חוק עידוד החסכון, הנחות ממס הכנסה וערבות למילוות

חוק עידוד החסכון, הנחות ממס הכנסה וערבות למילוות, תשט"ז-1956

1. הגדרות

בחוק זה תהיה לכל מונח המשמעות שיש לו בפקודת מס הכנסה (להלן - הפקודה).

2. ערבות למילוות (תיקון: תשי"ז)

שר האוצר מורשה, אם הוא סבור שיש בכך ענין של טובת הכלל, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, לערוב בשם המדינה למילווה, בדרך של הוצאת איגרות-חוב, שלוו רשויות מקומיות, הסוכנות היהודית לארץ-ישראל, קרן היסוד - המגבית המאוחדת לישראל, חברה אשר הממשלה משתתפת בהון מניותיה או בהנהלתה, וכן כל תאגיד אחר אשר, לדעת השר, יש בפעולותיו ענין של טובת הכלל.

3. תנאי המילווה

ערבות לפי סעיף 2 היא על סכום המילווה, לרבות הריבית, לפי השינויים העשויים לחול בו מזמן לזמן עקב תנאי ההצמדה שבאיגרות-החוב.

4. תחולת חוק ערבויות מטעם המדינה תשי"ד-1954 (תיקון: תשמ"ז)

סעיפים 3 ו-4 לחוק ערבויות מטעם המדינה, תשי"ד-1954, יחולו על ערבות לפי סעיף 2 כאילו היתה ערבות לפי אותו חוק. לענין זה "ריבית" - לרבות דמי נכיון כהגדרתם בסעיף 13) 9ב) לפקודת מס הכנסה, שאינם פטורים ממס לפי הסעיף האמור.

5. (בוטל) (תיקון: תשס"ב-2)

6. החזרת מס שהופחת שלא כדין (תיקון: תשי"ז)

אדם שקיבל פטור, זיכוי או הנחה ממס על פי חוק זה ואינו זכאי להם בהתאם לצו לפי סעיף 5 או בהתאם לתכנית שאושרה בצו כאמור, ישלם לאוצר המדינה את הסכום שלא שילם משום אותו פטור, זיכוי או הנחה, ודינו של הסכום כדין מס הניתן לניכוי במקור, בדרך שתיקבע בתקנות ועל הניכוי יחולו הוראות סעיף 48 לפקודה.

7. תיאום להוראות פקודת מס הכנסה

יראו סעיפים 5 ו6 כאילו נכללו בפקודה, ולענין הוראות סעיפים 31(7) ו-(8) דין איגרות-חוב, שהוצאו ע"י רשות מקומית כדין תעודת-חוב והביטוח "חברה" כולל לענין איגרות-חוב אלה כל אדם הממונה על תשלום ריבית עליהם.

7א. סמכות לדרוש ידיעות (תיקון: תשי"ז)

(א) על אף האמור בכל דין רשאי שר האוצר, או מי שנתמנה לכך על ידיו, לדרוש מכל אדם שבידו הופקד פקדון בהתאם לצו לפי סעיף 5, או שהוציא איגרות-חוב בהתאם לצו כאמור, ידיעות, פרטים, מסמכים, דו"חות, הודעות, פנקסים, ותעודות אחרות הנוגעות לפקדונות או לאיגרות-חוב כאמור או לשימוש בכספי פקדונות או איגרות חוב, אלא ששום דבר בסעיף זה לא יחייב גילוי שמו של מפקיד או של בעל איגרות-חוב.

(ב) ידיעה או תעודה שנמסרו כאמור בסעיף קטן (א) אין לגלותם אלא לשם ביצוע חוק זה.

8. תחילה

שר האוצר ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.

9. ביצוע

(א) תחילתו של חוק זה הוא ביום קבלתו בכנסת.

(ב) צו לפי סעיף 5 יכול שיינתן לגבי פקדונות שהופקדו ואיגרות-חוב שהוצאו לפני תחילתו של חוק זה, אולם זיכוי, פטור או הנחה ממס לפי אותו סעיף לא יוענקו אלא משנת המס 1955 ואילך.

 

 לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוזה ערבות

 2. מוטב הערבות

 3. תקנות הערבות

 4. נוסח כתב ערבות

 5. טופס כתב ערבות

 6. המרת ערבות צד ג'

 7. הוצאות מימון על ערבות

 8. ערבות לחוב חברה

 9. ערבות עסקה עם חברה זרה

 10. ערבות למראית עין

 11. חוק ערבויות מטעם המדינה

 12. ערעור על השבת ערבות

 13. מניעת מימוש ערבויות

 14. תקנות הערבות ההדדית

 15. הארכת ערבות במעצר

 16. סעיף 17ג' (א) לחוק הערבות

 17. סעיף 23 לחוק הערבות

 18. סעיף 9 לחוק הערבות

 19. סעיף 8 לחוק הערבות

 20. תיקונים לחוק הערבות

 21. נוסח כתב ערבות אישית

 22. תוקפה של ערבות מתמדת

 23. התיישנות תביעה נגד ערבים

 24. ערבות מתמדת ללא הגבלה בסכום

 25. איסור התניה בדיעבד על ערבות

 26. הפקדה במזומן – ערבות עצמית ללא הגבלה

 27. כתב ערבות מוגבל בסכום לערב יחיד

 28. מיצוי הליכים לפני תביעה נגד ערבים

 29. מחיקת כתב תביעה עקב אי הפקדת ערבות

 30. טענת ערב כי ערבות לשכירות לא תקפה

 31. ערב רגיל / ערב יחיד / ערב מוגן - מה ההבדל ?

 32. חוק עידוד החסכון, הנחות ממס הכנסה וערבות למילוות

 33. אין ערב חייב ביותר מחיוביו של החייב - חוק הערבות

 34. הפקדת ערבויות נוספות כתנאי להישארות צו זמני בתוקף

 35. בקשה לשינוי התקשרות - התניה בערבות אישית לחובות החברה

 36. לטענת ב"כ היורשים, בהעדר סכום נקוב יש לראות במנוח כערב מוגן

 37. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון