חוק רישום פטירות חיילים שנספו במלחמת השחרור

חוק רישום פטירות חיילים שנספו במלחמת השחרור, תש"י-1950

 

1. פירושים

בחוק זה -

"שירות צבאי" פירושו -

(א) שירות בצבא-הגנה לישראל;

(ב) לגבי התקופה שמיום י"ז בכסלו תש"ח (30 בנובמבר 1947) עד יום כ"ט בכסלו תש"ט (31 בדצמבר 1948) -

כל שירות ששר הבטחון הכריז עליו, באכרזה שפורסמה ברשומות, כשירות צבאי לצורך חוק זה;

"חייל" פירושו - אדם בשירות צבאי;

"הפקודה" פירושו - פקודת בריאות העם, 1940;

"פנקס פטירות" פירושו - פנקס לידות ופטירות המתנהל על פי סעיף 6 לפקודה;

"רשם" פירושו - רשם הלידות והפטירות, כמשמעותו בסעיף 6 לפקודה.

2. קצינים מוסמכים

(א) שר הבטחון רשאי למנות קצינים מוסמכים לצורך חוק זה.

(ב) כל מינוי של קצין מוסמך יפורסם ברשומות.

3. אישור פטירת חייל

(א) היו בידי קצין מוסמך ראיות מספיקות לכך שחייל נפטר, לפני שנכנס חוק זה לתקפו, עקב מילוי תפקידו - רשאי הוא לתת לגבי אותו חייל אישור בכתב בחתימת-ידו, הנקרא להלן "אישור פטירת חייל".

(ב) אישור פטירת חייל יכיל ביחס לנפטר את הפרטים האלה:

(1) השם;

(2) שמות ההורים;

(3) הגיל;

(4) המין;

(5) האזרחות או הנתינות;

(6) הכתובת האחרונה לפני הפטירה;

(7) תאריך הפטירה או תאריך הפטירה המשוער;

(8) מקום הפטירה או מקום הפטירה המשוער;

(9) מקום הקבורה;

(10) המבצע או התפקיד שבו נפטר;

(11) הצהרה שהנפטר הוא חייל;

(12) הצהרה שהנפטר נפטר עקב מילוי תפקידו.

4. רישום בפנקס הפטירות

(א) ניתן אישור פטירת חייל, תירשם הפטירה בפנקס הפטירות על ידי הרשם של המחוז או של הנפה שבהם, לפי האמור באישור, נמצא מקום הפטירה או מקום הפטירה המשוער; אם, לפי האמור באישור, מקום הפטירה או מקום הפטירה המשוער אינו נמצא במחוז מסויים או בנפה מסויימת - תירשם הפטירה על ידי הרשם של מחוז ירושלים.

(ב) הוראות סעיף 5(6) לפקודה לא יחולו לגבי רישום פטירה על יסוד אישור פטירת חייל.

5. תוקף הרישום

(א) רישום בפנקס שנעשה על יסוד אישור פטירת חייל, דינו לכל דבר כדין רישום פטירה שנעשה על פי הפקודה.

(ב) תעודה שניתנה על ידי רשם לפי רישום שנעשה על יסוד אישור פטירת חייל, דינה לכל דבר כדין תעודה שניתנה על ידי רשם לפי רישום פטירה על פי הפקודה.

6. פטור

נרשמה פטירת חייל בפנקס פטירות על יסוד אישור פטירת חייל, יהיה כל אדם המחוייב, או שיהיה מחוייב, על פי הפקודה להודיע על פטירת החייל או למסור ידיעות על פטירת החייל או לתת תעודה בקשר עם פטירת החייל - פטור מחובתו.

7. ביצוע ותקנות

(א) שר הבטחון ממונה על ביצוע חוק זה.

(ב) שר הבטחון רשאי, בהתייעצות עם שר הבריאות, להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצוע של חוק זה.

 

 לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. טראומה ממלחמה

 2. חוק משפחות שכולות

 3. חוק אחריות המדינה

 4. פגיעה במלחמת השחרור

 5. חוק תשלומים לפדויי שבי

 6. ביטוח נזקי מלחמה

 7. פציעה בשתי מלחמות

 8. נזקים כלכליים בגלל מלחמה

 9. טענת סיכול עקב מלחמה

 10. פיצויים בגין פעולה מלחמתית

 11. אחוזי נכות - פגיעה במלחמה

 12. פוסט טראומה אחרי מלחמה

 13. מינוי ראש המטה למלחמה בטרור

 14. האם ניתן לפטר נכה מלחמה ?

 15. הצעת חוק חללי מלחמת הקוממיות

 16. אחריות מדינת ישראל על פעולה מלחמתית

 17. איחור במסירת דירה עקב מלחמה

 18. שבויי מלחמות ישראל - פוסט טראומה

 19. נפילה בשבי מלחמת השחרור – פוסט טראומה

 20. פגיעה נפשית של חייל לאחר מלחמה

 21. פגיעה נפשית במלחמת יום הכיפורים

 22. ירי על בית מגורים בג'נין – תביעת פיצויים

 23. הלם קרב מלחמת יום הכיפורים – הכרה נכה צה"ל

 24. חוק הענקת אזרחות כבוד לחללי מלחמת הקוממיות

 25. חוק רישום פטירות חיילים שנספו במלחמת השחרור

 26. טראומה בגלל מלחמת יום הכיפורים – ביטוח לאומי

 27. נזק כלכלי בגלל מלחמה - זכאות פיצויים מהמדינה ?

 28. תיקון מס' 4 לחוק הנזיקים האזרחיים אחריות המדינה

 29. תקנות מס רכוש וקרן פיצויים תשלום פיצויים נזק מלחמה ונזק עקיף

 30. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון