חוק עזר החזקת מקלטים

חוק עזר לדוגמה לעיריות (החזקת מקלטים), תשל"ו-1975

(לפי סעיפים 250,242 ו-262 לפקודת העיריות)

1. הגדרות

בחוק עזר זה -

"העיריה" - עיריה אשר הודיעה לשר הפנים על החלטתה לאמץ חוק עזר זה;

"ראש העיריה" - לרבות אדם שראש העיריה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן;

"בעל", לגבי בית או מקום אחר - המקבל או הזכאי לקבל הכנסה, או שהיה מקבלה אילו היו נותנים הכנסה, בין בזכותו הוא ובין כבא-כוח או כנאמן, בין שהוא הבעל הרשום ובין שאיננו הבעל הרשום, ולגבי מקום שתקופת השכירות הקבועה בחוזה השכירות היא עשרים וחמש שנה או יותר - שוכרו של המקום;

"מקלט" - מבנה או מקום אחר שהותקן לשמש מקלט, הכל לפי התכנית שהרשות המוסמכת אישרה אותה לפי חוק ההתגוננות האזרחית, תשי"א-1951;

"נכס" - מקרקעין או מבנה, בין תפוס ובין פנוי, בין ציבורי ובין פרטי.

2. נקיון ותקינות המקלט

(א) בעלו של נכס יחזיק את המקלט המצוי ברשותו במצב נקי ותקין המאפשר שימוש בו בכל עת שיהיה צורך בכך.

(ב) בעלו של נכס יעשה כל תיקון ושינוי הנחוץ לשם מילוי החובה האמורה בסעיף קטן (א), כפי שיידרש בכתב על פי סעיף 14(1) לחוק ההתגוננות האזרחית, תשי"א-1951.

 לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. השבחת מקלט

 2. שכירות מרתף

 3. פינוי מרתף בתל אביב

 4. חוק עזר החזקת מקלטים

 5. ארנונה על מרתף

 6. הגדרת מרתף - קומת מרתף

 7. מניעת שיפוץ מרתף

 8. דמי פיתוח מרתפים

 9. היתר שימוש חורג מרתף בית

 10. מרתף בית פרטי - ארנונה

 11. ארנונה - מרתף לא בשימוש

 12. בניית גג צמוד למחסן - זכויות מחסן קומת מרתף

 13. בקשה להגדיר את הקומה התחתונה כקומת מרתף

 14. בקשה להמרת שטחי שרות במרתף לטובת שטחים עיקריים

 15. בקשה להיתר לשימוש חורג להפעלת פעוטון במרתף בניין בתל אביב

 16. בקשת שינוי תכנית בינוי והקמת מדרגות פנימיות, כולל ירידה למרתף קיים

 17. האם על פי המצב התכנוני קיימת חובה להקים במקום מרתף חניה תת קרקעי ?

 18. בקשה להיתר שינויים במרתף, ביטול חלון במטבח, הגבהה מעקה גג ושינויים בפתחים

 19. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון