חוק שירות לאומי

חוק שירות לאומי, תשי"ג-1953

1. פירושים

בחוק זה -

"בת שירות" פירושו - אשה שפוטרה מחובת שירות בטחון לפי סעיף 11(ד) לחוק שירות בטחון, תש"ט-1949, והיא באחד הגילים מ-18 עד 26 ועד בכלל;

"שירות לאומי" פירושו - אחד מאלה:

(1) שירות בעבודה חקלאית או בהכשרה חקלאית, אם בישוב חקלאי דתי או במוסד חקלאי דתי;

(2) שירות עבודה למען צבא-הגנה לישראל, או שירות עבודה אחר למען בטחון המדינה;

(3) שירות במחנה עולים, במעברה או במוסד לחינוך, לסעד או לטיפול רפואי;

(4) שירות עבודה במוסד אחר של המדינה שנקבע על ידי השר כמוסד לצורך חוק זה;

"השר" פירושו - חבר הממשלה שהממשלה העניקה לו את הסמכות לביצוע חוק זה.

2. שירות לאומי

בת שירות חייבת בשירות לאומי של 24 חדשים.

3. מפקחים

השר ימנה מפקחים לצורך חוק זה. המינוי יכול להיות כללי או מסוייג, והודעה עליו תפורסם ברשומות.

4. השירות ותנאיו

(א) טיב השירות הלאומי, תנאיו, מקומו וזמנו ייקבעו על ידי מפקח בצו.

(ב) את סוג השירות במסגרת השירות הלאומי, יקבע המפקח בשים לב לבחירתה של בת השירות.

5. צווי משמעת

צו המסדיר עניני משמעת לא יינתן, אלא על ידי מפקח שמינויו כללי.

6. כושר לשירות לאומי

לא יתן מפקח צו לפי סעיף 4, אלא לגבי בת שירות שנמצאת כשרה מבחינה רפואית לשירות לאומי. הוראות חוק שירות בטחון, תש"ט-1949, בדבר קביעת הכושר לשירות בטחון יחולו, בתיאומים שייקבעו בתקנות, על קביעת הכושר לשירות לאומי.

7. חישוב גילים

חישוב הגילים לצורך חוק זה ייעשה לפי הוראות חוק שירות בטחון, תש"ט-1949, בדבר חישוב הגילים.

8. אורח חיים דתי

בת שירות שפוטרה משירות בטחון מטעמים שבדת, תובטח לה בשעת שירותה הלאומי האפשרות לשמור על אורח חיים דתי, לפי כללים שייקבעו בתקנות.

9. חובה למלא תפקיד

בת שירות חייבת למלא בשירות לאומי כל תפקיד שהוטל עליה כדין, ולציית לכל הוראה חוקית שניתנה על ידי הממונה עליה בשעת שירותה.

10. פיצויים על פגיעה בעבודה

לענין פקודת הפיצויים לעובדים, 1947, ולענין כל חוק הקובע ביטוח חובה בפני פגיעה בעבודה, דין בת שירות בשירות לאומי כדין עובדת; ודין מי שאצלו היא עובדת כדין מעבידה.

11. חובת המעסיקים

החובות של מי שעובדת אצלו בת שירות, בקשר לשירותה הלאומי, ייקבעו על ידי מפקח בצו.

12. פטור

אשה נשואה פטורה מחובת שירות לאומי.

בסעיף זה "אשה נשואה", לרבות אם לילד, אשה הרה ואשה שנישאה בתקופת שירותה הלאומי.

13. שחרור על ידי ועדות

השר ימנה ועדות לשרות לאומי כלליות או מיוחדות, שיהיו רשאיות לשחרר מחובת שירות לאומי, או לדחות את השירות, מטעמי משפחה, חינוך, משק או אורח חיים משפחתי מיוחד. הגשת בקשה לועדה לא תדחה את חובת השירות, אלא אם הועדה תצווה כך.

14. שחרור על ידי השר

השר רשאי לשחרר מחובת שירות לאומי מאחד הטעמים המנויים בסעיף 13, אם ביזמתו ואף על פי ערר על החלטת ועדה לשירות לאומי.

15. צווים - הוראות כלליות

צו לפי חוק זה יכול להיות אישי או לסוג מסויים של בני-אדם ואין חובה לפרסמו ברשומות. הצו מחייב את האדם שעליו הנו חל מן הזמן שהגיע לידיעתו.

16. צו שנשלח בדואר

צו שנשלח בדואר רשום לפי כתובת מגוריו הקבוע של האדם שעליו הוא חל, רואים אותו כאילו הגיע לידיעת אותו אדם בתום 72 שעות מזמן שנמסר לדואר למשלוח.

17. עבירות

מי שעשה אחד מאלה:

(1) לא מילא חובה המוטלת עליו לפי חוק זה;

(2) סירב לציית להוראה שניתנה לו כדין או התרשל במילוייה,

דינו - מאסר שנה או קנס אלף לירות או שני הענשים כאחד, ואם לא מילא חובה המוטלת עליו לפי חוק זה בכוונה להשתמט משירות לאומי, דינו - מאסר שלוש שנים.

18. תוקף צווים

ניתן צו לפי חוק זה המטיל על בת שירות חובה שיש למלא בזמן שנקבע בצו, והיא לא מילאה את החובה באותו זמן, יעמוד הצו בתקפו לגביה עד שהיא תמלא את החובה; הוראת סעיף זה אינה גורעת מאחריותה הפלילית של בת שירות על אי מילוי חובה בזמן שנקבע בצו וחיובה בדין על אי מילוי חובה המוטלת עליה אינו פוטר אותה מאותה חובה.

19. תקנות

השר רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצוע חוק זה.

20. תחילה

חוק זה אינו חל על בת שירות שפוטרה מחובת שירות בטחון, בין לפני תחילת תקפו של חוק זה ובין לאחר מכן, ובלבד שפוטרה על פי בקשה שהוגשה לועדת פטור לפני יום א' באב תשי"ג (13 ביולי 1953).

21. תחילת ביצוע (תיקון: תשל"ט)

ביצועו של חוק זה לא יחל אלא לאחר שהממשלה תחליט על כך.

 

 לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק צה"ל

 2. חוק גיוס חובה

 3. מעשה מדינה

 4. חוק שירות לאומי

 5. חוק אלמנות צה"ל

 6. שחרור משירות קבע

 7. עובד צה"ל הלנת שכר

 8. אחוזי נכות - צה"ל

 9. פקודת צה''ל

 10. זכויות יתומי צה''ל

 11. חוק עיטורים - צה''ל

 12. אסטמה בעת שירות בצה"ל

 13. כאבים בגב התחתון – צה"ל

 14. עתירה - אי קידום בצה''ל

 15. שבר מאמץ בטירונות

 16. פגיעה מאש כוחות הביטחון

 17. אזרח עובד צה''ל - גמלאות

 18. תאונת צניחה בצה''ל

 19. בעיות גב לפני גיוס

 20. טרשת נפוצה בגלל טירונות ?

 21. סוכרת סוג 2 - צה''ל

 22. פרישה מוקדמת מצה''ל

 23. התפוצצות רימון בצה''ל

 24. חוק רישום ציוד וגיוסו לצה''ל

 25. התפוצצות חפץ של צה"ל - תביעה

 26. כאבים ברגליים בטירונות

 27. מהי מכינה קדם אקדמית ?

 28. תביעת נזיקין ירי חיילי צה''ל

 29. הפרעות נפשיות לפני גיוס לצה"ל

 30. בעיות נפשיות לפני הגיוס

 31. עתירה להחזרת דרגה בצה''ל

 32. ירי חיילי צה"ל – תביעת פיצויים ?

 33. הטבות לאלמנות ויתומי צה"ל

 34. רגישות לקור - טירונות כלל צה"לית

 35. תביעה נגד חברת מיון / גיוס עובדים

 36. גימלאי של צה"ל – זכות לקבל גמלה ?

 37. טרשת נפוצה במהלך שירות חובה בצה"ל

 38. תביעה של תושב מחנה פליטים נגד צה"ל

 39. פיטורים עקב נסיגת צה"ל מדרום לבנון

 40. אזרח עובד צה''ל - תאונת עבודה

 41. צו העברת תיק רפואי אישי מצה''ל

 42. פציעה של קטין – ירי חיילי צהל בג'נין

 43. תאונת דרכים בדרך לעבודה בצה''ל

 44. חייל בשירות קבע בצה"ל - פיצויי פיטורים

 45. פיצוי על טיל שנורה על ידי צה''ל

 46. זכות העיון ביומן המבצעים של צה''ל

 47. פציעת ילד מרימון יד שמצא – אחריות צה"ל ?

 48. פגיעה מקליע על ידי חיילי צה"ל – פיצויים ?

 49. גיוס בוגרי שירות מלא שייטת 13 יחידה ניסיונית

 50. פגיעה בראש יריות חיילי צה"ל - פעולה מלחמתית ?

 51. פגיעת רסיסים של כדור במהלך מרדף של חיילי צה"ל

 52. ירי של חיילים בגלל זריקת אבנים – אחריות צה"ל ?

 53. לימפאדמה עקב שפשוף של כף רגל במהלך שירות צבאי צה"ל

 54. הריסת בית על ידי צה"ל במהלך חיפוש – תביעת פיצויים ?

 55. קרקע מדינת אויב אחרי כיבוש צה"ל - רכוש ממשלתי מנהל מקרקעי ישראל

 56. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון