חוק תכנון משק החלב בישראל

חוק תכנון משק החלב בישראל, התשנ"ב-1992

1. הגדרות

בחוק זה -

"חלב" - נוזל, למעט קולסטרום, המתקבל על ידי חליבה של פרה, כבשה או עז;

"מוצר חלב" - מוצר שמרכיב החלב שבו לפי משקל הוא למעלה מחמישים אחוזים ממשקל המוצר;

"מזון" - כהגדרתו בפקודת בריאות הציבור (מזון) (נוסח חדש), התשמ"ג-1983;

"ייצור מקומי" - ייצור חלב בישראל על ידי מי שנקבעה לו מכסת חלב מכוח חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי"ח-1957 (להלן - חוק הפיקוח);

"שיווק" - סחר בחלב ובמוצריו בסיטונות, לרבות העברתם לאחר בכל דרך מדרכי ההעברה של בעלות או חזקה;

"השר" - שר החקלאות.

2. ייחוד השיווק

(א) שיווק חלב ומוצריו בישראל יהיה מייצור מקומי בלבד, או מייבוא שהותר על פי סעיף קטן (ב).

(ב) שר התעשיה והמסחר רשאי, לאחר התייעצות עם שר החקלאות, להתיר יבוא מוצרי חלב לישראל, בכפוף להוראות כל אמנה בינלאומית שישראל צד לה.

3. היקף הייצור

(א) השר יקבע את היקף הייצור המקומי מדי שנה על פי ההיקף החזוי של מלוא הצריכה של חלבון חלב ומוצריו או של שומן חלב ומוצריו, לפי הגבוה מביניהם.

(ב) השר רשאי לשנות את היקף הייצור המקומי שקבע לפי סעיף קטן (א), אם ראה שנוצרו תנאים המצדיקים זאת.

4. מכסות חלב

חלוקת מכסות חלב מכוח צו על פי חוק הפיקוח, תהא כפופה להיקף הייצור המקומי כאמור בסעיף 3, ולהוראות הצו בדבר מעבר למכסות אישיות.

4א. רווח הון במכירת מכסת חלב - הוראות מיוחדות למכירות בשנים 1999 עד 2003 (תיקון: תשס"ב)

(א) בסעיף זה -

"מכירה" - העברה של מכסת חלב שהותרה לפי הוראות הצו האמור בסעיף 4;

"הפקודה" - פקודת מס הכנסה.

(ב) בסעיף זה תהא לכל מונח המשמעות שיש לו בפקודה, אלא אם כן יש בסעיף זה הוראה מפורשת אחרת.

(ג) במכירה שנעשתה בשנות המס 1999 ו-2000, יחולו, לפי בקשתו של המעביר מכסת חלב (להלן - המוכר), נוסף על הוראות סעיף 91(א) ו-(ב) לפקודה, הוראות אלה:

(1) יראו את התמורה מהמכירה כרווח הון ריאלי שנבע בחלקים שנתיים שווים בתוך תקופה של חמש שנות מס, שתחילתה בשנת המס שבה נערכה המכירה (בסעיף זה, לגבי כל אחד מהחלקים - חלק רווח ההון היחסי);

(2) על אף הוראות פסקה (1), יהיה המוכר חייב לשלם, בתוך 30 ימים מיום המכירה, מקדמות כמפורט להלן, ויחולו לגביהן הוראות סעיף 91(ד) לפקודה:

(א) מקדמה על חשבון המס על חלק רווח ההון היחסי שנבע בשנת המכירה;

(ב) מקדמות על חשבון המס על חלק רווח ההון היחסי שנבע בכל אחת מארבע שנות המס שלאחר שנת המכירה (בסעיף זה - השנים הבאות); כל מקדמה תהא בסכום המקדמה האמורה בפסקת משנה (א) ואולם לענין שיעורי המס והזיכויים בחישוב המקדמה יראו את חלק רווח ההון היחסי בכל אחת מהשנים הבאות כאילו היה הכנסתו היחידה של המוכר בשנת המס;

(3) סכום המקדמה בשל חלק רווח ההון היחסי לשנת מס שלגביה נערך חישוב מס, יתואם לפי שיעור עליית המדד מתום שנת המס שבה שולמה המקדמה עד תום אותה שנת מס שלגביה נערך החישוב;

(4) לענין חישוב המס בכל אחת מהשנים הבאות, יתואם חלק רווח ההון היחסי לפי שיעור עליית המדד מתום שנת המס שבה נערכה המכירה עד תום שנת המס שלגביה נערך החישוב.

(ד) ביקש מוכר שחלות לגביו הוראות סעיף 91(ו) לפקודה כי יחולו לגביו הוראות סעיף זה, לא יחולו לגביו הוראות סעיף 91(ו) האמור.

(ה) במכירה שנעשתה בשנות המס 2001 עד 2003 יחולו הוראות סעיף זה, ואולם -

(1) במכירה בשנות המס 2001 או 2002 - בכל מקום, במקום "חמש" יקראו "ארבע", ובמקום "מארבע" יקראו "משלוש";

(2) במכירה בשנת המס 2003 - בכל מקום, במקום "חמש" יקראו "שלוש", ובמקום "מארבע" יקראו "משתי";

5. ביצוע ותקנות

השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו.

6. עונשין

העובר על הוראות סעיף 2(א), דינו - קנס.

7. החלת הוראות

חלב ומוצריו שיובאו לישראל בניגוד להוראות סעיף 2, יראו אותם כטובין מוברחים ויחולו עליהם הוראות פקודת המכס, החלות על טובין מוברחים.

8. תחילה

תחילתו של חוק זה ביום כ"ט באייר התשנ"ב (1 ביוני 1992).

 לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק גל

 2. חוק בכר

 3. חוק שבס

 4. חוק נהרי

 5. חוק דרעי

 6. חוק כנרת

 7. חוק הנפט

 8. חוק נוער

 9. חוק בגידה

 10. חוק בצורת

 11. חוק אסבסט

 12. חוק אמהות

 13. חוק המעבר

 14. חוק ליסינג

 15. חוק ט' באב

 16. חוק דיינים

 17. חוק ערוץ 2

 18. חוק הקאדים

 19. חוק התקנים

 20. חוק התקציב

 21. חוק הייעוץ

 22. חוק לישראל

 23. חוק הגמלאות

 24. חוק העתיקות

 25. חוק השוויון

 26. חוק אנג'לים

 27. חוק השמדת עם

 28. חוק ויקיפדיה

 29. חוק הקייטנות

 30. חוק בדר עופר

 31. חוק סל קליטה

 32. חוק מעבר חציה

 33. חוק קרן היסוד

 34. חוק מוגבלויות

 35. חוק גיל ההסכמה

 36. חוק בשורת איוב

 37. חוק קביעת הזמן

 38. חוק אסון ורסאי

 39. חוק הקלות לחרש

 40. חוק השבת אבידה

 41. חוק הגנת סמלים

 42. חוק בית התפוצות

 43. חוק חותם המדינה

 44. מטרת החוק

 45. חוק ההמרה לאירו

 46. חוק מבקר המדינה

 47. חוק עדכון כתובת

 48. חוק עיגול סכומים

 49. חוק ייעוץ השקעות

 50. חוק בתי יד לבנים

 51. חוק מאגר ביומטרי

 52. חוק תרומת איברים

 53. חוק גנים לאומיים

 54. חוק מירשם מילגות

 55. חוק גני רמת הנדיב

 56. חוק השב''כ

 57. חוק שירות התעסוקה

 58. חוק פעוטות בסיכון

 59. חוק פיקדון בקבוקים

 60. חוק גופים ציבוריים

 61. חוק הכשרות המשפטית

 62. חוק יד יצחק בן צבי

 63. חוק רשות נאות מרפא

 64. חוק התייעלות כלכלית

 65. חוק המדינה כבעל דין

 66. חוק שמירה על הירקון

 67. חוק רשות שדות התעופה

 68. חוק בתי הדין השרעיים

 69. חוק קרן קיימת לישראל

 70. חוק רישום ציוד הנדסי

 71. חוק להגנת רכוש מופקד

 72. חוק ההתגוננות האזרחית

 73. חוק התקנים - ביטול תקן

 74. חוק ההסדרים 2003

 75. חוק לא תעמוד על דם רעך

 76. חוק כתוביות ושפת סימנים

 77. חוק קרן המדע הדו לאומית

 78. חוק עזר לרשות הניקוז תמר

 79. חוק תכנון משק החלב בישראל

 80. חוק העלאת עצמותיו של הרצל

 81. חוק עזר לרשות הניקוז בשור

 82. התערבות בהליך חקיקה

 83. חוק עזר לרשות הניקוז כנרת

 84. חוק יום הזיכרון ליצחק רבין

 85. חוק עזרה משפטית בין מדינות

 86. חוק עזר שמירה על רשת ניקוז

 87. חוק עזר לרשות הניקוז גלבוע

 88. חוק הסדרים בעקבות ניוד המטבע

 89. חוק עזר לרשות הניקוז חבל אשר

 90. חוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשיה

 91. חוק בתי דין דתיים מניעת הפרעה

 92. חוק עזר לרשות הניקוז נחל פולג

 93. חוק מכוני כושר - חוק חדר כושר

 94. חוק המוסד העליון ללשון העברית

 95. ניתוק ממכונת הנשמה באופן חוקי

 96. חוק עזר לרשות הניקוז נחל לכיש

 97. חוק עזר לרשות הניקוז נחל קישון

 98. חוק הניקוז וההגנה מפני שטפונות

 99. חוק הפיקדון על מכלי משקה

 100. חוק עזר לרשות הניקוז אילון שורק

 101. חוק עזר לרשות הניקוז עמק זבולון

 102. חוק התגמולים לחסידי אומות העולם

 103. חוק אזורים חופשיים לייצור בישראל

 104. חוק עזר לרשות הניקוז נחל אלכסנדר

 105. חוק עזר לרשות הניקוז נחל התנינים

 106. חוק חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי

 107. חוק שמות רחובות לוחיות מספר לבנינים

 108. חוק האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

 109. חוק המרכז הישראלי לקידום תרבות האדם

 110. חוק לעידוד טוהר המידות בשירות הציבור

 111. חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי

 112. תיקון 4 לחוק הנזיקים האזרחיים

 113. חוק קרן גרמניה ישראל למחקר ולפיתוח מדעי

 114. חוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים

 115. חוק הפרוצדורה של בתי הדין המוסלמים הדתיים

 116. סעיף 80 לחוק הפרוצדורה האזרחית העותומאנית

 117. חוק בנינים ציבוריים מיתקני שתיה למים צוננים

 118. חוק לעידוד סילוקם של בנינים בעלי חזות מוזנחת

 119. חוק למניעת הונאה בספרי תורה ובמגילות בתפילין ובמזוזות

 120. חוק מעמדן של ההסתדרות הציונית העולמית ושל הסוכנות היהודית

 121. סעיף 9 [ב][2] לחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב)

 122. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון