חוק רישום ציוד הנדסי

חוק רישום ציוד הנדסי, תשי"ז-1957

 

1. הגדרות

בחוק זה -

"ציוד" - מכונה המיועדת או המשמשת לבניה, לבניה הנדסית לעבודות ציבוריות, לעבודת קרקע, לחציבה, להרמה, להעמסה או לפריקה, לרבות טרקטור, הכל כפי שנקבע בתקנות, לרבות ציוד עזר לאלה ואביזריהם;

"בעל", לענין ציוד - לרבות המחזיק בציוד מכוח חוזה של מקח-אגב-שכירות.

2. מינוי רשם ובודקים

שר העבודה ימנה רשם ציוד הנדסי (להלן - הרשם), ובודקי ציוד הנדסי (להלן - בודק); הודעה על המינויים תפורסם ברשומות.

3. רישום ציוד קיים

מי שהוא בעל ציוד ביום שאותו ציוד נקבע בתקנות לפי סעיף 1, ירשום את הציוד אצל הרשם תוך ארבעה עשר יום בדרך שנקבעה לכך.

4. רישום ציוד בעתיד

מי שהיה לבעל ציוד לאחר שאותו ציוד נקבע בתקנות לפי סעיף 1, ירשום את הציוד אצל הרושם תוך ארבעה עשר יום בדרך שנקבעה לכך.

5. הודעה שנתית

לא יאוחר מהיום האחרון של חודש מרס של כל שנה ימסור בעל ציוד לרשם פרטים על הציוד שבבעלותו, כפי שנקבע בתקנות.

6. הודעה על שינויים

המוציא ציוד מבעלותו יודיע על כך לרשם תוך שבעה ימים; כן יודיע בעל ציוד לרשם תוך המועד האמור על שינוי במענו.

7. מספר רישום

ציוד שנרשם לפי סעיף 3 או 4 יקבע לו הרשם מספר; המספר יצויין על לוח שהרשם יספק לבעל הציוד, והלוח יהיה מחובר תמיד לציוד במקום הנראה לעין.

8. שימוש בציוד שלא נרשם

לא ישתמש אדם בציוד ולא יפעילו אלא אם קויימו לגביו הוראות הסעיפים 3, 4, 5 ו-7.

8א. מסירת מידע ממאגר מידע (תיקון: תשנ"ד)

רשם הציוד ההנדסי רשאי למסור לגופים המנויים בתוספת החמישית לפקודת התעבורה, מידע ממאגר מידע כמשמעותו בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, המנוהל בידו, כמפורט בתוספת האמורה.

9. הודעה על מקומו של ציוד

בעל ציוד יודיע לבודק, לפי הוראתו, את המקום שבו יימצא הציוד בתאריך הנקוב בהודעה, על מנת שהבודק יוכל לבדקו; ההוראה לפי סעיף זה יכולה להיות כללית או מיוחדת, לסוג ציוד מסויים או לבעל ציוד מסויים, ואם היתה כללית או מיוחדת לסוג ציוד תפורסם ברשומות ובעתון יומי אחד לפחות.

10. סמכויותיו של בודק

בודק רשאי לבדוק מצבו של ציוד ורשאי לחקור כל אדם בקשר לביצוע חוק זה ולהיכנס לכל מקום, להוציא מקום המשמש למגורים בלבד, שיש לו יסוד סביר להניח כי נמצא בו ציוד.

11. עבירות

מי שעבר על הסעיפים 3, 4, 5, 6, 7, 8 או 9 או שהפריע לבודק להשתמש בסמכויותיו לפי סעיף 10, דינו - קנס שלוש מאות לירות או מאסר חודש ימים, או שני הענשים כאחד, על כל ציוד שבקשר אתו נעברה העבירה.

12. עבירה בתאגיד

נעברה עבירה לפי חוק זה על ידי חבר בני אדם, מואגד או לא מואגד, אשם בעבירה גם כל אדם אשר בשעת ביצוע העבירה היה חבר הנהלה, מנהל, שותף או פקיד אחראי של אותו חבר, אם לא הוכיח אחד מאלה:

(1) שהוא לא ידע על ביצוע העבירה;

(2) שהוא נקט כל האמצעים הסבירים כדי למנוע את ביצוע העבירה.

13. ביצוע ותקנות

שר העבודה ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו, ובאישור ועדת העבודה של הכנסת - תקנות בדבר אגרות בקשר לרישום לפי הסעיפים 3 או 4 ומסירת פרטים לפי סעיף 5.

 

 לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק גל

 2. חוק בכר

 3. חוק שבס

 4. חוק נהרי

 5. חוק דרעי

 6. חוק כנרת

 7. חוק הנפט

 8. חוק נוער

 9. חוק בגידה

 10. חוק בצורת

 11. חוק אסבסט

 12. חוק אמהות

 13. חוק המעבר

 14. חוק ליסינג

 15. חוק ט' באב

 16. חוק דיינים

 17. חוק ערוץ 2

 18. חוק הקאדים

 19. חוק התקנים

 20. חוק התקציב

 21. חוק הייעוץ

 22. חוק לישראל

 23. חוק הגמלאות

 24. חוק העתיקות

 25. חוק השוויון

 26. חוק אנג'לים

 27. חוק השמדת עם

 28. חוק ויקיפדיה

 29. חוק הקייטנות

 30. חוק בדר עופר

 31. חוק סל קליטה

 32. חוק מעבר חציה

 33. חוק קרן היסוד

 34. חוק מוגבלויות

 35. חוק גיל ההסכמה

 36. חוק בשורת איוב

 37. חוק קביעת הזמן

 38. חוק אסון ורסאי

 39. חוק הקלות לחרש

 40. חוק השבת אבידה

 41. חוק הגנת סמלים

 42. חוק בית התפוצות

 43. חוק חותם המדינה

 44. מטרת החוק

 45. חוק ההמרה לאירו

 46. חוק מבקר המדינה

 47. חוק עדכון כתובת

 48. חוק עיגול סכומים

 49. חוק ייעוץ השקעות

 50. חוק בתי יד לבנים

 51. חוק מאגר ביומטרי

 52. חוק תרומת איברים

 53. חוק גנים לאומיים

 54. חוק מירשם מילגות

 55. חוק גני רמת הנדיב

 56. חוק השב''כ

 57. חוק שירות התעסוקה

 58. חוק פעוטות בסיכון

 59. חוק פיקדון בקבוקים

 60. חוק גופים ציבוריים

 61. חוק הכשרות המשפטית

 62. חוק יד יצחק בן צבי

 63. חוק רשות נאות מרפא

 64. חוק התייעלות כלכלית

 65. חוק המדינה כבעל דין

 66. חוק שמירה על הירקון

 67. חוק רשות שדות התעופה

 68. חוק בתי הדין השרעיים

 69. חוק קרן קיימת לישראל

 70. חוק רישום ציוד הנדסי

 71. חוק להגנת רכוש מופקד

 72. חוק ההתגוננות האזרחית

 73. חוק התקנים - ביטול תקן

 74. חוק ההסדרים 2003

 75. חוק לא תעמוד על דם רעך

 76. חוק כתוביות ושפת סימנים

 77. חוק קרן המדע הדו לאומית

 78. חוק עזר לרשות הניקוז תמר

 79. חוק תכנון משק החלב בישראל

 80. חוק העלאת עצמותיו של הרצל

 81. חוק עזר לרשות הניקוז בשור

 82. התערבות בהליך חקיקה

 83. חוק עזר לרשות הניקוז כנרת

 84. חוק יום הזיכרון ליצחק רבין

 85. חוק עזרה משפטית בין מדינות

 86. חוק עזר שמירה על רשת ניקוז

 87. חוק עזר לרשות הניקוז גלבוע

 88. חוק הסדרים בעקבות ניוד המטבע

 89. חוק עזר לרשות הניקוז חבל אשר

 90. חוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשיה

 91. חוק בתי דין דתיים מניעת הפרעה

 92. חוק עזר לרשות הניקוז נחל פולג

 93. חוק מכוני כושר - חוק חדר כושר

 94. חוק המוסד העליון ללשון העברית

 95. ניתוק ממכונת הנשמה באופן חוקי

 96. חוק עזר לרשות הניקוז נחל לכיש

 97. חוק עזר לרשות הניקוז נחל קישון

 98. חוק הניקוז וההגנה מפני שטפונות

 99. חוק הפיקדון על מכלי משקה

 100. חוק עזר לרשות הניקוז אילון שורק

 101. חוק עזר לרשות הניקוז עמק זבולון

 102. חוק התגמולים לחסידי אומות העולם

 103. חוק אזורים חופשיים לייצור בישראל

 104. חוק עזר לרשות הניקוז נחל אלכסנדר

 105. חוק עזר לרשות הניקוז נחל התנינים

 106. חוק חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי

 107. חוק שמות רחובות לוחיות מספר לבנינים

 108. חוק האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

 109. חוק המרכז הישראלי לקידום תרבות האדם

 110. חוק לעידוד טוהר המידות בשירות הציבור

 111. חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי

 112. תיקון 4 לחוק הנזיקים האזרחיים

 113. חוק קרן גרמניה ישראל למחקר ולפיתוח מדעי

 114. חוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים

 115. חוק הפרוצדורה של בתי הדין המוסלמים הדתיים

 116. סעיף 80 לחוק הפרוצדורה האזרחית העותומאנית

 117. חוק בנינים ציבוריים מיתקני שתיה למים צוננים

 118. חוק לעידוד סילוקם של בנינים בעלי חזות מוזנחת

 119. חוק למניעת הונאה בספרי תורה ובמגילות בתפילין ובמזוזות

 120. חוק מעמדן של ההסתדרות הציונית העולמית ושל הסוכנות היהודית

 121. סעיף 9 [ב][2] לחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב)

 122. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון