חוק שירותי הסעד

חוק שירותי הסעד, תשי"ח-1958

1. הגדרות (תיקון: תשנ"ה, תשנ"ו)

בחוק זה -

"נזקק" - אדם הזקוק לסעד מחמת גילו, מצב בריאותו, ליקויו הרוחני או הגופני, או מסיבות אחרות, הכל לפי המבחנים שנקבעו בתקנות;

"פקיד סעד" - עובד סוציאלי ששר העבודה והרווחה מינהו פקיד סעד לענין חוק זה;

"עובד סוציאלי" - כהגדרתו בחוק העובדים הסוציאליים, התשנ"ו-1996.

"בית משפט" - בית המשפט לעניני המשפחה, לרבות בית דין המוסמך לדון בעניני מזונות.

2. לשכות סעד של רשויות מקומיות (תיקון: תשכ"ה, תשנ"ו)

(א) רשות מקומית תקיים לשכת סעד לשם טיפול סוציאלי בנזקקים והגשת סעד להם. שר הסעד, בהתייעצות עם שר הפנים, רשאי להתקין תקנות בדבר ארגונן של לשכות סעד של רשויות מקומיות.

(ב) נתבקשה לשכת סעד של רשות מקומית ליתן טיפול סוציאלי או להגיש סעד, ימסור הממונה על הלשכה למבקש, בכתב, את ההחלטה בבקשה תוך זמן סביר.

(ג) הרואה את עצמו נפגע על ידי אי מתן תשובה תוך זמן סביר או על ידי החלטה רשאי לערור לפני ועדת ערר בכתב.

(ד) ועדות ערר יוקמו בכל רחבי המדינה על ידי שר הסעד והוא יקבע את תחום שיפוטן בהתייעצות עם ועדת השירותים הציבוריים של הכנסת.

(ה) ועדת ערר תהיה של שלושה; אחד עובד סוציאלי ושני נציגי ציבור שיתמנו על ידי שר הסעד בהתייעצות עם רשות מקומית. יושב ראש הועדה ייבחר על ידי חבריה. לא יכהן בועדת ערר עובד לשכת הסעד שבעררים על החלטותיה דנה הועדה וחבר הרשות המקומית שבתחומה פועלת לשכה זו.

(ו) שר הסעד, בהתייעצות עם ועדת השירותים הציבוריים של הכנסת, רשאי לקבוע בתקנות סדרי הנוהל בעררים.

(ז) ועדת ערר רשאית בהחלטתה בערר על מתן סעד -

(1) לדחות את הערר ולאשר את ההחלטה שעוררים עליה;

(2) לשנות את ההחלטה שעוררים עליה;

(3) לבטל את ההחלטה ולקבוע לנזקק סעד כדי השיעור שהלשכה רשאית ליתן;

(4) לחייב את לשכת הסעד, לבדוק שנית את בקשת העורר, לפי הוראות שתתן לענין זה או ללא הוראות.

(ח) ועדת ערר רשאית בהחלטתה בערר על מתן טיפול סוציאלי -

(1) לדחות את הערר ולאשר את ההחלטה שעוררים עליה;

(2) לחייב את לשכת הסעד לבדוק שנית את בקשת העורר לפי הוראות שתתן לענין זה או ללא הוראות.

2א. סייג למתן סעד (תיקון: תשמ"א)

על אף האמור בסעיף 2, לא תינתן תמיכה שמטרתה להבטיח הכנסה מספקת כדי מחיה.

3. חקירתו של נזקק

נתבקשה לשכת סעד להגיש סעד לנזקק, רשאי פקיד סעד לחקור אותו וכל אדם אחר בדבר מצבו של הנזקק.

4. חקירתו של חייב וגילוי ידיעות

(א) נוכח פקיד סעד כי אדם הוא נזקק, רשאי הוא לחקור את החייב, או העלול להיות חייב, במזונותיו של הנזקק (להלן - החייב), בדבר יכלתו לספק מזונות לנזקק.

(ב) היה פקיד סעד סבור שיש לאדם ידיעות בדבר יכלתו של החייב, יהא בית המשפט שמקום מגוריו של האדם הוא בתחום שיפוטו ושמוסמך לדון בעניני אותם המזונות רשאי, לפי בקשת פקיד הסעד, להזמין את האדם להתייצב לפניו ולצוות שייחקר על ידי פקיד הסעד בבית המשפט, ודין המוזמן כך כדין עד שהוזמן להעיד בבית משפט.

5. סודיות

(א) על אף חובת הסודיות המוטלת על עובד המדינה או עובד רשות מקומית על פי כל דין, חייב הוא למסור ידיעות על רכושו או הכנסותיו של נזקק, אם נדרש לכך על ידי פקיד סעד, וכן על רכושו או הכנסותיו של חייב, אם הסכים החייב למסירת הידיעות או אם בית המשפט ציווה על כך.

(ב) פקיד סעד שהגיעה אליו ידיעה אגב חקירה, ישמרנה בסוד ולא יגלנה אלא במידה שיש צורך בכך לשם ביצוע חוק זה או חוק אחר והתקנות שהותקנו על פיהם.

6. תביעת מזונות וגבייתם

(א) במידה שנזקק לא תבע מזונות מחייב או לא גבה אותם, זכאים שר הסעד או רשות מקומית לתבוע ולגבות אותם בשם הנזקק על פי הרשאתו, או אף ללא הרשאתו אם הוא קטין או חולה-נפש או נמצא בטיפול סוציאלי של לשכת סעד.

(ב) שר הסעד או רשות מקומית שגבו מזונות, ימסרו אותם לנזקק או ישתמשו בהם לפי הוראת בית המשפט שפסק את המזונות, לצרכיו של הנזקק; במידה שלא ראו צורך או אפשרות להשתמש בהם כך - יחזירום לחייב.

7. החזרת סעד על ידי בעל אמצעים

(א) הגישו שר הסעד או רשות מקומית סעד לאדם ונתגלה כי באותו זמן היו הכנסותיו של האדם מספיקות לצרכים שלמענם ניתן הסעד, חייב הנזקק להחזיר את הסעד שהוגש.

(ב) לצורך סעיף זה רואים סעד שהוגש לילדו של אדם עד גיל שש-עשרה, כסעד שהוגש לו עצמו.

(ג) אין סעיף זה בא לגרוע מכוחו של דין אחר.

8. החזרת סעד על ידי אדם ששוקם

(א) הגישו שר הסעד או רשות מקומית סעד לאדם, ולאחר מכן עלו הכנסותיו או נכסיו של האדם כדי שיקומו וכדי סיפוק נאות של צרכיו ושל צרכיהם של אלה שהוא חייב במזונותיהם וכדי החזרת הסעד שהוגש, כולו או מקצתו, חייב הוא בהחזרתו כאמור.

(ב) אין אדם חייב בהחזרת הסעד שניתן לו בהיותו למטה מגיל שש-עשרה.

(ג) לא תוגש תביעה לפי סעיף זה אלא תוך שש שנים מהגשת הסעד.

9. החזרת סעד מעזבון

תביעה לפי סעיף 7 מותר להגישה נגד אדם או נגד עזבונו; אך אין החובה להחזרת הסעד חלה על העזבון אלא במידה שיש בו עודף על הדרוש לסיפוק מזונותיהם של הזכאים להם.

10. הסכם מזונות

היו שר הסעד או רשות מקומית רשאים להגיש תביעה נגד חייב לפי סעיף 6, רשאים הם לעשות הסכם עם החייב בדבר מזונותיו של הנזקק. אישר בית משפט המוסמך לדון בחיוב המזונות את ההסכם, יהיה ההסכם ניתן להוצאת לפועל ולשינוי כאילו היה החלטה של אותו בית משפט.

11. פטור ממס בולים

הרשאה לפי סעיף 6 והסכם לפי סעיף 10 פטורים ממס בולים.

12. עונשין

(א) המסרב להיחקר לפי הסעיפים 2 ו-4 (א) ללא נימוק סביר, דינו - מאסר חדשיים.

(ב) העובר על הוראות סעיף 5(ב), דינו - מאסר ארבעה חדשים.

13. ביצוע ותקנות (תיקון: תשל"א)

(א) שר הסעד ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו, לרבות הפיקוח על לשכות הסעד ודרכי הטיפול בנזקקים ולמעט תקנות בדבר סדרי הדין בבית המשפט.

(ב) שר הסעד ימנה לענין חוק זה פקיד סעד ראשי; פקידי הסעד יפעלו לפי הנחיותיו של פקיד סעד ראשי, בדרך כלל או לענין מסויים; חלק פקיד סעד על ההנחיות לענין מסויים, ישוב פקיד הסעד הראשי ויכריע בדבר לאחר שקיים התייעצות בענין זה עם פקיד הסעד ועם גופים אחרים שמצא לנכון.

 לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק הים

 2. חוק הרצל

 3. חוק בגין

 4. חוק גנדי

 5. חוק מד"א

 6. חוק הטיס

 7. חוק כבאים

 8. חוק הגיור

 9. חוק הליבה

 10. חוק מחזור

 11. חוק הגליל

 12. חוק שילוט

 13. חוק טיפים

 14. חוק המרעה

 15. חוק הפרווה

 16. חוק הזרעים

 17. חוק הספרים

 18. חוק כנוביץ

 19. חוק טכנאים

 20. חוק הפרוות

 21. חוק דלקנים

 22. חוק דרכונים

 23. חוק נהג חדש

 24. חוק המילוות

 25. חוק הקולנוע

 26. חוק היפנוזה

 27. חוק החניכות

 28. חוק האריזות

 29. חוק חמרי נפץ

 30. חוק קרן וולף

 31. חוק נגד הסתה

 32. חוק דם טבורי

 33. חוק ארכיונים

 34. חוק צ'רנוביל

 35. חוק הווטרנים

 36. חוק הלוביסטים

 37. חוק דגל ישראל

 38. חוק בן גוריון

 39. חוק עזר עירוני

 40. חוק ז'בוטינסקי

 41. חוק המוזיאונים

 42. חוק הזמנת טכנאי

 43. חוק שירותי הסעד

 44. חוק גנים פרטיים

 45. חוק בית העצמאות

 46. חוק איגודי ערים

 47. חוק לייצוב המשק

 48. חוק דחיית שירות

 49. חוק גנים בוטניים

 50. חוק רשות העתיקות

 51. חוק ליקויי למידה

 52. חוק שירותי הובלה

 53. חוק נתיבים מהירים

 54. חוק ביקורת פנימית

 55. חוק מקורות אנרגיה

 56. חוק מילווה המדינה

 57. חוק למניעת מפגעים

 58. חוק אנרגיה סולארית

 59. חוק שידורים מזיקים

 60. חוק מטבע השקל החדש

 61. חוק התרבות והאמנות

 62. חוק ההגנה על חוסים

 63. חוק התובלה האוירית

 64. חוק הפיקוח על המטבע

 65. חוק הפריה חוץ גופית

 66. חוק ספריות ציבוריות

 67. חוק בנימין זאב הרצל

 68. שינוי חוקת ההסתדרות

 69. חוק מאבחנים דידקטיים

 70. חוק רישוי בעלי מלאכה

 71. חוק אזורי נמל חפשיים

 72. חוק הפיקוח על מעונות

 73. חוק הרשות לפיתוח הנגב

 74. חוק המטה לביטחון לאומי

 75. חוק הרשות לפיתוח הגליל

 76. חוק מאבק בארגוני פשיעה

 77. חוק ארוחה יומית לתלמיד

 78. חוק שירות הציבור מתנות

 79. חוק הגימלאות לנפגעי ספר

 80. חוק לעידוד הסרט הישראלי

 81. חוק רישוי שירותי התעופה

 82. חוק מעונות יום שיקומיים

 83. חוק להסדרת תוצרת אורגנית

 84. חוק פיצוי נפגעי אסון טבע

 85. חוק להגנת מעגלים משולבים

 86. חוק עסקאות גופים ציבוריים

 87. חוק אנטנות טלוויזיה ורדיו

 88. חוק רשויות נחלים ומעיינות

 89. חוק לסילוק ולמיחזור צמיגים

 90. חוק הרשות לקידום מעמד האשה

 91. החוק הירדני - אי קיום התראה

 92. חוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים

 93. חוק הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 94. חוק לעידוד הפקת סרטים בישראל

 95. סעיף 8(ג) לחוק ההסדרים

 96. הכנסה נוספת חוק ההסדרים

 97. חוק המוסד העליון ללשון הערבית

 98. חוק האגודות העותומניות מס 121

 99. סעיף 4 לחוק שירות הציבור

 100. חוק הרשות הלאומית לתרבות יידיש

 101. חוק הרשות הלאומית לתרבות לאדינו

 102. חוק עידוד התעשיה (מסים) - הטבות

 103. חוק המרכז למורשת הדרוזים בישראל

 104. סעיף 29 לחוק יסודות התקציב

 105. סעיף 42 חוק שירות המדינה (גמלאות)

 106. חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים

 107. חוק הפיקוח על מכונים פסיכומטריים

 108. חוק הרשות הלאומית למורשת יהדות לוב

 109. חוק לתיקון דיני הרכישה לצרכי ציבור

 110. חוק לפיצוי נפגעי עירוי דם נגיף איידס

 111. חוק הרשות הלאומית למורשת יהדות בוכרה

 112. חוק לתיקון פקודת הדרכים ומסילות הברזל

 113. חוק הגנת כינויי מקור וציונים גאוגרפיים

 114. חוק הרשות הישראלית לחילופי נוער וצעירים

 115. חוק הפחתת הגרעון והגבלת ההוצאה התקציבית

 116. חוק עזר לחיפה - שמירת הסדר והניקיון

 117. חוק להגברת הצמיחה והתעסוקה לשנת הכספים 1998

 118. חוק למרכז להנצחת מורשת גוש קטיף וצפון השומרון

 119. סעיפים 2א ו-3 לחוק עדכון כתובת, תשס"ה-2005

 120. סעיף 79 לחוק מדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004

 121. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון