חוק שילוב סטודנטים במערכת החינוך

חוק שילוב סטודנטים במערכת החינוך, התשס"ה-2005

1. שילוב סטודנטים במערכת החינוך

(א) השר, בהתייעצות עם המועצה להשכלה גבוהה, ובאישור ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת, יקבע תכנית לשילוב סטודנטים בפעילות חינוכית במוסדות חינוך מוכרים, בהתנדבות.

(ב) בלי לגרוע מהוראות סעיף 15 לחוק המועצה להשכלה גבוהה, מוסד להשכלה גבוהה רשאי לקבוע כי בתכנית הלימודים לתואר אקדמי יוקצו לסטודנט, במסגרת מכסת קורסי הבחירה, מספר שעות שנתיות, כפי שיקבע המוסד, לפעילות חינוכית לפי התכנית.

(ג) בסעיף זה -

"חוק המועצה להשכלה גבוהה" - חוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958;

"מוסד להשכלה גבוהה" - מוסד שהוא אחד מאלה:

(1) מוסד שקיבל הכרה לפי סעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה;

(2) מוסד שקיבל תעודת היתר או אישור לפי סעיף 21א לחוק המועצה להשכלה גבוהה;

(3) מוסד שהתואר שהוא מעניק הוכר לפי סעיף 28א לחוק המועצה להשכלה גבוהה;

"מוסד חינוך מוכר" - כהגדרתו בחוק לימוד חובה, התש"ט-1949;

"סטודנט" - תלמיד במוסד להשכלה גבוהה;

"תואר אקדמי" - תואר אקדמי ראשון או תואר אקדמי שני;

"השר" - שר החינוך התרבות והספורט;

2. תחילה

תחילתו של חוק זה ביום י"ג בחשון התשס"ו (15 בנובמבר 2005).

3. אישור תכנית ראשונה

תכנית ראשונה לפי סעיף 1 תובא לאישור ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת, לא יאוחר מיום כ"ט בתשרי התשס"ו (1 בנובמבר 2005).

 לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק חינוך חובה

 2. השעיה משרד החינוך

 3. פקודת החינוך

 4. אי שיבוץ משרד החינוך

 5. צו חינוך מיוחד

 6. עורך דין חינוך

 7. ארנונה מוסדות חינוך

 8. צו חינוך ממלכתי

 9. הכרה כמוסד חינוך

 10. תקנות חינוך ממלכתי

 11. מורה לחינוך גופני - ביטוח

 12. השעיה מעבודה - משרד החינוך

 13. מנהל חינוכי - זכויות עבודה

 14. חוק חינוך חינם לילדים חולים

 15. צו אבטחת מוסדות חינוך

 16. משכורת פסיכולוג חינוכי

 17. תמיכה כספית ממשרד החינוך

 18. מורה משרד החינוך - שעות נוספות

 19. תעריף אבטחת מוסדות חינוך

 20. למידה מרחוק משרד החינוך

 21. שמירת הריון מורה של משרד החינוך

 22. עורך דין נגד משרד החינוך

 23. חוק שילוב סטודנטים במערכת החינוך

 24. זכויות מאבטח מוסדות חינוך

 25. מימון גנים חב"ד ע"י משרד החינוך ?

 26. צו נגד שביתה של מערכת החינוך

 27. חוק מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים

 28. משרד החינוך - העברת מורה לבית ספר אחר

 29. לפטור מתשלום ארנונה "מוסד חינוך"

 30. המנהלת הכללית של משרד החינוך - מינויים

 31. אי הסכמה על חינוך בהליך גירושין

 32. העסקת עובד חינוך משלים בהסכם מיוחד

 33. מורה לחינוך מיוחד - תביעת תשלום שכר עבודה

 34. תקנות לימוד חובה וחינוך ממלכתי רישום

 35. חוק עידוד מעורבות סטודנטים ביום חינוך ארוך

 36. הגבלת היקף העסקה על ידי משרד החינוך

 37. שילוב ילד בעל צרכים מיוחדים בחינוך הרגיל

 38. תקנות חינוך ממלכתי מוסדות מוכרים התשי''ג-1953

 39. חוקת העבודה לעובדי חינוך נוער בחינוך המשלים

 40. עבודה דרך חברות כוח אדם במשרד החינוך - הסכם קיבוצי

 41. פרישה ממשרד החינוך לגמלת נכות ללא ועדה רפואית

 42. תאונה בגן טרום חובה - תביעה נגד עירייה, משרד החינוך, גננת

 43. תביעה כנגד מינוי לקב"ט מוסדות חינוך בשל פגם שנפל במכרז בו זכה

 44. העברת עובד למסלול קביעות - משרד החינוך דרך חברות כח אדם – עובד מדינה ללא מכרז

 45. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון