חוק קרן וולף

חוק קרן וולף, תשל"ה-1975

1. המייסדים ותרומתם

תורמים ששמותיהם שמורים בידי נשיא המדינה (להלן - המייסדים) הסכימו להרים תרומה בשווי של עשרה מיליון דולר של ארצות הברית, כדי ליצור קרן לפי הוראות חוק זה; המייסדים לענין חוק זה הם כל המייסדים או האחרון מהם שנותר בחיים.

2. הקמת הקרן ושמה

מוקמת בזה קרן בשם "קרן וולף" (להלן - הקרן); אין לשנות את שם הקרן אלא לפי הצעת המייסדים.

3. הקרן - תאגיד מבוקר

הקרן תהיה תאגיד, כשר לכל חיוב, זכות ופעולה משפטית; היא תעמוד לביקורת מבקר המדינה.

4. אמצעי הקרן

אמצעי הקרן יהיו -

(1) תרומת המייסדים האמורה בסעיף 1;

(2) תרומות והקצבות אחרות שהקרן תקבל;

(3) הכנסות הקרן מהשקעותיה.

5. מטרות הקרן

מטרות הקרן יהיו -

(1) לקדם המדע לכל תחומיו והאמנות לכל צורותיה;

(2) להעניק פרסים לאנשי מדע ואמנים נודעים בעד השגיהם למען האנושות ולמען יחסי ידידות בין עמים, בלי הבדל אזרחות, גזע, צבע, דת, מין או השקפה פוליטית;

(3) לתת מילגות לסטודנטים, מענקים לאנשי מדע העוסקים במחקר והלוואות לאוניברסיטאות ולמוסדות להשכלה גבוהה אחרים בישראל, כמו הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל או מכון וייצמן למדע, לפי תקנון הקרן.

6. ניהול הקרן

ניהול הקרן ונכסיה, קביעת הכנסותיה, ארגון הענקת פרסים ושאר עניני הקרן יהיו לפי האמור בתקנון שבתוספת אשר נחשב לחלק בלתי נפרד מחוק זה.

7. מקום המושב

מקום המושב של הקרן יהיה בישראל; כל עוד המייסדים או אחד מהם בחיים, יקבעו הם את המקום.

8. פטור ממסים

(א) הקרן תהיה פטורה ממס הכנסה, ממס חברות, ממס רווחי הון וממילוות חובה.

(ב) נכסי הקרן, בין שהם מוחזקים בידיה במישרין ובין שהם מוחזקים למטרות הקרן בידי אחרים, ופעולות הקרן יהיו פטורים מכל מס, ארנונה, אגרה, ותשלום חובה המשתלמים היום או להבא למדינה או לרשות מקומית; יבוא למטרות הקרן יהיה פטור מתשלומי מכס.

 

(ג) תרומה שנתן אדם לקרן תנוכה מהכנסתו החייבת במס הכנסה, ותרומה שהנחיל אדם לקרן בצוואתו לא תיכלל בנכסי עזבונו לענין מס עזבון.

(ד) מי שקיבל מן הקרן פרס, מילגה או מענק יהיה פטור ממס הכנסה ומכל מס אחר.

9. פטור מהגבלות על מטבע חוץ

פעולות הקרן יהיו פטורות מהגבלות הפיקוח על מטבע חוץ, וכן פטור מי שקיבל מן הקרן פרס, מילגה או מענק בנוגע לסכומים שקיבל.

10. ביצוע

שר החינוך והתרבות ממונה על ביצוע חוק זה.

תוספת (סעיף 6)

תקנון קרן וולף

 

 1. הקרן מוקמת כדי לקיים את רצון המייסדים למען היעדים האמורים בתקנון זה: שם הקרן יהיה "קרן וולף"; אין לשנות את שם הקרן אלא לפי הצעת המייסדים.
 2. מטרות הקרן יהיו -

(א) לקדם את המדע לכל תחומיו והאמנות לכל צורותיה:

(ב) להעניק פרסים לאנשי מדע ואמנים נודעים בעד השגיהם למען האנושות ולמען יחסי ידידות בין עמים, בלא הבדל אזרחות, גזע, צבע, דת, מין או השקפה פוליטית;

(ג) לתת מילגות לסטודנטים, מענקים לאנשי מדע העוסקים במחקר והלוואות לאוניברסיטאות ולמוסדות להשכלה גבוהה אחרים בישראל, כמו הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל או מכון ויצמן למדע, לפי הוראות התקנון.

3. מקום המושב של הקרן יהיה בישראל; כל עוד המייסדים או אחד מהם בחיים יקבעו הם את המקום.

4. (א) כל עוד המייסדים או אחד מהם בחיים, יהיו הם נאמני הקרן. המייסדים רשאים למנות אנשים אחרים וממלאי מקום לאנשים אלה כדי לכהן יחד אתם כנאמני הקרן.

(ב) נפטרו המייסדים, יהיו נאמני הקרן וממלאי מקומם האנשים אשר מונו לתפקיד זה בידי המייסדים, אם בהודעתם לנשיא המדינה ואם בצוואתם.

(ג) חדל אחד הנאמנים שמונו כאמור לכהן נאמן מכל סיבה שהיא, ולא נקבע בתקנון זה או בידי המייסדים מי יהיה חליפו, ימנה נשיא המדינה לפי הצעת שר החינוך והתרבות אדם אחר לתפקיד זה.

5. (א) הנאמנים ינהלו את כל עניני הקרן במידה שלא הוטלו בתקנון זה על אחרים, ובמקרה זה יפקחו על פעולות האחרים.

(ב) תפקידי הנאמנים יהיו בין השאר -

(1) להשגיח על נכסי הקרן ולדאוג לשלמותם ובטחונם;

(2) לקבוע את הרכב הנכסים ולהורות על השקעות חדשות;

(3) לאשר את התקציב השנתי והמאזן השנתי של הקרן;

(4) לקבוע את גובה הפרסים בכל שנה;

(5) לדאוג להנהלת חשבונות מלאים ונאמנים של נכסי הקרן, השקעותיה ופעולותיה; (6) בכלל לדאוג לניהול הקרן ולארגונה.

6. (א) לקרן תהיה מועצה של לא יותר מ-15 חברים.

(ב) שר החינוך והתרבות ישמש יושב ראש המועצה; שאר חבריה וממלאי מקומם ימונו בידי המייסדים; לאחר פטירת המייסדים ימנה נשיא המדינה את חברי המועצה לפי הצעת שר החינוך והתרבות.

(ג) תפקידי המועצה יכללו -

(1) פיקוח על כיבוד תקנון זה וקיומו;

(2) מינוי חברי ועדות הפרסים;

(3) מינוי נציגים שייצגו את הקרן בכל עניניה;

(4) אישור הפרסומים של הקרן ועל הקרן;

(5) קביעת הקריטריונים למתן מילגות ומענקים, לפי רצון המייסדים;

(6) הכרעה בכל שאלה של פירוש תקנון זה.

7. (א) לקרן יהיה מנהל כללי שימונה בידי המייסדים ויש לראות בו את נציגם; המייסדים ימנו גם ממלאי מקום למנהל הכללי; המייסדים רשאים להחליף את המנהל הכללי בלי שיהיו זקוקים לכך לאישור מצד מוסד אחר של הקרן. לאחר פטירת המייסדים אין להפסיק כהונתו של המנהל הכללי או ממלאי מקומו אלא אם נבצר מהם, מפאת ליקוי גופני או שכלי, למלא תפקידם; אולם ניתן להפסיק כהונתו של המנהל הכללי בתוקף מיידי אם עשה מעשה נגד הקרן המהווה עבירה פלילית וכתוצאה מכך לדעת שר החינוך והתרבות אינו ראוי עוד להמשיך בתפקידו. במקומו יבוא מי שמונה עוד קודם לכן על - ידי המייסדים כממלא מקום, או מנהל כללי חדש שימונה על-ידי המייסדים. המנהל הכללי לא יעסוק בכל עבודה אחרת, אלא בהסכמת המייסדים.

(ב) שם המנהל הכללי וחליפיו, ומשך כהונתו, יימסרו בידי המייסדים לנשיא המדינה; חדל המנהל הכללי לכהן והמייסדים לא מינו אדם אחר במקומו, ימנה נשיא המדינה לפי הצעת שר החינוך והתרבות אדם אחר לתפקיד זה.

(ג) תפקידי המנהל הכללי יכללו בין השאר -

(1) להיות איש הקשר בין הקרן לבין המייסדים בכל עניני הקרן;

(2) להכין את התקציב השנתי ואת המאזן השנתי של הקרן;

(3) לאשר את הוצאות הקרן בהתאם לתקציב השנתי;

(4) למנות את עובדי הקרן ולקבוע משכורותיהם;

(5) לדאוג להחזקת המשרדים הדרושים לקרן.

8. זכות החתימה בשם הקרן תהיה בידי המנהל הכללי יחד עם אחד הנאמנים; הם ישמשו נציגים חוקיים של הקרן בכל הנוגע לתנועת אמצעי הקרן, חשבונות בבנקים ועניני נכסי הקרן; נעדר המנהל הכללי זמנית, ימנו הנאמנים אחד מהם לממלא מקום.

כל עוד המייסדים בחיים תהיה גם להם זכות חתימה בשם הקרן.

9. (א) הון הקרן יהיה -

(1) תרומת המייסדים בשווי של עשרה מיליון דולר של ארה"ב;

(2) תרומות והקצבות אחרות שהקרן תקבל;

(3) הכנסות הקרן מהשקעותיה.

(ב) נכסי הקרן האמורים בסעיף קטן (א) (1) ו-(2) יישמרו לצמיתות, במטבע זר, ולעולם לא ישמשו למתן פרסים, מילגות או מענקים, לכיסוי הוצאות או לכל מטרה אחרת.

(ג) נכסי הקרן יוחזקו בארבע ארצות לפחות ובהן ישראל, אם במישרין אם באמצעות חברות למימון ולהשקעות; לא יוחזקו יותר מ-30% (שלושים אחוזים) מנכסי הקרן בארץ אחת. שמירת ניירות הערך וגביית הריבית וההכנסות ייעשו בידי בנק בעל מעמד ראשון בארץ שבה נשמרים ניירות הערך, באופן שלא רק ההשקעה אלא גם השמירה וגביית ההכנסות יתחלקו בין ארבע ארצות לפחות.

(ד) הרכוש יושקע במניות, אגרות חוב ושטרי חוב הנסחרים בבורסה, וכן בהלוואות לבנקים, בפקדונות בבנקים ובנכסי דלא ניידי: הקרן רשאית לתת מהונה הלוואות לאוניברסיטאות ולמוסדות להשכלה גבוהה אחרים בישראל, כמו הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל או מכון ויצמן למדע, בערבות מדינת ישראל לסכומי ההלוואות, לריבית ולהוצאות הכרוכות בהן.

(ה) במידה שהכנסות הקרן לא ישמשו למתן פרסים, מילגות ומענקים, לכיסוי הוצאות או לשאר הפעולות, הן יועברו להון הקרן.

10. (א) מהכנסות הקרן יוקדשו מדי שנה -

(1) 60% (ששים אחוזים) לפחות להענקת פרסים;

(2) 10% (עשרה אחוזים) לפחות להגדלת הון הקרן;

(3) 15% (חמישה-עשר אחוזים) לכל היותר להוצאות המינהליות של הקרן ולהוצאות הכרוכות בבחירת הזוכים בפרסים ובשאר פעולות הקרן;

(4) עודף ההכנסות השנתיות ישמש למתן מילגות לסטודנטים, מענקים לאנשי מדע העוסקים במחקר וכן למענקים למוסדות בהתאם לרצון המייסדים.

(ב) כל עוד המייסדים או אחד מהם בחיים, רשאים הם לקבל עד כדי 25% (עשרים וחמישה אחוזים) מהכנסות הקרן.

11. הנאמנים, חברי המועצה, ועדות הפרסים ושאר הועדות לא יקבלו שכר בעד מילוי תפקידיהם, אבל זכאים הם להחזרת הוצאות סבירות שהוציאו בקשר למילוי תפקידיהם; משכורתו של המנהל הכללי תיקבע בידי המייסדים ותיזקף לחובת חשבון ההוצאות המינהליות של הקרן.

12. (א) מדי שנה תעניק הקרן פרסים; הפרסים ישאו את שם הקרן וחלוקתם הרשמית תתקיים במשכן הכנסת; חתני הפרסים יקבלו את הפרס מידי נשיא המדינה, ובהעדרו - מידי יושב-ראש הכנסת.

(ב) מדי שנה יוענקו 5 פרסים למועמדים שהצטיינו ביותר בעבודתם, בהמצאתם או בגילוים שהיה בהם משום תרומה לאנושות בשטחים אלה: פיסיקה, כימיה, רפואה, חקלאות ומתמטיקה; המועמדים ייבחרו רק על סמך השגיהם, בלי הבדל אזרחות, גזע, צבע, דת, מין או השקפה פוליטית;

המייסדים, או המועצה בהסכמת הנאמנים, רשאים לקבוע פרס ששי בתחום האמנות (מוסיקה, ציור, פיסול, ארכיטקטורה) או להעניק אחד מחמשת הפרסים בתחום האמנות במקום באחד משטחי המדע האמורים.

(ג) הפרסים בשנה אחת יהיו בסכום אחיד שייקבע על-ידי הנאמנים; ניתן לבחור לפרס אחד עד שלושה מועמדים ובמקרה זה יחולק הפרס ביניהם שווה בשווה. סברה ועדת הפרס שבשנה אחת אין מועמד מתאים, לא יוענק הפרס באותה שנה וסכומו יועבר להון הקרן.

(ד) חתני הפרס לכל אחד מן הפרסים ייבחרו בידי ועדת פרסים בת שלושה או חמישה חברים שתמנה המועצה; כל עוד המייסדים בחיים, ימנו הם את חברי ועדות הפרסים; דיוני הועדות, ההצעות ושאר החומר שהוגשו להן יישמרו בסוד גמור; ההודעה הפומבית על המועמדים שזכו בפרסים תינתן אך ורק בידי שר החינוך והתרבות.

13. (א) תוך ששה חדשים ממינוי חבריה הראשונים תקבע המועצה כללים להשלמת תקנון זה, ובין השאר בענינים אלה:

(1) תקופת הכהונה של חברי המועצה וועדות הפרסים, מינוי ממלאי מקום וסמכותם;

(2) המנין החוקי לישיבות הנאמנים והמועצה, הרוב הדרוש להחלטות ודרך ההכרעה במקרים של קולות שקולים; מועדי כינוסם וסדרי עבודתם;

(3) המוסדות והאישים שיהיו רשאים להציע מועמדים לפרסים, הדרך שבה יבחרו ועדות הפרסים את חתני הפרסים, פרסום שמותיהם וכללי טקס ההענקה.

(ב) כללים אלה וכל שינוי בהם שתחליט עליו המועצה, טעונים אישור הנאמנים, וכל עוד המייסדים או אחד מהם בחיים - הסכמתם.

14. (א) הנאמנים רשאים להציע שינויים בתקנון זה.

(ב) כל שינוי בסעיפים 2 או 8 לחוק או בסעיפים 9,8,7,4ג), 10 או 12(ב) לתקנון שייעשה שלא בהסכמת המייסדים, ואחרי פטירתם - שלא בהסכמת כל הנאמנים פה אחד, יביא לביטול הקרן כולה ויחייב את הנאמנים להעביר את נכסי הקרן והכנסותיה בהתאם לצוואת המייסדים.

 לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק הים

 2. חוק הרצל

 3. חוק בגין

 4. חוק גנדי

 5. חוק מד"א

 6. חוק הטיס

 7. חוק כבאים

 8. חוק הגיור

 9. חוק הליבה

 10. חוק מחזור

 11. חוק הגליל

 12. חוק שילוט

 13. חוק טיפים

 14. חוק המרעה

 15. חוק הפרווה

 16. חוק הזרעים

 17. חוק הספרים

 18. חוק כנוביץ

 19. חוק טכנאים

 20. חוק הפרוות

 21. חוק דלקנים

 22. חוק דרכונים

 23. חוק נהג חדש

 24. חוק המילוות

 25. חוק הקולנוע

 26. חוק היפנוזה

 27. חוק החניכות

 28. חוק האריזות

 29. חוק חמרי נפץ

 30. חוק קרן וולף

 31. חוק נגד הסתה

 32. חוק דם טבורי

 33. חוק ארכיונים

 34. חוק צ'רנוביל

 35. חוק הווטרנים

 36. חוק הלוביסטים

 37. חוק דגל ישראל

 38. חוק בן גוריון

 39. חוק עזר עירוני

 40. חוק ז'בוטינסקי

 41. חוק המוזיאונים

 42. חוק הזמנת טכנאי

 43. חוק שירותי הסעד

 44. חוק גנים פרטיים

 45. חוק בית העצמאות

 46. חוק איגודי ערים

 47. חוק לייצוב המשק

 48. חוק דחיית שירות

 49. חוק גנים בוטניים

 50. חוק רשות העתיקות

 51. חוק ליקויי למידה

 52. חוק שירותי הובלה

 53. חוק נתיבים מהירים

 54. חוק ביקורת פנימית

 55. חוק מקורות אנרגיה

 56. חוק מילווה המדינה

 57. חוק למניעת מפגעים

 58. חוק אנרגיה סולארית

 59. חוק שידורים מזיקים

 60. חוק מטבע השקל החדש

 61. חוק התרבות והאמנות

 62. חוק ההגנה על חוסים

 63. חוק התובלה האוירית

 64. חוק הפיקוח על המטבע

 65. חוק הפריה חוץ גופית

 66. חוק ספריות ציבוריות

 67. חוק בנימין זאב הרצל

 68. שינוי חוקת ההסתדרות

 69. חוק מאבחנים דידקטיים

 70. חוק רישוי בעלי מלאכה

 71. חוק אזורי נמל חפשיים

 72. חוק הפיקוח על מעונות

 73. חוק הרשות לפיתוח הנגב

 74. חוק המטה לביטחון לאומי

 75. חוק הרשות לפיתוח הגליל

 76. חוק מאבק בארגוני פשיעה

 77. חוק ארוחה יומית לתלמיד

 78. חוק שירות הציבור מתנות

 79. חוק הגימלאות לנפגעי ספר

 80. חוק לעידוד הסרט הישראלי

 81. חוק רישוי שירותי התעופה

 82. חוק מעונות יום שיקומיים

 83. חוק להסדרת תוצרת אורגנית

 84. חוק פיצוי נפגעי אסון טבע

 85. חוק להגנת מעגלים משולבים

 86. חוק עסקאות גופים ציבוריים

 87. חוק אנטנות טלוויזיה ורדיו

 88. חוק רשויות נחלים ומעיינות

 89. חוק לסילוק ולמיחזור צמיגים

 90. חוק הרשות לקידום מעמד האשה

 91. החוק הירדני - אי קיום התראה

 92. חוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים

 93. חוק הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 94. חוק לעידוד הפקת סרטים בישראל

 95. סעיף 8(ג) לחוק ההסדרים

 96. הכנסה נוספת חוק ההסדרים

 97. חוק המוסד העליון ללשון הערבית

 98. חוק האגודות העותומניות מס 121

 99. סעיף 4 לחוק שירות הציבור

 100. חוק הרשות הלאומית לתרבות יידיש

 101. חוק הרשות הלאומית לתרבות לאדינו

 102. חוק עידוד התעשיה (מסים) - הטבות

 103. חוק המרכז למורשת הדרוזים בישראל

 104. סעיף 29 לחוק יסודות התקציב

 105. סעיף 42 חוק שירות המדינה (גמלאות)

 106. חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים

 107. חוק הפיקוח על מכונים פסיכומטריים

 108. חוק הרשות הלאומית למורשת יהדות לוב

 109. חוק לתיקון דיני הרכישה לצרכי ציבור

 110. חוק לפיצוי נפגעי עירוי דם נגיף איידס

 111. חוק הרשות הלאומית למורשת יהדות בוכרה

 112. חוק לתיקון פקודת הדרכים ומסילות הברזל

 113. חוק הגנת כינויי מקור וציונים גאוגרפיים

 114. חוק הרשות הישראלית לחילופי נוער וצעירים

 115. חוק הפחתת הגרעון והגבלת ההוצאה התקציבית

 116. חוק עזר לחיפה - שמירת הסדר והניקיון

 117. חוק להגברת הצמיחה והתעסוקה לשנת הכספים 1998

 118. חוק למרכז להנצחת מורשת גוש קטיף וצפון השומרון

 119. סעיפים 2א ו-3 לחוק עדכון כתובת, תשס"ה-2005

 120. סעיף 79 לחוק מדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004

 121. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון