חוק מקרקעי ישראל

חוק מקרקעי ישראל, תש"ך- 1960

1. הגדרות

בחוק זה -

"מקרקעי ישראל" - כמשמעותו בחוק-יסוד: מקרקעי ישראל (להלן - חוק-היסוד);

"קרקע עירונית" - קרקע שייעודה לפי תכנית שניתן להוציא מכוחה היתר בנייה לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה 1965- 10 , הוא למגורים או לתעסוקה;

"תעסוקה" - תעשייה, מלאכה, משרדים, מסחר, תיירות או מלונאות, למעט חקלאות או גידול בעלי חיים;

2. היתר העברת בעלות (תיקון: תשס"ו, תשס"ט)

ואלה סוגי העיסקאות שסעיף 1 לחוק-היסוד לא יחול עליהן:

(1) פעולות רשות הפיתוח לפי חוק רכישת מקרקעים (אישור פעולות ופיצויים), תשי"ג-1953;

(2) העברת בעלות במקרקעי ישראל, לפי כללים שייקבעו בתקנות, באישור ועדת הכספים של הכנסת, לנפקדים הנמצאים בישראל או ליורשיהם הנמצאים בישראל, תמורת מקרקעין שהוקנו לאפוטרופוס לנכסי נפקדים מכוח חוק נכסי נפקדים, תש"י-1950;

(3) העברת בעלות במקרקעי ישראל למילוי התחייבות שנתחייבו בה כדין או חבות שנוצרה כדין לגבי אותם מקרקעין לפני תחילת חוק-היסוד;

(4) העברת בעלות במקרקעי ישראל תוך חליפין במקרקעין שאינם מקרקעי ישראל או כפיצוי בעד מקרקעין כאלה שהופקעו על פי חוק, ובלבד שלא תוחלף קרקע חקלאית בקרקע עירונית אלא בנסיבות מיוחדות ובאישור שר החקלאות;

(5) העברת בעלות במקרקעי ישראל במידה שיש בכך צורך ליישר גבולות או להשלים נחלאות, ובלבד ששטח המקרקעין לא יעלה על מאה דונם כל פעם; היתה ההעברה ללא תמורה, טעונה היא אישור ועדת הכספים של הכנסת.

(6) העברת בעלות במקרקעי ישראל בין המדינה, רשות הפיתוח והקרן הקיימת לישראל לבין עצמם; ואולם העברת בעלות במקרקעי המדינה או במקרקעי רשות הפיתוח לקרן הקיימת לישראל בשטח מקרקעין העולה על 16 דונם טעונה אישור ועדת הכלכלה של הכנסת;

(7) העברת בעלות במקרקעי המדינה או במקרקעי רשות הפיתוח כאלה שהם קרקע עירונית, ובלבד ששטח כל ההעברות מכוח פיסקה זו יחד לא יעלה על 400 אלף דונם - בתקופה שמיום י"ב באלול התשס"ט (1 בספטמבר 2009) עד יום ה' באלול התשע"ד (31 באוגוסט 2014) (בפסקה זו - התקופה הראשונה), ו- 400 אלף דונם נוספים למשך חמש שנים מתום התקופה הראשונה.; ובלבד שהעברת בעלות במקרקעי הקרן הקיימת לישראל לא תיעשה אלא באישורה.

3. שמירת מצוות שמיטה

חוק-היסוד לא יפגע בפעולות הבאות לאפשר קיום מצוות שמיטה בלבד.

4. ביצוע ותקנות

שר האוצר ושר החקלאות יחד ממונים על ביצוע חוק זה והם רשאים להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק מקרקעי ישראל

 2. התיישבות בודדים

 3. דמי הסכמה למינהל

 4. הסכם חליפין עם רשות הפיתוח

 5. חוב דמי הסכמה למינהל

 6. מקרקעי ישראל - זכויות בדירה

 7. מינהל מקרקעי ישראל - בעל דין

 8. החזר דמי הסכמה למינהל

 9. תקנות מינהל מקרקעי ישראל

 10. הקצאת מגרש - מנהל קרקעי ישראל

 11. אגרות מנהל מקרקעי ישראל

 12. קרקע בבעלות רשות הפיתוח

 13. שכירות דירה בבעלות רשות הפיתוח

 14. החלטה 737 מינהל מקרקעי ישראל

 15. החלטה 972 מינהל מקרקעי ישראל

 16. מכירת אחוזי בניה על ידי רשות הפיתוח

 17. התיישנות תביעה של מנהל מקרקעי ישראל

 18. מינהל מקרקעי ישראל בניה נמוכה

 19. חישוב דמי הסכמה - מינהל מקרקעי ישראל

 20. קבלן עם חוזה פיתוח עם מנהל מקרקעי ישראל

 21. זכות להקצאת המגרשים - מנהל מקרקעי ישראל

 22. מנהל מקרקעי ישראל, עתר לאישור עיקולים

 23. פיצויים חוכר קרקע חקלאית מינהל מקרקעי ישראל

 24. שינוי יעוד במקרקעין - הקמת תחנת דלק - מינהל מקרקעי ישראל

 25. זכאות חבר מושב עובדים לחייב את מינהל מקרקעי ישראל לרשום נחלות

 26. ביטול החלטה של ועדת המכרזים המשותפת למנהל מקרקעי ישראל ולמשרד הבינוי והשיכון

 27. תביעה להורות לנאמן לחתום על כל המסמכים אשר יידרשו על ידי מינהל מקרקעי ישראל

 28. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון