חוק רכישת מפעלים בידי עובדיהם

חוק רכישת מפעלים בידי עובדיהם (מקרים מיוחדים), התשמ"ז-1987

1. הגדרות

בחוק זה -

"מפעל" - מקום עבודה בענף התעשיה או בענף הבניה שבו מועסקים לא יותר מ-200 עובדים, והוא נכס הנמצא בבעלותו של תאגיד או יחיד, שהתקיים בו אחד מאלה:

(1) הוא נסגר כליל;

(2) הופסקה בו עיקר הפעילות למשך שלושה חדשים;

(3) הוא בבעלות של תאגיד שניתן נגדו צו כינוס נכסים לרבות צו זמני או מונה לו מפרק לרבות מפרק זמני;

(4) הוא בבעלות של יחיד שניתן נגדו צו כינוס נכסים, לרבות צו זמני, או שמונה לו נאמן בפשיטת רגל;

"עובד" - עובד מפעל אשר ביום הגשת הבקשה לפי סעיף 5 מלאה שנה לפחות לעבודתו באותו מפעל;

"ארגון העובדים היציג" - ארגון העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים בישראל;

"השרים" - שר התעשיה והמסחר ושר העבודה והרווחה.

2. הקרן

(א) הממשלה וארגון העובדים היציג יקימו קרן למתן הלוואות לשם רכישת מפעלים בידי עובדי אותם מפעלים (להלן - הקרן).

(ב) הסכומים שהממשלה וארגון העובדים היציג יעבירו לקרן ומועדי העברת הסכומים, ייקבעו בהסכמים בין הממשלה ובין ארגון העובדים היציג, ובלבד שהסכומים שיעבירו הממשלה וארגון העובדים היציג לקרן יהיו בשיעורים שווים, זולת אם הוסכם ביניהם אחרת לענין זה.

(ג) כספי הקרן יושקעו באוצר המדינה על פי הוראות שיקבעו החשב הכללי במשרד האוצר וגזבר ארגון העובדים היציג, וחשבונות הקרן ינוהלו בידי החשב הכללי על פי הנחיות הועדה, שהוקמה לפי סעיף 3.

3. הועדה

(א) לצורך ביצוע תפקידי הקרן על פי חוק זה ימנו השרים המזכיר הכללי של ארגון העובדים היציג ועדה אשר תקבע את מדיניות הקרן ודרכי פעולתה (להלן - הועדה).

(ב) בועדה יהיו ששה חברים כמפורט להלן:

(1) נציג משרד התעשיה והמסחר, והוא יהיה יושב-ראש הועדה;

(2) נציג משרד העבודה והרווחה;

(3) נציג משרד האוצר;

(4) שלושה נציגים של ארגון העובדים היציג שהוא יקבעם ושאחד מהם יהיה ממלא מקום היושב-ראש.

(ג) לישיבות הועדה יוזמן, ללא זכות הצבעה, נציג ארגון המעבידים, אשר לדעת יושב ראש הועדה הוא ארגון המעבידים יציג בענף שבו פועל המפעל שלגביו הוגשה בקשת סיוע לפי סעיף 5.

4. סדר עבודת הועדה

הועדה תקבע את סדרי עבודתה ותהיה רשאית להסמיך אחד או יותר מחבריה לפעול בשמה לביצוע החלטותיה.

5. הגשת בקשה לסיוע

(א) ועד עובדים של מפעל או נציגות מיוחדת של עובדים במפעל (להלן - נציגות העובדים) שהוסמכו לענין סעיף זה באסיפת עובדים בידי רוב העובדים באותו מפעל. רשאים לפנות לועדה בבקשה לקבלת סיוע מהקרן לשם רכישת המפעל בידי העובדים בו.

(ב) הוראות בענין סדרי כינוס אסיפת העובדים לענין סעיף קטן (א) ייקבעו בתקנות.

6. עמדת המפעל

הוגשה בקשה כאמור בסעיף 5, תיתן הועדה למי שמוסמך לפעול מטעם המפעל הזדמנות להשמיע עמדתו לפני הועדה.

7. הטיפול בבקשת הסיוע

(א) החליטה הועדה כי יש מקום לבדוק את הבקשה, תזמין חוות דעת מקצועית (להלן - חוות דעת) לגבי המפעל שלענינו הוגשה הבקשה; חוות הדעת תכלול היבטים כלכליים, משפטיים ותעסוקתיים הקשורים בבקשה.

(ב) חוות הדעת תמומן מכספי הקרן.

(ג) הועדה רשאית, בהסכמת מי שמוסמך לפעול מטעם המפעל, להביא לידיעתם של קונים אפשריים של המפעל, לרבות נציגות העובדים, מידע על המפעל וכן את חוות הדעת או חלק ממנה.

(ד) משקיבלה הועדה את חוות הדעת ולא נמצא קונה למפעל, רשאית הועדה, לפי שיקול דעתה, להחליט על סיוע לעובדים ברכישת המפעל בהתאם להוראות חוק זה.

8. הסיוע

(א) הסיוע לרכישת מפעל יינתן בדרך של הלוואה לאגודה שיתופית של העובדים שהוקמה לפי סעיף 9.

(ב) הועדה תקבע תנאים למתן הסיוע.

(ג) כל ההסכמים והמסמכים המשפטיים הקשורים ברכישת המפעל בידי העובדים יהיו טעונים אישור הועדה.

9. אגודה שיתופית של העובדים

לשם רכישת המפעל וניהולו תוקם בידי העובדים אגודה שיתופית על פי פקודת האגודות השיתופיות (להלן - הפקודה), ולענין חוק זה יחולו על האגודה הוראות מיוחדות אלה, בנוסף להוראות הפקודה והתקנות שלפיה:

(1) הבקשה לרישום האגודה, כאמור בסעיף 8 לפקודה, תיחתם בידי שני שלישים לפחות מן העובדים; לכל עובד תהיה הזכות להימנות עם חותמי הבקשה לרישום האגודה;

(2) השיעור המזערי שחבר ישלם בפועל כהשתתפות בהון האגודה יהיה כפי שהחליטה הוועדה;

(3) התקנות המוצעות של האגודה, כאמור בסעיף 8 לפקודה, טעונות אישור הועדה; לאחר רישום האגודה וכל עוד לא נפרעו חובותיה, טעון כל שינוי מוצע בתקנותיה אישורה של הועדה;

(4) שיעור הגמול שישולם לחבר האגודה בעד עבודתו במפעל שרכשה האגודה טעון אישור האסיפה הכללית של האגודה בהתאם לכללים שייקבעו בתקנותיה;

(5) בתקנות האגודה ייקבעו הוראות לענין הצטרפות חברים לאגודה;

(6) חדל חבר האגודה, דרך קבע, לעבוד במפעל שרכשה האגודה, תפקע חברותו באגודה, הכל בהתאם לכללים שייקבעו בתקנות האגודה;

(7) ועד האגודה יהיה מורכב מארבעה נציגים של חברי האגודה שתבחר בהם האסיפה הכללית שלה ומשלושה נציגים של הועדה; הרכב ועד האגודה לפי הוראות פסקה זו הוא למשך שנתיים מיום החלטת הועדה לסייע לעובדים ברכישת המפעל או מיום רישום האגודה לפי הפקודה, לפי המאוחר, ואולם הועדה רשאית לקצר את התקופה האמורה אם ראתה שאין עוד צורך בפיקוח שלה על אופן ניהול האגודה.

10. סיוע אחר של הממשלה

אין באמור בחוק זה כדי לפגוע בסיוע אחר של הממשלה למפעל לפי כל חיקוק או הוראת מינהל.

11. ביצוע ותקנות

השרים ממונים על ביצוע חוק זה והם רשאים, בהתייעצות עם ארגון העובדים היציג ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, להתקין תקנות לביצועו.

12. תחילה

תחילתו של חוק זה ביום ב' בניסן התשמ"ז (1 באפריל 1987).

 לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הגדרת עובד

 2. הכרה כעובד קבוע

 3. חוק הודעה לעובד

 4. עובד או אורגן ?

 5. זכויות עובד - צוללן

 6. תביעה נגדית של עובד

 7. תלבושת אחידה - נהגים

 8. עובדי מע''צ - קביעות

 9. זכויות עובדים מהשטחים

 10. פיצוי עובד בגין השפלה

 11. חוק העובדים הסוציאליים

 12. פגיעה בכבוד עובד

 13. הכרה בנותן שירות כעובד

 14. תקנות הודעה לעובד

 15. מרפ''ד - זכויות מנהלים

 16. זכויות עובדי אגד

 17. תביעה להכרה כעובד

 18. הכרה בדיעבד כעובד

 19. תנאים הגבלת עיסוק של עובד

 20. הודעה לעובד שהוא לא מפוטר

 21. שוק חופשי - זכויות עובדים

 22. התנכלות מנהל לעובד

 23. העברת עובד לסניף בעיר אחרת

 24. גילוי שחיתויות במקום העבודה

 25. העברת עובד לסניף אחר

 26. תקנות עובדים סוציאליים

 27. פקודת פיצויים לעובדים

 28. אי הסכמת העובד להעברה

 29. עובד עונתי - עובד קבוע

 30. חוק הגנה על עובדים בשעת חירום

 31. מכתב לגבי תפקוד בעבודה של עובד

 32. חוק רכישת מפעלים בידי עובדיהם

 33. ביקורת של עובד על מקום העבודה

 34. תביעה שכנגד - נגד עובד

 35. העברת עובד מסניף לסניף

 36. שלילת תשלום לעובד בגין תלונות

 37. עורך דין זכויות עובדים

 38. עובד שלא קיבל הודעה שהוא מפוטר

 39. עובדת יומית - זכויות סוציאליות

 40. מכתב כוונות להעסקת עובד

 41. השבת כספים ששולמו לעובדים ביתר

 42. הפעלת לחץ על עובד לפרוש

 43. תביעה לתשלום זכויות עובד

 44. התנכלות לעובד שהגיש תלונה

 45. העברת עובד למקום עבודה אחר

 46. תביעת עובד נגד חברה בקשיים כלכליים

 47. התנכלויות בעבודה בגלל גילוי שחיתות

 48. תביעה נגד עובד רשות ציבורית

 49. תביעת עובד להשתתפות ברווחים

 50. צפצופים באוזניים לעובדי מפעל

 51. תוכנית אופציות לעובדים דוגמא

 52. תביעה של עובד שעבד חודש בלבד

 53. האם אפשר לחייב להשאיר עובד בעבודה ?

 54. האם יכול עובד לעבוד כל יום - כל השנה

 55. בקשה מעובד לחתום על טופס תקינות רכבים

 56. הפרת זכויות סוציאליות של עובד

 57. אי תשלום תנאים סוציאליים לעובד

 58. זכויות אבות עובדים בשירות המדינה

 59. התחייבות חד צדדית של העובד לעבודה

 60. נזיפות מלקוחות - תביעה בגין זכויות עובד

 61. פיצויים כספיים בהפרת חוק הגנה על עובדים

 62. סירוב בקשה להתקבל לעבודה כמנהלת מועדון לקוחות

 63. התיישנות תביעה לפי חוק הגנה על עובדים

 64. התנכלות לעובד בגלל סכסוכים פוליטיים - הפחתת שכר

 65. תנאי עבודה שונים - עובדים באותה עבודה אותה דרגה

 66. תביעה לתשלום הוצאות מגורים במקום העבודה בחו"ל

 67. עובד שטען כי פוטר עקב גילוי שחיתות במקום העבודה

 68. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון