חוק פעוטות בסיכון

חוק פעוטות בסיכון (הזכות למעון יום), התש"ס-2000

1. הגדרות

בחוק זה -

"מעון יום" - מעון, כהגדרתו בחוק הפיקוח על מעונות, התשכ"ה-1965, המשמש לשהות יומית של פעוטות, לרבות משפחתון;

"משפחתון" - מקום שבו שוהים לא יותר מ-5 פעוטות, והמוחזק ומנוהל בידי מטפלת שהוכשרה לתפקיד על ידי משרד העבודה והרווחה;

"פעוט" - מי שטרם מלאו לו 36 חודשים ב-1 בספטמבר של אותה שנת לימודים, הנמצא בישראל;

"הועדה" - כהגדרתה בתקנות הפיקוח על מעונות (אחזקת ילדים במעון רגיל), התשכ"ו-1965;

"השר" - שר העבודה והרווחה.

2. פעוט בסיכון

פעוט בסיכון הוא פעוט הנמצא במצב שיש בו חשש ממשי להתפתחותו התקינה, שהועדה קבעה לגביו כי הוא נמצא במצב סיכון ועקב כך הוא צריך לשהות במעון יום, כדי למנוע את הוצאתו מביתו.

3. מצבי סיכון (תיקון: תשס"ג)

מצב סיכון לענין סעיף 2 הוא אחד מאלה:

(1) לפי דעתו של עובד סוציאלי ועל סמך חוות דעת רפואית הפעוט מוכה או שצרכיו ההתפתחותיים אינם נענים עקב הזנחה מתמשכת;

(2) אחד מהורי הפעוט אינו מתפקד כראוי מחמת אלימות במשפחה, הפרעה נפשית, מחלת נפש, אלכוהוליזם, התמכרות לסמים, פיגור, נכות קשה, זנות, עבריינות או מחלה כרונית של אחד מבני המשפחה;

(3) - (4) (בוטלו)

(5) הפעוט מעוכב התפתחות, על סמך אישור רופא ילדים בעל ניסיון בתחום התפתחות הילד או פסיכולוג התפתחותי וקיימות נסיבות משפחתיות שבשלהן יש חשש ממשי להתפתחותו התקינה של הפעוט.

4. הזכות למעון יום (תיקון: תשס"ג)

(א) קבעה ועדה כי פעוט הוא פעוט בסיכון, זכאי הפעוט לשהות במעון יום הסמוך למקום מגוריו.

(ב) השר בהסכמת שר האוצר יקבע כללים בדבר שיעור השתתפות החייב במזונותיו של הפעוט שבסיכון בתשלום בעבור שהותו של הפעוט במעון יום בהתאם למבחני הכנסה שיקבע כאמור.

(ג) מי שמפעיל מעון יום יישא ב-5% מעלות השהות הכוללת של פעוט בסיכון במעון היום.

(ד) (1) הרשות המקומית שבה מתגורר הפעוט שבסיכון תישא ב-25%

מיתרת עלות השהות של הפעוט במעון היום.

(2) הוראות פסקה (1) לא יחולו לגבי פעוט בסיכון שמשרד העבודה והרווחה משתתף בעלות שהותו במעון יום, שלא לפי הוראות חוק זה.

(ה) השר ושר האוצר רשאים, בצו, לשנות את שיעורי ההשתתפות של מי שמפעיל מעון יום או של הרשות המקומית, האמורים בסעיפים קטנים (ג) או (ד), ובלבד ששינוי שיעור ההשתתפות של הרשות המקומית ייעשה באישור שר הפנים.

(ו) בסעיף זה -

"עלות השהות הכוללת" - לרבות סכום ההשתתפות של החייב במזונותיו של הפעוט שבסיכון לפי הוראות סעיף קטן (ב);

"יתרת עלות השהות" - עלות השהות הכוללת בניכוי סכום ההשתתפות של החייב במזונותיו של הפעוט שבסיכון ושל מפעיל מעון היום, לפי הוראות סעיפים קטנים (ב) ו-(ג).

5. ביצוע ותקנות (תיקון: תשס"א, תשס"ג)

(א) השר ממונה על ביצועו של חוק זה, והוא יתקין תקנות לביצועו, לרבות בדבר דרכי הפניה לועדה וסדרי פעולתה.

(ב) תקנות לפי חוק זה, למעט לפי סעיף 4, יותקנו באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת; תקנות ראשונות כאמור יובאו לאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת לא יאוחר מיום כ"ז באדר א' התשס"ג (1 במרס 2003).

6. תחילה (תיקון: תשס"א)

תחילתו של חוק זה ביום כ"ט בניסן התשס"ג (1 במאי 2003).

7. החלה הדרגתית (תיקון: תשס"ג)

הזכאות למעון יום תוחל, לפי הוראות חוק זה, בהדרגה, עד יום כ"ו בניסן התשס"ח (1 במאי 2008), על פי צווים שייתן השר, ובהתאם להוראות שייקבעו בהם, בהתייעצות עם ועדת העבודה והרווחה והבריאות של הכנסת.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק גל

 2. חוק בכר

 3. חוק שבס

 4. חוק נהרי

 5. חוק דרעי

 6. חוק כנרת

 7. חוק הנפט

 8. חוק נוער

 9. חוק בגידה

 10. חוק בצורת

 11. חוק אסבסט

 12. חוק אמהות

 13. חוק המעבר

 14. חוק ליסינג

 15. חוק ט' באב

 16. חוק דיינים

 17. חוק ערוץ 2

 18. חוק הקאדים

 19. חוק התקנים

 20. חוק התקציב

 21. חוק הייעוץ

 22. חוק לישראל

 23. חוק הגמלאות

 24. חוק העתיקות

 25. חוק השוויון

 26. חוק אנג'לים

 27. חוק השמדת עם

 28. חוק ויקיפדיה

 29. חוק הקייטנות

 30. חוק בדר עופר

 31. חוק סל קליטה

 32. חוק מעבר חציה

 33. חוק קרן היסוד

 34. חוק מוגבלויות

 35. חוק גיל ההסכמה

 36. חוק בשורת איוב

 37. חוק קביעת הזמן

 38. חוק אסון ורסאי

 39. חוק הקלות לחרש

 40. חוק השבת אבידה

 41. חוק הגנת סמלים

 42. חוק בית התפוצות

 43. חוק חותם המדינה

 44. מטרת החוק

 45. חוק ההמרה לאירו

 46. חוק מבקר המדינה

 47. חוק עדכון כתובת

 48. חוק עיגול סכומים

 49. חוק ייעוץ השקעות

 50. חוק בתי יד לבנים

 51. חוק מאגר ביומטרי

 52. חוק תרומת איברים

 53. חוק גנים לאומיים

 54. חוק מירשם מילגות

 55. חוק גני רמת הנדיב

 56. חוק השב''כ

 57. חוק שירות התעסוקה

 58. חוק פעוטות בסיכון

 59. חוק פיקדון בקבוקים

 60. חוק גופים ציבוריים

 61. חוק הכשרות המשפטית

 62. חוק יד יצחק בן צבי

 63. חוק רשות נאות מרפא

 64. חוק התייעלות כלכלית

 65. חוק המדינה כבעל דין

 66. חוק שמירה על הירקון

 67. חוק רשות שדות התעופה

 68. חוק בתי הדין השרעיים

 69. חוק קרן קיימת לישראל

 70. חוק רישום ציוד הנדסי

 71. חוק להגנת רכוש מופקד

 72. חוק ההתגוננות האזרחית

 73. חוק התקנים - ביטול תקן

 74. חוק ההסדרים 2003

 75. חוק לא תעמוד על דם רעך

 76. חוק כתוביות ושפת סימנים

 77. חוק קרן המדע הדו לאומית

 78. חוק עזר לרשות הניקוז תמר

 79. חוק תכנון משק החלב בישראל

 80. חוק העלאת עצמותיו של הרצל

 81. חוק עזר לרשות הניקוז בשור

 82. התערבות בהליך חקיקה

 83. חוק עזר לרשות הניקוז כנרת

 84. חוק יום הזיכרון ליצחק רבין

 85. חוק עזרה משפטית בין מדינות

 86. חוק עזר שמירה על רשת ניקוז

 87. חוק עזר לרשות הניקוז גלבוע

 88. חוק הסדרים בעקבות ניוד המטבע

 89. חוק עזר לרשות הניקוז חבל אשר

 90. חוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשיה

 91. חוק בתי דין דתיים מניעת הפרעה

 92. חוק עזר לרשות הניקוז נחל פולג

 93. חוק מכוני כושר - חוק חדר כושר

 94. חוק המוסד העליון ללשון העברית

 95. ניתוק ממכונת הנשמה באופן חוקי

 96. חוק עזר לרשות הניקוז נחל לכיש

 97. חוק עזר לרשות הניקוז נחל קישון

 98. חוק הניקוז וההגנה מפני שטפונות

 99. חוק הפיקדון על מכלי משקה

 100. חוק עזר לרשות הניקוז אילון שורק

 101. חוק עזר לרשות הניקוז עמק זבולון

 102. חוק התגמולים לחסידי אומות העולם

 103. חוק אזורים חופשיים לייצור בישראל

 104. חוק עזר לרשות הניקוז נחל אלכסנדר

 105. חוק עזר לרשות הניקוז נחל התנינים

 106. חוק חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי

 107. חוק שמות רחובות לוחיות מספר לבנינים

 108. חוק האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

 109. חוק המרכז הישראלי לקידום תרבות האדם

 110. חוק לעידוד טוהר המידות בשירות הציבור

 111. חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי

 112. תיקון 4 לחוק הנזיקים האזרחיים

 113. חוק קרן גרמניה ישראל למחקר ולפיתוח מדעי

 114. חוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים

 115. חוק הפרוצדורה של בתי הדין המוסלמים הדתיים

 116. סעיף 80 לחוק הפרוצדורה האזרחית העותומאנית

 117. חוק בנינים ציבוריים מיתקני שתיה למים צוננים

 118. חוק לעידוד סילוקם של בנינים בעלי חזות מוזנחת

 119. חוק למניעת הונאה בספרי תורה ובמגילות בתפילין ובמזוזות

 120. חוק מעמדן של ההסתדרות הציונית העולמית ושל הסוכנות היהודית

 121. סעיף 9 [ב][2] לחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב)

 122. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון