חוק מסים עקיפים מס ששולם ביתר או בחסר

חוק מסים עקיפים (מס ששולם ביתר או בחסר), תשכ"ח-1968 1

1. הגדרות (תיקון: תשמ"ו)

"מס-עקיף" - מכס, בלו, מס-קניה, מס בולים או היטל לפי תקנות שעת-חירום (תשלומי-חובה), תשי"ח-1958;

"חסר" - מס-עקיף שלא שולם, או שהוחזר בטעות, כולו או מקצתו;

"יתר" -

(1) מס-עקיף ששולם ביתר;

(2) סכום הישבון וכל סוכם אחר ששולם למנהל או הופקד אצלו, על פי חוק מס עקיף, ויש להחזירו, וכן סכום מס עקיף שהוחזר על פי החלטת המנהל;

"טובין" - לרבות סחורה ושירותים הטעונים מס לפי חוק מס-קניה (סחורות ושירותים), תשי"ב-1952;

ולענין זה,

"מוכר" - לרבות נותן-שירות, ו"קונה" - לרבות מקבל שירות;

"מנהל" - כמשמעותו בפקודת המכס;

"גובה המס" - כמשמעותו גובה המכס בפקודת המכס או ממונה אזורי על מס-קניה או בלו;

"התקופה הקובעת" -

(1) לגבי טובין שיובאו - חמש שנים מן היום שבו התהווה החסר או היתר;

(2) לגבי טובין אחרים - שלוש שנים מן היום שבו נתהווה החסר או היתר;

"נישום" - אדם שנדרש לשלם חסר, ולענין סעיף 2(ב)(1) ו-2 וסעיף 3 - לרבות שליחו.

2. חיוב בתשלום חסר

(א) נישום יהא חייב בתשלום חסר אם נדרש לעשות כן תוך התקופה הקובעת.

(ב) נישום יהא חייב בתשלום חסר אף לאחר התקופה הקובעת אם נוכח המנהל כי נתקיים אחד מאלה:

(1) החסר נבע מחמת ידיעה, אמרה, הצהרה או תעודה (להלן - ידיעה) בלתי נכונה שמסר הנישום או מחמת שלא מסר ידיעה שהיה חייב למסרה והנישום לא הוכיח כי המעשה או המחדל היו בתום-לב;

(2) הנישום ידע, או בנסיבות הענין צריך היה לדעת, על קיומו של החסר.

3. סייג

על אף האמור בסעיף 2, לא יהא הנישום חייב בתשלום חסר אם הוכח, להנחת-דעתו של המנהל, כי נתקיימו כל אלה:

(1) החסר לא נבע מחמת ידיעה בלתי-נכונה שמסר הנישום או מחמת שלא מסר ידיעה שהיה חייב למסרה;

(2) הנישום לא ידע, ובנסיבות הענין לא היה צריך לדעת, על קיומו של החסר;

(3) הנישום מכר את הטובין בתום-לב, לפני דרישת תשלום החסר במחיר שלא נכלל בו אותו חסר.

4. עיכוב טובין

גובה המס רשאי לעכב הוצאתם של טובין של נישום מפיקוח המכס עד לתשלום החסר המגיע מהנישום על אותם טובין או על טובין אחרים שיבואם חייב במס-עקיף.

5. סמכות לוותר

המנהל רשאי לוותר על גביית חסר, כולו או מקצתו, אם נראה לו כי הוצאות גביית החסר אינן מצדיקות את גבייתו.

6. החזר יתר (תיקון: תשל"ט, תשמ"ו)

יתר יוחזר למי ששילמו, אם הוא ביקש את ההחזר תוך התקופה הקובעת, ולגבי יתר כמשמעותו בפסקה (1) להגדרת "יתר", למעט לענין מס בולים - גם בתנאי שהוכיח להנחת דעתו של המנהל אחת מאלה:

(1) שהוא לא מכר את הטובין;

(2) שהוא מכר את הטובין אולם היתר לא נכלל במחיר שהקונה שילם.

6א. ריבית והפרשי הצמדה (תיקון: תשמ"א, תשמ"ד)

חסר ישולם ויתר יחוזר בתוספת ריבית או ריבית והפרשי הצמדה וריבית כמשמעותם בסעיף 93 לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975, ולענין זה יחולו הוראות סעיפים 97, 97א ו-105 לחוק האמור בשינויים המחייבים.

7. תחולת חיקוקים

החיקוקים החלים על מס-עקיף יחולו גם על יתר וחסר.

8. אצילת סמכויות

המנהל רשאי לאצול מסמכויותיו לפי חוק זה, למעט סמכותו לפי סעיף 2 (ב).

9. ביטולים

בטלים -

(1) סעיפים 151 ו-155 לפקודת המכס;

(2) סעיפים 13(ב) ו-27 (א)(3) לחוק מס-קניה (סחורות ושירותים), תשי"ב-1952;

(3) תקנה 16 (ב) לתקנות שעת-חירום (תשלומי-חובה), תשי"ח-1958;

(4) סעיפים 11 (א) ו-12 לחוק הבלו על סוכר, תשי"ז-1957;

(5) סעיפים 13 ו-14 לחוק הבלו על דלק, תשי"ח-1958.

 לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. אירוע מס

 2. הסבת הכנסה

 3. הטלת כפל מס

 4. התחמקות ממס

 5. כפל מס

 6. חוק מס מכירה

 7. חוק מס מקביל

 8. חוק מס בולים

 9. פטור מותנה ממס

 10. מהו מס בולים ?

 11. מס תשומות

 12. מלאי בסיסי

 13. ערכים נומינליים

 14. השתמטות ממס

 15. הסדר רולינג

 16. חיוב בכפל מס

 17. תשלום מס בגין מטוס

 18. בקשה להשבת עודף מס

 19. פקודת המיסים

 20. מס על עסקאות שבוטלו

 21. ניכוי הוצאות רכב

 22. מס על פיצויים

 23. חישוב מס בולים

 24. מפת אזורי מס למגורים

 25. פקודת מס הבולים

 26. מס על סחורה שנגנבה ?

 27. בחינת עסקה לצרכי מס

 28. חישוב מס לפי מחיר שוק

 29. גילום מס - החזר הוצאות

 30. סעיף 11א' לפקודת המסים

 31. תביעה נגד חברת החזרי מס

 32. חישוב מס לבני זוג

 33. מקדמות על הוצאות עודפות

 34. אחוזי ריווח בלתי סבירים

 35. דיווח מצטבר מזומן

 36. אי העברת מס שנוכה

 37. חובת תשלום מס על קרקע ?

 38. מס בולים על הסכמים

 39. מס על הכנסות בחו"ל

 40. מס על עבודה בחו''ל

 41. הסכם טיפול בנושא החזרי מס

 42. מס מעסיקים - שנה ראשונה ?

 43. סיווג הכנסה בעל עסק

 44. מהו המועד לחיוב במס

 45. אי תשלום מס עסקאות מקרקעין

 46. ביקורת מס - שיפוצניק

 47. עיכוב הליכי גביית מס

 48. דוח תיאום אינפלציוני

 49. תקנות ניכוי הוצאות רכב

 50. מענק לעובדים - הוצאה מוכרת ?

 51. האם חיסכון הכנסה חייבת מס ?

 52. חוק מס על בעלי הכנסות גבוהות

 53. חישוב מס נפרד לבני זוג

 54. כוונה להתחמק מתשלום מס

 55. הסתרת החזרי מס מהמעסיק

 56. גביית מס במקרים מיוחדים

 57. תביעת חוב של רשויות המס

 58. ערעור על חיוב במס עסקאות

 59. איך נבחנת עסקה לצרכי הטלת מס ?

 60. עיכוב כספים - רשות המיסים

 61. מס המגיע על מקרקעי הסרבן

 62. רשות המיסים בישראל - סודיות

 63. ניכוי פחת - מימון הקמת מבנה

 64. הטבות מס חברה תעשייתית בהשקעת חוץ

 65. גבולות המותר והאסור בתכנון מס

 66. אי רישום מלאי פתיחה בדו"ח רווח והפסד

 67. חוק מסים עקיפים מס ששולם ביתר או בחסר

 68. החזר מס על הוצאות טיפול בילדים

 69. הצעת חוק פטור ממסים לאקדמיה ללשון

 70. האם צריך לשלם מס על הכנסות ישראלים בחו"ל ?

 71. ערעור על סיווג דירה לפי צו המיסים של עירייה

 72. זכות הטיעון בהליכי השגה בפני רשויות המס

 73. חיוב מס מי שבפועל נהנה מזכות במקרקעין שהועברה לו

 74. גבייה ביתר של הוצאות גבייה/אכיפה, בניגוד לתקנות המיסים (גבייה)

 75. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון