מכרז למינוי מבקר פנים בעיריה

פסק דין

1.     לפנינו גלגולו השלישי של מכרז למינוי מבקר פנים בעירית רהט, היא המערערת שלפנינו (להלן: העיריה).

2.     ראשיתה של הפרשה במכרז פנימי למשרת מבקר הפנים של העיריה אשר פורסם בחודש פברואר 2001. על השתלשלות העניינים במכרז זה עמדנו בפסק דיננו מיום 29.2.04 (תיק עע 1018/04) ואין אנו מוצאים צורך לחזור בפרוט על הרקע העובדתי.

3.     באותו פסק דין אישרנו את פסיקתו של בית הדין האזורי המורה להחזיר את עניין המינוי למשרת מבקר הפנים של העיריה לדיון בפני מועצת העיריה. זאת תוך שקבענו כי מתחם שקול הדעת הנתון למועצת העיריה על פי דין הוא "צר למדי ועיקרו הוא בחינה חיצונית של הליך הבחירה, מבלי שההחלטה לגופה עומדת לבחינה".

4.     ביום 22.9.04 החליטה מועצת העיריה לפסול את מועמדותו של המשיב לתפקיד מבקר הפנים. בהיענות לתביעתו של המשיב החליט בית הדין האזורי בבאר שבע (השופטת יעל אנגלרברג-שהם ונציג ציבור מר אביחי כהן; עב 5183/04) על ביטול ההחלטה, לאחר שעמד, אחד לאחד, על השיקולים שעמדו ביסודה. מסקנתו הסופית של בית הדין היתה שהמועצה הפעילה שקול דעת שאינו עומד במתחם הסבירות והיא חרגה מהיקף שיקול הדעת המוקנה לה. לאור זאת הורה בית הדין על מינויו של המשיב לתפקיד מבקר פנים של העיריה תוך הסדרת כל ענייני שכרו ותנאי עבודתו תוך 14 יום. בתוך כך הורה בית הדין גם על ביטול החלטת מועצת העיריה לעניין פרסום מכרז חדש למשרת מבקר פנים. כמו כן, חייב בית הדין את העיריה לשלם למשיב "פיצוי על התנהלותה ועל הפסד הכנסה ממועד ישיבת מליאת המועצה בסך של 30,000 ש"ח".

5.     לאחר שנתנו דעתנו לכלל החומר שהובא לפנינו, לנימוקי הערעור ולטענות הצדדים, אנו מחליטים לדחות את הערעור ולאשר את פסק דינו של בית הדין האזורי מטעמיו לפי תקנה 108(ב) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) תשנ"ב-1991. ועוד נוסיף.

6.     המשיב נבחר כדין למשרת מבקר פנים במסגרת המכרז ככשיר שלישי. מועמדותו של הכשיר הראשון מר אלדבסאן נפסלה והמשיב השני הסיר את מועמדותו. משכך דין הוא כי המשיב יתמנה למשרת מבקר הפנים מכוח בחירתו.

7.      צדק בית הדין האזורי במסקנתו לפיה שיקוליה של מועצת העיריה בהחלטתה שלא למנותו למשרה, חרגו מגדר מתחם השיקולים היכולים להשפיע על המינוי. לפיכך יש לתת תוקף לזכותו של המשיב לקבל את המינוי למשרה, כפי שהמליצה וועדת הבחירה למכרז.
     נוכח טיעוני הצדדים לפנינו בסוגיה זו נבהיר כדלהלן:
לפי הוראתו של סעיף 167(ב) לפקודת העיריות [נוסח חדש] משרת מבקר פנים לעיריה הינה משרה בהיקף מלא. בהוראות מנהליות של משרד הפנים והממונה על השכר קיימות הנחיות ברורות לגבי גובה השכר והתנאים שעל-פיהם יש להעסיק מבקר פנים של רשות מקומית . הוראות אלה מחייבות את עיריית רהט ועליה להסדיר את שכרו של המשיב לפיהן.

8.      במהלך הדיון בערעור הוברר, כי העיריה לא מילאה אחר פסיקתו של בית הדין האזורי, אשר הורה להחזיר את המשיב למשרת מבקר העיריה והתנתה את המינוי כאמור בחתימתו על הסכם העסקה בתנאי שכר של 40% משכר מנכ"ל ולו "תחת מחאה". כנגד מחדליה אלה הגיש המשיב לבית הדין האזורי בקשה לבזיון אשר טרם נדונה.

9.     על רקע העובדה שזה למעלה מארבע שנים לא הושלמו ההליכים למינוי מבקר פנים לעירייה, הגיע הזמן להשלים את המלאכה. אנו מורים לעיריה למנות את המשיב לתפקיד מבקר העיריה לאלתר ולקלוט אותו לשירותיה בנפש חפצה, ובנכונות לשיתוף פעולה כמתחייב מהיותה רשות ציבורית, נוכח תפקידו הסטטוטורי של המשיב ומעמדו.

10.     ביצוע פסק דיננו כאמור לעיל, מייתר את הבקשה שהגיש המשיב בבית הדין האזורי לבזיון בית משפט.

 

סוף דבר
11.     הערעור נדחה ופסק דינו של בית הדין האזורי מתאשר. המשיב יתחיל את כהונתו כמבקר הפנים של עיריית רהט ביום 24.4.05. שכרו ותנאי העסקתו של המשיב ייקבעו על פי דין. המשיב יועסק בחוזה בכירים בשכר של 85% משכר הבכירים אשר ישולם לו החל מיום 10.2.05 , היום בו ניתן פסק דין מושא ערעור זה. בנוסף על כך, תשלם העיריה למשיב את כל הסכומים בם חוייבה בפסיקתו של בית הדין האזורי.

     בתוך 30 יום מהיום תשלם העירייה למשיב שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט בסך 10,000 ש"ח בצירוף מע"מ על סך זה. לא ישולם הסכום במועד, הוא יי שא הפרשי הצמדה וריבית כחוק.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטול מכרז

 2. אפליה במכרז

 3. פגמים במכרז

 4. מינוי ללא מכרז

 5. חוזה פיתוח מכרז

 6. מכרז ביטוח לאומי

 7. חוק חובת המכרזים

 8. איסור פרסום מכרז

 9. הסכם בוררות מכרז

 10. מכרז למינוי אימאם

 11. מכרז מנהל בית ספר

 12. מכרז עבודות תכנון

 13. מכרז פנימי בעירייה

 14. מכרז להסעות תלמידים

 15. טענות כלפי תנאי מכרז

 16. הקפאת מכרזים פנימיים

 17. פגם באופן ביטול מכרז

 18. הודעה על זכייה במכרז

 19. השיקולים לביטול מכרז

 20. מכרז קווי נסיעה

 21. עמידה בתנאי סף – מכרז

 22. תקנות פטור ממכרז

 23. דרישות השכלה - מכרזים

 24. איגוד ערים מכרז

 25. עיכוב הליכי מכרז

 26. הכנת מסמכי מכרז

 27. תקיפת כישורי זוכה במכרז

 28. מכרז שירותי סריקה

 29. פטור ממכרז עירייה

 30. עצירת הליכי מכרז

 31. שינוי במפרט מכרז

 32. תקנות חובת המכרזים

 33. מכרז אחזקת כבישים

 34. מחסן ממוחשב - מכרז

 35. מכרז מערכות השקייה

 36. מכרז לתפקיד מבקר העירייה

 37. מכרז כיכרות באשדוד

 38. הצעה במכרז מקרקעין

 39. תקנות העיריות מכרזים

 40. שטח בניה מירבי על פי מכרז

 41. ביטול מכרז של ביטוח לאומי

 42. הצעה גרעונית במכרז

 43. פתיחת תיבת המכרזים

 44. מכרז פנימי כלכלנים – סכסוך

 45. צמצום משתתפים במכרז

 46. נמל חיפה - מכרז בניה

 47. שכונת הארגזים - מכרז

 48. אכיפת מסירת עבודה לפי מכרז

 49. ביטול מכרז לאחר הצעות

 50. מכרז עבודה עם העירייה

 51. הצעות להפעלת מעון יום

 52. עתירה לקיום מכרז פתוח

 53. האם מכר כפוף לדיני מכרזים ?

 54. מכרז רכישת ציוד מעבדה

 55. מכרז למינוי מבקר פנים בעיריה

 56. זכאות להשתתף במכרזים פנימיים

 57. מכרז סגור - פסילת הצעה

 58. ועדת המכרזים שידורי טלוויזיה

 59. מכרז עבודות ניקוז חיפה

 60. מכרז מינוי מפקד שירותי כבאות

 61. עתירה נגד תוצאות מכרז

 62. הנחה בהצעת מחיר - מכרז

 63. כריית חול - פטור ממכרז

 64. עיכוב הליכי מכרז פומבי

 65. מכרז שירותי גביית חובות

 66. הוצאת מגרש למכרז פומבי

 67. מכרז מקלט לנערות במצוקה

 68. ביטול מכרז שירותי גרירה

 69. ניסיון קודם כתנאי למכרז

 70. מכרז לתפקיד בנמל אשדוד

 71. מכרז התפלת מי ים באשדוד

 72. בקשה ביטול מינוי מנכ"ל – מכרז

 73. מכרז שירותי רפואה דחופה

 74. עתירה מנהלית לביטול מכרז

 75. סבירות דרישת ניסיון במכרז

 76. ביטול מכרז למכירת מקרקעין

 77. אי עמידה בתנאי סף של מכרז

 78. התפטרות במקום עבודה שאיבד מכרז

 79. היטלי פיתוח במכרז עירייה

 80. הוראות החשכ"ל ביחס למכרז

 81. הגבלת מספר משתתפים במכרז

 82. מכרז עבודות חשמל - בית ספר

 83. צו זמני להקפאת מכרז פנימי

 84. מכרז רכב וחלפים - צו מניעה

 85. מכרז דיור מטעם המשרד לקליטת עליה

 86. מכרז שירותי ניקיון בעירייה

 87. ביטול זכיה במכרז של העירייה

 88. עתירה נגד זכיה במכרז פומבי

 89. תקיפת מכרז של חברה ממשלתית

 90. מכרז שתוצאותיו ידועות מראש

 91. טעות אריתמטית - ועדת המכרזים

 92. מיון מוקדם - ועדת המכרזים לגז טבעי

 93. קניית רכב ממכרז הוצאה לפועל

 94. ביטול מכרז איסוף ופינוי אשפה

 95. הגדלה של מספר המשתתפים במכרז

 96. בחירת מנהל בית ספר - מכרז או ועדה ?

 97. סמכות בית דין לדון בהשלכותיו של מכרז

 98. הצעה שלא הוכנסה לתיבת המכרזים

 99. מכרז עובדי סמך - טיפול בקשישים

 100. תקנות העיריות מכרזים לקבלת עובדים

 101. צו מניעה אוסר לפרסם מכרז למנות מנהל חדש

 102. חוזה לפני חקיקת חוק חובת המכרזים

 103. מכרז פינוי פסולת - תעשייה אווירית

 104. ביטול השתתפות על ידי מזמין המכרז

 105. ערבות לא מתאימה למדד הבסיס במכרז

 106. בקשה למנוע הקצאת מגרשים בדרך של פרסום מכרז

 107. חברת ניקיון הפסידה במכרז - פיצויי פיטורים

 108. קבלן משנה לביצוע עבודת ניקיון במכרז

 109. העברת רכבים שנרכשו במסגרת מכרז באיחור

 110. מכרז לקבלת הצעות לניהול והפעלת חניונים

 111. תקנות חובת המכרזים התקשרויות מערכת הבטחון

 112. צו מניעה לביטול מכרז למינוי דובר עירייה

 113. זכות להישאר בתפקיד / בעבודה עד פרסום הליכי מכרז

 114. החזר ערבות למציע במכרז עקב ביטולו זכייתו

 115. מכרז לביצוע עבודות פיתוח תשתיות בהוד השרון

 116. תקנות חובת המכרזים חובת שיתוף פעולה תעשייתי

 117. הסכם לאחר זכיה במכרז למתן שירותי גינון ואחזקה

 118. שומר בסופרמרקט "זיל וזול" פוטר - הפסידה מכרז בקו-אופ

 119. עתירה לביטול החלטת ועדת המכרזים של עיריית באר שבע

 120. עבדה כסייעת לגננת פוטרה בטענה שהיא מונתה ללא מכרז

 121. מכרז בחירת עובד - התאמת עובד לדרישות תקן - נטל הוכחת נוהג

 122. תקנות חובת המכרזים העדפת תוצרת מאזורי עדיפות לאומית

 123. האם היועץ במכרז קבע ניקוד בלא כל נימוק ו/או אסמכתא ?

 124. עתירה לפסילת הצעה במכרז, מאחר וצירפה להצעתה ערבות מיטיבה

 125. רשלנות המינהל במשלוח שובר התשלום בנפרד מהודעת הזכייה במכרז

 126. בקשה לביטול פסילת הצעה למכרז פומבי לשירותי ניקיון בבתי ספר

 127. עתירה לביטול החלטת ועדת המכרזים במכרז להצבת והפעלת דוכני קפה

 128. תביעה שעניינה מכרז פנימי לתפקיד אמרכ"לית במעון של משרד הרווחה

 129. במסמכי המכרז נקבעו עקרונות ושיטות השקלול והניקוד שיינתנו למציעים

 130. פסק דין הצהרתי מדיניות המונעת מקציני הים להציג את מועמדותם במכרזים פנימיים

 131. תביעה למתן צו קבוע לביטול מכרז למשרות ניהול לתפקיד מנהל בית ספר יסודי

 132. תקנה 30 לתקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים) שעניינה "מינוי המועמדים"

 133. חבר מועצת עירייה זכה במכרז העירייה - סעיף 122 ב 3 לפקודת העיריות

 134. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון