חוק מס הכנסה עידוד להשכרת דירות

חוק מס הכנסה (עידוד להשכרת דירות) (הוראת שעה ותיקוני חוק), התשמ"א-1981

 

1. הגדרות (תיקון: תשמ"ה)

בחוק זה -

(1) "דירה" - חדר או מערכת חדרים המשמשים או שנועדו לשמש יחידה שלמה ונפרדת למגורים;

(2) "בנין להשכרה" - כמשמעותו בסעיף 53א לחוק העידוד;

(3) "חוק העידוד" - חוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959;

(4) "היום הקובע" - כ"ד בטבת התשמ"א (31 בדצמבר 1980);

(5) "שיעור עליית המדד", לגבי תקופה פלונית - לפי העליה שבין המדד שהתפרסם לאחרונה לפני סוף התקופה לעומת המדד שהתפרסם לאחרונה לפני תחילת התקופה; לענין זה, "מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

(6) תהא לכל מונח המשמעות שיש לו בפקודת מס הכנסה (להלן - הפקודה), זולת אם יש בחוק הוראה מפורשת אחרת.

2. פחת מיוחד בשל דירה מושכרת למגורים (תיקון: תשמ"א, תשמ"ה)

(א)2 (1) בעלה של דירה שהיתה מושכרת בשנת מס פלונית למגורים לתקופה

של עשרה חדשים לפחות, יהיה זכאי, לפי בחירתו, לנכות מהכנסתו

באותה שנה מהשכרת אותה דירה 3% משוויה כאמור בפסקה (2),

וזאת במקום פחת, תוספת פחת והפחתות אחרות המגיעות לו על פי כל דין

בשל הדירה האמורה, לרבות ניכוי סכומים ששילם לפינויו של דייר מוגן;

היתה הדירה מושכרת לתקופה קצרה מעשרה חדשים בשנת המס, יהיה

זכאי לניכוי יחסי כיחס מספר החדשים שבהם היתה מושכרת ל-12.

(2) (א) שווי הדירה יהיה שוויה כפי שנקבע לענין תשלום מס רכוש לשנת

המס 1980 על פי חוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א-1961

(להלן - חוק מס רכוש), ואולם שוויה של דירה שהיתה מושכרת בשכירות

מוגנת ושוויה נקבע לשנת המס 1980 בהתאם לכך ולאחר מכן נתפנתה

מדייר מוגן, יהיה השווי שנקבע לה בעודה מושכרת כאמור, כפול שלושה.

(ב) לא נקבע לדירה שווי לענין חוק מס רכוש יהיה שוויה כלהלן:

(1) בדירה שנקבע לה שווי ליום רכישתה בידי בעלה לענין חוק מס שבח מקרקעין, התשכ"ג-1963 (להלן - חוק מס שבח) - השווי שנקבע כאמור;

(2) במקרים מסוג אחר - השווי שקבע שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, לאותו סוג.

(ג) השווי שבפסקת משנה (א) יותאם לפי שיעור עליית המדד בתקופה שבין 16 באוקטובר 1979 לבין תחילת שנת המס שלגביה נעשית ההתאמה, בתוספת מחצית שיעור עליית המדד בשנת המס שלגביה נעשית ההתאמה;

(ד) השווי שבפסקת משנה (ב)(1) יותאם לפי שיעור עליית המדד בתקופה שבין יום הרכישה, כפי שנקבע לענין חוק מס שבח, לבין תחילת שנת המס שלגביה נעשית ההתאמה, בתוספת מחצית משיעור עליית המדד בשנת המס שלגביה נעשית ההתאמה.

(ב) סכום שנוכה לפי סעיף קטן (א) יווסף בעת מכירת הדירה להכנסה או לשווי המכירה לענין חוק מס שבח, אך לא יופחת משווי הרכישה, ויראו את הסכום האמור כניכוי נוסף לצורך חישוב הפחת המתואם כמשמעותו בחוק מס שבח.

3. הטבה נוספת לבנין להשכרה (תיקון: תשמ"א, תשמ"ד, תשמ"ו)

(א) בעלו של בנין להשכרה יהיה, על אף האמור בכל דין, חייב על הכנסתו כשהיא הכנסה על פי סעיף 2(1) לפקודה שהושגה ממכירת לא יותר ממחצית שטחו של הבנין להשכרה, במס על פי סעיף 47 לחוק העידוד אם נתקיימו שלושה אלה:

(1) האישור לענין הבנין להשכרה ניתן לאחר היום הקובע אך לפני תום חמש שנים ממנו;

(2) הבניה תמה לפני תום שש שנים מהיום הקובע, ואם היא החלה תוך ארבע שנים ממנו - היא תמה תוך שמונה שנים ממנו, לפי המאוחר;

(3) לפחות מחצית משטח הרצפות של הבנין כולו היא דירות שהושכרו למגורים לתקופה של חמש שנים לפחות מתוך שש שנים רצופות מתום הבניה ולא נעשתה לגביהם מכירה כמשמעותה בחוק מס שבח עד תום חמש שנים מתום הבניה.

לענין זה, "בנין" - לרבות מספר בניינים שנבנו כחטיבה אחת, באתר אחד ובתקופה אחת.

(ב) ההטבה שלפי סעיף קטן (א) תינתן אם נתקיימו התנאים האמורים בו, ובלבד שאם התברר לאחר קבלת ההטבה שבעל הבנין להשכרה לא קיים תנאי מהתנאים האמורים, תבוטל ההטבה למפרע והוא יהיה חייב בתשלום המס שהיה חייב בו אילולא ההטבה, בתוספת ריבית והפרשי הצמדה וריבית כמשמעותם בסעיף 159א לפקודה.

4. שיעור מס מיוחד על עודף אינפלציוני

(א) במכירה שחל עליה סעיף 3 והמתייחסת לדירה יחול על הריווח מהמגרש שיעור מס החל על שבח שהוא עודף אינפלציוני, כמשמעותם בחוק מס שבח.

(ב) לענין סעיף זה, "ריווח מהמגרש" - החלק מהריווח השווה למחיר המקורי של חלק המגרש המתייחס לאותה דירה כפול במדד ביום תחילת הבניה ומחולק במדד ביום הרכישה פחות המחיר המקורי של אותו חלק.

5. תיקון הפקודה

(נוסח הסעיף שולב בפקודת מס הכנסה).

6. תיקון חוק מס שבח

(נוסח הסעיף שולב בחוק מס שבח מקרקעין, תשכ"ג-1963).

7. תחולה (תיקון: תשמ"ה, תש"ן)4

(א) תחולתו של סעיף 2(א) היא לגבי ארבע שנות מס החל בשנת המס 1980 ותחולתו, כפי שתוקן בחוק מס הכנסה (עידוד להשכרת דירות) (הוראת שעה ותיקוני חוק) (תיקון מס' 3), התשמ"ה-1985, לגבי חמש שנות מס נוספות החל משנת המס 1984, ותחולתו של סעיף 2(ב) החל בשנת המס 1980.

(ב) תחולתו של סעיף 5 משנת המס 1980.

8. הוראת מעבר (תיקון: תשמ"א) 3

תוך תשעה חדשים מהיום הקובע ניתן להגיש בקשה למרכז כמשמעותו בחוק העידוד -

(1) לאשר כבנין להשכרה בנין שכבר הוחל בבנייתו או אף תמה בנייתו, ובלבד שטרם נעשה שימוש בדירות שיועדו להשכרה.

(2) לקבוע כי הוראות חוק זה יחולו גם על נכס שאושר כבנין להשכרה לפני היום הקובע, וזאת גם אם הוחל כבר בבנייתו או שבנייתו תמה, ובלבד שטרם נעשה שימוש בדירות שיועדו להשכרה.

 לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק מס הכנסה

 2. ערעור מס הכנסה

 3. מס הכנסה שלילי

 4. הסכם מס הכנסה

 5. מס הכנסות מבנין

 6. סיווג מחדש

 7. סיווג עסקה

 8. מאפיה - מס הכנסה

 9. מיסים עקיפים

 10. סעיף 2 פקודת מס הכנסה

 11. דוגמא לערעור מס הכנסה

 12. מס הכנסה - חופש המידע

 13. סודיות מס הכנסה

 14. קרקע תפוסה - צו מיסים

 15. קוד ISHR - מס הכנסה

 16. מס הכנסה - קיוסק

 17. תקנות מס הכנסה רכב

 18. תקנות מס הכנסה פחת

 19. ביקורת מס הכנסה – דוגמא

 20. אישור לגבות מיסים

 21. תקנות רכב מס הכנסה

 22. ערעור הפחתת הוצאות מחיה

 23. סיווג מוצרים - מס הכנסה

 24. ניכוי תשלום חוב מס הכנסה

 25. סעיף 152 לפקודת מס הכנסה

 26. מחילת חוב מס הכנסה

 27. דיני מס הכנסה - בג''צ

 28. סעיף 220 לפקודת מס הכנסה

 29. סעיף 147 א לפקודת מס הכנסה

 30. מס הכנסה - מאגר מידע

 31. סעיף 130(ג) פקודת מס הכנסה

 32. ערעורי מס הכנסה מאוחדים

 33. קילומטראז - מס הכנסה

 34. תיקון ערעור מס הכנסה

 35. ביקורת מס הכנסה עוסק מורשה

 36. אי הגשת דוחות מס הכנסה בזמן

 37. דרישת הכתב דיני מיסים

 38. עבירות על פקודת מס הכנסה

 39. הכנסה עסקת אקראי - מס הכנסה

 40. החזרת מס יתר ששולם למס הכנסה

 41. תשלום מעביד הפרשים למס הכנסה

 42. מס הכנסה - חברת השקעות

 43. תקנות מס הכנסה פחת מואץ

 44. נקודות זיכוי תושב - מס הכנסה

 45. סעיף 66(ד)(2) פקודת מס הכנסה

 46. סעיף 92(א)(1) פקודת מס הכנסה

 47. סוכן שחקנים - מס הכנסה

 48. תקנות מס הכנסה שכר דירה

 49. ביקורת מס הכנסה - מספרה

 50. סעיף 86 לפקודת מס הכנסה

 51. בניין משובח - צו מיסים עירייה

 52. אי הגשת דוחות למס הכנסה

 53. צו שעת חירום גביית מסים

 54. סעיף 147 לפקודת מס הכנסה

 55. סעיף 135 לפקודת מס הכנסה

 56. סעיף 194 לפקודת מס הכנסה

 57. סעיף 160 לפקודת מס הכנסה

 58. סעיף 153 לפקודת מס הכנסה

 59. תקנות מס הכנסה שיעורי פחת

 60. סעיף 159 לפקודת מס הכנסה

 61. חוק מס הכנסה עידוד להשכרת דירות

 62. תקנות מס הכנסה ומס מעסיקים

 63. אי תשלום מס הכנסה - זיכוי

 64. תקנות מס הכנסה מחירי העברה

 65. ביקורת מס הכנסה - בית קפה

 66. תיקון 132 לפקודת מס הכנסה

 67. סיווג עסקה - הונית או פירותית ?

 68. אופציות לעובדים - מס הכנסה

 69. ביקורות פתע - מפקחים של מס הכנסה

 70. סעיף 119א לפקודת מס הכנסה

 71. איחור בהגשת ערעור מס הכנסה

 72. מירוץ ההתיישנות - מס הכנסה

 73. תקנות מס הכנסה נסיעות לחו''ל

 74. ערעור מס הכנסה - עוסק מורשה

 75. סעיף 216(4) לפקודת מס הכנסה

 76. בקשה למסור מידע על הכנסות מס הכנסה

 77. הנחה במס הכנסה בישובי גבול הצפון

 78. דיווח על בן משפחה כעובד – מס הכנסה

 79. תקנות מס הכנסה קביעת תנאי שוק

 80. חזקת תלות מקורות ההכנסה בין בני זוג

 81. דיון בדלתיים סגורות - מס הכנסה

 82. הודעת השגה - סעיף 150 פקודת מס הכנסה

 83. מס הכנסה על פיצויים בית דין לעבודה

 84. מס הכנסה - דיווח נפרד על ידי בני זוג

 85. הארכת תקופת ההתיישנות מס הכנסה

 86. הכנסות מלקוחות חו''ל - מס הכנסה

 87. אי הגשת דוח מס הכנסה במועד – כתב אישום

 88. תקנות מס הכנסה ניכוי הוצאות מסוימות

 89. האם צריך לשלם מס הכנסה על הכנסות בחו"ל ?

 90. תקנות מס הכנסה תכנון מס החייב בדיווח

 91. חוק מס הכנסה ניכויים מיוחדים בשל אינפלציה

 92. תקנות מס הכנסה פטור מהגשת דין וחשבון

 93. מכירת שווארמה, פלאפל, שתייה קלה – מס הכנסה

 94. חישוב מאוחד - הכנסות שני בני זוג מס הכנסה

 95. התחמקות שיטתית מהגשת דוחות למס הכנסה

 96. פחת בשל ציוד - סעיף 2(ג)(1) לתקנות מס הכנסה

 97. הסברים על הכנסות מעסק במסגרת ערעור מס הכנסה

 98. ניכוי הוצאות פרויקט כנגד הכנסות פרויקט אחר ?

 99. תקנות בית המשפט ערעורים בענייני מס הכנסה

 100. אי רישום תקבולים - סעיף 216(7) פקודת מס הכנסה

 101. זיכוי מס - מוסד לילדים בעלי צרכים מיוחדים

 102. סעיף 145ב (א)(1) פקודת מס הכנסה - אי רישום תקבול

 103. תקנות מס הכנסה שיעור פחת לדירה מושכרת למגורים

 104. תקנות מס הכנסה תיאומים בשל אינפלציה שיעורי פחת

 105. בני זוג עובדים באותו מקום - דיווח מס הכנסה מאוחד ?

 106. תקנות מס הכנסה ניכוי מתשלומים בעד שירותים או נכסים

 107. מסירת תרשומת כוזבת בדו"ח - עבירה על סעיף 220(2) לפקודת מס הכנסה

 108. מטרת סעיף 145 לפקודת מס הכנסה - מסגרת אירגונית לביצוע רישומי התקבולים

 109. מתי יש לדווח למס הכנסה על הפסד מכירת מגרש ? - סעיף 8א'(ג) לפקודת מס הכנסה

 110. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון