חוק שווקים - עזר לדוגמה לעיריות

חוק-עזר לדוגמה לעיריות (שווקים), תשל"ג-1972

לפי סעיף 262 לפקודת העיריות, מתפרסם בזה חוק-עזר לדוגמה כדלקמן:

1. הגדרות

בחוק עזר זה -

"ראש העיריה" - לרבות אדם שראש העיריה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק-עזר זה, כולן או מקצתן;

"שוק" - השטח בתחום העיריה שיועד לשוק בתכנית מיתאר מקומית או בתכנית מפורטת לפי פרק ג' לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965;

"טובין" - כל מצרך הדרוש לאדם או לבעל-חיים;

"תוצרת חקלאית" - גידולי קרקע, גידולי עץ, עופות וביצים;

"מוכר" - לרבות אדם המציג טובין למכירה, בין שמכרם ובין שלא מכרם;

"מפקח" - אדם שמועצת העיריה מינתהו בכתב להיות מפקח לצורך חוק-עזר זה.

2. היתר כניסה

לא ייכנס מוכר לשוק, אלא לפי היתר בכתב מאת ראש העיריה ובהתאם לתנאי ההיתר.

3. סייג

סעיף 2 לא יחול על מוכר המחזיק במקום קבוע בשוק שהשכירה לו העיריה.

4. מתן היתר

ראש העיריה רשאי לתת היתר, לסרב לתיתו, לכלול בו תנאים, להוסיף עליהם או לשנותם.

5. החזקת המשקולות והמידות

מוכר שניתן לו היתר יחזיק את המאזניים, המשקולות והמידות במקום גלוי באופן שהשקילה והמדידה תיראה לעיני הלקוחות.

6. ביטול היתר

היתר שניתן, רשאי ראש העיר לבטלו או להתלותו לאחר שנתן הזדמנות לבעל ההיתר לנמק מדוע לא יעשה כן.

7. אגרת היתר

בעד מתן היתר תשולם לעיריה אגרה בשיעור שנקבע.

8. מכירת טובין

לא ימכור אדם טובין אלא בשוק.

9. סייג

סעיף 8 לא יחול על מכירת טובין בחנות שניתן לגביה רשיון לפי חוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968, או על ידי רוכל בעל רשיון.

10. ימים ושעות לסגירת השוק (תיקון: תשנ"ב)

השוק יהיה סגור -

(1) בימי מנוחה שנקבעו בסעיף 18א לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח-1948, כימי מנוחה - משעה 15:00 בערב יום המנוחה ועד שעה 7:00 ביום שלאחר יום המנוחה, בתקופה שמ-1 באפריל ועד 30 בספטמבר, בכל שנה, ומשעה 14:00 בערב יום המנוחה ועד שעה 7:00 ביום שלאחר יום המנוחה, בשאר חודשי השנה, וכולל ליל תשעה באב שתחילתו חצי שעה לפני שקיעת החמה עד שעה 05.00 למחרת;

(2) בליל יום השואה כמשמעותו בחוק יום הזכרון לשואה ולגבורה, תשי"ט-1959, ובליל יום הזכרון כמשמעותו בחוק יום הזכרון לחללי מלחמת הקוממיות וצבא-הגנה לישראל, תשכ"ג-1963, עד שעה 04.00 למחרתו;

(3) ביום ה' בשבוע בשעות שבין 20.00 לבין 04.00 ובימים אחרים בשעות שבין 19.00 לבין 04.00 למחרתו, אולם בכל אחד מהימים כ"ו, כ"ז וכ"ח באלול; י"א, י"ב וי"ג בתשרי; ז' באדר עד ט"ו באדר; י"א, י"ב וי"ג בניסן; ב', ג' ו-ד' בסיון אם אינם חלים בשבת - בשעות שבין 20.00 לבין שעה 04.00 למחרתו;

(4) בתקופה שבין 1 ביולי לבין 31 באוגוסט, ביום ג' בשעות שבין 14.00 לבין 04.00 למחרתו.

11. (בוטל) (תיקון: תשס"ח)

איסור כניסה

לא ייכנס אדם לשוק ולא יימצא בו ולא ירשה לאחר להיכנס אליו או להימצא בו בימים ובשעות שבהם הוא סגור בהתאם לסעיף 10.

12. אנשים הסובלים ממחלה

לא ייכנס לשוק אדם חולה במחלה מידבקת או החשוד על כך בעיני המפקח.

13. שמירה על הנקיון

מוכר ינקה את המקום בשוק שבו הוא מציע את סחורתו ויחזיקו נקי, להנחת-דעתו של המפקח.

14. העלאת אש

לא יעלה אדם אש תחת כיפת השמים בשוק, בין לבישול ובין לחימום ובין לשריפת פסולת, אלא במקום ובתנאים שקבע המפקח.

15. סמכויות המפקח

מפקח רשאי בכל עת להיכנס לכל מקום בשוק ולעשות כל מעשה הדרוש לו כדי לברר אם קויימו הוראות חוק-עזר זה.

16. שימוש בסמכויות

לא יפריע אדם למפקח להשתמש בסמכויותיו לפי חוק-עזר זה.

17. ציות להוראות המפקח

כל מי שנמצא בשוק חייב לציית להוראות המפקח בכל הנוגע לשמירת הסדר והנקיון או למניעת תקלות במהלך העבודה בשוק.

18. (בוטל) (תיקון: תשס"ח)לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. פקודת העיריות

 2. קשיים כלכליים של עירייה

 3. יועץ חיצוני בעירייה

 4. תפיסת חזקה - עירייה

 5. שירותי הנדסה לעירייה

 6. רשלנות מחלקת דרכים בעירייה

 7. חוב לעירייה על שלטים

 8. זכויות עובדי ניקיון בעירייה

 9. סעיף 323 לפקודת העיריות

 10. הפרת הבטחה של העירייה

 11. אחריות עירייה כתם שמן

 12. תביעה נגד עיריית טייבה

 13. ראש עיר - ניגוד עניינים

 14. סעיף 325 לפקודת העיריות

 15. גמלאות לראש רשות וסגניו

 16. תשלום לעיריה - הוצאה מוכרת

 17. פקודת העיריות אספקת מים

 18. תוכנית הבראה - הנפקת אגרות חוב

 19. חוק שווקים - עזר לדוגמה לעיריות

 20. בקשה לקבלת מידע מהעירייה

 21. חובת העירייה לאתר מפגעים

 22. תביעה של עובד נגד עיריית ירושלים

 23. פגיעה מסוס - אחריות העיריה

 24. הנחת צינורות ע"י עירייה – חוק עזר

 25. תאורת רחוב - אחריות העירייה

 26. האם ראש העיר חייב לגור בעיר

 27. פארצלאציה - הסכם בין עירייה - חברה

 28. תביעה בגלל בטונדות של העיריה

 29. אחריות העירייה על ניקוז מי גשם

 30. דרישת העירייה לגזום עצי פיקוס

 31. נזק לצמיגים תביעה נגד העירייה

 32. מצג כוזב מצד לעירייה בקשר לשטח

 33. תביעה חישוב צריכת מים - עיריית בני ברק

 34. פסולים לכהונה - סעיף 120 פקודת העיריות

 35. תביעת פיצויים של בעלי חלקות נגד העירייה

 36. מחיקת שם מספרי העירייה כמחזיק בנכס

 37. פיצויים על הליכי גבייה מצד העירייה

 38. סעיפים 325 ו-326 לפקודת העיריות [נוסח חדש]

 39. הפסקת עבודה של גזברית עירייה - הסכמה עם ראש העיר

 40. הודעות לסילוק מפגעים - דרישות לגזום / לכרות עצים

 41. שיקול הדעת טרם מתן צו בהתאם לסעיף 264א לפקודת העיריות

 42. תביעה להשבת כספים, שעל פי הנטען, שולמו לעיריית רהט ביתר

 43. הליכים משמעתיים - מפקח ביחידה לאיכות הבנייה שבמינהל ההנדסה בעירייה

 44. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון