חוק עיגול סכומים

חוק עיגול סכומים, התשמ"ו-1985

1. הגדרות

בחוק זה -

"היום הקובע" - כ' בטבת התשמ"ו (1 בינואר 1986);

"חוק מס" - חיקוק הדן בהטלת מס או תשלום חובה, למעט תשלום שגובה המוסד לביטוח לאומי ולמעט אגרה;

"חוב מס" - כל סכום שאדם חייב בו לפי חוק מס;

"החזר מס" - כל סכום שעל המדינה להחזיר או לשלם לפי חוק מס, ואשר הגיע המועד להחזרתו או לתשלומו;

"שנת מס" - לרבות תקופת שומה מיוחדת;

"שקל חדש" ו"אגורה" - כמשמעותם בחוק מטבע השקל החדש, התשמ"ה-1985.

2. עיגול חוב והחזר

חוב מס או החזר מס, יעוגלו לשקל החדש הקרוב; סכום של חצי שקל חדש יעוגל כלפי מעלה.

3. קביעת סכומי אגרות מעוגלים

(א) בסעיף זה, "אגרה" - אגרה שנקבעה בחיקוק שאינו חוק עזר של רשות מקומית.

(ב) נקבעה בחיקוק הוראה בדבר עיגול סכומי אגרה שלפי הסכום המעוגל מסתיים בשבר של אגורה, ייראה השבר שהוא חצי אגורה או יותר - כאגורה שלמה, ושבר שהוא פחות מחצי אגורה - בטל.(ג) היה הסכום הכולל של אגרה העומד לתשלום פחות משקל חדש אחד, יעוגל הסכום הכולל לשקל חדש אחד;

עלה הסכום הכולל על שקל חדש אחד, יעוגל לשקל החדש הקרוב, וסכום של חצי שקל יעוגל כלפי מעלה.

4. עיגול אגרות והיטלים של רשויות מקומיות

(א) בסעיף זה, "אגרה" - אגרה או היטל שנקבעו בחוק עזר של רשות מקומית.

(ב) אגרה שסכומה ערב תחילתו של חוק זה פחות מאגורה אחת - תהיה אגורה אחת.

(ג) נקבעה בחוק עזר אגרה שסכומה מסתיים בשבר של אגורה או נקבעה בחוק עזר הוראה בדבר עיגול סכומי אגרה שלפיה הסכום המעוגל מסתיים בשבר של אגורה, ייראה השבר שהוא חצי אגורה או יותר - כאגורה שלמה, ושבר שהוא פחות מחצי אגורה - בטל.

(ד) היה הסכום הכולל של אגרה העומד להשתלם פחות מעשר אגורות, יעוגל הסכום הכולל לעשר אגורות; עלה הסכום הכולל על עשר אגורות, יעוגל לסכום שהוא מכפלה של עשר אגורות, וסכום של חמש אגורות יעוגל כלפי מעלה.

5. תחולה

הוראות סעיפים 2, 3 ו-4 יחולו, לפי הענין, לגבי אלה:

(1) החזר מס הכנסה, וחוב מס הכנסה שאינו ניכוי במקור, המתייחסים לשנת המס 1985 ואילך;

(2) ניכוי מס הכנסה במקור, הנעשה החל ביום הקובע;

(3) מס שבח מקרקעין על עסקאות שנעשו החל ביום הקובע;

(4) מס רכוש המתייחס לשנת המס 1986 ואילך;

(5) חוב מס אחר שאינו מילווה לפי חיקוק, החזר מס אחר, אגרות והיטלים המשתלמים החל ביום הקובע.

6. הוראות מעבר לגבי מסים

(א) חוב מס הכנסה המתייחס לשנת מס שלפני 1985, חוב מס רכוש לשנת מס שלפני 1986 או חוב מס שבח מקרקעין על עסקה שנעשתה לפי היום הקובע, או החזר מסים כאמור, והכל למעט הפרשי הצמדה וריבית עליהם, יעוגלו לאגורות; הסכום המתקבל מן הסכום המעוגל כאמור בתוספת הפרשי הצמדה וריבית עליו יעוגל על פי סעיף 2.

(ב) בחישוב חוב מס שבח מקרקעין ומס ריווח הון, למעט הפרשי הצמדה וריבית עליהם, יעוגל לאגורות כל סכום המהווה מרכיב בחישוב החוב או ההחזר; סכום החוב המתקבל על פי החישוב האמור, בתוספת סכום הפרשי הצמדה וריבית יעוגל על פי סעיף 2.

(ג) בסעיף זה, "עיגול לאגורות" - עיגול לאגורה הקרובה, בעיגול חצי אגורה כלפי מעלה.

7. מילוות של המדינה

(א) סכום שישולם החל ביום הקובע מכוח חיקוק שלפיו הוטל מילווה, יעוגל לאגורה הקרובה; סכום של חצי אגורה יעוגל כפי מעלה.

(ב) סכום שיש לשלמו כאמור בסעיף קטן (א) אשר מנהל מילוות המדינה בבנק ישראל הודיע כי אינו מגיע כדי ההוצאות של ביצוע התשלום - לא ישולם, זולת אם הזכאי לתשלום ביקש את תשלומו; ביקש הזכאי כאמור, ישולם לו הסכום כשהוא מעוגל לאגורה הקרובה.

8. עיגול קנסות

(א) סכום כולל של קנס, של כפל קנס או של קנס בצירוף תוספת פיגורים, או יתרות חוב בשל סכומים כאמור, יעוגלו כלפי מטה לשקל החדש השלם הקרוב; לענין זה,

"קנס" - למעט קנס שהוא חוב מס.

(ב) סעיף זה יחול גם על סכום כאמור שהוטל לפני היום הקובע ושולם אחריו.

9. ביטול

חוק עיגול סכומים, התשמ"א-1981 - בטל.

10. ביצוע ותקנות

שר האוצר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.

11. תחילה

תחילתו של חוק זה ביום הקובע.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק גל

 2. חוק בכר

 3. חוק שבס

 4. חוק נהרי

 5. חוק דרעי

 6. חוק כנרת

 7. חוק הנפט

 8. חוק נוער

 9. חוק בגידה

 10. חוק בצורת

 11. חוק אסבסט

 12. חוק אמהות

 13. חוק המעבר

 14. חוק ליסינג

 15. חוק ט' באב

 16. חוק דיינים

 17. חוק ערוץ 2

 18. חוק הקאדים

 19. חוק התקנים

 20. חוק התקציב

 21. חוק הייעוץ

 22. חוק לישראל

 23. חוק הגמלאות

 24. חוק העתיקות

 25. חוק השוויון

 26. חוק אנג'לים

 27. חוק השמדת עם

 28. חוק ויקיפדיה

 29. חוק הקייטנות

 30. חוק בדר עופר

 31. חוק סל קליטה

 32. חוק מעבר חציה

 33. חוק קרן היסוד

 34. חוק מוגבלויות

 35. חוק גיל ההסכמה

 36. חוק בשורת איוב

 37. חוק קביעת הזמן

 38. חוק אסון ורסאי

 39. חוק הקלות לחרש

 40. חוק השבת אבידה

 41. חוק הגנת סמלים

 42. חוק בית התפוצות

 43. חוק חותם המדינה

 44. מטרת החוק

 45. חוק ההמרה לאירו

 46. חוק מבקר המדינה

 47. חוק עדכון כתובת

 48. חוק עיגול סכומים

 49. חוק ייעוץ השקעות

 50. חוק בתי יד לבנים

 51. חוק מאגר ביומטרי

 52. חוק תרומת איברים

 53. חוק גנים לאומיים

 54. חוק מירשם מילגות

 55. חוק גני רמת הנדיב

 56. חוק השב''כ

 57. חוק שירות התעסוקה

 58. חוק פעוטות בסיכון

 59. חוק פיקדון בקבוקים

 60. חוק גופים ציבוריים

 61. חוק הכשרות המשפטית

 62. חוק יד יצחק בן צבי

 63. חוק רשות נאות מרפא

 64. חוק התייעלות כלכלית

 65. חוק המדינה כבעל דין

 66. חוק שמירה על הירקון

 67. חוק רשות שדות התעופה

 68. חוק בתי הדין השרעיים

 69. חוק קרן קיימת לישראל

 70. חוק רישום ציוד הנדסי

 71. חוק להגנת רכוש מופקד

 72. חוק ההתגוננות האזרחית

 73. חוק התקנים - ביטול תקן

 74. חוק ההסדרים 2003

 75. חוק לא תעמוד על דם רעך

 76. חוק כתוביות ושפת סימנים

 77. חוק קרן המדע הדו לאומית

 78. חוק עזר לרשות הניקוז תמר

 79. חוק תכנון משק החלב בישראל

 80. חוק העלאת עצמותיו של הרצל

 81. חוק עזר לרשות הניקוז בשור

 82. התערבות בהליך חקיקה

 83. חוק עזר לרשות הניקוז כנרת

 84. חוק יום הזיכרון ליצחק רבין

 85. חוק עזרה משפטית בין מדינות

 86. חוק עזר שמירה על רשת ניקוז

 87. חוק עזר לרשות הניקוז גלבוע

 88. חוק הסדרים בעקבות ניוד המטבע

 89. חוק עזר לרשות הניקוז חבל אשר

 90. חוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשיה

 91. חוק בתי דין דתיים מניעת הפרעה

 92. חוק עזר לרשות הניקוז נחל פולג

 93. חוק מכוני כושר - חוק חדר כושר

 94. חוק המוסד העליון ללשון העברית

 95. ניתוק ממכונת הנשמה באופן חוקי

 96. חוק עזר לרשות הניקוז נחל לכיש

 97. חוק עזר לרשות הניקוז נחל קישון

 98. חוק הניקוז וההגנה מפני שטפונות

 99. חוק הפיקדון על מכלי משקה

 100. חוק עזר לרשות הניקוז אילון שורק

 101. חוק עזר לרשות הניקוז עמק זבולון

 102. חוק התגמולים לחסידי אומות העולם

 103. חוק אזורים חופשיים לייצור בישראל

 104. חוק עזר לרשות הניקוז נחל אלכסנדר

 105. חוק עזר לרשות הניקוז נחל התנינים

 106. חוק חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי

 107. חוק שמות רחובות לוחיות מספר לבנינים

 108. חוק האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

 109. חוק המרכז הישראלי לקידום תרבות האדם

 110. חוק לעידוד טוהר המידות בשירות הציבור

 111. חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי

 112. תיקון 4 לחוק הנזיקים האזרחיים

 113. חוק קרן גרמניה ישראל למחקר ולפיתוח מדעי

 114. חוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים

 115. חוק הפרוצדורה של בתי הדין המוסלמים הדתיים

 116. סעיף 80 לחוק הפרוצדורה האזרחית העותומאנית

 117. חוק בנינים ציבוריים מיתקני שתיה למים צוננים

 118. חוק לעידוד סילוקם של בנינים בעלי חזות מוזנחת

 119. חוק למניעת הונאה בספרי תורה ובמגילות בתפילין ובמזוזות

 120. חוק מעמדן של ההסתדרות הציונית העולמית ושל הסוכנות היהודית

 121. סעיף 9 [ב][2] לחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב)

 122. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון