חוק מס על בעלי הכנסות גבוהות

חוק היטל על בעלי הכנסות גבוהות (הוראת שעה), התשמ"ד-1984

1. פרשנות

בחוק זה -

(1) תהא לכל מונח המשמעות שיש לו בפקודת מס הכנסה (להלן - הפקודה), זולת אם יש בחוק זה הוראה מפורשת אחרת;

(2) "התקופה הקובעת" - התקופה שמיום 1 בפברואר 1984 עד יום 31 במרס 1985;

(3) "הכנסה חבת היטל" - אותו חלק של ההכנסה החייבת, למעט ריווח הון -

(א) לגבי שנת המס 1983 - העולה על שלושה מיליון ושלוש מאות אלף שקלים;

(ב) לגבי שנות מס שלאחר שנת המס 1983 - העולה על הסכום האמור בפסקת משנה (א), כשהוא מותאם לעליית המדד על פי סעיף 120ב לפקודה, כאילו הוא תקרת הכנסה שהותאמה לאחרונה ב-1 ביולי 1983; לגבי חלקי תקופות שומה תהיה הכנסה חבת היטל חלק יחסי מסכום ההכנסה האמור בפסקאות משנה (א) ו-(ב), לפי הענין, כיחס מספר החדשים שבחלק תקופת הדיווח למספר החדשים שאליהם מתייחס הדו"ח.

2. היטל על בעלי הכנסות גבוהות

(א) יחיד שבתקופה הקובעת היתה לו הכנסה חבת היטל, ישלם היטל בשיעור של 10% מהמס המתחייב על פי שיעורי המס החלים עליו לגבי ההכנסה חבת ההיטל.

(ב) הכנסה מסוג שחלים עליו שיעורי מס מיוחדים, יראוה לענין הכללתה בהכנסה חבת היטל, ולא לענין שיעור המס החל עליה, כאילו היא כלולה בשלב הגבוה ביותר בסולם הכנסתו של הנישום; היו לנישום סוגי הכנסה שחלים עליהם שיעורי מס מיוחדים שונים, יובאו בחשבון תחילה ההכנסות ששיעורי המס עליהן הם הגבוהים ביותר.

(ג) הוראות הפקודה יחולו על ההיטל כאילו היה מס.

3. ביצוע ותקנות

שר האוצר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו.

 

 לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. אירוע מס

 2. הסבת הכנסה

 3. הטלת כפל מס

 4. התחמקות ממס

 5. כפל מס

 6. חוק מס מכירה

 7. חוק מס מקביל

 8. חוק מס בולים

 9. פטור מותנה ממס

 10. מהו מס בולים ?

 11. מס תשומות

 12. מלאי בסיסי

 13. ערכים נומינליים

 14. השתמטות ממס

 15. הסדר רולינג

 16. חיוב בכפל מס

 17. תשלום מס בגין מטוס

 18. בקשה להשבת עודף מס

 19. פקודת המיסים

 20. מס על עסקאות שבוטלו

 21. ניכוי הוצאות רכב

 22. מס על פיצויים

 23. חישוב מס בולים

 24. מפת אזורי מס למגורים

 25. פקודת מס הבולים

 26. מס על סחורה שנגנבה ?

 27. בחינת עסקה לצרכי מס

 28. חישוב מס לפי מחיר שוק

 29. גילום מס - החזר הוצאות

 30. סעיף 11א' לפקודת המסים

 31. תביעה נגד חברת החזרי מס

 32. חישוב מס לבני זוג

 33. מקדמות על הוצאות עודפות

 34. אחוזי ריווח בלתי סבירים

 35. דיווח מצטבר מזומן

 36. אי העברת מס שנוכה

 37. חובת תשלום מס על קרקע ?

 38. מס בולים על הסכמים

 39. מס על הכנסות בחו"ל

 40. מס על עבודה בחו''ל

 41. הסכם טיפול בנושא החזרי מס

 42. מס מעסיקים - שנה ראשונה ?

 43. סיווג הכנסה בעל עסק

 44. מהו המועד לחיוב במס

 45. אי תשלום מס עסקאות מקרקעין

 46. ביקורת מס - שיפוצניק

 47. עיכוב הליכי גביית מס

 48. דוח תיאום אינפלציוני

 49. תקנות ניכוי הוצאות רכב

 50. מענק לעובדים - הוצאה מוכרת ?

 51. האם חיסכון הכנסה חייבת מס ?

 52. חוק מס על בעלי הכנסות גבוהות

 53. חישוב מס נפרד לבני זוג

 54. כוונה להתחמק מתשלום מס

 55. הסתרת החזרי מס מהמעסיק

 56. גביית מס במקרים מיוחדים

 57. תביעת חוב של רשויות המס

 58. ערעור על חיוב במס עסקאות

 59. איך נבחנת עסקה לצרכי הטלת מס ?

 60. עיכוב כספים - רשות המיסים

 61. מס המגיע על מקרקעי הסרבן

 62. רשות המיסים בישראל - סודיות

 63. ניכוי פחת - מימון הקמת מבנה

 64. הטבות מס חברה תעשייתית בהשקעת חוץ

 65. גבולות המותר והאסור בתכנון מס

 66. אי רישום מלאי פתיחה בדו"ח רווח והפסד

 67. חוק מסים עקיפים מס ששולם ביתר או בחסר

 68. החזר מס על הוצאות טיפול בילדים

 69. הצעת חוק פטור ממסים לאקדמיה ללשון

 70. האם צריך לשלם מס על הכנסות ישראלים בחו"ל ?

 71. ערעור על סיווג דירה לפי צו המיסים של עירייה

 72. זכות הטיעון בהליכי השגה בפני רשויות המס

 73. חיוב מס מי שבפועל נהנה מזכות במקרקעין שהועברה לו

 74. גבייה ביתר של הוצאות גבייה/אכיפה, בניגוד לתקנות המיסים (גבייה)

 75. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון