

 24. ניכוי תשלום חוב מס הכנסה

 25. סעיף 152 לפקודת מס הכנסה

 26. מחילת חוב מס הכנסה

 27. דיני מס הכנסה - בג''צ

 28. סעיף 220 לפקודת מס הכנסה

 29. סעיף 147 א לפקודת מס הכנסה

 30. מס הכנסה - מאגר מידע

 31. סעיף 130(ג) פקודת מס הכנסה

 32. ערעורי מס הכנסה מאוחדים

 33. קילומטראז - מס הכנסה

 34. תיקון ערעור מס הכנסה

 35. ביקורת מס הכנסה עוסק מורשה

 36. אי הגשת דוחות מס הכנסה בזמן

 37. דרישת הכתב דיני מיסים

 38. עבירות על פקודת מס הכנסה

 39. הכנסה עסקת אקראי - מס הכנסה

 40. החזרת מס יתר ששולם למס הכנסה

 41. תשלום מעביד הפרשים למס הכנסה

 42. מס הכנסה - חברת השקעות

 43. תקנות מס הכנסה פחת מואץ

 44. נקודות זיכוי תושב - מס הכנסה

 45. סעיף 66(ד)(2) פקודת מס הכנסה

 46. סעיף 92(א)(1) פקודת מס הכנסה

 47. סוכן שחקנים - מס הכנסה

 48. תקנות מס הכנסה שכר דירה

 49. ביקורת מס הכנסה - מספרה

 50. סעיף 86 לפקודת מס הכנסה

 51. בניין משובח - צו מיסים עירייה

 52. אי הגשת דוחות למס הכנסה

 53. צו שעת חירום גביית מסים

 54. סעיף 147 לפקודת מס הכנסה

 55. סעיף 135 לפקודת מס הכנסה

 56. סעיף 194 לפקודת מס הכנסה

 57. סעיף 160 לפקודת מס הכנסה

 58. סעיף 153 לפקודת מס הכנסה

 59. תקנות מס הכנסה שיעורי פחת

 60. סעיף 159 לפקודת מס הכנסה

 61. חוק מס הכנסה עידוד להשכרת דירות

 62. תקנות מס הכנסה ומס מעסיקים

 63. אי תשלום מס הכנסה - זיכוי

 64. תקנות מס הכנסה מחירי העברה

 65. ביקורת מס הכנסה - בית קפה

 66. תיקון 132 לפקודת מס הכנסה

 67. סיווג עסקה - הונית או פירותית ?

 68. אופציות לעובדים - מס הכנסה

 69. ביקורות פתע - מפקחים של מס הכנסה

 70. סעיף 119א לפקודת מס הכנסה

 71. איחור בהגשת ערעור מס הכנסה

 72. מירוץ ההתיישנות - מס הכנסה

 73. תקנות מס הכנסה נסיעות לחו''ל

 74. ערעור מס הכנסה - עוסק מורשה

 75. סעיף 216(4) לפקודת מס הכנסה

 76. בקשה למסור מידע על הכנסות מס הכנסה

 77. הנחה במס הכנסה בישובי גבול הצפון

 78. דיווח על בן משפחה כעובד – מס הכנסה

 79. תקנות מס הכנסה קביעת תנאי שוק

 80. חזקת תלות מקורות ההכנסה בין בני זוג

 81. דיון בדלתיים סגורות - מס הכנסה

 82. הודעת השגה - סעיף 150 פקודת מס הכנסה

 83. מס הכנסה על פיצויים בית דין לעבודה

 84. מס הכנסה - דיווח נפרד על ידי בני זוג

 85. הארכת תקופת ההתיישנות מס הכנסה

 86. הכנסות מלקוחות חו''ל - מס הכנסה

 87. אי הגשת דוח מס הכנסה במועד – כתב אישום

 88. תקנות מס הכנסה ניכוי הוצאות מסוימות

 89. האם צריך לשלם מס הכנסה על הכנסות בחו"ל ?

 90. תקנות מס הכנסה תכנון מס החייב בדיווח

 91. חוק מס הכנסה ניכויים מיוחדים בשל אינפלציה

 92. תקנות מס הכנסה פטור מהגשת דין וחשבון

 93. מכירת שווארמה, פלאפל, שתייה קלה – מס הכנסה

 94. חישוב מאוחד - הכנסות שני בני זוג מס הכנסה

 95. התחמקות שיטתית מהגשת דוחות למס הכנסה

 96. פחת בשל ציוד - סעיף 2(ג)(1) לתקנות מס הכנסה

 97. הסברים על הכנסות מעסק במסגרת ערעור מס הכנסה

 98. ניכוי הוצאות פרויקט כנגד הכנסות פרויקט אחר ?

 99. תקנות בית המשפט ערעורים בענייני מס הכנסה

 100. אי רישום תקבולים - סעיף 216(7) פקודת מס הכנסה

 101. זיכוי מס - מוסד לילדים בעלי צרכים מיוחדים

 102. סעיף 145ב (א)(1) פקודת מס הכנסה - אי רישום תקבול

 103. תקנות מס הכנסה שיעור פחת לדירה מושכרת למגורים

 104. תקנות מס הכנסה תיאומים בשל אינפלציה שיעורי פחת

 105. בני זוג עובדים באותו מקום - דיווח מס הכנסה מאוחד ?

 106. תקנות מס הכנסה ניכוי מתשלומים בעד שירותים או נכסים

 107. מסירת תרשומת כוזבת בדו"ח - עבירה על סעיף 220(2) לפקודת מס הכנסה

 108. מטרת סעיף 145 לפקודת מס הכנסה - מסגרת אירגונית לביצוע רישומי התקבולים

 109. מתי יש לדווח למס הכנסה על הפסד מכירת מגרש ? - סעיף 8א'(ג) לפקודת מס הכנסה

 110. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון