חוק עידוד מעורבות סטודנטים ביום חינוך ארוך

חוק עידוד מעורבות סטודנטים ביום חינוך ארוך, התשס"א-2000

1. הגדרות

בחוק זה -

"חוק המועצה להשכלה גבוהה" - חוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958;

"יום חינוך ארוך" - כמשמעותו בחוק יום חינוך ארוך ולימודי העשרה, התשנ"ז-1997;

"מוסד להשכלה גבוהה" - מוסד שהוא אחד מאלה:

(1) מוסד שקיבל הכרה לפי סעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה;

(2) מוסד שקיבל תעודת היתר או אישור לפי סעיף 21א לחוק המועצה להשכלה גבוהה;

(3) מוסד שקיבל רישיון לפי סעיף 25ג לחוק המועצה להשכלה גבוהה;

"סטודנט" - תושב ישראל או אזרח ישראלי הלומד תכנית לימודים מלאה לקראת קבלת תואר אקדמי ראשון במוסד להשכלה גבוהה;

"שכר לימוד" - שכר הלימוד השנתי במוסדות להשכלה גבוהה שהמדינה משתתפת בתקציביהם;

"השר" - שר החינוך.

2. הקמת תכנית

השר יקבע תכנית לשילוב סטודנטים, בפעילות חינוכית במסגרת יום חינוך ארוך (להלן - התכנית).

3. תנאי השתתפות בתכנית

סטודנט שהתקבל לתכנית, יחויב במתן ארבע שעות שבועיות בפעילות חינוכית בתנאים שיקבע השר.

4. מלגת לימודים

סטודנט אשר לקח חלק בתכנית יהיה זכאי למלגה שלא תפחת ממחצית משכר הלימוד; השר יקבע את תנאי תשלום המלגה, גובהה ומועדי התשלום.

5. תקציב

הכספים לתכנית יתוקצבו בתקציב חוק יום חינוך ארוך.

6. מלגות אחרות

אין בהוראות חוק זה כדי למנוע מסטודנט אשר לקח חלק בתכנית, להציג מועמדות למלגות או להלוואות אחדות שמעניקה המדינה, או לקבלן.

7. ביצוע ותקנות

השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו; השר ימנה מינהלת תכנית שתקבע את דרכי הפעלת התכנית לרבות דרכי קבלת המועמדים, הכשרתם וחלוקת המלגות.

8. תחילה

תחילתו של חוק זה בשנת הלימודים התשס"ב.

 לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק חינוך חובה

 2. השעיה משרד החינוך

 3. פקודת החינוך

 4. אי שיבוץ משרד החינוך

 5. צו חינוך מיוחד

 6. עורך דין חינוך

 7. ארנונה מוסדות חינוך

 8. צו חינוך ממלכתי

 9. הכרה כמוסד חינוך

 10. תקנות חינוך ממלכתי

 11. מורה לחינוך גופני - ביטוח

 12. השעיה מעבודה - משרד החינוך

 13. מנהל חינוכי - זכויות עבודה

 14. חוק חינוך חינם לילדים חולים

 15. צו אבטחת מוסדות חינוך

 16. משכורת פסיכולוג חינוכי

 17. תמיכה כספית ממשרד החינוך

 18. מורה משרד החינוך - שעות נוספות

 19. תעריף אבטחת מוסדות חינוך

 20. למידה מרחוק משרד החינוך

 21. שמירת הריון מורה של משרד החינוך

 22. עורך דין נגד משרד החינוך

 23. חוק שילוב סטודנטים במערכת החינוך

 24. זכויות מאבטח מוסדות חינוך

 25. מימון גנים חב"ד ע"י משרד החינוך ?

 26. צו נגד שביתה של מערכת החינוך

 27. חוק מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים

 28. משרד החינוך - העברת מורה לבית ספר אחר

 29. לפטור מתשלום ארנונה "מוסד חינוך"

 30. המנהלת הכללית של משרד החינוך - מינויים

 31. אי הסכמה על חינוך בהליך גירושין

 32. העסקת עובד חינוך משלים בהסכם מיוחד

 33. מורה לחינוך מיוחד - תביעת תשלום שכר עבודה

 34. תקנות לימוד חובה וחינוך ממלכתי רישום

 35. חוק עידוד מעורבות סטודנטים ביום חינוך ארוך

 36. הגבלת היקף העסקה על ידי משרד החינוך

 37. שילוב ילד בעל צרכים מיוחדים בחינוך הרגיל

 38. תקנות חינוך ממלכתי מוסדות מוכרים התשי''ג-1953

 39. חוקת העבודה לעובדי חינוך נוער בחינוך המשלים

 40. עבודה דרך חברות כוח אדם במשרד החינוך - הסכם קיבוצי

 41. פרישה ממשרד החינוך לגמלת נכות ללא ועדה רפואית

 42. תאונה בגן טרום חובה - תביעה נגד עירייה, משרד החינוך, גננת

 43. תביעה כנגד מינוי לקב"ט מוסדות חינוך בשל פגם שנפל במכרז בו זכה

 44. העברת עובד למסלול קביעות - משרד החינוך דרך חברות כח אדם – עובד מדינה ללא מכרז

 45. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון