חוק רישום פטירת חיילים

חוק רישום פטירת חיילים, תשכ"ז-1967

 

1. הגדרות

בחוק זה -

"חייל" - כמשמעותו בחוק השיפוט הצבאי, תשט"ו-1955;

"חוק המרשם" - חוק מרשם האוכלוסין, תשכ"ה-1965;

"פקיד רישום" - כמשמעותו בחוק המרשם;

"פעילות איבה" - פעילות שראש המטה הכללי של צבא הגנה לישראל (להלן - הרמטכ"ל), הכריז עליה כעל פעילות איבה לעניין חוק זה, לאחר שנועץ בפרקליט הצבאי הראשי או בנציגו;

"פעילות צבאית" - פעילות שהרמטכ"ל הכריז עליה כעל פעילות צבאית לעניין חוק זה, לאחר שנועץ בפרקליט הצבאי הראשי או בנציגו.

2. קצינים מוסמכים

(א) שר הבטחון רשאי למנות קצינים מוסמכים לצורך חוק זה.

(ב) כל מינוי של קצין מוסמך יפורסם ברשומות.

3. אישור פטירת חייל (תיקון: תשנ"ח)2

(א) היו בידי קצין מוסמך ראיות מספיקות לכך שחייל נפטר עקב מילוי תפקידו, במדינה או מחוצה לה, במהלך או עקב פעילות איבה או פעילות צבאית, יתן בחתימת ידו לגבי אותו חייל אישור פטירת חייל.

(ב) אישור פטירת חייל יפרט את סוג הראיות ששימשו יסוד לנתינתו ויכיל את הפרטים על הנפטר הידועים לקצין המוסמך; ואלה הם הפרטים:

(1) שם המשפחה והשם הפרטי;

(2) מספר הזהות במרשם האוכלוסין;

(3) מספרו האישי הצבאי;

(4) שמות ההורים;

(5) הגיל;

(6) המין;

(7) הדת;

(8) האזרחות;

(9) המען האזרחי האחרון;

(10) תאריך הפטירה או תאריך הפטירה המשוער;

(11) מקום הפטירה או מקום הפטירה המשוער או המקום שבו נמצאה הגופה;

(12) מקום הקבורה;

(13) המבצע או התפקיד שבו נפטר.

(ג) לא כלל אישור פטירת חייל פרט מהפרטים המנויים בפיסקאות (2), (3), (4), (5), (7), (8), (9) או (12), לא יהיה בכך כדי לגרוע מתקפו של האישור.

4. רישום הפטירה

(א) מי שנתן אישור פטירת חייל ימסרנו לידי פקיד רישום, והוא ירשום את הפטירה בפנקס הפטירות המתנהל על פי חוק המרשם.

(ב) סעיפים 7 ו-12 לחוק המרשם לא יחולו על פטירה שנמסר עליה אישור לידי פקיד רישום לפי חוק זה.

5. תוקף הרישום

רישום בפנקס הפטירות על יסוד אישור פטירת חייל, דינו לכל דבר כדין רישום פטירה על פי חוק המרשם, ומי שיש לו לכאורה ענין בדבר רשאי לקבל תעודת פטירה על פי רישום כאמור, אף אם הפטירה לא אירעה בישראל.

6. הכרזה על פעילות איבה או פעילות צבאית (תיקון: תשנ"ח)2

הכרזה על פעילות איבה או פעילות צבאית יכול שתהא למפרע, ובלבד שלא תחול על תקופה הקודמת ליום ח' באייר תשכ"ז (18 במאי 1967); הכרזה כאמור אינה טעונה פרסום ברשומות.

7. ביצוע ותקנות

שר הבטחון ממונה על ביצוע חוק זה, ורשאי הוא, בהתייעצות עם שר הפנים, להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו.

 

 לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק חיילים משוחררים

 2. זכויות חייל קבע

 3. חייל בבידוד

 4. חוק הגנת החייל דירה

 5. פציעת חייל במשחק

 6. העסקת חייל עריק

 7. חוק רישום פטירת חיילים

 8. טרשת נפוצה - חייל

 9. מעצר פתוח - חיילים

 10. תביעה על תקיפה של חיילים

 11. השכרת דירה לחיילים

 12. חייל קרבי חריג - פרופיל 64

 13. תקנות חיילים משוחררים

 14. הרדמות חייל במהלך נסיעה

 15. ארנונה חיילים בשירות סדיר

 16. זכויות חייל שנפל בשבי

 17. חייל מג''ב - ועדה רפואית

 18. סמכות בית דין לעבודה - חייל קבע

 19. ילד של חייל שנספה במערכה

 20. תקנות קליטת חיילים משוחררים

 21. ועדת התעסוקה - חוק חיילים משוחררים

 22. הצעת חוק פטור מאגרה חייל בודד

 23. הצעת חוק הנחה בארנונה לחיילים

 24. צו משפחות חיילים שנספו במערכה

 25. הפסדי שכר חיילים - תאונת דרכים

 26. נפילה של חייל במדרגות בבית בדרך לבסיס

 27. פציעה מירי חיילים - תביעה נגד ישראל ?

 28. כיב התריסריון אסטמה – חייל משמר הגבול

 29. חוק החלטות הנוגעות לחיילים בשירות קבע

 30. חוק התגמולים חיילים שנספו במערכה - הגמלאות

 31. חוק חבלה שלא בעת מילוי תפקיד - תגמולים לחיילים

 32. פגיעת כדור גומי - ירי חיילים - זכאות לפיצויים ?

 33. חוק משפחות חיילים שנספו במערכה – מחלה בגלל לחץ נפשי

 34. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון