חוק ניקוי מדרכות - עזר לדוגמה לעיריות

חוק עזר לדוגמה לעיריות (ניקוי מדרכות), תשל"ד-1974

לפי סעיפים 249(12א),251,250ב ו-262 לפקודת העיריות מתפרסם בזה חוק עזר לדוגמה כלהלן:

1. הגדרות

בחוק-עזר זה -

"אשפה" - שיירי מזון, קליפות, נייר, בקבוקים, שברי זכוכית, תיבות, קופסאות, קרטונים, אריזות למיניהן, למעט זבל ופסולת בנין;

"מפקח" - מי שהמועצה מינתה להיות מפקח לענין חוק-עזר זה, לרבות אדם שמפקח העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק-עזר זה, כולן או מקצתן;

"בעל עסק" - לרבות מנהל העסק למעשה, האחראי לעסק, והמחזיק בעסק;

"עסק" - כל חנות, משרד, מחסן, קיוסק, מקום עינוג ציבורי, בית-מלאכה, בית -חרושת, בית-קפה, בית-אוכל, מסעדה, בית-מלון וכל מקום אחר שבו מתנהל עסק;

"מדרכה" - מקום המשמש למעבר הולכי רגל, בין שהוא מרוצף או סלול ובין שאינו מרוצף או סלול;

"מדרכה שבחזית העסק" - כל רוחב המדרכה הגובלת בעסק והנמצאת בין הקווים הניצבים לפינותיו הקיצוניות של העסק;

"רחוב" - דרך, נתיב להולכי רגל, כביש, גשר, מעבר המשמש רחבה, גן, וכל מקום פתוח שהציבור משתמש בו או נוהג לעבור בו או שהציבור נכנס אליו או רשאי להיכנס אליו, בין שהם מפולשים ובין שאינם מפולשים.

2. חובת הניקוי

בעל עסק הגובל רחוב חייב לטאטא היטב את המדרכה שבחזית העסק כמפורט בתוספת, להנחת דעתו של המפקח, בימים ובשעות שנקובים בתוספת.

3. דרישה לניקוי

בנוסף לחובת הניקוי בהתאם לסעיף 2, רשאי המפקח לדרוש בהודעה בכתב, מבעל עסק שהמדרכה שבחזית עסקו אינה נקיה, לטאטא אותה בכל זמן אחר, בהתאם לפרטים, לתנאים ולמועדים הקבועים בהודעה, ובלבד שהניקוי יהיה בשעות שהעסק פתוח.

4. איסוף אשפה

(א) בעל עסק, החייב בימים שהעסק פתוח בניקוי המדרכה לפי חוק-עזר זה, יאסוף את האשפה שטאטא לתוך כלי אשפה שיוחזק בעסק.

(ב) בעל עסק החייב בניקוי מדרכה לא ישליך ולא יפזר לרחוב את האשפה שהוא אסף ולא ירשה להשליך או לפזר אשפה כאמור.

5. מסירת הודעות

מסירת הודעה לפי חוק-עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי אדם שאליו היא מכוונת, או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגיל או הידוע לאחרונה, לידי אחד מבני-משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה; אם אי-אפשר לקיים את המסירה כאמור, תהא המסירה כדין אם הוצגה ההודעה במקום בולט באחד המקומות האמורים או על נכס שבו היא דנה או פורסמה באחד העתונים היומיים הנפוצים בתחום העיריה.

6. פרטי ההודעה

(א) כל הודעה תפרט את הזמנים והאופנים שבהם ייעשה הניקוי וכן את אופן איסוף האשפה כפי שנקבעו לפי סעיפים 2 או 3.

(ב) מי שקיבל הודעה חייב למלא אחרי הדרישות שבה לכל פרטיה, להנחת דעתו של המפקח.

(ג) לא מילא אדם את הדרישות שבהודעת המפקח או ביצע את הניקוי שלא לפי הזמנים, הפרטים והאופן המפורטים בה, להנחת דעתו של המפקח, רשאית העיריה לבצע את הניקוי ואיסוף האשפה ולגבות את הוצאת הביצוע מבעלי העסק שלהם נמסרה ההודעה, מכולם יחד או מכל אחד מהם לחוד.

7. סמכות כניסה

(א) מפקח רשאי להיכנס בכל עת סבירה לכל מקום בתחום העיריה כדי לבדוק אם קויימו הוראות חוק-עזר זה ולנקוט בכל האמצעים הדרושים לקיומן.

(ב) לא יפריע אדם למפקח במילוי תפקידו לפי חוק-עזר או מלהיכנס לכל מקום לשם כך.

8. (בוטל) (תיקון: תשס"ח) 2

תוספת (סעיף 2)

א. בעלי העסקים המפורטים להלן חייבים לנקות את המדרכה בימים שהעסק פתוח בשעה שבין 10.00 ובין 11.00 ובשעה שבין 16.00 ובין 17.00, ובמוצאי-שבת ובמוצאי-חג - בשעה שבין 20.00 ובין 21.00:

קיוסק, בית-קפה, בית-אוכל, מסעדה, מזנון, מקום עינוג ציבורי, תחנת דלק, משרד למכירת כרטיסים, חנות לממכר גלידה או שלגונים, גרעינים או פירות יבשים, פלאפל, ממתקים, ירקות או פירות.

ב. בעל עסק שלא פורט בסעיף א והגובל מדרכה חייב בניקוי המדרכה הגובלת את העסק בצהרי כל יום שבו העסק פתוח וגם לפני סגירת העסק.

 

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון