חוק קרן היסוד

חוק קרן היסוד, תשט"ז-1956

1. הגדרות

בחוק זה -

"החברה הקיימת" - קרן היסוד בע"מ;

"החברה החדשה" - החברה שהוקמה לפי חוק זה;

"רכוש" ו"התחייבות" כמשמעותם בסעיף 119א לפקודת החברות.

2. תזכיר ותקנות להאגד החברה הקיימת בישראל

שר המשפטים רשאי לאשר תזכיר התאגדות ותקנות של חברה מוגבלת בערבות, שיוגשו לו על ידי החברה הקיימת, לשם הקמתו של גוף מואגד בישראל בשם "קרן היסוד - המגבית המאוחדת לישראל", להמשכת פעולות החברה הקיימת שנוסדה והואגדה בגולה.

3. הקמת החברה החדשה

משאושרו התזכיר והתקנות -

(1) יפורסמו ברשומות הודעה על האישור (להלן - ההודעה), והתזכיר המאושר;

(2) יועברו לרשם החברות העתק תזכיר ההתאגדות והתקנות כפי שאושרו;

(3) מיום פרסום ההודעה יהיה דין החברה, לרבות תזכירה ותקנותיה, כדין חברה שנרשמה לפי פקודת החברות וניתן לה רשיון לפי סעיף 23(1) לפקודה.

4. זהות בזכויות וסמכויות

כל זכות או סמכות שניתנה בחיקוק לחברה הקיימת תהיה נתונה גם לחברה החדשה.

5. אי תחולתם של סעיפים מפקודת החברות

סעיף 112 והפיסקאות השניה והשלישית לסעיף 121(1) של פקודת החברות לא יחולו על החברה החדשה.

6. עסקי עזבונות בחיים

חוק הפיקוח על עסקי ביטוח, תשי"א-1951, לא יחול על עסקי עזבונות בחיים של החברה הקיימת והחברה החדשה, אף אם יש בהם משום עסקי ביטוח.

7. העברת רכוש החברה הקיימת על פי סידור העברת העסקים

באה החברה הקיימת לידי הסכם עם החברה החדשה בדבר העברת כל עסקיה, רכושה והתחייבויותיה של החברה הקיימת לחברה החדשה, יחולו על אותו הסכם הוראות סעיף 119א לפקודת החברות, למעט הפיסקאות (א) ו-(ב) לסעיף-קטן (5) וסעיף-קטן (8) לאותו סעיף.

8. העברת חלק מרכוש החברה הקיימת על פי סידור העברת העסקים

באה החברה הקיימת לידי הסכם עם החברה החדשה בדבר העברת סוג מסויים של עסקיה, של רכושה או של התחייבויותיה לחברה החדשה, יחולו על אותו הסכם הוראות סעיף 119א לפקודת החברות, בשינויים אלה:

(1) פיסקה (א) ו-(ב) לסעיף-קטן (5) וסעיף-קטן (8) לא יחולו לגבי סידור זה;

(2) משניתן צו בית-המשפט המאשר את הסידור, לא יחולו הוראות סעיף-קטן (7) אלא לגבי אותו סוג של עסקים, של רכוש או של התחייבויות המועבר על פי הסידור.

9. העברת רכוש בדרך אחרת

הוסכם על העברת רכוש מסויים של החברה הקיימת לחברה החדשה, שלא על פי סעיף 8 -

(1) תפרסם החברה החדשה הודעה על ההסכם ברשומות, בעתון יומי אחד בישראל, ובעתון יומי אחד בארץ בה הואגדה החברה הקיימת;

(2) מיום העברת הרכוש, כאמור -

(א) יהיו החברה החדשה והחברה הקיימת אחראיות, שתיהן יחד וכל אחת לחוד, לכל התחייבות שהיתה קיימת מצד החברה הקיימת ערב ההעברה או שעילתה היתה קיימת אותה שעה, ושאינה התחייבות שהרכוש המועבר בלבד משועבד לה;

(ב) כל התחייבות שלפיה היה מוטל, ערב ההעברה, שעבוד רובץ על רכוש החברה הקיימת, דינה כדין התחייבות המטילה שעבוד כזה גם על רכושה של החברה החדשה.

10. פטור ממסי העברה

כל העברת רכוש או התחייבות, כל תיקון של רישום וכל פעולה אחרת שתיעשה עקב העברה לפי הסעיפים 7, 8 או 9 פטורים מכל מס, אגרה או תשלום אחר המשתלמים למדינה או לרשות מקומית.

 לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק גל

 2. חוק בכר

 3. חוק שבס

 4. חוק נהרי

 5. חוק דרעי

 6. חוק כנרת

 7. חוק הנפט

 8. חוק נוער

 9. חוק בגידה

 10. חוק בצורת

 11. חוק אסבסט

 12. חוק אמהות

 13. חוק המעבר

 14. חוק ליסינג

 15. חוק ט' באב

 16. חוק דיינים

 17. חוק ערוץ 2

 18. חוק הקאדים

 19. חוק התקנים

 20. חוק התקציב

 21. חוק הייעוץ

 22. חוק לישראל

 23. חוק הגמלאות

 24. חוק העתיקות

 25. חוק השוויון

 26. חוק אנג'לים

 27. חוק השמדת עם

 28. חוק ויקיפדיה

 29. חוק הקייטנות

 30. חוק בדר עופר

 31. חוק סל קליטה

 32. חוק מעבר חציה

 33. חוק קרן היסוד

 34. חוק מוגבלויות

 35. חוק גיל ההסכמה

 36. חוק בשורת איוב

 37. חוק קביעת הזמן

 38. חוק אסון ורסאי

 39. חוק הקלות לחרש

 40. חוק השבת אבידה

 41. חוק הגנת סמלים

 42. חוק בית התפוצות

 43. חוק חותם המדינה

 44. מטרת החוק

 45. חוק ההמרה לאירו

 46. חוק מבקר המדינה

 47. חוק עדכון כתובת

 48. חוק עיגול סכומים

 49. חוק ייעוץ השקעות

 50. חוק בתי יד לבנים

 51. חוק מאגר ביומטרי

 52. חוק תרומת איברים

 53. חוק גנים לאומיים

 54. חוק מירשם מילגות

 55. חוק גני רמת הנדיב

 56. חוק השב''כ

 57. חוק שירות התעסוקה

 58. חוק פעוטות בסיכון

 59. חוק פיקדון בקבוקים

 60. חוק גופים ציבוריים

 61. חוק הכשרות המשפטית

 62. חוק יד יצחק בן צבי

 63. חוק רשות נאות מרפא

 64. חוק התייעלות כלכלית

 65. חוק המדינה כבעל דין

 66. חוק שמירה על הירקון

 67. חוק רשות שדות התעופה

 68. חוק בתי הדין השרעיים

 69. חוק קרן קיימת לישראל

 70. חוק רישום ציוד הנדסי

 71. חוק להגנת רכוש מופקד

 72. חוק ההתגוננות האזרחית

 73. חוק התקנים - ביטול תקן

 74. חוק ההסדרים 2003

 75. חוק לא תעמוד על דם רעך

 76. חוק כתוביות ושפת סימנים

 77. חוק קרן המדע הדו לאומית

 78. חוק עזר לרשות הניקוז תמר

 79. חוק תכנון משק החלב בישראל

 80. חוק העלאת עצמותיו של הרצל

 81. חוק עזר לרשות הניקוז בשור

 82. התערבות בהליך חקיקה

 83. חוק עזר לרשות הניקוז כנרת

 84. חוק יום הזיכרון ליצחק רבין

 85. חוק עזרה משפטית בין מדינות

 86. חוק עזר שמירה על רשת ניקוז

 87. חוק עזר לרשות הניקוז גלבוע

 88. חוק הסדרים בעקבות ניוד המטבע

 89. חוק עזר לרשות הניקוז חבל אשר

 90. חוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשיה

 91. חוק בתי דין דתיים מניעת הפרעה

 92. חוק עזר לרשות הניקוז נחל פולג

 93. חוק מכוני כושר - חוק חדר כושר

 94. חוק המוסד העליון ללשון העברית

 95. ניתוק ממכונת הנשמה באופן חוקי

 96. חוק עזר לרשות הניקוז נחל לכיש

 97. חוק עזר לרשות הניקוז נחל קישון

 98. חוק הניקוז וההגנה מפני שטפונות

 99. חוק הפיקדון על מכלי משקה

 100. חוק עזר לרשות הניקוז אילון שורק

 101. חוק עזר לרשות הניקוז עמק זבולון

 102. חוק התגמולים לחסידי אומות העולם

 103. חוק אזורים חופשיים לייצור בישראל

 104. חוק עזר לרשות הניקוז נחל אלכסנדר

 105. חוק עזר לרשות הניקוז נחל התנינים

 106. חוק חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי

 107. חוק שמות רחובות לוחיות מספר לבנינים

 108. חוק האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

 109. חוק המרכז הישראלי לקידום תרבות האדם

 110. חוק לעידוד טוהר המידות בשירות הציבור

 111. חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי

 112. תיקון 4 לחוק הנזיקים האזרחיים

 113. חוק קרן גרמניה ישראל למחקר ולפיתוח מדעי

 114. חוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים

 115. חוק הפרוצדורה של בתי הדין המוסלמים הדתיים

 116. סעיף 80 לחוק הפרוצדורה האזרחית העותומאנית

 117. חוק בנינים ציבוריים מיתקני שתיה למים צוננים

 118. חוק לעידוד סילוקם של בנינים בעלי חזות מוזנחת

 119. חוק למניעת הונאה בספרי תורה ובמגילות בתפילין ובמזוזות

 120. חוק מעמדן של ההסתדרות הציונית העולמית ושל הסוכנות היהודית

 121. סעיף 9 [ב][2] לחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב)

 122. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון