חוק מס הכנסה ניכויים מיוחדים בשל אינפלציה

חוק מס הכנסה (ניכויים מיוחדים בשל אינפלציה) (הוראת שעה ותיקוני חוק), התשמ"א-1981

1. הגדרות

בחוק זה -

(1) תהא לכל מונח המשמעות שיש לו בפקודת מס הכנסה (להלן - הפקודה), זולת אם יש הוראה מפורשת אחרת;

(2) "שנת מס" - לרבות תקופת שומה מיוחדת;

(3) דין קיבוץ כדין יחיד.

2. ניכוי מיוחד לחבר בני-אדם

בחישוב הכנסתו החייבת של חבר בני-אדם מעסק בשנת המס 1980, יותר ניכוי השווה ל-20% מהונו העצמי, ובלבד שלא יעלה על 15% ולא יפחת מ-10% מהכנסתו החייבת בשנה האמורה; בסעיף זה, "הון עצמי" - כפי

שקבע שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, לתחילת שנת המס האמורה.

3. תנאים להתרת הניכוי (תיקון: תשמ"ב)

הניכוי לפי סעיף 2 יותר לחבר בני-אדם רק אם עד יום ז' בניסן התשמ"ב (31 במרס 1982) יהוון רווחים בסכום השווה לסכום הניכוי האמור בדרך הנפקת מניות שאינן ניתנות לפדיון, ואם שוכנע הנציב שהיוון הוא בלתי אפשרי או שאיננו מספיק, יותר ניכויו של סכום שייקבע באחת הדרכים שלהלן או בשתיהן או בשילוב של היוון והדרכים שלהלן, הכל כפי שיורה הנציב:

(א) סכום בגובה הרווחים שעד תום שנת המס 1981 תובטח אי חלוקתם בדרך שקבע הנציב;

(ב) סכום בגובה סכום הגדלת ההון העצמי שנעשתה עד תום שנת המס 1982 על-ידי גיוס הון נוסף;

(ג) לגבי אגודה שיתופית - סכום שאי חלוקתו תובטח בדרך שיקבע הנציב בהתייעצות עם רשם האגודות השיתופיות;

4. ניכוי מיוחד ליחיד

בחישוב הכנסתו החייבת של יחיד מעסק או משלח יד בשנת המס 1980, יותר ניכוי בשיעור של 10% מאותה הכנסה; הוראה זו תחול גם על חלקו של יחיד מהכנסת שותפות.

5. ניכוי מיוחד בענף הבניה

עסק המדווח על הכנסותיו לפי שיטת העבודות הגמורות, יותר הניכוי לפי חוק זה כדי מחציתו בלבד.

6. שלילת הניכוי

הניכוי לפי חוק זה לא יותר -

(1) למוסד כספי כמשמעותו בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975;

(2) לחברה תעשייתית שתבעה בשנת המס 1980 ניכוי בשל מלאי על פי סעיף 5א לחוק עידוד התעשיה (מסים), התשכ"ט-1969;

(3) לקיבוץ - על הכנסתו ממפעל תעשייתי שלגביה הוא תבע ניכוי בשל מלאי כאמור בפסקה (2);

(4) לחברה בהשקעת חוץ הזכאית להטבות על פי הפרק השביעי לחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959;

(5) מהכנסה הנקבעת על בסיס מזומנים ואיננה הכנסה מקמעונאות או מחקלאות; ואולם הכנסה כאמור שהדו"ח השנתי לגביה לשנת המס נערך לצרכי מס על בסיס השיטה המצטברת לא יראוה כנקבעת על בסיס מזומנים אף אם הפנקסים נוהלו על פי שיטת המזומנים;

(6) מהכנסה שמקורה בספנות;

(7) מהכנסת יהלומן כמשמעותו בסעיף 130א לפקודה אשר בחר לנהל פנקסי חשבונות במטבע חוץ מעסקו ביהלומים.

7. סייג לניכוי

הניכוי לפי חוק זה יותר רק למי שניהל פנקסים קבילים לשנת המס.

8. (הנוסח שולב בפקודת מס הכנסה)

9. (הנוסח שולב בחוק עידוד התעשיה (מיסים), תשכ"ט-1969).

10. תחולה (תיקון: תשמ"ב)2

תחולתו של סעיף 8 תהא כלהלן:

(1) לגבי יחיד -

(א) אם תבע ניכוי על פי סעיף 4 או על פי סעיפים 4 ו-5 - יחול לגביו סעיף 8 כפי שתוקן בחוק מס הכנסה (ניכויים מיוחדים בשל אינפלציה) (הוראת שעה ותיקוני חוק), התשמ"ב-1982 (להלן - הוראת 1982), לגבי שנת המס 1980, ואם לא תבע ניכוי כאמור לא יחול לגביו סעיף 8 כאמור;

(ב) אם תבע ניכוי על פי סעיף 3, או על פי סעיפים 3 ו-4 (2), להוראת 1982 - יחול לגביו סעיף 8, כפי שתוקן בהוראת 1982, לגבי שנת המס 1981 ואילך; אם לא תבע ניכוי כאמור לא יחול לגביו סעיף 8 כאמור והריבית שלא יותר לו ניכויה לפי סעיף 19 לפקודה תוקטן ב-12%, ואם מרבית הכנסתו היא הכנסה לפי סעיף 2(8) לפקודה - ב- 20%;

(2) לגבי חבר-בני-אדם -

(א) אם תבע ניכוי על פי סעיף 2, או על פי סעיפים 2 ו-5 - יחול לגביו סעיף 8 למעט סעיף קטן (א)(2) לגבי שנת המס 1980, ואם לא תבע ניכוי כאמור - לא יחול לגביו סעיף 8 כאמור;

(ב) אם תבע ניכוי על פי סעיף 2, או על פי סעיפים 2 ו-4, להוראת 1982 - יחול לגביו סעיף 8, כפי שתוקן בהוראת 1982, למעט סעיף קטן (א)(2) לגבי שנת המס 1981 ואילך, ואם לא תבע ניכוי כאמור יחול לגביו סעיף 8 כולל סעיף קטן (א) (2) לגבי שנת המס 1981 ואילך.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק מס הכנסה

 2. ערעור מס הכנסה

 3. מס הכנסה שלילי

 4. הסכם מס הכנסה

 5. מס הכנסות מבנין

 6. סיווג מחדש

 7. סיווג עסקה

 8. מאפיה - מס הכנסה

 9. מיסים עקיפים

 10. סעיף 2 פקודת מס הכנסה

 11. דוגמא לערעור מס הכנסה

 12. מס הכנסה - חופש המידע

 13. סודיות מס הכנסה

 14. קרקע תפוסה - צו מיסים

 15. קוד ISHR - מס הכנסה

 16. מס הכנסה - קיוסק

 17. תקנות מס הכנסה רכב

 18. תקנות מס הכנסה פחת

 19. ביקורת מס הכנסה – דוגמא

 20. אישור לגבות מיסים

 21. תקנות רכב מס הכנסה

 22. ערעור הפחתת הוצאות מחיה

 23. סיווג מוצרים - מס הכנסה

 24. ניכוי תשלום חוב מס הכנסה

 25. סעיף 152 לפקודת מס הכנסה

 26. מחילת חוב מס הכנסה

 27. דיני מס הכנסה - בג''צ

 28. סעיף 220 לפקודת מס הכנסה

 29. סעיף 147 א לפקודת מס הכנסה

 30. מס הכנסה - מאגר מידע

 31. סעיף 130(ג) פקודת מס הכנסה

 32. ערעורי מס הכנסה מאוחדים

 33. קילומטראז - מס הכנסה

 34. תיקון ערעור מס הכנסה

 35. ביקורת מס הכנסה עוסק מורשה

 36. אי הגשת דוחות מס הכנסה בזמן

 37. דרישת הכתב דיני מיסים

 38. עבירות על פקודת מס הכנסה

 39. הכנסה עסקת אקראי - מס הכנסה

 40. החזרת מס יתר ששולם למס הכנסה

 41. תשלום מעביד הפרשים למס הכנסה

 42. מס הכנסה - חברת השקעות

 43. תקנות מס הכנסה פחת מואץ

 44. נקודות זיכוי תושב - מס הכנסה

 45. סעיף 66(ד)(2) פקודת מס הכנסה

 46. סעיף 92(א)(1) פקודת מס הכנסה

 47. סוכן שחקנים - מס הכנסה

 48. תקנות מס הכנסה שכר דירה

 49. ביקורת מס הכנסה - מספרה

 50. סעיף 86 לפקודת מס הכנסה

 51. בניין משובח - צו מיסים עירייה

 52. אי הגשת דוחות למס הכנסה

 53. צו שעת חירום גביית מסים

 54. סעיף 147 לפקודת מס הכנסה

 55. סעיף 135 לפקודת מס הכנסה

 56. סעיף 194 לפקודת מס הכנסה

 57. סעיף 160 לפקודת מס הכנסה

 58. סעיף 153 לפקודת מס הכנסה

 59. תקנות מס הכנסה שיעורי פחת

 60. סעיף 159 לפקודת מס הכנסה

 61. חוק מס הכנסה עידוד להשכרת דירות

 62. תקנות מס הכנסה ומס מעסיקים

 63. אי תשלום מס הכנסה - זיכוי

 64. תקנות מס הכנסה מחירי העברה

 65. ביקורת מס הכנסה - בית קפה

 66. תיקון 132 לפקודת מס הכנסה

 67. סיווג עסקה - הונית או פירותית ?

 68. אופציות לעובדים - מס הכנסה

 69. ביקורות פתע - מפקחים של מס הכנסה

 70. סעיף 119א לפקודת מס הכנסה

 71. איחור בהגשת ערעור מס הכנסה

 72. מירוץ ההתיישנות - מס הכנסה

 73. תקנות מס הכנסה נסיעות לחו''ל

 74. ערעור מס הכנסה - עוסק מורשה

 75. סעיף 216(4) לפקודת מס הכנסה

 76. בקשה למסור מידע על הכנסות מס הכנסה

 77. הנחה במס הכנסה בישובי גבול הצפון

 78. דיווח על בן משפחה כעובד – מס הכנסה

 79. תקנות מס הכנסה קביעת תנאי שוק

 80. חזקת תלות מקורות ההכנסה בין בני זוג

 81. דיון בדלתיים סגורות - מס הכנסה

 82. הודעת השגה - סעיף 150 פקודת מס הכנסה

 83. מס הכנסה על פיצויים בית דין לעבודה

 84. מס הכנסה - דיווח נפרד על ידי בני זוג

 85. הארכת תקופת ההתיישנות מס הכנסה

 86. הכנסות מלקוחות חו''ל - מס הכנסה

 87. אי הגשת דוח מס הכנסה במועד – כתב אישום

 88. תקנות מס הכנסה ניכוי הוצאות מסוימות

 89. האם צריך לשלם מס הכנסה על הכנסות בחו"ל ?

 90. תקנות מס הכנסה תכנון מס החייב בדיווח

 91. חוק מס הכנסה ניכויים מיוחדים בשל אינפלציה

 92. תקנות מס הכנסה פטור מהגשת דין וחשבון

 93. מכירת שווארמה, פלאפל, שתייה קלה – מס הכנסה

 94. חישוב מאוחד - הכנסות שני בני זוג מס הכנסה

 95. התחמקות שיטתית מהגשת דוחות למס הכנסה

 96. פחת בשל ציוד - סעיף 2(ג)(1) לתקנות מס הכנסה

 97. הסברים על הכנסות מעסק במסגרת ערעור מס הכנסה

 98. ניכוי הוצאות פרויקט כנגד הכנסות פרויקט אחר ?

 99. תקנות בית המשפט ערעורים בענייני מס הכנסה

 100. אי רישום תקבולים - סעיף 216(7) פקודת מס הכנסה

 101. זיכוי מס - מוסד לילדים בעלי צרכים מיוחדים

 102. סעיף 145ב (א)(1) פקודת מס הכנסה - אי רישום תקבול

 103. תקנות מס הכנסה שיעור פחת לדירה מושכרת למגורים

 104. תקנות מס הכנסה תיאומים בשל אינפלציה שיעורי פחת

 105. בני זוג עובדים באותו מקום - דיווח מס הכנסה מאוחד ?

 106. תקנות מס הכנסה ניכוי מתשלומים בעד שירותים או נכסים

 107. מסירת תרשומת כוזבת בדו"ח - עבירה על סעיף 220(2) לפקודת מס הכנסה

 108. מטרת סעיף 145 לפקודת מס הכנסה - מסגרת אירגונית לביצוע רישומי התקבולים

 109. מתי יש לדווח למס הכנסה על הפסד מכירת מגרש ? - סעיף 8א'(ג) לפקודת מס הכנסה

 110. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון