חוק עמלת פרעון מוקדם

חוק הבנקאות (עמלת פרעון מוקדם) (הוראת שעה), התשנ"ג-1993

1. הגדרות

בחוק זה -

"הלוואה" ו"חודש ריבית" - כמשמעותם בצו הבנקאות (עמלת פרעון מוקדם), התשמ"ב-1981 (להלן - הצו);

"הצו המתקן" - צו הבנקאות (עמלת פרעון מוקדם) (תיקון), התשמ"ט-1989;

"המחיר הקובע" - סכום בשקלים חדשים השווה ל-85,000 דולר של ארה"ב, לפי השער היציג של הדולר של ארה"ב שמפרסם בנק ישראל;

"התקופה הקובעת" - התקופה שמיום ט' בחשון התשמ"ב (16 בנובמבר 1981) עד יום ז' בתמוז התשמ"ט (10 ביולי 1989);

"מחיר הרכישה" של זכויות בדירת מגורים, כאשר חל מס ערך מוסף על הרכישה - כולל מס ערך מוסף.

2. עמלת פרעון מופחתת בדירות עממיות

מי שנטל הלוואה צמודה מתאגיד בנקאי בתקופה הקובעת לצורך רכישת זכויות בדירת מגורים ומחיר הרכישה לא עלה על המחיר הקובע, יהיה רשאי להחזיר את ההלוואה לתאגיד הבנקאי, והתאגיד הבנקאי יוכל לחייבו בעמלת פרעון מוקדם, לפי זה:

(1) על ההפרש שבין סכום הריבית הממוצעת המחושבת על ידי בנק ישראל לצורך קביעת עמלת פרעון מוקדם לבין סכום הריבית לפי שיעור של 7.5% לשנה - עמלה כפי שנקבע בסעיף 4 לצו כנוסחו לפי הצו המתקן;

(2) על סכום הריבית לפי שיעור העולה על 7.5% לשנה - עמלה לפי הסכם ההלוואה, ובלבד שסכומה לא יעלה על סכום שלושה חודשי ריבית הקבועה בהסכם.

3. הפחתת עמלת פרעון

מי שנטל הלוואה צמודה מתאגיד בנקאי בתקופה הקובעת לצורך רכישת זכויות בדירת מגורים ומחיר הרכישה עלה על המחיר הקובע, יהיה רשאי להחזיר את ההלוואה לתאגיד הבנקאי, והתאגיד הבנקאי יוכל לחייבו בעמלת פרעון מוקדם, לפי זה:

(1) על ההפרש שבין סכום הריבית הממוצעת המחושבת על ידי בנק ישראל לצורך קביעת עמלת פרעון מוקדם לבין סכום הריבית לפי שיעור של 10% לשנה - עמלה כפי שנקבע בסעיף 2(1);

(2) על סכום הריבית העולה על סכום הריבית לפי שיעור של 10% לשנה - עמלה ששיעורה קטן בשליש משיעור העמלה לפי פסקה (1).

 לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תביעה לקבלת בונוס

 2. עמלה משונתת

 3. חוק עמלת פרעון מוקדם

 4. עמלות מכירות - תביעה

 5. עמלות סוכן מכירות באחוזים

 6. עמלת מכירות מתחם 4א

 7. עמלות מכירה - בתקופת חופשה

 8. אי תשלום עמלות סוכן - תביעה

 9. תביעה לתשלום בונוסים

 10. חישוב בונוסים לאיש מכירות

 11. תביעה לשכר עבודה, נסיעות ובונוסים

 12. תביעת חברת ביטוח נגד סוכן - עמלות

 13. צו הבנקאות עמלות פירעון מוקדם

 14. תביעה של סוכן לתשלום עמלות עסקה בחו"ל

 15. חישוב פיצויי פיטורים - כולל עמלות/בונוסים ?

 16. האם לצורך חישוב פיצויי הפיטורים אין לכלול את העמלות ?

 17. תביעה זכויות כספיות מקדם מכירות החזר הלוואה - שכר על בסיס עמלות

 18. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון