חוק שמירה על הירקון

חוק עזר לרשות נחל הירקון (שמירה על הירקון וגדותיו), התשנ"ד-1994

בתוקף סמכותה לפי סעיף 12 לחוק רשויות נחלים ומעיינות, התשכ"ה-1965 (להלן - החוק), וסעיף 5(6) לצו רשות נחל הירקון, התשמ"ח-1988 (להלן - הצו), ובאישור השר לאיכות הסביבה, מתקינה רשות נחל הירקון חוק עזר זה:

1. הגדרות

בחוק עזר זה -

"רשות הנחל" - רשות נחל הירקון, שהוקמה לפי הצו;

"הירקון" - נחל הירקון, כהגדרתו בצו;

"המנהל" - מי שנתמנה מנהל רשות הנחל בידי מועצת רשות הנחל;

"פקח" - מי שנתמנה לכך בידי מנהל רשות הנחל;

"גדות הירקון" - לרבות כל שטח בתחום 20 מטרים מקצה הדופן של אפיק הירקון משני צדדיו.

2. איסור פגיעה בירקון

(א) לא יכניס אדם אדמה, עפר, חול, אבנים, חומר מוצק או חפץ כלשהו למימי הירקון ולא ירשה לאחר לעשות פעולות כאמור עבורו - אלא בהיתר בכתב ממנהל רשות הנחל.

(ב) לא יזרים אדם ולא ישפוך חומר נוזלי כלשהו לתוך מימי הירקון, לא ירשה לחומר נוזלי לזרום או להישפך למימי הירקון ולא ירשה לאחר לעשות פעולות כאמור.

(ג) לא יחפור אדם בקרקעית הירקון, לא יוציא ממנה חול, אדמה, אבנים או חומר אחר, לא יניח ולא יבנה דבר בתוך הירקון, לא יחסום ולא יפריע לזרימת המים בירקון, לא ישאב ממנו מים, לא יפגע בצמחיה שבמים ולא ירשה לאחר לעשות פעולות כאמור אלא בהיתר בכתב מאת מנהל רשות הנחל.

(ד) על אף האמור בסעיף קטן (ב), רשאי המנהל לאשר הזרמת נוזלים לירקון כאשר הדבר דרוש למילוי תפקידי הרשות על פי סעיף 3 לחוק.

3. איסור פגיעה בגדות הירקון

(א) לא יחפור אדם בגדות הירקון, לא ישנה את צורתן בדרך כלשהי ולא יפגע בצמחיה שעל הגדות, אלא בהיתר בכתב מאת מנהל רשות הנחל.

(ב) לא יניח אדם על גדות הירקון אדמה, עפר, חול, אבנים, אשפה, פסולת או כל דבר אחר, ולא יעמיד, לא ישליך ולא ישאיר דברים אלה על גדות הירקון.

4. תיקון הנזק

(א) אדם שעבר על הוראות הסעיפים 2 ו-3 וגרם נזק לירקון, מימיו או גדותיו חייב לתקן באופן מידי את הנזק, להנחת דעתו של המנהל.

(ב) תיקון הנזק אינו פוטר אדם מאחריותו הפלילית להפרה של הוראות חוק עזר זה.

5. דרישה לתיקון נזק או סילוק מכשול

(א) רשות הנחל רשאית לדרוש מאדם שעבר על הוראה מהוראות סעיפים 2 ו-3 כי יתקן את הנזק שגרם או יסלק את המכשול שיצר.

(ב) הדרישה תהיה בכתב, חתומה ביד המנהל, ותפרט את התנאים והדרכים לתיקון הנזק או סילוק המכשול ואת הזמן לביצוע הפעולות האמורות.

(ג) אדם שקיבל דרישה כאמור חייב למלא אחריה תוך הזמן שנקבע בה.

6. ביצוע בידי רשות הנחל

לא מילא אדם אחרי דרישה שניתנה לו על פי סעיף 5 תוך הזמן הקבוע בה, רשאי המנהל להורות כי הפעולות הדרושות ייעשו בידי רשות הנחל עצמה וכי ההוצאות הכרוכות בכך ייגבו מאת האדם שהיה חייב למלא אחר הדרישה.

7. פעולה דחופה

(א) בכל מקרה שבו נראה למנהל שקיים צורך בפעולה דחופה כדי למנוע או לתקן נזק לירקון ולגדותיו או לסלק מהם מכשול, רשאי הוא לפעול באופן מידי ולעשות את כל הפעולות הדרושות, לדעתו, למניעתו או לתיקונו של הנזק או לסילוק המכשול - וזאת מבלי למסור תחילה דרישה לפי סעיף 5.

(ב) פעל המנהל כאמור בסעיף קטן (א), רשאי הוא לגבות מאת האדם שגרם לנזק או יצר את המכשול את ההוצאות שרשות הנחל הוציאה לעשיית הפעולות האמורות.

8. זכות כניסה

לשם ביצוע תפקידו לפי חוק עזר זה, רשאי המנהל או פקח להיכנס לכל מקום שבתחום רשות הנחל.

9. עונשין

העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו - קנס של 900 שקלים חדשים ובעבירה נמשכת, קנס נוסף של 36 שקלים חדשים בעד כל יום שבו נמשכת, העבירה לאחר שנסמרה עליה הודעה בכתב מטעם רשות הנחל או לאחר הרשעה.

10. תחולה

הוראות חוק עזר זה יחולו על תחומה של רשות הנחל, כפי שנקבע בסעיף 3 לצו.

11. שמירת דינים

הוראות חוק עזר זה באות להוסיף על הוראות כל דין אחר בדבר שמירת מקורות מים ומניעת זיהומם ולא לגרוע מהן.

 

 

 לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק גל

 2. חוק בכר

 3. חוק שבס

 4. חוק נהרי

 5. חוק דרעי

 6. חוק כנרת

 7. חוק הנפט

 8. חוק נוער

 9. חוק בגידה

 10. חוק בצורת

 11. חוק אסבסט

 12. חוק אמהות

 13. חוק המעבר

 14. חוק ליסינג

 15. חוק ט' באב

 16. חוק דיינים

 17. חוק ערוץ 2

 18. חוק הקאדים

 19. חוק התקנים

 20. חוק התקציב

 21. חוק הייעוץ

 22. חוק לישראל

 23. חוק הגמלאות

 24. חוק העתיקות

 25. חוק השוויון

 26. חוק אנג'לים

 27. חוק השמדת עם

 28. חוק ויקיפדיה

 29. חוק הקייטנות

 30. חוק בדר עופר

 31. חוק סל קליטה

 32. חוק מעבר חציה

 33. חוק קרן היסוד

 34. חוק מוגבלויות

 35. חוק גיל ההסכמה

 36. חוק בשורת איוב

 37. חוק קביעת הזמן

 38. חוק אסון ורסאי

 39. חוק הקלות לחרש

 40. חוק השבת אבידה

 41. חוק הגנת סמלים

 42. חוק בית התפוצות

 43. חוק חותם המדינה

 44. מטרת החוק

 45. חוק ההמרה לאירו

 46. חוק מבקר המדינה

 47. חוק עדכון כתובת

 48. חוק עיגול סכומים

 49. חוק ייעוץ השקעות

 50. חוק בתי יד לבנים

 51. חוק מאגר ביומטרי

 52. חוק תרומת איברים

 53. חוק גנים לאומיים

 54. חוק מירשם מילגות

 55. חוק גני רמת הנדיב

 56. חוק השב''כ

 57. חוק שירות התעסוקה

 58. חוק פעוטות בסיכון

 59. חוק פיקדון בקבוקים

 60. חוק גופים ציבוריים

 61. חוק הכשרות המשפטית

 62. חוק יד יצחק בן צבי

 63. חוק רשות נאות מרפא

 64. חוק התייעלות כלכלית

 65. חוק המדינה כבעל דין

 66. חוק שמירה על הירקון

 67. חוק רשות שדות התעופה

 68. חוק בתי הדין השרעיים

 69. חוק קרן קיימת לישראל

 70. חוק רישום ציוד הנדסי

 71. חוק להגנת רכוש מופקד

 72. חוק ההתגוננות האזרחית

 73. חוק התקנים - ביטול תקן

 74. חוק ההסדרים 2003

 75. חוק לא תעמוד על דם רעך

 76. חוק כתוביות ושפת סימנים

 77. חוק קרן המדע הדו לאומית

 78. חוק עזר לרשות הניקוז תמר

 79. חוק תכנון משק החלב בישראל

 80. חוק העלאת עצמותיו של הרצל

 81. חוק עזר לרשות הניקוז בשור

 82. התערבות בהליך חקיקה

 83. חוק עזר לרשות הניקוז כנרת

 84. חוק יום הזיכרון ליצחק רבין

 85. חוק עזרה משפטית בין מדינות

 86. חוק עזר שמירה על רשת ניקוז

 87. חוק עזר לרשות הניקוז גלבוע

 88. חוק הסדרים בעקבות ניוד המטבע

 89. חוק עזר לרשות הניקוז חבל אשר

 90. חוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשיה

 91. חוק בתי דין דתיים מניעת הפרעה

 92. חוק עזר לרשות הניקוז נחל פולג

 93. חוק מכוני כושר - חוק חדר כושר

 94. חוק המוסד העליון ללשון העברית

 95. ניתוק ממכונת הנשמה באופן חוקי

 96. חוק עזר לרשות הניקוז נחל לכיש

 97. חוק עזר לרשות הניקוז נחל קישון

 98. חוק הניקוז וההגנה מפני שטפונות

 99. חוק הפיקדון על מכלי משקה

 100. חוק עזר לרשות הניקוז אילון שורק

 101. חוק עזר לרשות הניקוז עמק זבולון

 102. חוק התגמולים לחסידי אומות העולם

 103. חוק אזורים חופשיים לייצור בישראל

 104. חוק עזר לרשות הניקוז נחל אלכסנדר

 105. חוק עזר לרשות הניקוז נחל התנינים

 106. חוק חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי

 107. חוק שמות רחובות לוחיות מספר לבנינים

 108. חוק האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

 109. חוק המרכז הישראלי לקידום תרבות האדם

 110. חוק לעידוד טוהר המידות בשירות הציבור

 111. חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי

 112. תיקון 4 לחוק הנזיקים האזרחיים

 113. חוק קרן גרמניה ישראל למחקר ולפיתוח מדעי

 114. חוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים

 115. חוק הפרוצדורה של בתי הדין המוסלמים הדתיים

 116. סעיף 80 לחוק הפרוצדורה האזרחית העותומאנית

 117. חוק בנינים ציבוריים מיתקני שתיה למים צוננים

 118. חוק לעידוד סילוקם של בנינים בעלי חזות מוזנחת

 119. חוק למניעת הונאה בספרי תורה ובמגילות בתפילין ובמזוזות

 120. חוק מעמדן של ההסתדרות הציונית העולמית ושל הסוכנות היהודית

 121. סעיף 9 [ב][2] לחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב)

 122. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון