חוק שמות רחובות לוחיות מספר לבנינים

חוק-עזר לדוגמה לעיריות (שמות לרחובות ולוחיות-מספר לבנינים), תשל"ב-1972

לפי סעיף 262 לפקודת העיריות מתפרסם בזה חוק-עזר לדוגמה כלהלן:

1. הגדרות

בחוק-עזר זה -

"בעל בנין" - לרבות אדם המקבל, או הזכאי לקבל, הכנסה מבנין או שהיה מקבלה אילו היה הבנין נותן הכנסה, או המשלם ארנונות עיריה או מסי ממשלה ביחס לבנין, בין בזכותו הוא ובין כסוכן, כנאמן או כבא-כוח, בין שהוא הבעל הרשום של הבנין ובין שאיננו הבעל הרשום, וכולל שוכר ושוכר-משנה ששכר בנין לתקופה שלמעלה מעשר שנים;

"מספר מואר" - מספר מואר בחשמל;

"ראש העיריה" - לרבות מי שראש העיריה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק-עזר זה, כולן או מקצתן;

"תכנית" - תכנית למתן שמות או מספרים לרחובות וסימון בתים במספרים, שאישרה אותה המועצה לפי תקנות העיריות (מתן מספרים ושמות לרחובות וסימון בתים במספרים), תשל"א-1971 (להלן - התקנות).

2. שלטים לציון שמות או מספרים לרחובות

(א) ראש העיריה רשאי להתקין שלטים על כל בנין לציון שם או מספר לרחוב בהתאם לתכנית.

(ב) שלטים שהותקנו כאמור, רשאי ראש העיריה לתקנם, לשנותם, להסירם ולהחליפם בכפוף לאמור בתקנות.

3. דרישה להתקין לוחיות-מספר ומספרים מוארים על בתים

(א) ראש העיריה רשאי לדרוש, בהודעה בכתב, מבעל בנין לבצע את העבודות המנויות להלן, כולן או מקצתן, לפי הפרטים והתנאים שקבע בהתאם לתכנית:

(1) להתקין לוחית-מספר על גבי בנין;

(2) להתקין מספר מואר על גבי בנין המחובר לרשת החשמל;

(3) לגבי בנין המרוחק מרשות הרבים יותר מעשרה מטרים - להתקין מיתקן הנושא עליו מספר מואר, במקום ובגובה שקבע ראש העיריה;

(4) לתקן, לשנות, להמיר או להחליף לוחיות-מספר או מספר מואר או מיתקן כאמור.

(ב) ההודעה תכלול את התנאים והפרטים לביצוע העבודה כאמור וכן את התקופה שבה יש לבצעה.

(ג) בעל בנין שקיבל הודעה כאמור, חייב למלא אחריה.

(ד) לא יבצע אדם עבודה מהעבודות המנויות בסעיף קטן (א) אלא בשני אלה:

(1) כשהוא ממלא אחר דרישת ראש העיריה;

(2) לפי התנאים והפרטים שנכללו בהודעה.

4. התקנת לוחיות-מספר ומספרים מוארים בידי ראש העיריה (תיקון: תשל"ט)

לא מילא בעל הבנין אחרי דרישת ראש העיריה לפי סעיף 3, רשאי ראש העיריה, באמצעות שליחיו ופועליו, לבצע כל עבודה מהעבודות המנויות בסעיף 3, ולהיכנס לשם כך לכל מקום שיידרש; ביצע ראש העיריה עבודה כאמור, תגבה העיריה מאת בעל הבנין את הוצאות הביצוע.

5. מספרים מוארים

נבנה בנין אחר תחילתו של חוק-עזר זה, יתקין עליו בעלו מספר מואר לפי התנאים והפרטים שקבע ראש העיריה בהתאם לתכנית.

6. חובה להאיר

בעל בנין שבבנינו הותקן מספר מואר, יאיר, באמצעות מפסק זרם או מכשיר מיכני, את המספר מדי ערב, משקיעת החמה עד זריחתה, במנורה שכוח תאורתה לא יפחת מ-15 ואט לשעה.

7. החזקה תקינה של שלטים, לוחיות-מספר ומספרים מוארים

בעל בנין חייב -

(1) להחזיק כל שלט, לוחית-מספר או מספר מואר שהותקנו על בנינו במצב תקין וגלוי לעין;

(2) למסור הודעה לראש העיריה על קלקול או טשטוש בכל שלט, לוחית-מספר או מספר מואר שהותקנו על בנינו.

8. איסור פגיעה בשלטים, לוחיות-מספר ומספרים מוארים

לא יפגע אדם בשלט, בלוחית-מספר או במספר מואר שהותקנו על בנין, לא יטשטשם ולא יסתירם מעין רואים ולא יגרום ולא ירשה ששלט, לוחית-מספר או מספר מואר ייפגעו, ייטשטשו או יוסתרו.

9. לא יפריע אדם לראש-העיריה, לשליחיו או לפועליו במילוי תפקידיהם לפי חוק-עזר זה.

10. מסירת הודעות

מסירת הודעה לפי חוק-עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת, או נמסרה במקום-מגוריו או במקום-עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה, לידי אחד מבני-משפחתו הבוגרים או כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה; אם אי-אפשר לקיים את המסירה כאמור, תהא המסירה כדין אם הוצגה ההודעה במקום בולט על הנכס שבו היא דנה או פורסמה בשני עתונים יומיים הנפוצים בתחום העיריה, שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית.

11. (בוטל) (תיקון: תשס"ח)לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק גל

 2. חוק בכר

 3. חוק שבס

 4. חוק נהרי

 5. חוק דרעי

 6. חוק כנרת

 7. חוק הנפט

 8. חוק נוער

 9. חוק בגידה

 10. חוק בצורת

 11. חוק אסבסט

 12. חוק אמהות

 13. חוק המעבר

 14. חוק ליסינג

 15. חוק ט' באב

 16. חוק דיינים

 17. חוק ערוץ 2

 18. חוק הקאדים

 19. חוק התקנים

 20. חוק התקציב

 21. חוק הייעוץ

 22. חוק לישראל

 23. חוק הגמלאות

 24. חוק העתיקות

 25. חוק השוויון

 26. חוק אנג'לים

 27. חוק השמדת עם

 28. חוק ויקיפדיה

 29. חוק הקייטנות

 30. חוק בדר עופר

 31. חוק סל קליטה

 32. חוק מעבר חציה

 33. חוק קרן היסוד

 34. חוק מוגבלויות

 35. חוק גיל ההסכמה

 36. חוק בשורת איוב

 37. חוק קביעת הזמן

 38. חוק אסון ורסאי

 39. חוק הקלות לחרש

 40. חוק השבת אבידה

 41. חוק הגנת סמלים

 42. חוק בית התפוצות

 43. חוק חותם המדינה

 44. מטרת החוק

 45. חוק ההמרה לאירו

 46. חוק מבקר המדינה

 47. חוק עדכון כתובת

 48. חוק עיגול סכומים

 49. חוק ייעוץ השקעות

 50. חוק בתי יד לבנים

 51. חוק מאגר ביומטרי

 52. חוק תרומת איברים

 53. חוק גנים לאומיים

 54. חוק מירשם מילגות

 55. חוק גני רמת הנדיב

 56. חוק השב''כ

 57. חוק שירות התעסוקה

 58. חוק פעוטות בסיכון

 59. חוק פיקדון בקבוקים

 60. חוק גופים ציבוריים

 61. חוק הכשרות המשפטית

 62. חוק יד יצחק בן צבי

 63. חוק רשות נאות מרפא

 64. חוק התייעלות כלכלית

 65. חוק המדינה כבעל דין

 66. חוק שמירה על הירקון

 67. חוק רשות שדות התעופה

 68. חוק בתי הדין השרעיים

 69. חוק קרן קיימת לישראל

 70. חוק רישום ציוד הנדסי

 71. חוק להגנת רכוש מופקד

 72. חוק ההתגוננות האזרחית

 73. חוק התקנים - ביטול תקן

 74. חוק ההסדרים 2003

 75. חוק לא תעמוד על דם רעך

 76. חוק כתוביות ושפת סימנים

 77. חוק קרן המדע הדו לאומית

 78. חוק עזר לרשות הניקוז תמר

 79. חוק תכנון משק החלב בישראל

 80. חוק העלאת עצמותיו של הרצל

 81. חוק עזר לרשות הניקוז בשור

 82. התערבות בהליך חקיקה

 83. חוק עזר לרשות הניקוז כנרת

 84. חוק יום הזיכרון ליצחק רבין

 85. חוק עזרה משפטית בין מדינות

 86. חוק עזר שמירה על רשת ניקוז

 87. חוק עזר לרשות הניקוז גלבוע

 88. חוק הסדרים בעקבות ניוד המטבע

 89. חוק עזר לרשות הניקוז חבל אשר

 90. חוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשיה

 91. חוק בתי דין דתיים מניעת הפרעה

 92. חוק עזר לרשות הניקוז נחל פולג

 93. חוק מכוני כושר - חוק חדר כושר

 94. חוק המוסד העליון ללשון העברית

 95. ניתוק ממכונת הנשמה באופן חוקי

 96. חוק עזר לרשות הניקוז נחל לכיש

 97. חוק עזר לרשות הניקוז נחל קישון

 98. חוק הניקוז וההגנה מפני שטפונות

 99. חוק הפיקדון על מכלי משקה

 100. חוק עזר לרשות הניקוז אילון שורק

 101. חוק עזר לרשות הניקוז עמק זבולון

 102. חוק התגמולים לחסידי אומות העולם

 103. חוק אזורים חופשיים לייצור בישראל

 104. חוק עזר לרשות הניקוז נחל אלכסנדר

 105. חוק עזר לרשות הניקוז נחל התנינים

 106. חוק חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי

 107. חוק שמות רחובות לוחיות מספר לבנינים

 108. חוק האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

 109. חוק המרכז הישראלי לקידום תרבות האדם

 110. חוק לעידוד טוהר המידות בשירות הציבור

 111. חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי

 112. תיקון 4 לחוק הנזיקים האזרחיים

 113. חוק קרן גרמניה ישראל למחקר ולפיתוח מדעי

 114. חוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים

 115. חוק הפרוצדורה של בתי הדין המוסלמים הדתיים

 116. סעיף 80 לחוק הפרוצדורה האזרחית העותומאנית

 117. חוק בנינים ציבוריים מיתקני שתיה למים צוננים

 118. חוק לעידוד סילוקם של בנינים בעלי חזות מוזנחת

 119. חוק למניעת הונאה בספרי תורה ובמגילות בתפילין ובמזוזות

 120. חוק מעמדן של ההסתדרות הציונית העולמית ושל הסוכנות היהודית

 121. סעיף 9 [ב][2] לחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב)

 122. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון