חוק רציפות הדיון בהצעות חוק

חוק רציפות הדיון בהצעות חוק, התשנ"ג-1993

1. הצעת הממשלה

הצעת חוק שכנסת יוצאת העבירה לאחר קריאה ראשונה לאחת מועדותיה, רשאית ממשלה שנתכוננה בכנסת הנכנסת, להודיע במליאת הכנסת על רצונה שיחול עליה דין רציפות כאמור בסעיף 6.

2. הצעת ועדה של הכנסת

הצעת חוק שהציעה ועדה של הכנסת או שהציע חבר הכנסת, ושכנסת יוצאת העבירה לאחר קריאה ראשונה לאחת מועדותיה, רשאית אותה ועדה, ואם אין ועדה כזו או שאין היא מוסמכת עוד לאותו ענין - הועדה שהצעת החוק היא בתחום ענייניה (להלן - הועדה), להודיע במליאת הכנסת הנכנסת על רצונה שיחול עליה דין רציפות כאמור בסעיף 6.

3. הסכמת חבר הכנסת

(א) הודעה כאמור בסעיף 1 או 2 לגבי הצעת חוק שהציע חבר הכנסת היוצאת, לא תימסר אלא אם כן אותו חבר הכנסת מכהן בכנסת הנכנסת ונתן את הסכמתו לכך.

(ב) הצעת חוק שהגישו בכנסת היוצאת כמה חברי הכנסת, די בכך שנתקיימו לגבי אחד מהם התנאים האמורים בסעיף קטן (א).

4. הדיון בועדה

הודעת הועדה לפי סעיף 2 תימסר לאחר שניתנה לממשלה הודעה על הדיון בועדה, לפחות 21 ימים לפני המועד שנקבע לו; הממשלה רשאית לבקש ארכה של 21 ימים נוספים, וכן רשאית היא להסכים כי הדיון בועדה יתקיים לפני עבור 21 הימים הראשונים או הנוספים.

5. התנגדות לרציפות

הודיעה הממשלה, כאמור בסעיף 1, או הועדה כאמור בסעיף 2, רשאית סיעה להציע, תוך שבועיים, שדין הרציפות לא יחול על הצעת החוק, וכן רשאית הממשלה להציע כאמור, לגבי הודעה של ועדה; הוגשה הצעה כזאת, ינמקה אחד מחברי הסיעה או הממשלה, לפי הענין; הממשלה או הועדה, לפי הענין, ישיבו, והכנסת תצביע על ההצעה.

6. דין רציפות

(א) לא הוצעה הצעה כאמור בסעיף 5, יודיע יושב ראש הכנסת על כך בכנסת, והכנסת תצביע, ללא דיון, אם להחיל רציפות.

(ב) החליטה הכנסת להחיל רציפות כאמור בסעיף קטן (א), או שהוצעה הצעה כאמור בסעיף 5, ונדחתה על ידי הכנסת, תמשיך הכנסת הנכנסת, לדון בהצעת החוק ורשאית היא לנהוג בדיונים שנתקיימו בכנסת היוצאת כאילו היו אלה דיונים שלה.

7. ביטול

חוק רציפות הדיון בהצעות חוק, התשכ"ה-1964 - בטל.

 לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. בקשה לעיכוב דיון

 2. חשיפת דיון פנימי

 3. החזרת דיון שלב ההשגה

 4. בקשה להקדמת מועד דיון

 5. דחיית דיון ללא מועד

 6. תביעה דיון מהיר - שכר עבודה

 7. בקשה להעברת מקום דיון

 8. טופס הזמנה לדיון בערר

 9. דיון בדלתיים סגורות - פרסום

 10. חוק רציפות הדיון בהצעות חוק

 11. בקשה לדחיית דיון הוכחות

 12. בקשת ניהול תיק בדלתיים סגורות

 13. בקשת הנאשם להפרדת דיון

 14. דיון לאחר קבלת התנגדות

 15. בקשה דחופה לדחיית דיון

 16. עו''ד חולה - ביטול דיון

 17. דיון בדלתיים סגורות – פרשת קצב

 18. אי ידיעה על דיון בבית משפט

 19. החמצת דיון בגלל טעות ביומן

 20. הודעה למזכירה על מועד דיון

 21. טופס דיון מחודש רישיון מוסד

 22. בקשה לא להגיע לדיון הוכחות

 23. רשימת עובדות - דיון בית דין לעבודה

 24. בקשה מוסכמת לדחיית מועד דיון

 25. העברת דיון בית המשפט שלום לעיר אחרת

 26. תיק נקבע לדיון מהיר הצדדים לא התייצבו

 27. בקשה מוסכמת לדחיית מועד הדיון בערעור

 28. אי הגעה לדיון עקב טעות משרדית

 29. אי הופעה עקב מחלה של עורך דין

 30. דיון לפני הרכב חסר של ועדת ערר

 31. הגשת בקשת דחיית דיון בבית משפט באיחור

 32. טופס הזמנה לדיון בגזר הדין לנאשם

 33. נתבעת לא הופיעה לדיון למרות שהוזמנה כדין

 34. חוק בתי דין דתיים כפיית ציות ודרכי דיון

 35. טופס הזמנה לדיון בבקשת מתן צו מיוחד

 36. העברת דיון לבית משפט שלום בעיר אחרת

 37. דחיית בקשה מוסכמת לדחיית מועד דיון

 38. דיון בהעדר הנאשם בבית משפט לתעבורה

 39. נושא תביעה עקרוני - מדיון מהיר לדיון רגיל

 40. העברת דיון מבית משפט מחוזי לבית משפט השלום

 41. העברת דיון מבית הדין הארצי לבית הדין האזורי

 42. טעות במזכירות בית המשפט בגינה לא זומן צד ג' לדיון הוכחות

 43. נציגי ציבור הוזמנו ולא הופיעו - האם דוחים דיון בבית דין לעבודה ?

 44. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון